Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget i Barcelona

Sagsnummer:85/2013
Dato:13-11-2013
Ankenævn:Vibeke Rønne, Lani Bannach, Jesper Claus Christensen, Morten Bruun Pedersen, George Wenning
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget i Barcelona
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte MasterCard og Visa/Dankort transaktioner foretaget i Barcelona.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Sydbank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/Dankort og et MasterCard. Klageren har oplyst, at kortene har samme pinkode. Klageren har endvidere en konto i et andet pengeinstitut, P, med et tilknyttet MasterCard Direct.

Fredag den 11. maj 2012 ankom klageren til Barcelona. Klageren havde sidst brugt sit Visa/Dankort ved en metrostation i København samme dag kl. 5.55. Klageren havde ikke brugt sit MasterCard i dagene op til, at han kom til Barcelona, hvor han brugte kortet første gang ved en vedkendt transaktion den 11. maj 2012 kl. 22.51. I tidsrummet fra den 11. maj 2012 kl. 21.58 til den 12. maj 2012 kl. 00.58 blev der gennemført fire ikke vedkendte transaktioner på i alt 18.349,57 kr. med klagerens Visa/Dankort. På de samme datoer fra kl. 23.57 til kl. 05.34 blev der gennemført otte ikke vedkendte transaktioner på i alt 11.272,55 kr. med klagerens MasterCard ved aflæsning af chip og anvendelse af pinkode. Transaktionerne blev registreret foretaget hos A, B og C. Endvidere blev der indenfor samme tidsrum forsøgt gennemført et antal yderligere transaktioner med klagerens Visa/Dankort hos B og C:

Dato

Maj 2012

Klokke-
slæt

Sted

Visa/

Dankort (VD),

MasterCard
(MC)/metode *

EUR

DKK

Hævet/

afvist

11.

21.58

A

VD/chip, pin

14,00

105,11

Hævet

11.

23.57

B

MC/chip, pin

139,36

1.051,48

Hævet

12.

00.07

C

VD/chip, pin

1.100,00

8.258,81

Hævet

12.

00.22

C

VD/M,U

1.000,00

7.508,01

Hævet

12.

00.56

C

VD/M,0

5.500,00

41.294,00

Afvist, limit**

12.

00.58

C

VD/M,0

4.400,00

33.035,20

Afvist, limit

12.

00.58

C

VD/M,U

330,00

2.477,64

Hævet

12.

00.59

C

VD/M,0

3.300,00

24.776,40

Afvist, limit

12.

00.59

C

VD/M,0

2.200,00

16.517,60

Afvist, limit

12.

01.01

C

VD/M,0

1.540,00

11.562,32

Afvist, spærret

12.

01.42

C

VD/chip, 0

275,00

2.064,70

Afvist, spærret

12.

01.43

C

MC/chip, pin

275,00

2.074,87

Hævet

12.

02.22

B

VD/chip, pin

100,00

750,80

Afvist, spærret

12.

02.23

B

VD/chip, pin

100,00

750,80

Afvist, spærret

12.

02.24

B

MC/chip, pin

100,00

754,50

Hævet

12.

02.47

C

VD/chip, 0

400,00

3.003,20

Afvist, spærret

12.

02.50

C

MC/chip, pin

420,00

3.168,90

Hævet

12.

03.09

C

MC/chip, pin

275,00

2.074,87

Hævet

12.

04.18

B

MC/chip, pin

72,26

545,20

Hævet

12.

04.49

B

MC/chip, pin

77,42

584,15

Hævet

12.

05.34

B

MC/chip, pin

135,00

1.018,57

Hævet

* transaktionsmetode ifølge en af banken fremlagt oversigt fra Nets: M=magnetstribe, U=underskrift, 0= ”0” anført i oversigten fra Nets

** Transaktionerne ”Afvist, limit” oversteg forbrugsgrænsen pr. løbende 30 dage på henholdsvis 20.000 kr. for Visa/Dankort i udlandet og 40.000 kr. for MasterCard i udlandet og i Danmark.

Banken har oplyst, at B’s og C’s adresse tillige er adressen på en natklub, N. Klageren har anført, at han ikke har været på N. Klageren og banken har begge fremlagt print fra Google Street View for den pågældende adresse.

Den 12. maj 2012 kl. 1.01 blev klagerens Visa/Dankort spærret automatisk via banken.

Den 12. maj 2012 kl. 6.21 hævede klageren 100 Euro med sit MasterCard i en hæveautomat i Barcelona. Den 13. maj 2012 kl. 00.36 anvendte klageren sit MasterCard til en transaktion på 8 Euro hos natklubben O i Barcelona. Samme dag kl. 00.35 var en transaktion på 8 Euro på O med klagerens Visa/Dankort blevet afvist. Det fremgår af oversigten fra Nets, at der blev anvendt chip ved begge transaktionerne på O. Klageren brugte endvidere selv sit MasterCard ca. 20 gange frem til, at kortet blev spærret den 23. maj 2012 kl. 15.26 efter telefonisk drøftelse mellem klageren og banken.

Den 13. maj 2013 ca. kl. 18 tog klageren videre til Nice for at besøge familie. Klageren har i klageskemaet oplyst, at han blev kontaktet af Sydbank, da han var ankommet til Nice, at banken informerede ham om et stort forbrug på hans Visa/Dankort og hans MasterCard, og at kortene herefter blev spærret, da han ikke kunne vedkende sig forbruget.

Klageren indgav politianmeldelse vedrørende tyveri og misbrug af sit Visa/Dankort og rejste endvidere indsigelse overfor banken vedrørende Visa/Dankort og MasterCard transaktionerne. I sin redegørelse til banken svarede klageren blandt andet følgende på bankens spørgsmål:

Du bedes afgive et detaljeret hændelsesforløb for den pågældende aften/nat den 11-12. maj for tidsrummet kl. ca. 20-08? … Fra kl. ca. 20 og frem til kl. ca. 24 går jeg rundt på diverse caféer, butikker og bar[er] inde i Barcelona. Jeg kommer tilbage til hotellet kl. ca. 01 hvor jeg sidder i baren til kl. 02. hvorefter jeg lægger mig til at sove og står tidligt op [for] at gå en morgentur og efterfølgende spise noget morgenmad.

Har du på noget tidspunkt været på en bar/restaurant/natklub? Ja.

Du bedes oplyse, hvornår du ankom til bar/restaurant/natklub? Jeg kan ikke oplyse tidspunkterne, da jeg ikke husker hvad stederne hedder og ligger i Barcelona, da jeg ikke er bekendt med byen. …

Har du været i besiddelse af kortet under hele besøget? Jeg har min kortholder i jakkelommen. Der har været tidspunkter hvor den også har [været] lagt på et bord. …

Jeg har på et tidspunkt afleveret mit kort til en tjener fordi jeg ville betale, jeg taster min kode men den går ikke igennem, han går ud bagved med mit kort og kommer tilbage og siger at de ikke modtager den slags kort. Så jeg betalte kontant. …

Var du alene på bar/restaurant/natklub? Jeg mødte et par gamle arbejdskolleger på en cafe/bar/restaurant, men ellers var jeg alene. …

Slutte[de] andre personer på bar/restaurant/natklub sig til selskabet i løbet af aftenen? Jeg har snakket med mange mennesker i løbet af aftenen men kendte dem ikke personligt …

Brugte du på noget tidspunkt andre betalingskort eller kontanter på bar/restaurant/natklub? Jeg husker kun jeg betalte med kontanter.

Hvad købte du til dig selv på bar/restaurant/natklub? Jeg har købt drikkevarer og mad.

Er du i besiddelse af kvitteringer fra bar/restaurant/natklub? Jeg er desværre ikke ibesiddelse af nogen kvitteringer.

Hvordan har jakken været opbevaret? Min jakke har været i min besiddelse hele aftenen …

Er forholdet anmeldt til politiet? Jeg har meldt det til politiet og de har skrevet det ind i deres døgnrapport, men de forklarede mig at de ikke ville starte en efterforskning … Jeg har på opfordring fra Sydbank prøvet at lave en anmeldelse på politiets hjemmeside. …”

Klageren oplyste, at kortene havde været opbevaret i et etui i hans jakkelomme eller på hotellet, at Visa/Dankortet, men ikke MasterCardet, var blevet stjålet, og at pinkoden ikke var udleveret til andre, men var skrevet ned på den pinkodehusker, som han modtog, da han modtog pinkoden med posten. Klageren oplyste endvidere, at han opdagede tyveriet af Visa/Dankortet, da han vågnede i Nice den 14. maj 2012 ca. kl. 8, og at han opdagede misbruget af MasterCardet onsdag den 23. maj 2012 ca. kl. 15.26.

Ved brev af 21. maj 2012 oplyste P, at P havde spærret klagerens MasterCard Direct, da klageren den 18. maj 2012 havde oplyst, at kortet muligvis var blevet kopieret.

Den 25. juni 2012 overførte banken 11.272,54 kr. og 18.349,57 kr. til klageren vedrørende de omtvistede transaktioner med forbehold om at tilbageføre beløbene efter en nærmere sagsbehandling. Den 8. november 2012 tilbageførte banken beløbene fra klagerens konto med henvisning til, at banken ikke fandt det sandsynliggjort, at der forelå misbrug af klagerens kort. Parterne fastholdt deres synspunkter i efterfølgende korrespondance.

Parternes påstande

Den 12. marts 2013 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal betale 27.422,11 kr. svarende til de omtvistede transaktioner med fradrag af to gange selvrisiko á 1.100 kr.

Sydbank har nedlagt påstand principalt om afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hans kort er blevet misbrugt. Han forsøgte at betale med begge betalingskort ved anvendelse af pinkode på en restaurant, hvor tjeneren tog kortene med ud i baglokalet. Da betalingen mislykkedes, betalte han tjeneren kontant. Han har ikke kendskab til, hvordan tredjemand er kommet i besiddelse af hans kort og kode. Han formoder dog, at tjeneren, som tog kortet med ud i baglokalet, kan have foretaget en kortkopiering og have afluret pinkoden.

Efter misbruget var han kun i besiddelse af MasterCardet, mens Visa/Dankortet var bortkommet. Han er indstillet på at underskrive en tro- og loveerklæring på, at han ikke har kendskab til misbruget eller til, hvordan tredjemand er kommet i besiddelse af hans kort og kode. Han er opmærksom på, at han selv hæfter for selvrisikoen på 1.100 kr. pr. kort.

Han har via P fået oplyst, at hans MasterCard Direct hos P blev forsøgt misbrugt hos C den 12. maj 2012, hvor der er forsøgt hævet 2.750 Euro, 2.200 Euro og 1.540 Euro. Han har dog ikke kunnet få dokumentation hos P herfor. Kortet hos P blev spærret som følge af mistanke om misbrug.

Når der henses til transaktionsmønsteret, herunder sammenfaldet med de forsøgte hævninger på det af P udstedte MasterCard Direct, det forhold, at der er forsøgt gennemført mere end syv transaktioner i timen, og at de afviste beløb er faldende, forekommer det åbenbart, at der er tale om misbrug.

Det forhold, at han opbevarede kortene i samme kortholder, bevirker ikke automatisk, at han burde have opdaget, at Visa/Dankortet var stjålet ved den efterfølgende brug af MasterCardet. Hans manglende konstatering af Visa/Dankortets bortkomst bevirker ikke, at misbrug er usandsynligt. Det kan ikke anses for dokumenteret, at de originale kort ikke var fysisk adskilt.

Han bestrider ikke, at B’s og C’s adresse også er adressen på N. Han har aldrig været på N.

Der er ikke fremkommet oplysninger, der usandsynliggør, at der er tale om et misbrug.

Det fremgår ikke af bankens transaktionsliste eller af udskrift vedrørende hævningen den 12. maj 2012, at der er anvendt chip ved MasterCard transaktionerne. Der er ikke anvendt chip ved alle Visa/Dankort transaktionerne. Da der alene er aflæst chip på Visa/Dankortet, må det anses for sandsynligt, at misbruget er foretaget med det originale Visa/Dankort og med et skimmet (kopieret) MasterCard. Det gør således ikke et misbrug usandsynligt, at han efter misbruget var i besiddelse af det ene men ikke det andet kort.

Sagen er tilstrækkeligt belyst og bør realitetsbehandles af Ankenævnet. Det er højst usandsynligt, at banken vil kunne få en repræsentant for N til at give møde som vidne i en retssag. Banken har ikke nærmere defineret hvilke personer, som banken ønsker afhørt som vidner eller temaet for en afhøring.

Sydbank har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at det må lægges til grund, at de ægte kort blev anvendt ved transaktionerne. Transaktionerne med MasterCardet skete uden tvivl med det ægte kort, da chip og pinkode ved alle de omtvistede transaktioner. Transaktionerne med Visa/Dankortet og med MasterCardet skete på de samme terminaler med meget kort mellemrum (kl. 01.42/01.43, 02.23/02.24, 02.47/02.50), bortset fra en enkelt transaktion. Det var ikke fysisk muligt, at kortene var adskilt.

Der blev endvidere anvendt chip og pinkode ved de to første transaktioner med Visa/Dankort. De næstfølgende syv transaktioner med Visa/Dankort foregik ved brug af magnetstribe, efterfulgt af fem transaktioner med chip. Det er usandsynligt, at en formodet tredjemand ville anvende det ægte kort både før og efter, at denne havde anvendt et kopieret kort. Da chip og pinkode blev anvendt både før og efter transaktionerne med magnetstriben, er det mere sandsynligt, at kortterminalen ikke kunne aflæse chippen, hvorfor magnetstriben blev anvendt i stedet. Det er usandsynligt, at en formodet tredjemand først ville stjæle og misbruge Visa/Dankortet, for herefter at stjæle MasterCardet og misbruge begge kort. Det er endvidere usandsynligt, at en tredjemand efter at have misbrugt de to kort ville tilbagelevere disse og endnu mindre sandsynligt, at en tredjemand kun ville tilbagelevere ét af kortene.

Klageren har vedkendt sig en transaktion hos O på 8 Euro den 12. maj 2012 kl. 00.36. Minuttet inden blev en Visa/Dankort transaktion foretaget med chip afvist. De to transaktioner blev foretaget på den samme kortterminal hos O. Det er ikke praktisk muligt at foretage begge transaktioner uden at være i besiddelse af begge kort. Det kan derfor lægges til grund, at klageren, som har vedkendt sig at være i besiddelse af sit MasterCard, ligeledes var i besiddelse af sit Visa/Dankort efter, at det påståede misbrug skulle være foregået.

Klageren anvendte første gang sit MasterCard i Barcelona efter, at det påståede misbrug var påbegyndt og anvendte endvidere sit MasterCard efter, at de sidste ikke vedkendte transaktioner med MasterCard og Visa/Dankort havde fundet sted. Visa/Dankortet må således have været stjålet, inden klageren anvendte sit MasterCard første gang i Barcelona, og ligeledes have været stjålet, da klageren anvendte sit MasterCard efter de sidste ikke vedkendte MasterCard-og Visa/Dankort transaktioner. De to kort var opbevaret i samme kortholder, Det er derfor usandsynligt, at klageren ikke opdagede det manglende Visa/Dankort inden det påståede misbrug.

Det er ikke sandsynliggjort, hvordan tredjemand kom i besiddelse af pinkoden inden det påståede misbrug. Klageren havde hverken anvendt sit Visa/Dankort eller sit MasterCard i Barcelona, inden det påståede misbrug startede. Det er usandsynligt, at tredjemand kom i besiddelse af pinkoden i Danmark for derefter at misbruge koden i Barcelona, ligesom tredjemand ikke i Barcelona havde mulighed for at komme i besiddelse af pinkoden.

B’s og C’s adresse er tillige adressen på natklubben N. Det af klageren fremlagte print fra Google Street View er fra 2008. N åbnede først i 2011.

Sydbankhar til støtte for afvisningspåstanden blandt andet anført, at en afklaring af hændelsesforløbet forudsætter parts- og vidneforklaringer, herunder fra klagerens gamle arbejdskolleger og eventuelt en repræsentant for N.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har oplyst, at hans Visa/Dankort bortkom i Barcelona, formentlig ved tyveri, og at hans MasterCard var i behold. De omtvistede Visa/Dankort transaktioner blev gennemført i tidsrummet fra den 11. maj 2012 kl. 21.58 til den 12. maj 2012 kl. 00.58. Nogle af de omtvistede Visa/Dankort transaktioner blev foretaget ved aflæsning af chip og brug af pinkode. De omtvistede MasterCard transaktioner blev gennemført i tidsrummet fra den 11. maj 2012 kl. 23.57 til den 12. maj 2012 kl. 05.34 ved aflæsning af chip og brug af pinkode. Klageren havde forinden brugt sit MasterCard den 11. maj 2012 kl. 22.51.

Klageren brugte efterfølgende sit MasterCard ved en transaktion hos O på 8 Euro den 13. maj 2012 kl. 00.36. Minuttet inden blev en Visa/Dankort transaktion på 8 Euro foretaget hos O afvist. Det fremgår af oversigten fra Nets, at der blev anvendt chip ved begge transaktionerne på O. Banken har oplyst, at de to transaktioner blev foretaget på den samme kortterminal hos O. Klageren har vedstået at have foretaget MasterCard transaktionen på 8 Euro.

På denne baggrund lægger Ankenævnet til grund, at de omstridte transaktioner er foretaget af klageren, eventuelt i strid med egen erindring.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.