Krav om tilbageførsel af kortbetalinger, der skete med henblik på investering til firma uden licens.

Sagsnummer:126/2019
Dato:08-06-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Peter Stig Hansen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af kortbetalinger, der skete med henblik på investering til firma uden licens.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af kortbetalinger, der skete med henblik på investering til firma uden licens.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde et Mastercard.

Den 16., 18. og 19. juli 2018 foretog klageren tre betalinger på henholdsvis 250 USD, 2.000 USD og 400 USD, eller i alt 2.650 USD, med sit Mastercard til et firma, G, via G’s hjemmeside med henblik på investering. Betalingerne blev posteret på klagerens konto i Danske Bank den 18., 20., og 24. juli 2018. I posteringsteksten på kontoudskriften var betalingsmodtageren benævnt ”S”.

I e-mails af 16., 18. og 19. juli 2018 til klageren meddelte G:

”Welcom to [G]! My name is […] and I have been assigned as your personal broker. …”

“… Your account has been verified … We are a partner of [S] Coorporation Limited. …”

“Dear customer

You have made another transaction to your trading account at [G] …”

I en e-mail af 19. juli 2018 til G meddelte klageren, at han ikke kunne logge ind.

Den 23. juli 2018 indgav klageren en indsigelsesblanket til Danske Bank i kategorien ”I have ordered and paid for goods or services, but I have not received them” vedrørende de to første betalinger på i alt 2.250 USD. Klageren anførte blandt andet, at G ikke havde reageret på hans henvendelser, og at et yderligere beløb var reserveret. I en e-mail af 25. juli 2018 til banken anførte klageren:

”…Jeg vil gerne tilføje nogle flere dokumentation til min sag:

1- Faktisk jeg stadig kan logge på min profil, hvor jeg kan se min saldo, som er 2044,75 usd + 1600 jeg har prøvet at hæve til mit kort dvs 2650 usd + profit …

2- De har fortalt mig fra starten at jeg kan til enhver tid hæve … beløbet når jeg gerne vil, efter min profil er aktiveret …

3- Jeg har prøvet at hæve 1600 usd fra min balance 2 dage side …

4- under deres vilkår, der står at man har ret til at annullere/fortryde de tidligere transaktioner …

5- Jeg har undersøgt deres oplysninger i myndigheder i London … de har ikke tilladelse til online handel ...”

Klageren har fremlagt et print fra G’s hjemmeside vedrørende ”Deposit/Withdrawal” med teksten ”Balance: $ 2044.75 Profit: $ 331.98 Equity: $1939.71 margin $ 1565.05 Available Balance: $ 374.66”, et print fra G’s hjemmeside vedrørende ”Withdraw History” med teksten ”2018-07-24 $ 1,600.00 Pending” og et print fra G’s hjemmeside med teksten:

”8.4 The Client may withdraw funds deposited to his Account and/or profit gained through trading transactions from his Accounts only to the relevant account or card from which he had used to fund his Account …”

Den 31. juli 2018 afviste banken klagerens indsigelse.

I en e-mail af 15. oktober 2018 til G krævede klageren ”immediate cancellation of al services and the full refund of all deposits … 2,650 USD”.

Den 22. november 2018 indgav klageren på ny indsigelsesblanket til banken vedrørende de to første betalinger til G, i kategorien ”The goods or services that I have received are defect or not as described”. Den 5. december 2018 afviste banken klagerens indsigelse.

Banken har fremlagt en meddelelse af 3. oktober 2016 fra Mastercard, “Cardholder dispute standards for investments (and similar types)”, hvoraf det fremgik:

”(Effective … 21 april 2017)

This change recognizes that when funds are loaded into an investment, foreign exchange, or similar type of account, the Mastercard service is considered provided as described.

Mastercard will not consider the terms and conditions concerning such transactions.”

Banken har fremlagt en udskrift fra det engelske finanstilsyns (FCA’s) hjemmeside pr. 2. maj 2019, hvoraf det fremgik, at G ikke havde tilladelse til at udbyde investeringsprodukter i Storbritannien, og at FCA advarede mod at indgå aftaler med G.

Klageren har fremlagt en e-mailkorrespondance mellem ham og FCA vedrørende advarsler mod G samt FCA’s definition af en ”klon” virksomhed, hvoraf det blandt andet fremgik:

 ”…I can confirm that we have a warning on our website or Financial Services register this would indicate that the firm is either carrying ou[t] a regulated financial services activity without our authorization … or the firm is operating some kind of scam. We would state in out warnings that a firm is a clone if it is fraudulently presenting itself as an already regulated firm by using the regulated firm’s information.

There maybe be other examples of an unauthorized firm cloning a legal company and this needs to be confirmed to us by Action Action Fraud/national Fraud intelligence Baurau, before we update our warning that a certain firm is a clone. …”

Klageren har endvidere fremlagt resultatet af en søgning på Finanstilsynets hjemmeside, hvoraf fremgår, at G ikke er anført på Finanstilsynets liste over virksomheder under tilsyn, samt en e-mail fra [S] Coorporation Limited til ham, hvoraf det blandt andet fremgik:

”… we are regulated by the FCA … We have absolutely NO relationship with [G] … This isn’t the first time we have been told that [G] is using [S] to clone our company …”

Parternes påstande

Den 21. marts 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal kontakte G’s bank og søge betalingerne tilbageført.

Danske Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at G kontaktede ham flere gange og overbeviste ham om, at G kunne hjælpe ham med at få overskud ved at investere. Han oprettede sig som kunde og overførte 2.650 USD til G. Han fik tildelt en broker og fik 1.000 USD i bonus efter sin første overførsel. Han kunne to dage efter de to første overførsler se, at saldoen i hans profil, som G oprettede til ham på G’s handelsplatform, var steget. Han fik efterfølgende et opkald fra G om at overføre en tredje betaling på 400 USD, hvilket han gjorde.

Han blev igen kontaktet af G for at købe yderligere ydelser, men han insisterede på, at han skulle først hæve indskuddet på sin saldo. Han prøvede derefter forgæves at hæve penge. Hans saldo faldt derefter til 1.600 USD. G manipulerede med hans saldo. Han kontaktede banken telefonisk den 23. juli 2018 for at få banken til at blokere for den sidste overførsel på 400 USD. Samme dag anmodede han via G’s hjemmeside G om straks at tilbageføre hans penge. Fra den 23. juli 2018 kunne han ikke logge på G. Han modtog den 24. juli 2018 en engangskode fra G, som han kun kunne bruge fra sin telefon. Han sendte endvidere e-mails til G den 5. august og den 15. oktober 2018. Fra den 24. september 2018 flyttede G sin hjemmeside til et nyt domænenavn, og det var derefter ikke muligt at logge på. Fra den 24. juli 2018 havde han ikke ordentlig adgang til sin profil og fra den 24. september 2018 havde han slet ingen adgang.

Han fik ikke leveret ydelsen som aftalt. Han fik ikke adgang til G’s platform. Han fik ikke ordentlig adgang til at logge ind på hjemmesiden/handelsplatformen. Der blev ikke oprettet en separat konto til ham med mulighed for, at han selv kunne handle med værdipapirer og hæve indtjeningen. Kommunikation og support fra G ophørte pludselig, selvom G fra starten lovede at yde ham løbende support til handel med finansielle produkter. Han har efter G’s vilkår fortrydelsesret/ret til at annullere sine betalinger og få udbetalt sin saldo. G slettede hans profil og nægtede at svare på hans henvendelser.

Han fandt ud af, at G er et svindelfirma. Han fandt ud af, at G’s priser på aktier og andre produkter ikke svarede til markedets priser. Der er tale om online svindel. G har ikke tilladelse til at handle med finansielle produkter og benytter sig af en falsk handelsplatform. De bestilte ydelser var fup/falsk og blev ikke leveret af G som lovet og aftalt.

Ifølge Mastercard’s regler har man ret til tilbagebetaling, hvis man har købt et produkt/tjeneste, som man ikke har fået. Banken tog ikke hans sag alvorligt og undersøgte ikke sagen gennem Nets/Mastercard, selv om han vedhæftede dokumentation samt G’s vilkår i sin indsigelse, som han indgav til banken kort efter betalingerne.

FCA har bekræftet, at G er et svindelfirma.

Mastercard godkendte G som betalingsmodtager til trods for, at firmaet ikke har tilladelse inden for finans og investering og til trods for, at mange brugere har klaget over G. G burde have været valideret af Nets. Nets burde have tjekket advarslerne fra FCA om G.

G falder under FCA’s beskrivelse af ”klon”-virksomhed. Hans sag svarer derned til Ankenævnets sag 191/2018, hvor klageren fik medhold.

Han fik i et af de første telefonopkald fra G at vide, at G samarbejder med S, som har fire afdelinger i Europa. S er et lovligt firma. G gav tilsvarende oplysninger efter, at han spurgte til baggrunden for, at S var angivet på kontoudskriften fra banken vedrørende de tre betalinger foretaget på G’s hjemmeside. G bruger oplysningerne om et lovligt firma til at narre folk om G. S har bekræftet over for ham, at også andre klagere har oplyst S om, at G bruger S til at narre folk. Dette viser, at G er en klon, der endnu ikke er registreret hos FCA, jf. FCA’s definition, hvorefter en virksomhed er en klon, hvis den svigagtigt præsenterer sig selv som en allerede reguleret virksomhed ved brug af den regulerede virksomheds oplysninger, og jf. FCA’s beskrivelse af, at processen for registrering af en virksomhed som klon tager lang tid. At G endnu ikke er registreret som klon hos FCA, skyldes at G endnu ikke har eksisteret så længe og først startede sin virksomhed i juli 2018.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at klageren selv gik ind på G’s hjemmeside og foretog tre betalinger til G samt accepterede G’s vilkår. Klageren oprettede sig som kunde hos G. De tre betalinger blev gennemført med klagerens samtykke og godkendt ved brug af sikkerhedssystemet 3 D secure og fra IP-adresser, som klageren tidligere har anvendt. 

De købte serviceydelser blev leveret, idet beløbene blev indsat på klagerens konto hos G. I investeringssager anses levering for sket, når betalinger er sket med kundens samtykke til den ønskede investeringsprofil hos investeringsselskabet. Klageren har i klageskemaet oplyst, at han den 22. juli 2018 kunne se, at saldoen i hans profil hos G var steget. Klageren anførte i sin e-mail af 25. juli 2018 til banken, at han stadig kunne logge på sin profil hos G og se sin saldo. Banken er således ikke forpligtet til at godtgøre klageren i medfør af betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 2. Formålet med betalingslovens § 112 (tidligere § 74 i lov om betalingstjenester) var at beskytte kortindehaver i de situationer, hvor en fjernsalgsbetaling stillede kortindehaver ringere end betaling i en fysisk forretning. Det var ikke hensigten at stille en forbruger, der betalte over internettet, bedre end en forbruger, der betalte i en fysisk forretning.

Banken er ikke ansvarlig for, at G ikke har levet op til sine aftaleretlige forpligtelser over for klageren. De bestemmelser, som klageren henviser til i relation til hans fortrydelsesret, handler ikke om kundens fortrydelsesret. Punkt 8.4 står under afsnittet ”A Funding and Withdrawals of the Clients Account” og handler om vilkår for klagerens træk af beløb på sin konto hos G. Punkt 26.5 står under afsnittet ”Term and Termination” og handler om G’s sanktionsmuligheder, f.eks. G’s mulighed for at opsige aftalen. En efterfølgende uenighed om muligheden for at få pengene udbetalt fra kontoen hos G var en sag, der skulle afgøres mellem klageren og G uden bankens indblanding.

Alle charge back muligheder reguleres af kortselskabet. Mastercard’s regler gav ikke mulighed for at få betalingerne tilbageført via charge back, når alle transaktionerne var sket med klagerens samtykke og var gået ind på klagerens konto hos G.

Det har ikke betydning, at betalingsmodtageren var benævnt ”S”, idet betalingerne indgik på klagerens konto hos G. Klageren har endvidere oplyst, at han modtog en kvittering fra G, hver gang han overførte et beløb. G oplyste alene på klagerens forespørgsel, at betalingerne blev foretaget via en partner.

FCA’s advarsel går alene på, at G ikke har tilladelse til at drive investeringsvirksomhed. Dette er ikke af betydning for sagen og påvirker ikke bedømmelsen af, om der er sket levering. Hvis G ikke udbyder investeringsprodukter fra Danmark, vil de som udgangspunkt ikke være opført på tilsynets liste over virksomheder, som tilsynet fører tilsyn med.

Der er ikke tale om en ”klon” virksomhed. G har ikke, som definitionen af en ”klon” angiver, benyttet sig af navn eller andre detaljer fra en virksomhed med tilladelse til at udgive sig for at have tilladelse uden at have nogen forbindelse med virksomheden med tilladelse. Ved opslag hos FCA den 10. marts 2020 kunne banken konstatere, at G ikke var registreret som ”klon”.

Banken har ikke haft kendskab til G, før klageren gjorde indsigelse vedrørende betalingerne, eller haft kendskab til, om G havde til hensigt at leve op til sine aftaleretlige forpligtelser over for klageren.

Danske Bank har til støtte for afvisningspåstanden blandt andet anført, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen, hvis klageren og eventulle vidner under strafansvar afgiver mundtlige forklaringer, hvorfor sagen bør afvises under henvisning til § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde et Mastercard. Den 16., 18. og 19. juli 2018 foretog klageren tre betalinger på henholdsvis 250 USD, 2.000 USD og 400 USD, eller i alt 2.650 USD, med sit Mastercard til et firma, G, med henblik på investering.

Betalingerne skete med klagerens samtykke, hvilket han heller ikke har bestridt.

Ankenævnet lægger til grund, at indbetalingerne blev indsat på klagerens kundekonto hos G.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at der foreligger omstændigheder, som kan føre til, at banken i medfør af § 112 i betalingsloven er forpligtet til at opfylde klagerens krav om tilbageførsel af betalingerne.

Ankenævnet finder ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan medføre, at banken på andet grundlag er forpligtet til at godtgøre klageren beløbet eller er forpligtet til at søge betalingerne tilbageført fra G’s bank.

Den omstændighed, at banken ikke søgte chargeback hos Mastercard/Nets i forbindelse med klagerens indsigelse i juli 2018, kan ikke føre til et andet resultat.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.