Indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tredje serviceeftersyn af leaset bil.

Sagsnummer:148/2020
Dato:26-03-2021
Ankenævn: Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Jimmy Bak, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne: -
Ledetekst:Indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tredje serviceeftersyn af leaset bil.
Indklagede:Jyske Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tredje serviceeftersyn af leaset bil.

Sagens omstændigheder

Den 27. februar 2017 indgik klageren sammen med en medleasingtager en aftale om leasing af en bil af mærket Peugeot med Peugeot Finans v/Jyske Finans (finansieringsselskabet). Leasingperioden var 36 måneder (tre år) beregnet fra den 1. marts 2017. Bilen blev leveret af et nærmere angivet bilfirma. Levering fandt sted den 27. februar 2017.

Som en del af leasingaftalen indgik klageren samtidig en service- og vedligeholdelsesaftale med finansieringsselskabet.

Klageren har oplyst, at bilen skulle afleveres mandag den 2. marts 2020 kl. 11.30 hos et afleveringssted/FDM. På køreturen til afleveringsstedet/FDM, begyndte lampen vedrørende serviceeftersyn i bilen at lyse. Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at nå at få foretaget et serviceeftersyn, inden bilen skulle afleveres.

Ved afleveringen den 2. marts 2020 deltog klageren i en gennemgang af bilen. I forbindelse med gennemgangen blev der udarbejdet en tilstandsrapport, der blandt andet indeholdt et foto af bilens instrumentbræt med to lysende lamper, en lysende svensknøgle og en gul servicelampe.

Tilstandsrapporten indeholdt endvidere et foto af bilens servicebog, hvor det efter andet serviceeftersyn var anført, at bilen skulle serviceres senest 1. marts 2020 eller efter 66.978 km.

Ved en faktura af 5. marts 2020 blev klageren faktureret for nogle skader på bilen, der skulle udbedres, samt for 2.000 kr. for manglende service.

Klageren gjorde herefter indsigelse mod betaling af 2.000 kr. for manglende service.

Finansieringsselskabet fastholdt kravet på betaling af 2.000 kr.

Af leasingaftalen af 27. februar 2017 fremgik blandt andet:

§ 9 - Vedligeholdelse

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen, jf. bilag 1. Leasingtager skal herudover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren. …

§ 10 – Risiko

Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri) fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver. …

§ 13 – Misligholdelse

Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at …

9. leasingtager misligholder service- og vedligeholdelsesaftalen med leasinggiver. …

§ 14 – Erstatning

I tilfælde af leasingtagers misligholdelse af nærværende leasingaftale, …, er leasingtager forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. …

§ 15 - Tilbagelevering

… Rettidig tilbagelevering af bilen ved leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter leasingperiodens udløb. … Såfremt leasingaftalen udløber/ophører på en lør-, søn- eller helligdag, er sidste rettidige aflevering første hverdag efter leasingperiodens udløb/ophør. …

Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en af leasinggiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. …

Leasingbilen skal ved tilbageleveringen være i en stand, der minimum svarer til, hvad der er beskrevet i vedhæftede bilag 2.

Efter gennemgang af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager, såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader. …”

Bilag 1 til aftalen (Service- og vedligeholdelsesaftale) indeholdt blandt andet følgende:

§1

[Finansieringsselskabet] leverer de service- og vedligeholdelseseftersyn, som er foreskrevet i instruktionsbog og servicehæfte for den omhandlede bil …

Leasingtager forpligter sig til at behandle bilen efter fabrikkens gældende forskrifter i henhold til bilens instruktionsbog og servicehæfte, og til at overholde de foreskrevne intervaller for service- og vedligeholdelsesarbejder, samt at lade alle reparationer, som kan have følgeskadende konsekvenser, udføre straks og uden forsinkelser. …

§2

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter

Almindelig service og mekanisk vedligeholdelse af bilen i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikken …

§3

Vederlag for de i § 2 omhandlede ydelser er inkluderet i leasingydelsen.”

Finansieringsselskabet har oplyst, at ifølge leverandørens forskrifter skulle leasingbilen serviceres efter 25.000 km eller efter et år, hvad end der kom først. Klageren fik leasingbilen udleveret den 27. februar 2017, som var sammenfaldende med bilens indregistreringsdato. Bilen skulle herefter serviceres efter 25.000 km eller efter et år, hvad end der kom først.

Bilens servicehistorik så ifølge finansieringsselskabet således ud:

- Første serviceeftersyn blev foretaget rettidigt den 21. februar 2018, hvor bilens kilometerstand var 24.331.

- Andet serviceeftersyn blev ikke foretaget rettidigt, idet serviceeftersynet først blev udført 1. marts 2019, hvor bilens kilometerstand var 41.978. Fristen på et år var derfor overskredet, idet andet serviceeftersyn skulle være udført senest 21. februar 2019.

- Tredje serviceeftersyn blev ikke udført, men skulle have været udført senest 1. marts 2020, dvs. et år efter andet serviceeftersyn.

Den 27. april 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Finansieringsselskabet har under sagens forberedelse i Ankenævnet spurgt en bilauktion om, hvorvidt en bil af samme mærke som bilen i nærværende sag bliver mindre værd ved salg på auktion, hvis den ikke har overholdt leverandørens serviceforskrifter. Af en mail af 24. juni 2020 til finansieringsselskabet fremgik følgende:

”Hvis bilen har ikke har fået service ved 1 + 2 + 3 år kan det betyde ca. kr. 5.000 – hvis det oplyses ved salg. Vi tager billeder af servicebogen når bilen sælges og køberne vil ”blot” undre sig over at der ikke er stemplet for service.

Generelt set har leasingbiler fået alle service – det er jo inkluderet i prisen.

Reelt set er skaden væsentlig større og flere forhandlere vil ikke være interesserede i bilen.

Motoren kan også tage skade, hvilket kan betyde en væsentlig højere reduktion i prisen.”

Parternes påstande

Den 27. april 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Finans skal frafalde det fakturerede krav på betaling af 2.000 kr.

Jyske Finans har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han ikke har kvitteret for eller godkendt en omkostning på 2.000 kr. i forbindelse med aflevering af bilen, hvor der blev foretaget en gennemgang af en uafhængig part, jf. leasingaftalens § 15. Afleveringsstedet/FDM har heller ikke anført nogen bemærkninger under punktet ”Mekanisk test” i den udarbejdede tilstandsrapport.

Omkostninger til udførelse af service er allerede indeholdt i selve betaling af leasingydelsen. Han har fået udført et serviceeftersyn mindre, end hvad der var muligt i henholdt til kontrakten, hvorfor finansieringsselskabet har sparet denne udgift. Dette gælder uanset finansieringsselskabets informationer om dets specifikke aftaler med tredjepart, idet disse aftaler er denne sag uvedkommende,

Datoen for bilens næste serviceeftersyn ifølge servicehæftet faldt sammen med leasingperiodens udløb. Bilens kilometerstand på 58.638 km ved afleveringen var dog langt fra de 66.978 km, der fremgik af servicehæftet.

Det faktum at servicelampen begyndte at lyse under turen til afleveringsstedet/FDM den 2. marts 2020 giver ikke finansieringsselskabet ret til opkrævning af 2.000 kr. for manglende service. Han havde ikke mulighed for både at få udført et serviceeftersyn og aflevere bilen rettidigt i henhold til kontrakten den 2. marts 2020 kl. 11:30.

Finansieringsselskabet har fremlagt et prisblad for, hvad et standard serviceeftersyn ved et Peugeot-værksted koster, men en vejledende pris for et serviceeftersyn er ikke det samme som dokumentation for et værditab.

Finansieringsselskabet har ikke dokumenteret et faktisk værditab på bilen. For at kræve erstatning må finansieringsselskabet dokumentere et tab og dokumentere, at dette tab ikke skyldes de andre anmærkninger og skader ved bilen, eller den aktuelle markedssituation som følge af coronakrisen for brugte biler.

Det af finansieringsselskabet anførte om, at en overskridelse af bilens serviceintervaller minimerer leasinggivers mulighed for at opnå en eventuel kulancemæssig dækning for fejl og mangler hørende under bilens fabriksgaranti, har ikke betydning for sagen, idet dette ikke har været aktuelt.

Han har opfordret finansieringsselskabet til at fremlægge dokumentation for salgsprisen for bilen og samtidig dokumentere, hvad sammenlignelige brugte leasingbiler er solgt for med henblik på at godtgøre et tab. Selskabet har ikke ønsket at efterkomme denne opfordring.

Leasingkontrakten eller leasingformen operationel leasing giver ikke finansieringsselskabet frihed til at opkræve et vilkårligt beløb.

Finansieringsselskabet har fremlagt en udtalelse af 24. juni 2020 fra en bilauktion   om værditab på en bil, der slet ikke har været serviceret i leasingperioden. Da nærværende sag omhandler en leasingbil, der har fået udført services i leasingperioden, kan udtalelsen ikke bruges til noget.

Finansieringsselskabet har ikke haft omkostninger, udover hvad der er betalt gennem leasingydelser og udbedringer i henhold til afleveringsrapporten.

Omkostningen på kr. 2.000,- fremgår ingen steder af kontrakten, og han er på intet tidspunkt under leasingforholdet blevet informeret herom.

I henhold til leasingaftalens § 15 er bilen gennemgået af uafhængig part, der har udarbejdet en opgørelse i henhold til kontrakten med et skyldigt beløb som følge af skader. Et beløb som han allerede har betalt. Opgørelsen fra den uafhængige part indeholder ikke beløbet på 2.000 kr.

Det bestrides, at sagen ikke er egnet til behandling i Ankenævnet og derfor skal afvises.

Jyske Finans har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at serviceintervallet var overskredet på tidspunktet for bilens aflevering den 2. marts 2020. Efter punktet ”Mekanisk test” i afleveringsrapporten er indsat billeddokumentation, der viser, at service er overskredet.

Ifølge leasingaftalens § 13, nr. 9, anses det for væsentlig misligholdelse, såfremt leasingtager misligholder service- og vedligeholdelsesaftalen med leasinggiver. Når det i § 13, nr. 9, er aftalt, at en misligholdelse af service- og vedligeholdelsesaftalen udgør væsentlig misligholdelse, er der et ansvarsgrundlag, og leasingaftalens § 14 om ”Erstatning” bliver relevant. Heraf fremgår, at klageren er forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider.

På denne baggrund har Jyske Finans i forbindelse med sin slutfakturering opkrævet 2.000 kr. for manglende overholdelse af service. Klageren bliver ikke rykket for betaling, mens Ankenævnet behandler nærværende klagesag, men finansieringsselskabet forbeholder sig retten til at kræve renter regnet fra forfaldstid frem til betaling sker.

Erstatningen dækker over det tab, som finansieringsselskabet lider ved at få en leasingbil retur, der ikke er serviceret i overensstemmelse med leverandørens forskrifter. Bilen er mindre værd, end den ville have været, hvis den var blevet serviceret i overensstemmelse med fabrikkens forskrifter.

En erstatning på 2.000 kr. modsvarer markedsprisen på 2.295 kr. for et autoriseret serviceeftersyn for en bil som den i sagen omhandlede.

Hertil kommer, at en overskridelse af bilens serviceintervaller markant minimerer leasinggivers mulighed for at opnå en eventuel kulancemæssig dækning for fejl og mangler hørende under bilens fabriksgaranti hos bilens importør.

Det er mellem parterne aftalt, at finansieringsselskabet er berettiget til at sælge bilen med skader, jf. leasingaftalens § 15. Heri ligger, at finansieringsselskabet har valgmuligheden mellem at lade tredje serviceeftersyn udføre inden et eventuelt salg eller releasing, eller at lade tabet fragå i en eventuel salgspris.

Det er fast kutyme i leasingbranchen at sælge en leasingbil med skader. Der er tale om en anerkendt, operationel privatleasingaftale, der er udarbejdet mellem brancheforeningerne FDM og Finans & Leasing og brug af aftalen er kutyme finansierings- og leasingselskaber imellem.

Med det formål at imødekomme enhver tvivl om, hvorvidt finansieringsselskabet de facto har lidt et tab minimum svarende til det fakturerede krav, har finansieringsselskabet til brug for nærværende sag indhentet en erklæring fra en bilauktion. Heraf fremgår, at hvis bilen ikke overholder sine services, medfører dette et fradrag i salgsprisen på ca. 5.000 kr., om end det faktiske tab kan være langt større, idet flere potentielle købere ikke vil opkøbe biler, der ikke er korrekt serviceret, ligesom motoren kan tage skade.

Jyske Finans har ikke er opnået nogen besparelse i forbindelse med det manglende service. Finansieringsselskabet indgår en servicekontrakt med en underliggende serviceleverandør, som afregnes med et fast beløb i henhold til aftalte antal kørte kilometer og den aftalte leasingperiode. Finansieringsselskabet afregner således den underliggende serviceleverandør for servicekontrakten, uanset om bilen rent faktisk serviceres eller ej.

Uanset det af klageren anførte om, at servicelampen først begyndte at lyse på vej hen til afleveringsstedet/FDM, er bilen klagerens risiko, indtil den afleveres, jf. leasingaftalens § 10, hvorfor klageren bærer risikoen herfor. Hertil kommer dels, at der i perioden op til overskridelsen af serviceintervallet har lyst en advarselslampe, dels at serviceintervallerne fremgår af bilens service- og instruktionsbog, hvorfor disse var, eller burde have været kendt af klageren.

Finansieringsselskabet er ikke forpligtet til at fremlægge salgsdokumentation hverken på den i sagen omhandlede bil eller nogen andre køretøjer. Der er i sagen tale om operationel leasing. Kendetegnende for operationel leasing - og til forskel fra finansiel leasing - er netop, at leasinggiver bærer risikoen for det leasede objekts restværdi ved leasingaftalens udløb. Herved forstås, at leasinggiver oppebærer såvel tab som gevinst på restværdien.

Til støtte for afvisningspåstanden har Jyske Finans anført, at for det tilfælde, at Ankenævnet ikke kan frifinde finansieringsselskabet, vil en afgørelse af sagen kræve en yderligere bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Den 27. februar 2017 indgik klageren en aftale om leasing af en bil med Jyske Finans (herefter finansieringsselskabet). Som en del af leasingaftalen indgik klageren samtidig en service- og vedligeholdelsesaftale. Ved leasingperiodens ophør tilbageleverede klageren bilen den 2. marts 2020 til FDM.

Ved afleveringen den 2. marts 2020 deltog klageren i en gennemgang af bilen. I forbindelse med gennemgangen blev der udarbejdet en tilstandsrapport, der blandt andet indeholdt et foto af bilens instrumentbræt med to lysende lamper, en lysende svensknøgle og en gul servicelampe. Tilstandsrapporten indeholdt endvidere et foto af bilens servicebog, hvor det efter andet serviceeftersyn var anført, at bilen skulle serviceres senest 1. marts 2020 eller efter 66.978 km.

Ved en faktura af 5. marts 2020 blev klageren blandt andet faktureret 2.000 kr. for manglende service.

Klageren har anført, at han ikke har kvitteret for eller godkendt en omkostning på 2.000 kr. I den udarbejdede tilstandsrapport er der heller ikke anført nogen bemærkninger om manglende service under punktet ”Mekanisk test”. Finansieringsselskabet har ikke dokumenteret at have lidt et tab, herunder at der har været et faktisk værditab på bilen.

Finansieringsselskabet har anført, at det fremgår af billeddokumentationen i tilstandsrapporten, at serviceintervallet var overskredet på tidspunktet for bilens aflevering den 2. marts 2020. Erstatningsopgørelsen på 2.000 kr. for manglende overholdelse af service dækker det tab, som finansieringsselskabet har lidt ved at få en leasingbil retur, der ikke er serviceret i overensstemmelse med leverandørens forskrifter.

Ankenævnet lægger til grund, at bilens tredje serviceeftersyn skulle foretages senest den 1. marts 2020, at intervallet for tredje serviceeftersyn således var overskredet ved afleveringen af bilen den 2. marts 2020, og at klageren bar risikoen herfor, jf. leasingaftalens § 10. Det følger af leasingaftalens § 13, at leasingtagers misligholdelse af service- og vedligeholdelsesaftalen er væsentlig misligholdelse af leasingaftalen, og ifølge aftalens § 14 er leasingtager forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. Af aftalens § 15 fremgår, at leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader.

På baggrund af det af finansieringsselskabet anførte finder Ankenævnet det godtgjort, at bilen på grund af det manglende serviceeftersyn var mindre værd, end den ville have været, hvis den var blevet serviceret i overensstemmelse med fabrikkens forskrifter, herunder at salgsprovenuet for bilen ved et eventuelt videresalg ville blive reduceret, jf. den af finansieringsselskabet fremlagte mail af 24. juni 2020 fra bilauktionen. Ankenævnet finder det således godtgjort, at finansieringsselskabet har lidt et tab som følge af det manglende tredje serviceeftersyn. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte finansieringsselskabets opgørelse af tabet til 2.000 kr.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.