Kurskontrakter. Afregning ved annullation.

Sagsnummer:52/2014
Dato:30-06-2014
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Poul Erik Jensen og Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Kurskontrakter. Afregning ved annullation.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagernes indsigelser imod et beløb, som Sydbank har beregnet sig i forbindelse med annullation af to kurskontrakter.

Sagens omstændigheder

Klagerne er parret M og H, der er bosiddende på Grønland, og som var kunder i Sydbank.

Den 24. maj 2013 kontaktede H telefonisk parrets rådgiver i Sydbank. Hun oplyste, at klagerne overvejede en låneomlægning af deres F1 lån i Totalkredit samt deres prioritetslån i Sydbank med pant i deres faste ejendom beliggende i Jylland, idet obligationskursen på obligationslån efter deres opfattelse var gunstig på daværende tidspunkt. H sendte samme dag en mail til rådgiveren med teksten ”Overvejer at lægge lån om”.

Klagerne har anført, at rådgiverens holdning og kommentar var, at omlægningen ikke hastede. Rådgiveren kunne tidligst se på sagen om to uger. Efter lang tid fik de en mail fra rådgiveren, hvori hun bad dem fremsende yderligere oplysninger. I mellemtiden havde obligationskursen ændret sig, så de ikke længere ønskede ikke at foretage en omlægning.

Banken har fremlagt en mail til klagerne af 24. maj 2013, hvori rådgiveren bekræftede henvendelsen, ligesom hun oplyste, hvilke økonomiske oplysninger hun havde behov for at modtage fra klagerne, inden banken kunne sætte sagen i gang.

Banken har endvidere fremlagt en mail til klagerne af 18. juni 2013, hvori rådgiveren rykkede for svar på mailen dateret den 24. maj 2013 og spurgte, om klagerne havde stillet sagen i bero.

Den 8. juli 2013 kontaktede H en rådgiver i bankens hotline telefonisk vedrørende låneomlægning til et 30-årigt 3,5 % obligationslån og anførte, at klagernes egen rådgiver ikke havde haft tid til låneomlægningen i maj 2013, og at det derfor var rådgiverens skyld, at lånet ikke var blevet omlagt på daværende tidspunkt.

Ved mail af 8. juli 2013 til klagerne oplyste rådgiveren, at hun forgæves havde forsøgt at få telefonisk kontakt med dem og foreslog, at de talte sammen næste dag.

Klagerne sendte den 9. juli 2013 økonomiske oplysninger i form af lønsedler og budget pr. mail til banken.

Banken har anført, at der samme dag blev afholdt et telefonmøde, hvor det blev aftalt, at banken skulle formidle lånetilbud til såkaldt tolagsbelåning fra Totalkredit, som klagerne ville modtage næste dag. Klagerne ønskede ikke længere at omlægge deres prioritetslån i Sydbank, men alene deres F1 lån. På bankens foranledning blev der aftalt et nyt telefonmøde dagen efter, hvor banken ville rådgive klagerne nærmere om låneomlægningen.

Under telefonsamtalen anførte H, at det var klagernes opfattelse, at det havde kostet dem mange penge, at banken havde ”klokket i det” i maj 2013. Rådgiveren afviste at være skyld i et eventuelt tab for klagerne, men foreslog at klagerne lavede en skriftlig klage.

Om morgenen den 10. juli 2013 sendte bankens rådgiver efter aftale et lånetilbud på låneomlægning til tolagsbelåning i Totalkredit samt en vejledende beregning på omlægning af lån til klagerne. Af den vejledende beregning fremgik, at omkostningerne ved låneomlægningen udgjorde ca. 18.000 kr. I fremsendelsesmailen til klagerne oplyste banken, at der var mulighed for at kurssikre lånene med klagernes skriftlige accept. Banken oplyste endvidere, hvad kurssikring kostede, og at det, når kurssikring var foretaget, var klagernes ansvar at de fornødne dokumenter blev returneret i underskrevet stand, og at der var den fornødne tid til ekspedition (udbetaling af lånet), inden for den angivne tidsfrist.

På klagernes foranledning skete efterfølgende en mindre korrektion af lånetilbuddene, og bankens rådgiver sendte samme dag kl. 15.30 korrigerede lånetilbud til klagerne, hvorefter hun ringede klagerne op.

Banken har anført, at låneomlægningen, lånetilbuddene og den vejledende beregning blev grundigt gennemgået under telefonsamtalen, herunder omkostningerne ved kurssikring og en eventuel annullering af kurskontrakterne. Klagerne var i første omgang ikke indforstået med, at kurssikring kostede et fradrag i kursen på en fremadrettet dato, hvilket forhold derfor blev drøftet indgående på telefonmødet. Klagerne bekræftede dog, at de ønskede at kurssikre lånene.

Efter telefonsamtalen sendte banken kl. 16.54 to kurskontrakter til klagerne pr. mail. Den ene kurskontrakt var et skærmprint af en strakshandel, hvor klagerne solgte de bagvedliggende obligationer, der knyttede sig til det ene lånetilbud, til en nærmere angiven kurs.

I en mail modtaget i banken kl. 17.06 (dansk tid) bekræftede klagerne kurssikring pr. den 10. juli 2013. Banken foretog herefter kurssikring af lånene.

