Krav om erstatning begrundet i indsigelse om utilstrækkelig information om kursværdien af udenlandske aktier i mobil-bank app og på online investeringsplatform

Sagsnummer:357/2020
Dato:11-05-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jimmy Bak, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - forhold vedrørende udenlandske papirer
Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i indsigelse om utilstrækkelig information om kursværdien af udenlandske aktier i mobil-bank app og på online investeringsplatform
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning begrundet i indsigelse om utilstrækkelig information om kursværdien af udenlandske aktier i mobilbank app og på online investeringsplatform.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Danmark, hvor hun blandt andet har et værdipapirdepot. Klageren har elektronisk adgang til sit depot og sine værdipapirer via Nordeas online investeringsplatform, Nordea Investor, og Nordeas mobilbank.

Den 24. februar 2017 købte klageren 1.000 stk. amerikanske aktier i FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP, også benævnt “Freddie Mac” (herefter aktierne), til kurs 2,88 til en samlet kursværdi på 2.880 USD/20.257,34 DKK.

Banken har oplyst, at aktierne blev handlet på ”OTC US” (hvor OTC står for Over the Counter), hvilket betyder, at aktien ikke handles over en formel børs, men på en handelsplads for aktier, der ikke er optaget til notering på et autoriseret marked for handel med aktier. Handlen blev derfor foretaget ved, at klageren kontaktede en rådgiver i Nordea, som derefter manuelt afgav klagerens ordre.

Banken har oplyst, at aktiernes notering i USA blev ændret i efteråret 2019, hvilket medførte, at Nordea ikke længere modtog dagligt opdaterede kurser på selskabet. Dette medførte, at kursen i Nordea Investor blev ”fastfrosset” med den sidst kendte kurs, og efter 30 dage blev der vist et rødt udråbstegn ud for aktierne for at indikere, at denne pris var historisk. Nordeas mobilbank app havde ikke en tilsvarende funktionalitet. Kursværdien blev dog dagligt reguleret i takt med valutakursændringer, da aktierne er udstedt i USD.

Af ”Regler for online værdipapirhandel i Nordea – Privat” fremgår bl.a.:

” … 9.1 Handel med værdipapirer

Ikke alle ordretyper er tilgængelige på alle elektroniske handelsplatforme.

Når du handler værdipapirer, som er mindre likvide, skal du være opmærksom på, at den senest handlede kurs kan være gammel og dermed ikke nødvendigvis er retvisende i forhold til den aktuelle kurs på værdipapiret. …”

Af ”Depotbestemmelser i Nordea” fremgår bl.a.:

”… V Udenlandske værdipapirer – ikke registreret i VP

 1. Opbevaring

Depotejer vil ikke modtage meddelelse om generalforsamlinger og kan kun efter særlig aftale forvente at få tildelt stemmeret. Andre meddelelser fra selskabet vil kun blive fremsendt, hvis det drejer sig om afkast eller emissionsaktiviteter. …”

Banken sendte hvert kvartal en depotoversigt til klagerens netbank med opdaterede kurser på aktierne. I sagen er fremlagt oversigter pr. 1. april, 1. juli og 1. oktober 2020. Det fremgik heraf, at kursen i USD var 1,39 den 31. marts 2020, 2,19 den 30. juni 2020 og 1,91 den 30. september 2020

Den 21. juli 2020 henvendte klageren sig til bankens kundeservicechef og gjorde bl.a. indsigelse mod, at hun ikke havde modtaget besked om, at banken ikke længere supporterede aktierne, og at det røde udråbstegn først fremkom efter 30 dage, og at banken efter at være stoppet med at opdatere aktiekursen på daglig basis i mobilbank regulerede gevinst/tab på aktien i forhold til valutaudsving. Klageren anførte endvidere:

