Spørgsmål om bortfald af hæftelse for hævninger ved brug af dankort på grund af psykisk sygdom.

Sagsnummer:382/2008
Dato:12-05-2009
Ankenævn:Peter Blok, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Bent Olufsen
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om bortfald af hæftelse for hævninger ved brug af dankort på grund af psykisk sygdom.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav om bortfald af sin hæftelse for dankorttransaktioner begrundet i værgemålslovens § 46.

Sagens omstændigheder.

Den 14. marts 2008 blev klageren kunde i Nordea Bank Danmarks Haslev afdeling, hvor klageren oprettede en grundkonto. Medio april 2008 fik klageren tilknyttet et Visa/Dankort til kontoen.

Ved brug af klagerens Visa/Dankort blev der i perioden 24.-30. april 2008 hævet ca. 35.000 kr., således at saldoen på klagerens konto den 30. april 2008 var 35.808,39 kr. (negativ).

Nordea Bank har oplyst, at der som følge af overtrækket blev sendt to rykkerbreve til klageren, hvorefter Visa/Dankortet blev spærret den 30. april 2008.

Klagerens forældre indgav den 27. september 2008 politianmeldelse mod klagerens tidligere veninde, A. Af anmeldelsen fremgår:

"…

Anmeldelse indgives hermed mod [A] for følgende forbrydelse begået mod vores datter, [klageren] i perioden marts til september 2008.

Som indledning skal anføres, at skønt vores datter er 20 år, har hun en udviklingshæmning som gør, at hun ikke fungerer alderssvarende. …

Vores datter tog i begyndelsen af marts 2008 over på det der skulle være et weekendbesøg hos ovennævnte [A] – på dette tidspunkt veninde til vores datter. Hun vendte ikke tilbage fra dette besøg, og alle vores forsøg på at komme i kontakt med hende i det følgende halve år var desværre forgæves. I slutningen af august 2008, altså ca. ½ år, blev ved pludseligt ringet op af vores datter, som ville hentes hjem fra …, hvor hun den dag befandt sig. Det viste sig, at hun var stukket af fra veninden uden andet med sig end det tøj, hun gik og stod i - ikke engang sin pung havde hun fået med.

Det viste sig efterfølgende, at [A] havde manipuleret med vores datter i en sådan grad, at hun ikke turde tage nogen initiativer imod hende og hendes beslutninger.

Efter [klagerens] hjemkomst viser det sig så, at der foruden den psykiske del af sagen, som jo i allerhøjeste grad er alvorlig nok, oven i købet har fundet en omfattende udnyttelse sted af vores datters bankkonti samt benyttelse af hendes navn ved bestilling af diverse varer via kuponhæfter etc.

Det drejer sig om to bankkonti i henholdsvis Den Danske Bank og Nordea – overtrukket med henholdsvis 17.000 og 36.500 kr.

Når det er os, som forældre, der indgiver denne anmeldelse hænger det sammen med at vores datter ikke er i stand til at overskue denne sag tilstrækkeligt til at kunne foretage det fornødne, og samtidigt er hun på nuværende tidspunkt også skræmt og berørt af sagen til at kunne håndtere det. … "

Under sagen er fremlagt ambulant notat af 29. januar 2008 fra Odense Universitetshospital og en psykologisk undersøgelse af 19. november 2008 foretaget af en psykolog på Odense Universitetshospital.

Parternes påstande.

Klageren har den 2. oktober 2008 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at "den mellem parterne indgåede aftale erklæres for ugyldig under henvisning til værgemålslovens § .

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at på baggrund af de fremlagte erklæringer må det anses for godtgjort, at hun er hæmmet i sin psykiske udvikling, herunder at hun har en blandet udviklingsforstyrrelse af specifikke færdigheder, der bl.a. relaterer sig til problemer med overblik og struktur, herunder i relation til økonomiske forhold. Hun har tydelige vanskeligheder i de styrende funktioner i hjernen, ligesom hun har overbliksvanskeligheder både i praktiske og sociale situationer.

I medfør af værgemålslovens § 46 bør aftalerne med Nordea Bank Danmark anses for ugyldige, idet hun manglede evnen til at forhandle fornuftsmæssigt. Dette kan konstaterede ved almindelig agtpågivenhed.

Det er uden betydning, om banken har været i god tro, jf. værgemålslovens § 46, stk. 3.

Det hævede beløb er ikke kommet hende til gode.

Nordea Bank Danmark har anført, at det bestrides, at klageren i den omhandlede periode var i en sygdomstilstand omfattet af værgemålslovens § 46.

De fremlagte lægelige udtalelser falder uden for sådanne tilstande, som skal være til stede for, at værgemålslovens § 46 finder anvendelse.

De medarbejdere, som betjente klageren, havde ikke grund til at betvivle, at hun var i stand til at handle fornuftsmæssigt eller varetage sine egne anliggender. Klageren optrådte så at sige fuldstændig normalt.

Hertil kommer, at oprettelsen af en konto med tilhørende Visa/Dankort hverken er en usædvanlig eller kompliceret disposition.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter de foreliggende lægelige og psykologiske oplysninger finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at klageren manglede evnen til at handle fornuftsmæssig, jf. værgemålslovens § 46, således at hun ikke hæfter for hævningerne ved brug af dankortet i april 2008. Ankenævnet finder endvidere, at en stillingtagen hertil ville forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1, i nævnets vedtægter.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.