Indsigelser mod overførsel fra fælles konto og egen konto til ægtefælles konto fremsat i forbindelse med separation.

Sagsnummer:372/1998
Dato:06-05-1999
Ankenævn:Niels Waage, Jette Kammer Jensen, Ole Just, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Indlån - ægtefæller
Passivitet - overførsel til tredjemands konto
Ledetekst:Indsigelser mod overførsel fra fælles konto og egen konto til ægtefælles konto fremsat i forbindelse med separation.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens indsigelse mod overførsler fra en af klageren og dennes daværende ægtefælle oprettet fælleskonto til ægtefællens konto samt overførsler fra klagerens egen konto til ægtefællens konto.

Sagens omstændigheder.

I august 1992 oprettede klageren og dennes daværende ægtefælle hos indklagede en fælleskonto. Af kontobladet for kontoen fremgår, at begge kontohavere hver især kunne disponere. Til kontoen blev månedligt overført 3.500 kr. fra klagerens lønkonto hos indklagede såvel som 3.500 kr. fra ægtefællens lønkonto.

Af kontoudtog for fælleskontoen fremgår, at der hver måned - umiddelbart efter overførslen af de to gange 3.500 kr. - overførtes 7.000 kr. til en konto, nr. -126, der alene var oprettet i ægtefællens navn. Dette skete ifølge indklagede på foranledning af ægtefællen, der herefter videreoverførte de 7.000 kr. til sin konto i BG Bank. Denne praksis fulgtes frem til primo januar 1996, hvor ægtefællen ophævede fælleskontoen, ifølge indklagede, fordi ægtefællen fandt, at den hidtidige måde, pengeoverførslerne havde fundet sted på, ikke var særlig praktisk. Ægtefællen anmodede derfor indklagede om fremover at overføre beløbet fra klagerens konto direkte til sin egen konto (-126) hos indklagede. I samme forbindelse blev det månedlige beløb efter ægtefællens anmodning forhøjet til 5.000 kr.

Den månedlige overførsel fra klagerens konto til ægtefællens konto (-126) blev i oktober 1996 ændret til en overførsel direkte til ægtefællens konto i BG Bank. På kontoudtog for klagerens lønkonto fremgår overførslerne med angivelse af ægtefællens kontonummer i BG Bank.

Klageren har anført, at hun i forbindelse med modtagelse af kontoudtog af 13. oktober og af 14. november 1995 blev opmærksom på to overførsler til ægtefællens konto. Ægtefællen oplyste, at han havde overført beløbene. Efter samråd med ægtefællens familie lovede ægtefællen, at det ikke ville gentage sig, hvis hun ikke foretog sig yderligere.

Klageren har yderligere anført, at hun i januar 1996 i forbindelse med modtagelsen af kontoudskrift for sin egen konto blev opmærksom på forhøjelsen af det månedlige beløb fra 3.500 kr. til 5.000 kr. I december 1997 i forbindelse med sin separation fik hun oplyst, at fælleskontoen var nedlagt i januar 1996.

Parternes påstande.

Klageren har den 12. november 1998 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes til hendes konto at tilbageføre de beløb, som hendes tidligere ægtefælle har hævet/overført fra kontoen.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun er uforstående over for, at der uden hendes accept kunne overføres beløb fra hendes konto til andre konti end fælleskontoen. Hendes ægtefælle var hjemmearbejdende, og hun modtog derfor ikke altid indklagedes skrivelser. Hun finder det uden betydning, at indklagede fra den tidligere ægtefælle har fået oplyst, at de hævede beløb er anvendt til fællesudgifter. Selv om hun har udvist en vis passivitet, burde indklagede have vist ekstra opmærksomhed ved væsentlige ændringer af engagementet, herunder nedlæggelse af fælleskontoen.

Indklagede har anført, at det må antages, at klageren og dennes ægtefælle havde indrettet deres fælles økonomi, således at ægtefællen administrerede fællesudgifterne. Klagerens lønkonto udviste på intet tidspunkt væsentlige overtræk, heller ikke selv om overførslen blev ændret fra 3.500 kr. til 5.000 kr. Ægtefællen har oplyst, at han er i stand til at dokumentere, at de beløb, der er hævet fra klagerens konto, er anvendt til betaling af fællesudgifter. Indklagede har løbende fremsendt kontoudskrifter til klageren, hvoraf overførsler, hævninger m.v. er fremgået. Dette har ikke tidligere givet klageren anledning til indsigelser. Efter at fælleskontoen blev ophævet og efter forhøjelsen af overførselsbeløbet, herunder ændringen af overførslen til girokontoen, har klageren modtaget kontoudskrifter, hvoraf overførslerne fremgik. Klageren har først i forbindelse med separationen gjort indsigelse mod dispositioner, som blev foretaget på tidspunkter, hvor ægteskabet og samlivet fortsat bestod. Indklagedes afdeling har på intet tidspunkt været i ond tro med hensyn til ægtefællens adgang til at foretage dispositionerne. Det var i hele perioden overvejende ægtefællen, der henvendte sig i afdelingen. Klageren må anses for at have udvist retsfortabende passivitet. Ifølge klagerens egne oplysninger, var hun i slutningen af 1995 opmærksom på nogle hævninger, som hun gjorde indsigelser over for. Efter denne episode havde hun en særlig anledning til at kontrollere allerede modtagne kontoudskrifter, ligesom hun burde kontrollere fremtidige kontoudskrifter.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ud fra det foreliggende materiale lægges det til grund, at der siden 1992 skete månedlige overførsler fra klagerens konto til fælleskontoen, og at der straks efter skete videreoverførsel til ægtefællens konto. Det lægges endvidere til grund, at klageren, der til stadighed modtog kontoudtog vedrørende sin egen konto, var bekendt hermed. Efter klagerens egen redegørelse blev hun efter modtagelsen af kontoudtog vedrørende sin egen konto i oktober og november 1995 klar over, at der var foretaget overførsler fra hendes konto direkte til ægtefællens konto, men hun protesterede ikke herimod over for indklagede. Det lægges endvidere til grund, at overførslerne fra klagerens konto direkte til ægtefællens konto hos indklagede fra januar 1996 og til ægtefællens konto i BG Bank fra oktober 1996 fremgik af de kontoudtog vedrørende klagerens egen konto, som klageren modtog ca. en gang om måneden.

På denne baggrund finder Ankenævnet, at klageren ved ikke at have gjort indsigelse mod overførslerne på noget tidspunkt, før hun og ægtefællen blev separeret i december 1997, har bibragt indklagede den opfattelse, at de omtvistede overførsler fra klagerens konto til ægtefællen skete med hendes accept.

Da der herefter ikke er grundlag for at give klageren medhold i klagen

Klagen tages ikke til følge.