Indlån, aftalekonto, rentedekort ved frigivelse før bindingsperiodens udløb.

Sagsnummer:596/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jrgensen, Lars Pedersen
Klageemne:D - Dekort
Deponering - Dekort
Ledetekst:Indlån, aftalekonto, rentedekort ved frigivelse før bindingsperiodens udløb.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 31. august 1992 indskød klageren 700.000 kr. på en aftalekonto i indklagedes Tranbjerg afdeling. Rentesatsen aftaltes til 9,65% p.a. Kontoens bindingsperiode var 31. august til 30. december 1992.

Primo oktober 1992 ønskede klageren aftalekontoen ophævet i forbindelse med pengeinstitutskifte. Hun fik i denne forbindelse oplyst, at indklagede ville beregne sig en dekort som betingelse for aftalekontoens frigivelse. Ved sin første henvendelse fik hun ikke oplyst den nøjagtige størrelse af dekorten, men indklagedes medarbejder meddelte under en telefonsamtale to dage senere beløbet.

Den 9. oktober ophævedes aftalekontoen, i hvilken forbindelse indklagede debiterede kontoen en dekort på 6.349,73 kr.; samtidig krediteredes kontoen en rente på 7.197,95 kr., således at kontoen ophævedes med en saldo på 700.848,22 kr.

Efter at have korresponderet med indklagede om dekortens størrelse, har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at nedsætte dekorten til 2.700 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at hun hos andre pengeinstitutter har fået oplyst, at hun ved ophævelse af en aftalekonto i tilsvarende tilfælde ville opnå en renteindtægt på mellem 4.000 og 4.500 kr., medens indklagede i det foreliggende tilfælde alene har forrentet kontoen med netto 848 kr. Dekorten bør nedsættes til 2.700 kr., således at klageren vil opnå en rente svarende til almindelig indlånsrente for den omhandlede periode.

Indklagede har anført, at rentedekorten er udregnet med den gældende dekortsats på 4% p.a. for restløbetiden af den aftalte bindingsperiode. I det foreliggende tilfælde er dekorten ekstra stor, fordi beløbet kun stod på kontoen i 39 ud af 120 dage. Klageren blev også ved oprettelsen af en tidligere aftalekonto, som afløstes af den omhandlede, gjort opmærksom på de særlige forhold, der gælder for indskud på aftalekonto. Af indklagedes bekræftelse for aftalekontoen fremgår, at rentesatsen er fast i bindingsperioden. Forud for ophævelsen af aftalekontoen blev klageren gjort opmærksom på størrelsen af rentedekorten, og klageren tiltrådte herefter, at kontoen ophævedes.

Ankenævnets bemærkninger:

Det er ubestridt, at klageren forud for aftalekontoens ophævelse var gjort bekendt med størrelsen af den rentedekort, indklagede ville beregne sig. Da klageren således må anses at have accepteret dette vilkår for frigivelsen af indeståendet, og da Ankenævnet ikke finder grundlag for at tilsidesætte vilkåret som urimeligt, tages klagerens påstand ikke til følge.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.