Indsigelse mod forhøjelse af rente på prioritetslån. Spørgs-mål om personalelån.

Sagsnummer:349/2020
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, George Wenning, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Rente - udlån
Ledetekst:Indsigelse mod forhøjelse af rente på prioritetslån. Spørgs-mål om personalelån.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse mod forhøjelse af rente på prioritetslån i en situation, hvor den ene af to debitorer på lånet, som havde været ansat i banken, fratrådte sin stilling.

Sagens omstændigheder

I september 2015 sendte Sydbank et brev stilet til klagerne M og H. På daværende tidspunkt var M ansat i banken. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

Sydbanks Privatkunder har siden april kunnet glæde sig over Danmarks mest fleksible kundeprogram: Sydbank Favorit. Nu kan I som medarbejdere også se frem til at vælge jeres fordele med sektorens bedste fordelsprogram for medarbejdere og deres familier. Samtidig får I adgang til mange nye muligheder, fx:

  • Ny udlånsrente ved udlån op til 2 mio. kr: Cibor 3 + 1 %

I forbindelse med indførslen af Sydbank Favorit får I samtidig nye vilkår. Den nye forretningsgang ”Personalets kundevilkår” træder i kraft mandag den 28. september, f.s.a. lån, kreditter og loyalitetsrabatter. …

…”

Banken har endvidere fremlagt et udateret brev stilet til H. Banken har oplyst, at brevet blev sendt pr. mail til H den 3. februar 2016. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

Nu lancerer vi et af Danmarks bedste fordelsprogrammer for bankansatte: Sydbank Favorit, hvor du bliver særligt belønnet med en række faste fordele og oveni kan vælge dine egne Favorit-fordele.

Hvad betyder det for dig?
Din samlede økonomi i banken betyder, at du nu frit kan vælge 5 fordele. Det kalder vi Favorit 5.

Samtidig får du en række faste fordele*:

  • Udlånsrente ved udlån op til 2 mio. kr: Cibor 3 + 1 %

*Du kan se en samlet oversigt over satser og vilkår i ”Personalets kundevilkår” på Side 2.

Vi glæder os til at gøre endnu mere for dig som medarbejder i Sydbank.

…”

Klagerne ejede et hus, som var behæftet med et realkreditlån. I december 2016 blev realkreditlånet omlagt til et prioritetslån på 572.000 kr. i banken. Banken har under sagen fremlagt ikke underskrevne eksemplarer af følgende dokumenter:

1) Pantebrev på 572.000 kr. til banken med klagerne som debitorer
2) ”Aftale om ekspedition af omlægning / tillægslån”
3) ”Aftale om Prioritetskonto tilknyttet dit Sydbank Prioritetslån”

Af pantebrevet fremgik blandt andet:

”…

Kreditor beregner:

En variabel rente af restgælden. Satsen er 1,0000 % p.a. Det svarer til en debitorrente på 1,0038 % p.a.

…”

Af ”Aftale om ekspedition af omlægning / tillægslån” fremgik en rabat på i alt 4.500 kr., som betød, at klagerne hverken skulle betale ekspeditionsgebyr, gebyr for oprettelse af pantebrev eller gebyr for indfrielse af realkreditlån. Endvidere var det blandt andet anført, at det nye lån var et prioritetslån med variabel rente, og at ”Kunden er perso[..]nale”.

Af ”Aftale om Prioritetskonto tilknyttet dit Sydbank Prioritetslån” fremgik blandt andet

”…

 

Vi bekræfter, at vi har oprettet Sydbank Prioritet Plus med tilhørende Prioritetskonto til dig.

Prioritetslån

- 015 Sydbank Prioritetslån
Tilhørende [M og H]
Variabel rente p.t. 1,0000% p.a.

 

Prioritetskontoen

-733 Personalekonto
Tilhørende [M og H]
Variabel rente p.t. 1,0000% p.a. - følger rentesatsen på lånet.

…”

Den 31. juli 2020 fratrådte M sin stilling i banken. I den forbindelse meddelte banken blandt andet, at rentesatsen på prioritetslånet ville stige, hvilket klagerne gjorde indsigelse imod. Under sagen er der fremlagt korrespondance mellem parterne i perioden 5. august - 9. september 2020. Der blev ikke opnået enighed mellem parterne. I en mail af 12. august 2020 til klagerne anførte banken blandt andet:

”…

Renten på 3,95% kommer alene på, hvis du ikke holder møde med en rådgiver fra direkte rådgivning eller en filial om, hvilken rente vi kan tilbyde lige præcis jer.

Efter et møde vil rådgiveren kunne give en pris på, hvad jeres prioritetslåns rente vil være på kundevilkår, når personalevilkårene på udlånssiden bortfalder 30.09.2020.

Hvis I ikke har haft et møde/samtale, hvor vi har mulighed for at finde ud af, hvilken rente vi kan tilbyde jer, så hedder renten på jeres prioritetslån 3,95% pr. 30.09.2020.

…”

Den 22. august 2020 forlængede banken varslingsperioden til den 31. januar 2021.

Banken har fremlagt en udskrift fra bankens prisbog, der viser en pålydende rente på 1,95 % - 5,68 % på ”Boliglån, Sydbank Prioritet Plus”. Banken har oplyst, at dette prisspænd på produktet har været gældende siden december 2016.

Banken har oplyst, at der af ”Personalets kundevilkår” blandt andet fremgik følgende:

”…

Ophør Personalets kundevilkår bortfalder, når medarbejderens beskæftigelse i Sydbank koncernen ophører. Inden to måneder fra fratrædelsen skal en fortsættelse af engagementet og en ændring af vilkårene, herunder prisvilkårene, til almindelige kundevilkår aftales med banken. Indgås en sådan aftale ikke, ændres renten på udlånsengagementet til personalerenten plus et tillæg på 7 % to måneder efter fratrædelsen. For prioritetslån ændres renten til personalerenten plus et tillæg på 3,5 % to måneder efter fratrædelsen. Renten kan ikke blive lavere end tillægget.

…”

Den 17. september 2020 indgav klagerne en klage over Sydbank til Ankenævnet med følgende påstand:

” Fastholdelse af uændrede variabel rentesats 1,0% p.a. på prioritetslån og tilhørende indlånskonto efter fratræden.

Såfremt ankesagen afsluttes efter 31/1-2021 og renteforhøjelse dermed er trådt i kraft vil prioritetslånet blive indfriet via midler fra salg af værdipapirer eller lignende. I så fald må betales erstatning af Sydbank svarende til den forhøjede rentebetaling i lånets restløbetid ved renteforhøjelse fra 1,0% til 3,95%, svarende til ca. kr. 35.000.”

Den 5. februar 2021 meddelte banken, at den på baggrund af de af klagerne i et indlæg den 15. januar 2021 oplyste indeståender, værdipapirer og pensionsordninger, kunne tilbyde en udlånsrente på prioritetslånet på p.t. 1,95 % p.a. med indlånskonto, hvor saldo på indlånet forrentes med p.t. 1,20 % p.a.

Lånet var imidlertid den 29. januar 2021 (fredag) blevet indfriet af klagerne. 

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt endelig påstand om, at Sydbank skal betale 36.004 kr.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken ikke var berettiget til at forhøje renten på prioritetslånet på baggrund af M’s fratræden, da lånet ikke var omfattet af vilkårene for personalelån i banken.

Det fremgik ikke af pantebrevet, at det var omfattet af ”Personalets kundevilkår”, og dermed at renteændring kunne ske på baggrund af fratrædelse.

Det må være en forudsætning, herunder også for medarbejdere i et pengeinstitut, at et dokument udfærdiget af pengeinstituttet alene kan reguleres af de vilkår, der er anført i dokumentet (pantebrevet) og ikke en tilfældig forretningsgang i pengeinstituttet, som ikke er anført i dokumentet.

Dokumentets navn ”Pantebrev – Sydbank Prioritetslån” var standard for almindelige privatkunder og tydede ikke på, at der var tale om et personalelån. Ifølge kontooplysningerne blev lånet benævnt prioritetslån og ikke personalelån.

Rentevilkårene ved lånets stiftelse i december 2016 var inden for det aktuelle rentespænd for privatkunder.

Lånet blev optaget i forbindelse med en kampagne for privatkunder herunder medarbejdere med gratis omlægning af realkreditlån til prioritetslån i banken. Der blev ikke i kampagnen eller via rådgiver gjort opmærksom på en mulig renteændring ved senere fratræden.

