Krav om erstatning for tab som følge af forsinket gennemførelse af ordre om salg af investeringsbeviser begrundet i usædvanlige markedsforhold, der var udløst af situationen i marts 2020 vedrørende corona pandemien

Sagsnummer:483/2020
Dato:30-06-2021
Ankenævn: Bo Østergaard, Inge Kramer, Karin Sønderbæk, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
-
Ledetekst:Krav om erstatning for tab som følge af forsinket gennemførelse af ordre om salg af investeringsbeviser begrundet i usædvanlige markedsforhold, der var udløst af situationen i marts 2020 vedrørende corona pandemien
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Krav om erstatning for tab som følge af forsinket gennemførelse af ordre om salg af investeringsbeviser begrundet i usædvanlige markedsforhold, der var udløst af situationen i marts 2020 vedrørende corona pandemien

Sagens omstændigheder

I 2017 indgik klageren og dennes ægtefælle, H, en aftale med Jyske Bank om ”Jyske Private Banking Investering”. Af aftalen fremgik blandt andet:

”…

Valgt løsning

Investeringsforeningen Jyske Portefølje, Udbyttebetalende

Risikoprofil

Balanceret

Jyske Private Banking Investering giver mig adgang til rådgivning inden for en palette af investeringsafdelinger fra Investeringsforeningen Jyske Portefølje.

Ved aftale om Jyske Private Banking Investering knytter Jyske Bank en konto og et depot sammen til dette specifikke formål. Depotet kan alene rumme de omtalte afdelinger, og det er kun mig, der kan disponere over depotet og træffe beslutninger om køb eller salg. Handel med mine investeringsbeviser sker gennem min rådgiver.

Jeg kan opsige aftalen om Jyske Private Banking Investering med et varsel på fem bankdage, dog med respekt for allerede indgåede værdipapirhandler, som er ved at blive afviklet på opsigelsestidspunktet. …

…”

Efter det oplyste afgav klageren og H den 18. marts 2020 ordre om at sælge 11.455 styk Jyske Portefølje investeringsbeviser. Efter det oplyste udgjorde kursen på daværende tidspunkt 87,75 kr. pr. styk.

I en mail af 18. marts 2020 kl. 20.32 til klageren anførte banken v/investerings­råd­gi­ver R blandt andet:

”...

Tak for din mail.

Har lige snakket med vores investeringsafdeling i Silkeborg og meldingen herfra er, at for nuværende kan vi ikke stille nogen former for garanti omkring kurs ved salg/køb eller hvornår man kan komme ud/ind. Markederne er simpelthen for volatile og udsvingene så store, at det oftest resulterer i suspension og manglende kurser. Det betyder også, at der kommer flaskehalsproblemer ved vores investeringsafdeling, som ikke kan følge med til at handle ind og ud af investeringsbeviserne. Så for nuværende er normal sædvane (at jeg kan handle jer ud samme dag – uanset hvornår I ringer på dagen) desværre ikke muligt i disse dage.

Jeg vil på baggrund af vores seneste drøftelser, fortsat anbefale jer at blive liggende med jeres investering og have is i maven.
Markederne skal nok komme tilbage igen, men hvornår det sker er umuligt at sige, blot er det et spørgsmål om faldet på aktiemarkederne skyldes generelt usikkerhed omkring covid-19 eller om det er generelle vækstproblemer for virksomhederne. …

…”

Ved mail til R samme dag kl. 23.22 svarede klageren blandt andet:

”…

Tak for svar, som jeg er meget skuffet over, da det jo indirekte betyder at vores investering i værste fald, er tvunget til at tage hele turen til bunden.
Det under mig at aftalen om at et salg ville blive gennemført samme dag, som vi kontaktede dig nu ikke overholdes. Især da dette var en ufravigelig betingelse, for at vi accepterede at investere i Balanceret udl KL.
Det du siger nu er at salg kan tage op til 5 arbejdsdage, måske mere, hvis denne aftale ikke også sættes ud af kraft. Reelt er det en blanco check, da kursen kan falde dramatisk i denne periode. Det er det, der er sket de sidste 14 dage.
Efter de sidste dages uro, tror jeg, at der er langt til bunden. Normale økonomiske modeller gælder ikke mere.
Min fornemmelse er helt klart at det amerikanske marked styrtdykker, når corona virus spreder sig i Amerika og amerikanske firmaer tvinges til at lukke ned.
Balanceret udl KL har på nuværende et tab=de sidste 5 års gevinst.
Så det er nok ikke realistisk at tab kan være hentet i 2021.
NB: Hvorfor er det ikke muligt at limitere et salg. I må da kende kursen på et eventuelt salgstidspunkt?

…”

Salget blev gennemført den 23. marts 2020 (mandag) til kurs 84,36 kr. pr. styk. Klageren opgjorde på den baggrund et tab på 38.833 kr. ((87,75-84,36) x 11.455 = 38.832,45).

Banken afslog at erstatte tabet.

I oktober 2020 overførte klageren og H deres engagement med banken til et andet pengeinstitut.

Banken har under sagen fremlagt en udskrift af en nyhed, som Finans Danmark den 19. marts 2020 offentliggjorde på sin hjemmeside. Heraf fremgår blandt andet:

”…

I perioder med usædvanlige markedsforhold, som fx i forbindelse med coronakrisen, kan det i perioder være vanskeligt at finde retvisende priser på fondens værdipapirer i markedet. Det gør det umuligt at beregne en indre værdi for fonden, og i den situation kan fonden vælge at suspendere handelen med fondens beviser. Ved at suspendere handlen sikres der ligestilling mellem sælgere og købere af fondens beviser. Det er altså hensynet til investorerne, der ligger bag beslutningen om at suspendere handlen med en fonds beviser.

