Indsigelse om mangelfuld rådgivning om rejseforsikring i tilknytning til betalingskort.

Sagsnummer:470/2019
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, George Wenning, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Forsikring - rådgivning
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning om rejseforsikring i tilknytning til betalingskort.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om en rejseforsikring i tilknytning til et betalingskort.

Sagens omstændigheder

Klageren og hans ægtefælle, H, var kunder i Danske Bank.

Banken har oplyst, at klageren og H havde et betalingskort med tilknyttet rejseforsikring. I 2012 blev kortet erstattet med et Mastercard med tilknyttet rejseforsikring. Banken har oplyst, at Mastercardet var et Mastercard Platin Private Banking, oprindeligt benævnt Mastercard Platin Eksklusiv.

Af forsikringsbetingelserne for ”Mastercard Platin Eksklusiv” gældende fra den 3. oktober 2011 og af forsikringsbetingelserne for ”Mastercard Platin Private Banking” gældende fra den 20. juni 2018 fremgik blandt andet:

”…

16.1 Dækning:
Forsikringen dækker enten udgifter til en erstatningsrejse eller giver erstatning pr. ødelagt feriedøgn.

16.5.1
Hvis forsikrede ikke er berettiget til en erstatningsrejse, jf. 16.1, yder forsikringen erstatning pr. påbegyndt feriedøgn til den forsikrede person, som er blevet syg eller kommet til skade jf. 16.4a eller bliver hjemtransporteret jf. 16.4.b

…”

Anmeldelse af skade skulle ske til forsikringsselskabet eller et samarbejdende selskab, S.

I januar 2019 var klageren og H på ferie i Thailand. Under ferien blev klageren syg. Efter det oplyste fik klageren dækning fra forsikringen til en erstatningsrejse. Forsikringsselskabet afslog at yde samme dækning til H.

Parternes påstande

Den 16. december 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale erstatningsrejse til H og en godtgørelse for urimelig behandling.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken i forbindelse med tegningen af forsikringen oplyste, at han og H under udlandsrejser begge var dækket af forsikringen.

Under rejsen i januar 2019 blev han alvorligt syg og fik af forsikringen udbetalt et beløb for det antal dage, han var syg. H, som intet kunne foretage sig, mens han var syg, fik intet udbetalt. Banken bør pålægges at betale erstatningsferie til H svarende til, hvad han fik udbetalt fra forsikringen. Banken bør desuden betale en godtgørelse for, at de ikke fik den fornødne professionelle assistance fra S.

Det var R, der i en årrække har været deres rådgiver i banken, der henvendte sig til dem og oplyste, at der var kommet en forsikringsordning tilknyttet Mastercard, som R anbefalede, idet der her var fuld forsikringsmæssig dækning. De havde ingen grund til at tvivle på, at bankens tilbud var fordelagtigt for dem, og de har ikke på noget tidspunkt haft anledning til at gennemgå forsikringsbestemmelserne, som var omfattende, idet de forventede, at de begge var dækket. Et ophold i udlandet, hvor den ene er syg og sengeliggende, og derfor ikke får nogen glæde af opholdet, har samme konsekvens for den medrejsende ægtefælle.

Det er en typeforudsætning, at en rejseforsikring også omfatter ægtefællen, hvilket tilsyneladende nu også er gældende, muligvis på grund af nærværende sag.

Da de havde fuld tillid til den rådgivning, de fik af R, har de på intet tidspunkt haft interesse i at beskæftige sig med forsikringsbetingelserne vedrørende sygdom. De havde tidligere haft en forsikringssag, som imidlertid vedrørte baggage.

I forbindelse med at sygdommen opstod, ringede de til R, der oplyste, at der ikke var grund til at være nervøs, idet der var fuld dækning. Forsikringen som sådan blev ikke drøftet. De ville sikre sig, at der var fuld dækning til at blive behandlet og komme hjem, hvilket R bekræftede. R tilkendegav, at han var af den klare opfattelse, at H også var omfattet af forsikringen.

Efter hjemkomsten fra Thailand talte han med R, der oplyste, at der var fuld dækning. Efterfølgende fik de tilsendt to forskellige forsikringsbetingelser, hvor der tilsyneladende var foretaget en ændring efter hans skade var indtruffet.

Det må komme banken til skade, at den har solgt forsikringen til dem uden grundigt at gennemgå produktet. De ville i så fald have konstateret, at der ikke var dækning for dem begge i tilfælde af, at én af dem blev syg. Banken bør fremlægge en kopi af den interne instruks, som må være udarbejdet i forbindelse med, at det omhandlede produkt blev tilbudt kunderne.

Der er ikke indtrådt forældelse. De reagerede umiddelbart efter, at problemet opstod og den manglende dækning blev konstateret.

Danske Bank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende over for klageren og H.

Klageren og H har ikke dokumenteret et erstatningsberettiget tab.

Et eventuelt rådgivningsansvar er forældet, da der er forløbet mere end tre år siden udstedelsen af kortet med tilknyttet forsikring.

Banken har ikke tilsikret klageren og H en bestemt dækning.

Det var klagerens og H’s ansvar at sikre sig, at forsikringen havde de fornødne og/eller ønskede dækninger, inden de foretog deres rejse.

Klageren og H efterspurgte ikke rådgivning i banken om dækningen på deres rejseforsikring forud for deres rejse. Banken ville i så fald have henvist klageren og H til at kontakte forsikringsselskabet.

Klageren og H klagede i maj 2017 over baggagedækningen på rejseforsikringen og burde derfor senest på daværende tidspunkt have været klar over, at der var begrænsninger i forsikringsdækningen.

R har ikke talt med klageren og H i forbindelse med, at sygdommen opstod, men først da klageren og H var kommet hjem. Det af klageren anførte om, at R skulle have lovet dem, at de ville være fuldt og helt dækket, bestrides.

Banken har ikke registreret telefonopkald til eller fra klageren og H i januar 2019

Klagerens og H’s skadesanmeldelse er blevet behandlet af forsikringsselskabet efter de forsikringsvilkår, der var gældende på skadestidspunktet, og klageren og H har fået dækning i overensstemmelse med forsikringsvilkårene.

Banken skiftede forsikringsleverandør pr. 1. maj 2019, hvilket er denne sag uvedkommende.

Klagerens påstande er udokumenterede.

Det ligger uden for Ankenævnets kompetence at tage stilling til klagerens påstand om, at der ikke var den fornødne professionelle assistance fra S.

Det af klageren anførte om, at forsikringsbetingelserne er ændret, så der i dag er mulighed for dækning for ødelagte feriedøgn til medrejsende ægtefælle, er ikke korrekt. Ifølge de nugældende forsikringsbetingelser udbetales der også erstatning til en medforsikret, hvis skadelidte er under 18 år.

Det er uklart, hvilken instruks kunden mener, at banken skulle have udarbejdet. Banken udleverer ikke interne dokumenter til kunderne og har heller ikke pligt hertil. Det ligger desuden uden for ankenævnets kompetence at pålægge banken at udlevere sådanne dokumenter til kunderne.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hans ægtefælle, H, havde en rejseforsikring i tilknytning til et Mastercard, der var udstedt af Danske Bank.

Under en rejse i januar 2019 blev klageren syg, og klageren fik udbetalt dækning fra forsikringen. Forsikringsselskabet afslog at udbetale dækning til H.

Ankenævnet finder, at det ikke kan lægges til grund, at banken ydede mangelfuld rådgivning til klageren om forsikringen. Ankenævnet finder heller ikke godtgjort andre omstændigheder, der kan medføre, at banken skal betale dækning til H, svarende til den dækning, klageren fik fra forsikringsselskabet, eller anden godtgørelse til klageren og/eller H.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen