Indsigelse mod gebyrer og mod ændring af vilkår for deltagelse i banks fordelsprogram.

Sagsnummer:2/2021
Dato:01-10-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Kristian Ingemann Petersen, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler.
Klageemne:Gebyr - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod gebyrer og mod ændring af vilkår for deltagelse i banks fordelsprogram.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod gebyrer og ændring af vilkår for deltagelse i Spar Nord Banks fordelsprogram.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Spar Nord Bank, hvor han havde en lønkonto/basal betalingskonto med et tilknyttet MasterCard Debit samt netbankadgang. Klageren deltog indtil den 1. august 2020 i bankens fordelsprogram som Stjernekunde, og hans lønkonto var en såkaldt Stjernekonto.

Af ”Vilkår for Spar Nord Banks fordelsprogram” gældende fra den 6. november 2017 fremgik blandt andet:

”…

Ændringer i fordelsprogrammet

Spar Nord kan indføre nye fordele uden varsel. Andre ændringer, herunder beløbsgrænser for forretningsomfang kan ske med en måneds varsel. Se dog nedenfor vedrørende ændring af priser.

Ændringer vil blive annonceret på Spar Nord Banks hjemmeside. Ændringer kan også blive varslet ved individuelle meddelelser i e-Boks.

Priser

Priser og betingelser for Stjernekunder og StjernePLUS-kunder fremgår af Spar Nords Prisinformation.

Priserne er variable og kan ændres i overensstemmelse med reglerne i Spar Nord Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder.

… Hvis en aftale om at være Stjernekunde eller StjernePLUS-kunde ophører, ændres priserne til Spar Nord Banks standardpriser.

…”

Af et brev af 1. maj 2020 fra banken til klageren fremgik blandt andet:

Fortsæt som Stjernekunde i Spar Nord

1. maj 2020 ændrer vi vilkårene for Stjernekunder. Ændringerne gælder fra 1. august 2020 og foretages for at gøre priser, produkter og fordele fair og gennemskuelige for alle. Med ændringerne følger en række enkle krav, som du skal opfylde for at fortsætte som Stjernekunde. De nye vilkår er vedlagt og erstatter tidligere indgåede aftaler.

Fortsæt som Stjernekunde

Vi håber, at du vil fortsætte som Stjernekunde efter 1. august 2020 og er indstillet på at opfylde kravene herfor. De er, at du skal have NemKonto, netbankaftale og betalingskort i Spar Nord, og at du skal modtage meddelelser fra Spar Nord i e-Boks. Derudover skal du afgive kontaktsamtykke og have mindst ét af følgende produkter i Spar Nord:

Billån, lån og kredit Lån eller kredit på minimum 100.000 kr.

Boliglån Lån eller kredit på minimum 100.000 kr.

Pension Minimum 100.000 kr. eller to personforsikringer hos Letpension

Forsikringer Minimum indbo- og to privatforsikringer hos Privatsikring

Investering Indlån eller frie depoter på minimum 100.000 kr.

Kontakt din rådgiver, hvis du vil fortsætte som Stjernekunde. Foretager du dig ikke noget, mister du dine fordele som Stjernekunde.

Hvis du IKKE vil fortsætte som Stjernekunde

Ønsker du ikke at være Stjernekunde efter 1. august 2020, vil din Stjernekonto uden yderligere varsel blive ændret til en almindelig lønkonto med virkning fra 1. august 2020. Det betyder blandt andet, at du skal betale et årligt gebyr for brug af netbanken på 100 kr. samt et kontogebyr på 75 kr. pr. kvartal for hver af dine konti i banken. Vi anbefaler derfor, at du sletter eller sammenlægger inaktive konti for at undgå unødige gebyrer i fremtiden. …”

Klageren har fremlagt en gebyropgørelse fra banken for perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020, hvoraf fremgår, at han har betalt i alt 1.048 kr. i gebyrer i 2020, herunder to kontogebyrer på 75 kr., et kortgebyr på 200 kr., 28 gebyrer á 10 kr. vedrørende hævning af kontanter, otte gebyrer á 20 kr. vedrørende hævning af kontanter og otte gebyrer á 30 kr. vedrørende hævning af kontanter.

Banken har under sagen fremlagt dokumentation for og redegjort for, hvad de beregnede gebyrer vedrører, og hvorledes de fremkommer, herunder for priserne for kontanthævninger i henhold til bankens prisliste både før og efter klageren pr. 1. august 2020 ophørte med at være Stjernekunde og overgik til bankens standardpriser.

Banken har oplyst, at visse af bankens gebyrer efterfølgende er blevet forhøjet, blandt andet kontogebyret for klagerens lønkonto, og at der skete varsling heraf i overensstemmelse med reglerne i bankens Almindelige Forretningsbetingelser for privatkunder.

I henhold til bankens prisliste pr. 15. februar 2021 er standardprisen for en basal betalingskonto (lønkonto) 100 kr. pr. kvartal, gebyr for en netbankaftale, 200 kr. om året, og kortgebyr for et MasterCard Debit 200 kr. om året. Gebyr for kontanthævninger med et MasterCard Debit i bankens egne pengeautomater er 0 kr., standardprisen for kontanthævninger i Danmark i fremmede pengeautomater og for kontanthævninger i EUR inden for EU er 20 kr. pr. hævning. Standardprisen for kontanthævninger i EUR uden for EU og i øvrige valutaer er 1 %, dog minimum 30 kr. pr. hævning.

Parternes påstande

Den 2. januar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal slette gebyrer for hævning af kontanter samt nedsætte andre gebyrer.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han betaler voldsomme og urimelige gebyrer til banken for at hæve kontanter og for sin lønkonto. Samlet set bliver beløbet over 1.500 kr. om året.

Han betaler et gebyr på over 10 kr. pr. hævning for kontante hævninger, og det er nødvendigt at foretage kontanthævninger, idet det ikke er alle steder, at han kan betale med kort.

Det er urimeligt, at banken ændrer kundefordelsprogrammet og sletter og nedjusterer kundens behov alene for at få flere gebyrer ind som indkomst.

Spar Nord Bank har anført, at banken i henhold til ”Vilkår for Spar Nord Banks fordelsprogram”, der var gældende for klagerens deltagelse i fordelsprogrammet som Stjernekunde, var berettiget til at indføre ændringer i fordelsprogrammet, herunder ændre beløbsgrænser for forretningsomfang, med mindst en måneds varsel.

Banken har opkrævet gebyrer i henhold til sin prisliste. Gebyrerne er behørigt varslede og kan ikke anses for urimelige.

Banken kan ikke pålægges at ændre sin prispolitik.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Spar Nord Bank, hvor han havde en lønkonto/basal betalings-konto med et tilknyttet MasterCard Debit samt netbankadgang. Klageren deltog indtil den 1. august 2020 i bankens fordelsprogram som Stjernekunde, og hans lønkonto var en såkaldt Stjernekonto.

Det fremgår af ”Vilkår for Spar Nord Banks fordelsprogram”, der var gældende for klagerens deltagelse i fordelsprogrammet som Stjernekunde, at banken var berettiget til at indføre ændringer i fordelsprogrammet, herunder ændre beløbsgrænser for forretningsomfang, med en måneds varsel.

Pr. den 1. august 2020 ændrede banken vilkårene for Stjernekunder, herunder beløbsgrænserne for forretningsomfanget, hvilket medførte, at klageren ikke længere opfyldte betingelserne for at være Stjernekunde.

Ankenævnet finder, at banken den 1. maj 2020 behørigt varslede klageren om ændringen af vilkårene for fordelsprogrammet, og at banken fra den 1. august 2020 var berettiget til at opkræve standardpriser for klagerens lønkonto m.v. i banken.

I overensstemmelse med bankens oplysninger lægger Ankenævnet ligeledes til grund, at den efterfølgende forhøjelse af visse af bankens gebyrer, blandt andet kontogebyret for klagerens lønkonto, der fremgik af bankens prisliste pr. 15. februar 2021, blev behørigt varslet i overensstemmelse med reglerne i bankens Almindelige Forretningsbetingelser for privatkunder.  

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte bankens standardgebyrer for en basal betalingskonto (lønkonto), et MasterCard Debit, en netbankaftale samt for kontanthævninger med et MasterCard Debit som urimelige.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at ændre sin prispolitik, herunder at slette gebyrer for hævning af kontanter samt nedsætte andre gebyrer, ligesom Ankenævnet ikke kan pålægge banken at ændre på, hvilke kundesegmenter, der er omfattet af bankens kundeprogram.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.