Krav som følge af at et pengeinstitut ikke ville rykke med sit udlæg i en ejendom for et nyt realkreditlån

Sagsnummer:37/2013
Dato:28-08-2013
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Troels Hauer Holmberg, Karin Sønderbæk
Klageemne:Realkreditbelåning - rykning
U - Udlæg
Ledetekst:Krav som følge af at et pengeinstitut ikke ville rykke med sit udlæg i en ejendom for et nyt realkreditlån
Indklagede:vestjyskBANK
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagernes krav mod vestjyskBANK som følge af, at banken ikke ville rykke med sit udlæg i en ejendom for et nyt realkreditlån.

Sagens omstændigheder

Klagerne i denne sag er M og K, som i 2010 havde et selskab "S ApS", der var kunde i vestjyskBANK. Klagerne havde afgivet selvskyldnerkaution for selskabets engagement i banken.

I 2011 gik S ApS konkurs og banken anmodede klagerne om at indfri deres kautionsforpligtelse.

Banken har oplyst, at der den 15. juni 2012 blev afsagt dom i en inkassosag om kravet og at domsrykker, hvor kravet blev opgjort til 2.211.708,95 kr., efterfølgende blev sendt til klagernes advokat. Advokaten oplyste, at klagerne ikke så sig i stand til at indgå nogen afdragsordning.

Den 15. oktober 2012 blev sagen behandlet i fogedretten, hvor der til sikkerhed for bankens tilgodehavende blev foretaget udlæg i tre af klagernes ejendomme.

Af en udskrift fra fogedretten fremgår:

"…

Skyldner … [K] mødte personlig og sammen med sin advokat … [A].
Skyldner … [M] mødte personlig og sammen med sin advokat … [A]

Der blev fremlagt:
Dom

Det skyldige beløb blev opgjort således:

I alt 1.013.110,00 kr.

… [Skyldnerne] erklærede sig ude af stand til at betale. Under iagttagelse af skyldneres udtagelsesret og påvisningsret foretoges udlæg i følgende:

Ejendommene:

… [nr. 1]
… [nr. 2]
… [nr. 3]

På grund af tekniske problemer i forbindelse med tinglysning er tinglysningsstatus ikke korrekt overført til fogedbogen. Det er imidlertid kontrolleret ved opslag i tingbogen, at udlæg er tinglyst på alle 3 ejendomme.

De mødende samtykkede i registreringen og vurderingen af det udlagte. Fogedretten erklærede, at det registrerede er udlagt til rekvirentens fyldestgørelse ved forauktionering med forbehold af tredjemands bedre ret. Fogedretten tilkendegav, at det er strafbart for skyldneren at disponere over det udlagte i strid med rekvirentens ret.

Skyldnerne kan ikke på nuværende tidspunkt indgå en afdragsordning.

…"

Klagerne har oplyst, at de i relation til afdragsmuligheder ønskede at omlægge deres eksisterende realkreditlån til et billigere således, at der kom en lavere ydelse på lånet. Deres pengeinstitut P stod for omlægningen.

Banken har oplyst, at banken den 12. november 2012 blev kontaktet af pengeinstitut P, der anmodede banken om at bekræfte, at den ville rykke med sit udlæg i klagernes ejendom nr. 3 for det nye lån. Banken meddelte P, at den ikke var indstillet på at rykke. Banken ville tage stilling hertil, når der forelå et endeligt oplæg fra klagerne til en løsning af deres engagement med banken.

Parterne er i det følgende forløb ikke blevet enige.

Parternes påstande

Den 29. januar 2013 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at vestjyskBANK skal betale dem en godtgørelse på ca. 30.000 kr.

vestjyskBANK har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at banken skal betale de ca. 30.000 kr., som de nu skylder pengeinstituttet P for de omkostninger, som den fejlslagne låneomlægning har påført dem.

De er ikke blevet oplyst om, at banken havde pant i deres ejendom.

Der ville ikke have været noget provenu til dem, ingen forlængelse af løbetid eller afdragsfrihed. Kun en mindre månedlig ydelse, der skulle have været brugt til at nedbringe engagementet i banken.

De oplever, at banken modsætter sig muligheden for en løsning af mellemværendet og påfører dem yderligere omkostninger.

Mødet i fogedretten, hvor de mødte med deres advokat, var et telefonmøde. De blev på intet tidspunkt - hverken i fogedretten eller senere - oplyst om, at banken ville lyse udlæg i deres ejendomme.

De erfarede det først, da banken ikke ville rykke.

Hvis de havde fået oplysningen i fogedretten eller skriftligt var blevet orienteret herom, ville de med det samme have indledt en dialog med bankens advokat om, hvordan de skulle forholde sig med hensyn til den igangsatte låneomlægning.

I stedet valgte banken at forholde sig tavs og nægtede efterfølgende at rykke. Dette har påført dem et ikke ubetydeligt og unødvendigt tab.

Omprioriteringen skulle medvirke til, at de kunne lave en afdragsordning med banken.

De er ubekendt med den fremlagte udskrift fra fogedretten og at de i fogedretten blev orienteret om, at banken ville gøre udlæg i ejendommene.

De er undrende over, at banken ikke var bekendt med, at de påtænkte en afdragsordning med dem.

Banken stillede ikke som lovet sagen i bero.

Hvis banken først kan tage stilling til, om banken vil rykke, når de har fremsat et forslag, synes alle muligheder for et forlig udelukket, da det på den baggrund ikke ville være muligt for dem at komme med et sagligt forslag.

vestjyskBANK har blandt andet anført, at klagerne var bekendt med udlæggene i ejendommene foretaget i fogedretten den 15. oktober og tinglyst den 16. oktober 2012.

Klagerne mødte i fogedretten, hvor udlæg i ejendommene blev foretaget.

Klagerne var flere gange blevet opfordret til at komme med et forslag til en løsning.

Banken er ikke forpligtet til at rykke bankens udlæg i ejendom nr. 3 i forbindelse med klagernes realkreditomlægning.

Klagerne må selv bære eventuelle låneomlægningsomkostninger.

Banken er ikke erstatningsansvarlig over for klagerne.

Klagerne oplyste ikke over for banken, at de påtænkte en omprioritering og at denne ville give mulighed for en afdragsordning med banken. Klagerne var ikke fremkommet med et oplæg til en løsning på det samlede engagement.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet bemærker, at af det af udskriften fra fogedretten blandt andet fremgår, at klagerne mødte personligt med deres advokat og der "Under iagttagelse af skyldneres udtagelsesret og påvisningsret foretoges udlæg i … [ejendommene] … De mødende samtykkede i registreringen og vurderingen af det udlagte."

Ankenævnet finder ikke, at klagerne berettiget kunne være i tvivl om, at vestjyskBANK havde foretaget udlæg i deres ejendom. Banken er berettiget til ikke at lade sit udlæg rykke for et nyt realkreditlån. Nævnet finder ikke, at banken i relation til klagernes omprioritering af ejendom 3 har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.