"Personalets kundevilkår” fandtes alene på bankens intranet, som H ikke havde adgang til.

| "Aftalen om ekspedition af omlægning/tillægslån" var det anført, at kunden var "Personale", men ikke at aftalen/prioritetslånet var omfattet af "Personalets kundevilkår”. Aftalen vedrørte alene den praktiske ekspedition af låneomlægningen og var ikke en del af aftalegrundlaget for prioritetslånet.

Renteforhøjelsen til 3,95% p.a. pr. den 31. januar 2021 betød en merudgift for dem på 35.004 kr. Banken bør erstatte dette beløb plus indfrielsesomkostning på 1.000 kr., i alt 36.004 kr.

Banken har under sagen afslået at udskyde renteforhøjelsen. De så sig derfor nødsaget til at indfri lånet, for at undgå meromkostningerne. Fem dage efter indfrielsen tilbød banken en individuel udlånsrente på 1,95 % p.a., men en lavere rentesats på 1,20 % på indlånet, der således ikke længere udlignede udlånsrentesatsen, hvilket var i strid med aftalen. Banken burde have fremsat tilbuddet i august 2020, hvor den allerede var i besiddelse af de økonomiske oplysninger, som var nødvendige for at prisfastsætte prioritetslånet individuelt, eller i hvert fald før renteforhøjelsen trådte i kraft. Den nu tilbudte rentesats bør derfor ikke indgå i sagen, herunder ved fastsættelse af erstatning.

Sydbank har anført, at bankens personalevilkår var gældende mellem klagerne og banken for det omtvistede prioritetslån, og lånets rentevilkår oplyst i prioritetslånets pantebrev var derfor også betinget af, at M var ansat i banken.

Det fremgik af udtrykkeligt af informationsmaterialet, der blev sendt til klagerne, og af ”Aftale om ekspedition af omlægning / tillægslån”, at der var tale om personalevilkår.

Information om personalets kundevilkår kunne tilgås af M via bankens interne intranet og bankens personalehåndbog. H har også til enhver tid kunnet få oplyst personalets kundevilkår, enten via M eller ved henvendelse til banken, ligesom H kunne have fået vilkårene udleveret på skrift forud for, at aftalen om prioritetslånet blev indgået.

Rentesatsen på klagerens prioritetslån var en favørrentesats. Den laveste rentesats for privatkunder var 1,95 %.

Rentesatsen på Cibor 3 + 1 %, der fremgik af informationsmaterialet, var netop den særligt favorable personalerente, som klagerne fik på deres lån.

Begge klagere var fuldt ud bekendt med, at de var omfattet af særligt gunstige vilkår, som fremgik af et separat regelsæt, og som alene var begrundet i M’s daværende aktuelle ansættelsesforhold i banken.

Klagerne blev gentagne gange både før og under klagesagen gjort opmærksom på, at rentesatsen på 3,95 % var en standardsats, og at de potentielt kunne tilbydes en lavere sats, hvis de indgik i en dialog med banken og som led heri gav banken indsigt i deres økonomiske forhold, hvilket klagerne dog først gjorde den 15. januar 2021. Det er korrekt som anført af klagerne, at der i bankens tilbud af 5. februar 2021 ikke skulle være forskel i rentesatsen på udlån og indlån.

Det af klagerne opgjorte tab bestrides.

Hvis Ankenævnet mod forventning skulle give klagerne medhold i, at banken ikke var berettiget til at varsle og gennemføre renteforhøjelse som følge af, at M’s ansættelsesforhold ophørte, vil banken genetablere lånet omkostningsfrit og derved stille klagerne som om, at lånet var fortsat på uændrede vilkår.

Ankenævnets bemærkninger

I december 2016 optog klagerne M og H et prioritetslån i Sydbank, hvor M på daværende tidspunkt var ansat.

Ankenævnet finder, at det ikke fremgik af aftaledokumenterne, at der var tale om et personalelån, og at rentesatsen ville blive reguleret, hvis M’s ansættelse i banken ophørte.

Ankenævnet finder imidlertid efter en konkret vurdering, at det må lægges til grund, at både M og H, som følge af M’s ansættelse i banken og de dertil knyttede personvilkår, var fuldt ud klar over og accepterede vilkårene ved ophør af ansættelsesforholdet.

Ankenævnet finder herefter ikke, at det kan pålægges banken at retablere lånet, der nu er indfriet, på de oprindeligt aftalte vilkår, og Ankenævnet finder det ufornødent at tage stilling til klagernes tabsopgørelse på 36.004 kr.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.