Den pågældende fond vil anmode Nasdaq om at ophæve suspensionen, så snart markedsforholdene gør det muligt at beregne en retvisende indre værdi igen.

…”

Af ”Jyske Banks ordreudførelsespolitik - gældende fra 9. oktober 2019” fremgik blandt andet:

”…

3. Særlige forhold
Såfremt det er muligt at handle under force majeure situationer, exceptionelle markedsforhold og systemnedbrud, kan banken muligvis ikke følge retningslinjer for ordreudførelsespolitikken.

…”

Parternes påstande

Den 6. december 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal betale erstatning.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at aftalen om Jyske Private Banking Investering blev indgået på et møde med R, som lovede dem en særaftale, der gik ud på, at de kunne købe og sælge investeringsbeviser samme dag, som de kontaktede R eller en af hans kollegaer. Dette var en klar forudsætning for aftalen, hvilket R var bekendt med. De ville aldrig have indgået aftalen, hvis banken havde op til fem arbejdsdage for et køb eller et salg.

R oplyste ikke, at der kunne være undtagelser til aftalen. Hvis der faktisk var undtagelser, har de således fået dårlig og misvisende rådgivning af R.

Banken overholdte ikke aftalen, da de anmodede banken om at sælge investeringsbeviserne. Banken bør erstatte tabet på 38.833 kr., som de blev påført som følge af, at banken ikke levede op til aftalen.

Det anførte i standardbetingelserne om opsigelse med fem bankdages varsel var ikke gældende for deres aftale, da de i så fald aldrig ville have indgået den.

De har flere gange bedt om en udtalelse fra R, da det var ham, de indgik aftalen med, men det har ikke været muligt. Banken ønsker tilsyneladende ikke, at R kommer til orde. Banken bør indhente en udtalelse fra R.

Banken har ikke bevist, at der var tale om force majeure. Bankens henvisning til nyhedsbrevet fra Finans Danmark, der blev udsendt dagen efter, at de afgav ordren er ikke tilstrækkeligt til at løfte bevisbyrden.

De modtog skiftende anbefalinger fra banken, som den ene dag anbefalede dem ikke at sælge og den efterfølgende dag anbefalede dem at sælge.

Jyske Bank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende i sagen, og at banken ikke er forpligtet til at godtgøre klagerens påståede tab som følge af, at salget af investeringsbeviserne ikke kunne afvikles samme dag, som klageren ønskede dette.

Der var på intet tidspunkt indgået en aftale mellem klageren og banken om, at klageren til enhver tid kunne købe og sælge investeringsbeviser samme dag, som han kontaktede banken herom, og en sådan aftale er heller ikke dokumenteret af klageren.

Det fremgår af Aftale om Jyske Private Banking Investering, at aftalen kan opsiges med et varsel på fem bankdage.

Da klageren i midten af marts 2020 ønskede at opsige sin aftale om Jyske Private Banking Investering, kunne der som følge af markedsforholdene ikke stilles priser i investeringsbeviser udstedt af Investeringsforeningen Jyske Portefølje. På tilsvarende vis var det heller ikke muligt at stille priser i en række andre investeringsbeviser, og der kunne derfor ikke afvikles handler med det samme en køber eller sælger ønskede dette. Banken var uden ansvar herfor som følge af den ekstraordinære markedssituation forårsaget af COVID-19 epidemien og ”nedlukningen” af landet, som fandt sted i de dage, jævnfør afsnit 3 i bankens udførelsespolitik og nyheden offentliggjort af Finans Danmark den 19. marts 2020.

Klageren har ved flere lejligheder over for banken givet udtryk for, at han accepterer, at ind- og udtræden ikke kan finde sted samme dag, såfremt der foreligger force majeure.

Ankenævnets bemærkninger

I 2017 indgik klageren og dennes ægtefælle en aftale med Jyske Bank om ”Jyske Private Banking Investering”. Ordningen indeholdt investeringsbeviser i investeringsforeningen Jyske Portefølje.

Efter det oplyste afgav klageren og H den 18. marts 2020 ordre om at sælge investeringsbeviserne. Salget blev gennemført den 23. marts 2020 (mandag), hvor værdien af investeringsbeviserne var faldet i forhold til den 18. marts 2020, og klageren opgjorde på den baggrund et tab på 38.833 kr.

Tre medlemmer – Bo Østergaard, Inge Kramer og Karin Sønderbæk – udtaler:

Vi lægger til grund, at årsagen, til at investeringsbeviserne ikke blev solgt samme dag, da klageren og ægtefællen anmodede om det, var, at handel med investeringsbeviserne var suspenderet på grund af usædvanlige markedsforhold, der var udløst af situationen i marts 2020 vedrørende corona pandemien.

Vi finder herefter, at det ikke kan pålægges banken at erstatte klagerens og ægtefællens tab. Dette gælder, selv om det som anført af klageren måtte lægges til grund, at der var indgået en aftale mellem parterne om, at banken skulle gennemføre klagerens handelsordrer samme dag, som de blev modtaget.

Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold i klagen.

Et medlem – Lisbeth Baastrup Burgaard, der i medfør af Ankenævnets vedtægter § 16, er tillagt to stemmer – udtaler:

Det er uklart, om banken i hele perioden fra den 18. til den 23. marts 2020 var afskåret fra at gennemføre klagerens ordre om salg af investeringsbeviserne som følge af, at handel med investeringsbeviserne var suspenderet på grund af usædvanlige markedsforhold, der var udløst af situationen i marts 2020 vedrørende corona pandemien.

Det er endvidere uklart, om der var indgået en aftale mellem parterne om, at banken skulle gennemføre klagerens handelsordrer samme dag, som de blev modtaget.

På den baggrund finder jeg, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene.

Jeg stemmer derfor for, at afvise at behandle klagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen