Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i henhold til kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.

Sagsnummer:368/2021
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Andreas Moll Årsnes, Poul Erik Jensen og Jacob Ruben Hansen
Klageemne:Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i henhold til kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i henhold til hvidvaskloven.

Sagens omstændigheder

Klageren blev den 16. juni 2021 kunde i Spar Nord Bank, hvor han fik oprettet en indlånskonto med et tilknyttet betalingskort. Kontoen var registreret som klagerens NemKonto.

I forbindelse med kundeforholdets etablering oplyste klageren, at hans daværende pengeinstitut var P1, at han forventede en kreditomsætning på kontoen på ca. 120.000 kr. om året, og at han forventede at modtage fire kontante indbetalinger på maksimalt 3.000 kr. pr. indbetaling om året.

Allerede i juli 2021 oversteg omsætningen på kontoen de oplyste 120.000 kr., ligesom der blev foretaget kontante indbetalinger på 27.100 kr.

Det blev oplyst, at klageren havde en konto i et pengeinstitut, P2, ligesom klageren også havde konti i P1 og et pengeinstitut, P3, og at klageren endvidere benyttede forskellige andre betalingsformidlere til overførsler til sin konto i Spar Nord Bank.

Ved en mail af 29. juli 2021 bad banken klageren om information og dokumentation for midlernes oprindelse på følgende udvalgte posteringer:

  • Indbetalinger via automat for i alt 27.100 kr.
  • Tre ATM udlandsnotaindbetalinger – to på 1.000 kr. og en på 15.000 kr.
  • To overførsler á 5.500 kr. modtaget fra en person.
  • En overførsel den 16. juli 2021 på 20.000 kr., hvor afsenderen var klageren.
  • En overførsel den 29. juni 2021 på 5.000 kr. modtaget fra en person.

I en mail til banken samme dag anførte klageren blandt andet:

”De 27.100 kr. jeg har indbetalt via automat er henholdsvis fødselsdags gavepenge og forskud på arv fra min mor og bedstemor.

De udenlandske indbetalinger er fra henholdsvis [navn på pengeformidler] (1.000 kr. og 15.000 kr.) og [navn på anden pengeformidler] (1.000 kr.). Det er penge jeg overføre fra mit [P2] kort til jer for at kunne betale regninger, da man ikke kan det hos [P2].

De to gange 5.500 kr. fra [navn] er penge, som hun har skyldt mig i lang tid.

Overførslen fra den 16/7-21 på 20.000 kr. er også fra [P2] (hvor jeg har et Visa-kort med 50.000 kr. i kredit på].

De 5.000 kr. fra [navn] er fra salg på Den Blå Avis, hvor hun købte et el-løbehjul.

…”

Klageren sendte herefter kontoudtog fra P2 på en transaktion, der var en overførsel fra P2 til klagerens konto i Spar Nord Bank. Klageren indleverede ikke dokumentation eller nærmere oplysninger om de kontante indbetalinger, salg af et el-løbehjul og udestående hos en bekendt.

 I en mail af 29. juli 2021 til klageren anførte banken:

”Som alle pengeinstitutter i Danmark har Spar Nord skærpet overvågningspligt i henhold til bl.a. hvidvask. Vi har tidligere kontaktet dig, da vi har erfaret at din konto ikke benyttes til det formål, som du oplyst[e] ved oprettelsen.

Vi har i den forbindelse bedt om yderligere oplysninger og dokumentation for udvalgte transaktioner. Det har ikke været muligt at opnå dokumentation for pengenes oprindelse, for de kontante indbetalinger, salg af el-løbehjul og udestående hos bekendt.

Vi finder den indleveret dokumentation utilstrækkelig og uigennemsigtig.

Da vi vurderer ikke at have modtaget den fornødne dokumentation, samt at vi ikke føler os trygge ved kontoforholdet, er vi forpligtet til at orientere dig om, at dit kundeforhold hermed er blevet opsagt, med virkning fra d. 29.08.2021.

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan anvende dine betalingskort eller din Nem Konto fra d. 29.08.2021.

Du bedes oplyse et kontonummer hvor et eventuelt indestående skal overføres til.

…”

Parternes påstande

Den 25. august 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal trække opsigelsen af hans konto tilbage.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har opsagt hans konto.

Han svarede på bankens forespørgsel om posteringerne på hans konto.

Han må have trykket forkert, da han skulle svare på bankens spørgsmål om kundeforhold, da kundeforholdet blev etableret.

Da alle har ret til en NemKonto, var banken ikke berettiget til at opsige hans kundeforhold.

Spar Nord Bank har anført, at allerede måneden efter oprettelsen af kontoen brugte klageren ikke banken i det omfang og til det formål, der blev oplyst ved oprettelsen af kundeforholdet.

Da klageren ikke indleverede den fornødne dokumentation, vurderede banken ikke at have det fornødne kendskab til klageren og den fornødne indsigt i klagerens brug af banken, som hvidvasklovens § 11, stk. 1 og 4, foreskriver. På denne baggrund anser banken opsigelsen for at være saglig og hjemlet i hvidvasklovens § 14, stk. 5.

Ankenævnets bemærkninger

Den 29. juli 2021 opsagde banken kundeforholdet med klageren med virkning fra den 29. august 2021 med henvisning til hvidvaskloven, idet banken anførte, at den havde erfaret, at klagerens konto ikke blev benyttet til det formål, som han oplyste ved oprettelsen, at den vurderede ikke at have modtaget den fornødne dokumentation, og at den ikke følte sig tryg ved kundeforholdet.

En stillingtagen til sagen beror på, om banken var berettiget til at opsige kundefor-holdet med klageren. I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvorledes virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag.

Ankenævnet finder således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse den 29. juli 2021 af klagerens kundeforhold i banken var uberettiget.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.