Rådgivning i forbindelse med køb af option.

Sagsnummer:48/1995
Dato:21-11-1995
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Reissmann, Erik Sevaldsen
Klageemne:Terminsforretninger - rådgivning
Ledetekst:Rådgivning i forbindelse med køb af option.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 16. marts 1994 underskrev klageren "Rammeaftale for handel med børsnoterede danske futures og optioner omfattet af Garantifondens regler".

Den 8. april 1994 købte klageren en call option, hvor det underliggende aktiv var en aktie i Den Danske Bank. Optionen gav klageren ret til køb af 1.000 stk. aktier i Den Danske Bank til kurs 360 første børsdag i juni 1994. Præmiebeløbet for kontrakten var 12.500 kr. med tillæg af gebyr 250 kr.

På udløbsdagen var Den Danske Banks aktier noteret til 312,70.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 10.750 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede - muligvis på grund af hans oplysning om, at han fulgte et kursus om aktier og obligationer - ikke orienterede ham om, hvad en option var. Han ved, at der kan forekomme kursudsving på aktier og obligationer, men han var ikke bekendt med, at præmien for en option kunne tabes fuldt ud. Han mener, indklagede har pådraget sig erstatningsansvar, idet han ikke er blevet rådgivet tilstrækkeligt om risikoen ved en option. Efter udløbet af optionen henvendte han sig til indklagede, og en medarbejder udtalte da, at det var "ærgerligt vi ikke fik givet computeren en automatisk salgsordre". Indklagede havde således glemt at indlægge en automatisk salgsordre til en på forhånd aftalt kurs, hvortil der skulle ske salg. Han foreslog indklagede et forlig på betaling af 10.750 kr. Hans påstand er i overensstemmelse hermed.

Indklagede har anført, at klageren blev udførligt orienteret om investering i optioner, herunder risikoen for at miste hele det indbetalte beløb. Hertil kommer, at det må have stået klart for klageren, at der var en tabsrisiko ved investeringen og ikke kun en gevinstmulighed. Klageren har accepteret denne risiko. Det bestrides, at det var muligt at indlægge en automatisk salgsordre i indklagedes edb-anlæg eller indgå aftale med indklagede om salg af optionen, såfremt kursen på det underliggende aktiv faldt til et bestemt niveau.

Ankenævnets bemærkninger:

Det findes ikke godtgjort, at indklagede har pådraget sig erstatningsansvar i forbindelse med salget af den omhandlede option til klageren. Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.