Indsigelse mod udbetaling af afdød samlevers kapitalpensioner til afdødes søster. Spørgsmål om begunstigelsesklausuler omfattede en samlever.

Sagsnummer:174/2018
Dato:18-12-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Jesper Claus Christensen, Kristian Ingemann Petersen, Troels Hauer Holmberg, Søren Geckler
Klageemne:Kapitalpensionskonti - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod udbetaling af afdød samlevers kapitalpensioner til afdødes søster. Spørgsmål om begunstigelsesklausuler omfattede en samlever.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod udbetaling af hans afdøde samlevers kapitalpensioner til afdødes søster. Spørgsmål om begunstigelsesklausuler omfattede en samlever.

Sagens omstændigheder

Klagerens nu afdøde samlever, A, oprettede to kapitalpensionsordninger, kontonummer -242 og kontonummer -331, i Danske Bank.

Oversigt over A’s oprettelse og senere ændringer af sine kapitalpensionsordninger:

  1.     Kapitalpensionskonto nr. -242:

Den 27. juni 1990 underskrev A en aftale om en kapitalpension som en privat ordning. Under sagen er der fremlagt side ét af aftalen. Heraf fremgik, at A skulle indbetale 1.000 kr. om måneden til kapitalpensionskontoen, og at udbetaling skete ved kontohaverens fyldte 60 år. Øverst på siden var følgende anført: ”Der indgås herved aftale om opsparing i pensionsøjemed jfr. pensionsbeskatningslovens afsnit I og de i denne aftale fastsatte regler og vilkår side 2, 3 og 4.”. 

Banken har oplyst, at det ikke har været muligt af fremskaffe alle siderne til aftalen, der blev indgået for 28 år siden. Den har fremlagt sine ”Regler for kapitalpension” og har oplyst, at det var de standardvilkår, der var gældende på aftaletidspunktet. Heraf fremgik blandt andet:

”7.

Ved kontohavers død skal kapitalpensionsordningens indestående efter fradrag af den afgift, som det i henhold til gældende lov påhviler banken at tilbageholde i udbetalingen, udbetales – for så vidt dette lovligt kan ske – til kontohavers ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, kontohavers livsarvinger. Efterlades der hverken ægtefælle eller livsarvinger, tilfalder beløbet kontohavers bo.”

Klageren har bestridt, de af banken fremlagte ”Regler for kapitalpension” var en del af den aftale, som A indgik med banken.

Den 25. november 2009 underskrev A en aftale, hvoraf fremgik, at den månedlige indbetaling til kapitalpensionskontoen blev ændret til 350 kr. Af aftalen fremgik blandt andet:

Begunstigelse

Begunstiget ved aftalehavers død er aftalehavers nærmeste pårørende, hvilket vil sige aftalehavers ægtefælle/registreret partner eller hvis sådan ikke efterlades, aftalehavers livsarvinger eller hvis ej heller sådanne efterlades, aftalehavers arvinger ifølge lov eller testamente.

…”

Den 22. juni 2010 underskrev A to aftaler vedrørende kapitalpensionen. Af den ene fremgik blandt andet, at der årligt kunne indbetales et beløb, der ikke oversteg det til enhver tid fastsatte maksimum i henhold til pensionsbeskatningsloven, og af den anden fremgik blandt andet, at tidspunktet for pensionering blev ændret til A’s 75 års fødselsdag. I begge aftaler var begunstigelsesklausulen, som var anført i aftalen af 25. november 2009, gentaget.

Den 22. juli 2010 underskrev A en aftale, hvoraf blandt andet fremgik, at den månedlige indbetaling til kapitalpensionsordningen var 350 kr., og at der årligt kunne indbetales et beløb, der ikke oversteg det til enhver tid fastsatte maksimum i henhold til pensionsbeskatningsloven. I aftalen var begunstigelsesklausulen, som var anført i aftalerne af 25. november 2009 og 22. juni 2010, gentaget.

Den 15. juli 2013 underskrev A en aftale, hvoraf blandt andet fremgik, at indbetalinger til kapitalpensionsordninger fra 2013 ikke kunne fradrages i den personlige indkomst. I aftalen var begunstigelsesklausulen, som var anført i aftalerne af 25. november 2009, 22. juni 2010 og 22. juli 2010, gentaget.

  1.     Kapitalpensionskonto nr. -331:

Den 13. december 2005 underskrev A en aftale om en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Heraf fremgik, at den årlige indbetaling udgjorde 29.043,96 kr., og det var anført, hvilket beløb henholdsvis A’s andel og arbejdsgiverens andel udgjorde heraf. Pensioneringstidspunktet var A’s 62 års fødselsdag. Af aftalen fremgik endvidere blandt andet:

Begunstigelse

Begunstiget ved aftalehavers død er aftalehavers nærmeste pårørende, hvilket vil sige aftalehavers ægtefælle/registreret partner eller hvis sådan ikke efterlades, aftalehavers livsarvinger eller hvis ej heller sådanne efterlades, aftalehavers arvinger ifølge lov eller testamente.

…”

I slutningen af september 2009 underskrev A et tillæg til aftalen, hvoraf fremgik, at pensionsordningen blev ændret til en privattegnet ordning med virkning fra den 1. oktober 2009.

Ved en aftale udskrevet den 8. oktober 2009 og underskrevet af A i november 2009 fremgik, at der årligt kunne indbetales et beløb, der ikke oversteg det til enhver tid fastsatte maksimum i henhold til pensionsbeskatningsloven. I aftalen var begunstigelsesklausulen, som var anført i aftalen af 13. december 2005, gentaget.

Den 28. marts 2012 underskrev A en aftale, hvoraf blandt andet fremgik, at tidspunktet for pensionering blev ændret til A’s 70 års fødselsdag. I aftalen var begunstigelsesklausulen, som var anført i aftalerne af 13. december 2005 og november 2009, gentaget.

Øvrige omstændigheder:

A døde den 24. maj 2016. A var barnløs og havde ikke oprettet testamente. Hendes eneste legale arving var en søster, S.

Klageren og A havde fra 1998 og indtil A’s død været samlevende. De var aldrig blevet gift.

Banken udbetalte i efteråret 2016 kapitalpension -331 med et beløb på 54.756,24 kr. (efter fradrag af afgift) og kapitalpension -242 med et beløb på 457.131,53 kr. (efter fradrag af afgift) til S uden om dødsboet.

Klageren gjorde over for banken indsigelse mod udbetalingen af kapitalpensionerne til S og anførte, at banken ikke havde udbetalt disse med frigørende virkning, idet pensionerne skulle være udbetalt til ham.

Banken fastholdt, at den havde udbetalt pensionerne til S med frigørende virkning.

Ved lov nr. 516 af 6. juni 2007 blev § 5 a i lov om visse civilretlige forhold ved pensionsopsparing i pengeinstitutter (pensionsopsparingsloven) affattet som følger:

”Medmindre andet fremgår af omstændighederne, anses som nærmeste pårørende kontohaverens ægtefælle, en samlever, der opfylder kravene i stk. 2, børn eller arvinger i nævnte rækkefølge.

Stk. 2. For at være omfattet af stk. 1 skal en samlever leve sammen med kontohaveren på fælles bopæl og

  1.     Vente, have eller have haft et barn sammen med kontohaveren eller
  2.     Have levet sammen med kontohaveren i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

…”

Lov nr. 516 af 6. juni 2007 trådte i kraft den 1. januar 2008, og § 5 a fandt anvendelse på begunstigelsesindsættelser, der blev foretaget efter lovens ikrafttræden.

Banken har oplyst, at Finansrådet og Forsikring og Pension i forbindelse med indførelsen af de ændrede regler rettede forespørgsel til Justitsministeriet med henblik på at få afklaret nogle fortolkningsspørgsmål. På baggrund af Justitsministeriets svar udsendte Finansrådet og Forsikring og Pension en information af 13. juli 2009 til sine medlemmer. Heraf fremgik blandt andet:

3.1. Enhver ændring af begunstigelsen

Indsættelse eller ændring af en begunstigelse, der foretages 1. januar 2008 eller senere fører til, at begunstigelsen omfattes af de nye regler.

Finansrådet og Forsikring og Pension antager, at enhver indsættelse eller ændring af en begunstigelse, der sker 1. januar 2008 eller senere, omfattes af de nye regler. Det antages bl.a. at gøre sig gældende for følgende begunstigelsesændringer:

  • Tilføjelse af en ekstra begunstiget.
  • Ændring i fordelingen mellem flere begunstigede.
  • Sletning/ændring af en (eller flere) af flere begunstigede (se dog nedenfor om uigenkaldelige begunstigelser).
  • Kundens ønske om, at begunstigelsen fremover skal være underlagt de nye regler.
  • Ændring af en genkaldelig til uigenkaldelig begunstigelse og omvendt (sidstnævnte situation kan dog kun ske med den uigenkaldeligt begunstigedes samtykke).
  • Ændring af primært/sekundært begunstigede m.v. Ændringen får betydning for hele begunstigelsen.

3.2 Aftaleændringer m.v., der ikke har betydning

Justitsministeriet har bekræftet, at ”ændringer i aftalegrundlaget, der vedrører andre forhold end begunstigelsen, ikke vil indebære, at de nye regler skal anvendes”. Det vil sige, at ændringer i pensions- eller forsikringsaftalen ikke fører til, at en begunstigelsesklausul omfattes af de nye regler.

…”

Parternes påstande

Den 25. maj 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal anerkende, at kapitalpension -242 og kapitalpension -331 skal tilfalde klageren som begunstiget ved A’s død.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ikke har udbetalt kapitalpensionerne med frigørende virkning til S.

Begge kapitalpensioner har ham som begunstiget.

Banken har ikke fremlagt side 2, 3, og 4 af aftalen om kapitalpension af 27. juni 1990. Banken har i stedet fremlagt nogle regler, som den ikke har dokumenteret var en del af den indgåede aftale.

De af A indgåede pensionsaftaler fremtrådte som en fortløbende og uafbrudt kæde af pensionsaftaler. Hver enkelt af aftalerne fremstod som en hel og fuldstændig aftale. En tidligere begunstigelsesindsættelse bortfaldt ved A’s underskrift af en ny aftale om kapitalpension.

Begunstigelsesbestemmelsen var en følge af den til enhver tid senest underskrevne pensionsaftale. Begunstigelsesbestemmelsen kan ikke være dateret tidligere end den senest underskrevne pensionsaftale.

Begunstigelsesklausulen i begge kapitalpensioner skal som følge heraf fortolkes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Den af banken fremlagte information af 13. juli 2009 fra Finansrådet og Forsikring og Pension er udtryk for branchens egen fortolkning af dagældende lovgivning og er ikke nødvendigvis udtryk for domstolenes fortolkning af samme lovgivning.

Danske Bank har anført, at banken med frigørende virkning udbetalte kapitalpensionerne til S.

Begunstigelsen på begge pensioner blev indsat før 2008 og blev ikke efterfølgende ændret, hvorfor lov nr. 516 af 6. juni 2007 ikke fandt anvendelse, og begunstigelsen omfattede ikke en samlever.

De ændringer, der blev foretaget af pensionsaftalerne vedrørte andre forhold end begunstigelsen.

Det fremgik endvidere af de pensionsaftaler, som A underskrev, at ”nærmeste pårørende” ikke omfattede en samlever. A var således bekendt med, at pensionerne ikke ville blive udbetalt til hendes samlever.

En begunstiget på en pensionsordning har alene en afledt ret, og klageren kan derfor ikke få en bedre retsstilling end A som aftalehaver.

Banken har i øvrigt ikke handlet ansvarspådragende.

Ankenævnets bemærkninger

I juni 1990 indgik klagerens samlever, A, en aftale om kapitalpension, kapitalpensionspensionskonto -242, med Danske Bank. Banken har fremlagt sine ”Regler for kapitalpension”, der var gældende på aftaletidspunktet, og henvist til begunstigelsesbestemmelsen i pkt. 7 i disse regler. A underskrev efterfølgende henholdsvis den 25. november 2009, 22. juni 2010, 22. juli 2010 og 15. juli 2013 aftaler om kapitalpensionskonto -242, hvoraf fremgik, at begunstigelsen var ”nærmeste pårørende, hvilket vil sige aftalehavers ægtefælle/registreret partner eller hvis sådan ikke efterlades, aftalehavers livsarvinger eller hvis ej heller sådanne efterlades aftalehavers arvinger ifølge lov eller testamente.”

I december 2005 indgik A en aftale om en arbejdsgiveradministreret kapitalpension, kapitalpensionskonto -331, med banken, hvoraf fremgik, at begunstigelsen var ”nærmeste pårørende, hvilket vil sige aftalehavers ægtefælle/registreret partner eller hvis sådan ikke efterlades, aftalehavers livsarvinger eller hvis ej heller sådanne efterlades aftalehavers arvinger ifølge lov eller testamente.” A underskrev efterfølgende i henholdsvis november 2009 og i marts 2012 aftaler om kapitalpensionskonto -331, der indeholdt en gentagelse af begunstigelsen indeholdt i aftalen fra december 2005.

A indgik begge aftaler om kapitalpension før 1. januar 2008, og begunstigelsen i disse aftaler omfattede ikke klageren som samlever. Af de aftaler, som A efterfølgende indgik med banken, og som vedrørte andre forhold end begunstigelsen, var det under ”Begunstigelse” udtømmende beskrevet, hvem der var ”nærmeste pårørende”. En samlever var ikke medtaget i bestemmelsen. Ankenævnet finder på denne baggrund, at der mellem A og banken blev indgået en bindende aftale om, hvem der måtte anses for ”nærmeste pårørende”. Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at bestemmelsen i § 5 a i pensionsopsparingsloven alene er en fortolkningsregel, der finder anvendelse ”medmindre andet fremgår af omstændighederne”.

Klageren, der var samlevende med A og dermed afleder en eventuel ret fra A, kan ikke få en bedre retsstilling end A som aftalehaver i forhold til banken.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.