Banken har anført, at rådgiveren og H senere samme dag talte sammen, og at H på ny oplyste, at hun var af den opfattelse, at rådgiveren havde ”klokket i det” i maj 2013, og at det havde kostet dem mange penge. Hun oplyste, at hun derfor ikke kunne acceptere omkostningerne til banken anført i den vejledende beregning, og at hun ville have dem trukket ud. Ellers ville klagerne ikke bekræfte den vejledende beregning og lånetilbuddene.

Banken har anført, at rådgiveren bad klagerne om at bekræfte den vejledende beregning og lånetilbuddene uden betingelser og forklarede, at banken i modsat fald ville være nødsaget til at annullere kurskontrakterne med omkostninger for klagerne til følge.

Herefter blev der udvekslet en mailkorrespondance mellem parterne, hvori klagerne blandt andet anførte, at handlen fortsat skulle ”igennem” den 10. juli 2013, men uden omkostninger.

I en mail sendt til klagerne den 10. juli 2013 kl. 17.58 anførte rådgiveren følgende:

”…

I fortsættelse af mailkorrespondance og telefonsamtaler ønsker i at kurssikre d.d., hvilket du også har bekræftet.

Efterfølgende beder du Sydbank annullere omkostninger, jeg er dog ikke helt præcis klar over hvilke omkostninger du mener – og beder dig bekræfte vores vejledende låneberegning, hvoraf alle omkostninger fremgår side 3/4 fremsendt i mail af d.d. kl. 12.49, vi undgår fremadrettet misforståelse. Som det også fremgår af mailen er der kursfradrag og ekspeditionsgebyr.

Jeg sætter min telefon på hold (da jeg oplyser, at jeg vil give dig 5 min. til overvejelse om vi skal gå videre ekspedition af lånet), du har godt nok oplyst, at din telefon kan løbe tør for strøm, men vil skrive et andet nummer jeg kan ringe op ?)

Sydbank vil gerne efterkomme jeres ønske om kurssikring i dag ud fra vores tillid til jer, men jeg bliver i tvivl om vi har den gensidige tillid ? Det gør desværre udfaldet i annullering af kurskontrakterne på Grundlån og Toplån. Det kan selvfølgelig påføre jer nogle omkostninger.

Bekræftelsen har jeg desværre ikke modtaget.

Jeg synes du/i skal overveje det ENDNU engang – om i ønsker låneomlægningen ? – og bekræfte denne mail.

I en mail af 10. juli 2013 modtaget i banken kl. 18.26 (dansk tid) oplyste klagerne, at de gerne ville have omlagt lånet, men at de ville have banken til at se lidt på de omkostninger, der kunne gøres noget ved, idet de mente, at banken var skyld i, at omlægningen i maj 2013 ikke blev gennemført.

I en mail til klagerne sendt den 11. juli 2013 kl. 12.02 meddelte rådgiveren, at kurskontrakterne var annulleret, da hun ikke havde fået deres bekræftelse på låneomlægningen uden forbehold. Det fremgik endvidere af mailen, at omkostningerne ved annullering af kurskontrakterne beløb sig til 13.609 kr. Dette beløb har banken efterfølgende hævet på klagernes konto.

Banken anbefalede endvidere klagerne at tage kontakt til et andet pengeinstitut for eventuel låneomlægning.

Parternes påstande

Den 10. februar 2014 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal tilbageføre beløbet på 13.609 kr., som banken uberettiget har hævet på deres konto.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at de meddelte banken, at de ønskede kurssikring den 10. juli 2013 og at låneomlægningen skulle gennemføres, men uden de omkostninger, som banken beregnede sig i forbindelse med låneomlægningen.

De krævede, at banken skulle nedsætte/frafalde de omkostninger, som banken beregnede sig for låneomlægningen, fordi banken var skyld i, at omlægningen i maj 2013 ikke blev gennemført.

Banken har efterfølgende uberettiget hævet et beløb på 13.609 kr. på deres konto.

Sydbank har anført, at klagerne havde accepteret og indgået aftale om kurssikring af lånene.

Klagerne var blevet gjort bekendt med omkostningerne både i forbindelse med indgåelse af kurskontrakterne/kurssikringen samt annullering af kurskontrakterne.

Banken var berettiget til at forlange en ubetinget accept af den vejledende beregning og lånetilbuddene for at fortsætte låneomlægningen, herunder også de indgåede kurskontrakter. Da klagerne ikke afgav en sådan nødvendig ubetinget accept, var banken på grund af forhold hos klagerne berettiget til at annullere de indgåede kurskontrakter.

Klagerne var gjort ekstra opmærksom på de økonomiske konsekvenser, herunder omkostningerne ved annulleringen af kurskontrakterne, hvis de undlod at underskrive/acceptere den vejledende beregning og lånetilbuddene.

Banken var derfor berettiget til at kræve betaling af omkostningerne for annullering af kurskontrakterne hos klagerne

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at sagen kan afgøres uden bevisførelse omfattende parts- og vidneforklaringer om indholdet af telefonsamtalerne mellem klagerne og bankens rådgiver om grundlaget for bankens antagelse om, at klagerne har indgået og siden fragået en aftale om kurssikring og som følge heraf er pligtig at betale 13.609 kr.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, afviser Ankenævnet sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse:

Ankenævnet kan ikke behandle sagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.