”… Jeg benytter altid min mobilbank til at tjekke mine aktier og deres gevinst/tab, så jeg er derfor meget sjældent inde i Nordea Investor. Jeg bruger Nordea Investor til at handle og følger efterfølgende med i mobilbanken. Jeg har på intet tidspunkt fået en besked om, at I stopper med at supportere[r] på denne aktie. Hvis man logger på Nordea Investor, er der et lille rødt udråbstegn ud for aktien. Hvis man markerer dette felt, så kommer der en lille linje frem, hvor der står: ”senest handlet” kursen er mere end 30 dage gammel. Dette meget vigtige felt burde kunne ses på min mobilbank. Der er intet nævnt i betingelserne for mobilbank omkring, at der er begrænset information på aktier i mobilbanken. …

Sidst men ikke mindst, så stopper I med at supportere en aktie, men I vælger alligevel på daglig basis at regulere mit gevinst/tab på denne aktie i forhold til udsvingene på valutaen, hvilket jeg så kan følge i mobilbanken. Det er dette, som har snydt mig fuldstændig. For når jeg tjekker mine gevinster/tab i mobilbanken daglig, så er min aktie hver eneste dag rykket op eller ned i gevinst/tab. …”

Klageren anførte endvidere, at hun ifølge mobilbanken havde en gevinst på 1.568 DKK på aktierne, men at hun reelt have et tab på 7.275 DKK. Klageren har fremlagt skærmprint vedrørende de omhandlede oplysninger om aktierne på mobilbank og i Nordea Investor.

Efterfølgende rettede banken oplysningerne i mobilbank og i Nordea Investor. Banken har oplyst, at den nu opdaterer den pågældende aktie med en daglig kurs, og at ændringen er sket som følge af bankens løbende vurdering af, hvilke værdipapirer på diverse børser og handelspladser, som banken ønsker at modtage kursdata om.

Klageren har fremlagt skærmprint efter bankens rettelse af oplysninger om aktierne på mobilbank og i Nordea Investor. Af skærmprint fra Nordea Investor fremgår bl.a., at oplysning om anskaffelseskurs, gevinst/tab i beløb og gevinst/tab i procent ikke var vist, og at det røde et rødt udråbstegn var slettet. Af et andet skærmprint fra Nordea Investor fremlagt af klageren den 3. november 2020 fremgår en kurs pr. 30. oktober 2020, anskaffelseskurs, gevinst/tab og gevinst/tab i procent.

Parternes påstande

Den 24. september 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal erstatte hendes tab ved et salg af aktierne.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at banken skal betale for det tab, hun vil få ved at sælge aktierne på grund af bankens misvisende og manglende information. Der er tale om et tab. Tabet opstod, da hun på grund af forkerte informationer ikke havde mulighed for at reagere på en faldende kurs, da der i stedet blev vist et andet afkast, som løbende blev opdateret. Som følge af bankens misvisende og manglende information troede hun fejlagtigt, at hun havde en gevinst på ca. 1.500 DKK. Hun ønsker at sælge nu, men dette vil medføre et tab. Hun klagede straks, da hun fandt ud af, at hun havde et urealiseret tab på ca. 7.200 DKK i stedet for en urealiseret gevinst. Hun har afventet bankens svar på klagen inden et eventuelt salg. Kursen har ikke ændret sig nævneværdigt i denne periode. Hvis aktien skal sælges, for at banken vil dække differencen, så vil hun sælge den.

Hun har flere kritikpunkter mod bankens tidligere system; dels det røde udråbstegn, dels at banken som minimum burde have gjort det meget mere klart med markering og yderligere information, at der var sket store ændringer for aktien og dels visningen i mobilbanken. Banken har efter hendes klage foretaget rettelser i visningen i Nordea Investor og på mobilbanken, jf. de fremlagte skærmprint. I Nordea Investor slettede banken anskaffelseskurs, gevinst/tab i beløb og gevinst/tab i procent, kursen blev rettet til ca. den aktuelle kurs, og det røde udråbstegn blev fjernet. Af den seneste skærmprint af Nordea Investor fremgår en kurs pr. 30. oktober 2020, anskaffelseskurs, gevinst/tab og gevinst/tab i procent. For så vidt angår kritikpunktet om ajourføring af gevinst/tab på daglig basis i mobilbanken blev dette også nulstillet, og det blev gjort tydeligt, at der er noget galt med denne aktie, præcis som hun efterspurgte, at banken burde have gjort. Man kan heller ikke længere gå ind på aktien og se gevinster/tab på aktien opgjort i forskellige antal måneder.

Ændringerne bestyrker, at der var tale om misvisende og dårlige oplysninger. Rettelserne viser, at banken kan se, at den har fejlet. Rettelserne må ses som en anerkendelse af, at hendes kritikpunkter var berettigede. Forløbet står det i skærende kontrast til bankens egne argumenter, og det står ikke klart, om banken rent faktisk følger aktien eller ej. De svingende og misvisende data giver den årsagssammenhæng, som banken påstår mangler, og er i høj grad ansvarspådragende.

Banken har henvist til sine Regler for online værdipapirhandel vedrørende illikvide værdipapirer. Der var ikke tale om illikvide værdipapirer, da der handles mellem 400.000 og 2.000.000 stk. pr. dag. Den af banken påberåbte passus omhandler endvidere likviditet og ikke problemstillingen i denne sag, som er bankens håndtering af og datakvalitet på en aktie, som den stoppede med at dække. Håndtering af en aktie, som man ikke dækker længere, bør behandles særskilt i betingelserne og ikke med en passus omkring illikviditet under punktet ”Ordreafgivelse”.

Banken burde endvidere have informeret om ændringer i noteringen af aktierne. Banken har henvist til sine depotbestemmelser vedrørende meddelelser fra et udenlandsk selskab. Sagen vedrører ikke oplysninger fra selskabet, men bankens datakvalitet over for sine kunder. Hendes forventning om at blive orienteret om en ændret notering til en børs, som banken ikke opdaterede fra, kom alene af, at bankens visning af aktien i bankens online kanaler var så misvisende og uklar, at den overtrådte gældende lov omkring oplysningspligt på investeringsområdet, herunder lov om investorbeskyttelse samt god skik for pengeinstitutter.

Selv om sagen handler om bankens datakvalitet, forpligter banken sig faktisk i sine depotbestemmelser til at videreformidle meddelelser, som vedrører afkast. Da selskaber ikke sender meddelelser ud om afkast, må det antages, at formuleringen omhandler meddelelser, der kan berøre aktionærens beregning af afkastet. Da bankens online kanaler ikke på klar og utvetydig vis sikrede, at en kunde fik oplysning om en ændring i den omhandlede aktie, så er banken, jf. depotbestemmelserne, forpligtet til at videreformidle et skift af notering, så man som kunde er orienteret.

Det er en skærpende omstændighed for banken, at banken i de sidste mange år har haft en klar strategi om at få kunderne over på selvbetjenings- og digitale platforme. Banken har dermed en skærpet pligt til at sikre, at oplysningerne på de digitale medier er retvisende eller tydeligt gøre opmærksom på, at det modsatte er tilfældet. Denne forpligtelse fritager fremsendelse af depotoversigter ikke banken for. Oversigterne er et øjebliksbillede, mens mobilbanken skal give et retvisende løbende billede. De primære kanaler, som er de digitale, skal være retvisende, og svigt heraf er ansvarspådragende.

Værdipapirer og oplysninger om disse ikke er nævnt i vilkår og betingelser i mobilbanken. Man bør derfor som forbruger kunne stole på, at tallene i mobilbanken er retvisende. Når en professionel part som banken leverer afkastberegninger på værdipapirer, må en kunde kunne stole på, når andet ikke er åbenlyst pointeret, at disse er så gode, at de kan bruges direkte over for Skattestyrelsen.

Nordea Danmark har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Det fremgår af depotbetingelserne, at klageren ikke ville modtage meddelelse fra Nordea om værdipapirets ændring af notering i USA. I overensstemmelse hermed orienterede banken ikke klageren om ændring af værdipapirets notering i USA.

Endvidere var klageren informeret om, via reglerne for online værdipapirhandel i Nordea – privat, at hvis hun handlede værdipapirer, som er mindre likvide - som i denne sag - skulle hun være opmærksom på, at den senest handlede kurs kunne være gammel og dermed ikke nødvendigvis retvisende i forhold til den aktuelle kurs på værdipapiret. Den manglende kursopdatering på aktierne skyldtes ikke omsætningslikviditeten men derimod, at værdipapiret handles ”Over the counter” og dermed ikke handles over en formel børs, men på en handelsplads for aktier, der ikke er optaget til notering på et autoriseret marked for handel med aktier. Dette gjorde, at banken anså værdipapiret for mindre likvidt, end hvis det for eksempel var blevet handlet på NY Stock Exchange.

Banken opdaterer nu det pågældende værdipapir med en daglig kurs. Ændringen er sket som følge af bankens løbende vurdering af, hvilke værdipapirer på diverse børser og handelspladser, som banken ønsker at modtage kursdata om, idet banken ikke kan tilbyde hverken online-handel eller løbende kursopdatering for alle værdipapirer på alle verdens børser og handelspladser.

Klageren modtog kvartalsvise depotoversigter, som indeholdt opdaterede kurser på aktierne.

Der er ikke årsagssammenhæng mellem den manglende funktionalitet i bankens mobilbank app i forhold til Nordea Investor og klagerens påståede tab.

Allerede fordi klageren stadig er i besiddelse af aktierne, har hun ikke realiseret eller lidt noget tab.

Klagerens eventuelle skuffede forventninger til kursen på aktierne kan ikke danne grundlag for et eventuelt erstatningskrav.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren er kunde i Nordea Danmark, hvor hun blandt andet har et værdipapirdepot med adgang til bankens online investeringsplatform, Nordea Investor, og bankens mobilbank app.

I februar 2017 købte klageren 1.000 stk. amerikanske aktier (herefter aktierne) til en samlet kursværdi på 2.880 USD/20.257,34 DKK. Banken har oplyst, at aktierne blev handlet ”Over the Counter” på en handelsplads for aktier, der ikke er optaget til notering på et autoriseret marked for handel med aktier. Handlen blev foretaget ved, at klageren kontaktede en rådgiver i banken, som derefter manuelt afgav klagerens ordre.

Banken har oplyst, at aktiernes notering i USA blev ændret i efteråret 2019, hvilket medførte, at Nordea ikke længere modtog dagligt opdaterede kurser på selskabet. Dette medførte, at kursen i Nordea Investor blev ”fastfrosset” med den sidst kendte kurs, og at der efter 30 dage blev vist et rødt udråbstegn ud for aktierne for at indikere, at denne pris var historisk. Nordeas mobilbank app havde ikke en tilsvarende funktionalitet. Kursværdien blev imidlertid dagligt reguleret i takt med valutakursændringer, da aktierne er udstedt i USD.

I juli 2020 rejste klageren indsigelse mod visningen af kurserne for aktierne i navnlig bankens mobilbank app.

Efterfølgende foretog banken rettelser i visningen i Nordea Investor med opdatering med en daglig kurs samt rettelser i visningen i mobilbanken.

Klageren har anført, at hun på grund af misvisende informationer i mobilbanken ikke havde mulighed for at reagere på en faldende kurs på aktierne, og at hun på baggrund af løbende opdatering af gevinst/tab i mobilbanken med valutakurser troede, at hun havde et afkast på ca. 1.500 DKK, men at hun i stedet havde et tab på ca. 7.200 DKK.

Ankenævnet finder, at banken, da den valgte at vise aktierne i mobilbanken og regulere deres værdi med valutakursen, burde have angivet, at aktiekursen ikke var opdaterede.

Kursen fremgik imidlertid af depotoversigterne, som klageren modtog hvert kvartal. Det fremgår heraf, at kursen på aktierne har svinget en del, uden at det har givet klageren anledning til at sælge aktierne. På baggrund heraf finder Ankenævnet, at klageren ikke har godtgjort, at hun ville have solgt aktierne, såfremt kurserne havde været løbende opdateret på mobilbanken, og at hun derved kunne have undgået et tab. Allerede derfor får klageren ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen