Indsigelse mod inkasso begrundet i blandt andet manglende kendskab til rykkerbreve via netbank og aftalemæssige forhold. Opsigelse af aftaler. Størrelse af kautionsforpligtelse. Ankenævnets kompetence.

Sagsnummer:422/2017
Dato:18-12-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Kristian Ingemann Petersen, Michael Reved, Troels Hauer Holmberg, Søren Geckler
Klageemne:Udlån - opsigelse
Netbank - øvrige spørgsmål
Kaution - indfrielse
Inkasso - berettigelse af overgivelse til inkasso
Ledetekst:Indsigelse mod inkasso begrundet i blandt andet manglende kendskab til rykkerbreve via netbank og aftalemæssige forhold. Opsigelse af aftaler. Størrelse af kautionsforpligtelse. Ankenævnets kompetence.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Indsigelse mod inkasso begrundet i blandt andet manglende kendskab til rykkerbreve via netbank og aftalemæssige forhold.

Sagens omstændigheder

Klagerne M og H, der er ægtefæller, var kunder i Nordea Danmark.

Den 8. februar 2012 underskrev klagerne en aftale med banken om et prioritetslån på 420.000 kr., der bestod af en udlånskonto (kontonummer -600) til variabel rente, for tiden 5,70 % om året og en indlånskonto (kontonummer -102) med en indlånsrentesats, der svarede til udlånsrentesatsen, for den del af indeståendet, der blev modsvaret af gælden på lånet. Overtræksrentesatsen var variabel for tiden 8,80 %. Prioritetslånet skulle afvikles med kvartårlige ydelser på 14.000 kr.

M drev en personlig ejet virksomhed, som havde en virksomhedskonto (kontonummer -266) med kredit i banken. H kautionerede for kreditten. Ved kreditkontrakt af 11. november 2016 blev kreditten forhøjet med 14.000 kr. til 200.000 kr. Renten var variabel 10,25 % om året. H underskrev kreditkontrakten som selvskyldnerkautionist. H underskrev endvidere et særskilt kautionsdokument. Heraf fremgik blandt andet:

”…

Jeg/vi indestår som selvskyldnerkautionist(er) for opfyldelse af hvad
[M’s virksomhed
v/M]
(i det følgende kaldet debitor) måtte blive banken skyldig, i medfør af følgende forpligtelse over for banken, herunder renter, overtræksrenter og andre omkostninger ved bankens inddrivelse af sit tilgodehavende hos debitor eller kautionist i anledning af en eventuel misligholdelse:

Virksomhedskonto […] 200.000.00

Selvskyldnerkautionen indebærer, at jeg/vi må opfylde debitors forpligtelser over for banken, hvis debitor ikke selv opfylder dem. Dette gælder tillige renter, provision, gebyrer samt bankens omkostninger i anledning af misligholdelsen.

…”

Klagerne havde endvidere en fælles budgetkonto (kontonummer -841), og M havde en grundkonto (kontonummer -347) og en pensionskonto i banken.

Ved breve af henholdsvis den 6. januar 2017, 23. januar 2017 og 6. februar 2017 rykkede banken via netbank klagerne for inddækning af et overtræk på cirka 5.000 kr. på kreditten (-266).

 

Den 15. marts 2017 blev der afholdt et møde mellem banken og M. Banken udarbejdede den 16. marts 2017 et referat fra mødet. Af referatet fremgik blandt andet:

”…

Vi har aftalt at Nordea ikke inddækker overtræk fra dine konti uden accept fra dig. Du orienteres via mail eller SMS.
Dit eksisterende overtæk bliver inddækket nu via egne overførsler. Ved næste termin vil du igen komme bagud, men pga. div. faktureringer, forventes det igen inddækket inden for 1 til 2 måneder. Vi indlægger et bevilget overtræk til det er på plads, så vi undgår yderligere rykkere på det.

Du er bevidst om, at hvis det ikke lykkes med konsulentopgaver via konsulenthuse kunne et lønnet job være en løsning for at sikre familiens økonomi.

…”

Ved breve af 16. juni 2017 til klagerne rykkede banken for inddækning af overtræk på 29.094,41 kr. på prioritetsindlånskontoen (-102).

Den 5. juli 2017 foretog banken modregning i et indestående på 2.113,60 kr. på klagernes budgetkonto (-841) i banken til nedbringelse af overtrækket på prioritetsindlånskontoen.

Ved brev af 6. juli 2017 til M opsagde banken engagementet til indfrielse den 21. juli 2017. Gælden blev opgjort til 481.395,53 kr. fordelt med 265.127,91 kr. på prioritetslånet (-600 og -102), 61,54 kr. på M’s grundkonto (-347) og 216.206,08 kr. på kreditten (-266). Til gælden ville der blive lagt misligholdelsesrenter på for tiden 19,50 %. I brevet gav banken endvidere meddelelse om modregningen. Banken opsagde endvidere pantesikkerheder, aftaler om betalinger, netbank m.v.

I et tilsvarende opsigelsesbrev til H opgjorde banken gælden til 265.127,91 kr., svarende til restgælden på prioritetslånet (-600 og -102). Banken anmodede endvidere H om at indfri kautionen ved at betale restgælden på kreditten (-266) på 216.206,08 kr. senest den 21. juli 2017.

Klagerne gjorde indsigelse mod opsigelserne.

Banken fastholdt opsigelsen af kreditten (-266) og kautionen, mens opsigelse af prioritetslånet ikke ville ske før der var fuldført en rykkerprocedure for dette. Banken rykkede herefter ved breve af henholdsvis 11. juli 2017, 26. juli 2017 og 8. august 2017 til klagerne for restancer på prioritetslånet.

Der er under sagen fremlagt en længere e-mail korrespondance mellem parterne i juli/august 2017.

Klagerne anførte blandt andet, at de ikke havde modtaget rykkerbrevene vedrørende kreditten, og at M havde overholdt de aftaler, der var blevet indgået på mødet den 15. marts 2017.

I en e-mail af 1. august 2017 præciserede banken blandt andet et forligstilbud vedrørende kreditten og kautionen. Af e-mailen fremgik blandt andet:

”…

Den tilbudte afviklingsaftale på konto [-266] er på følgende vilkår:

[Klagerne] underskriver en midlertidig aftale (forlig) på 3 måneder. Der afvikles 2.000 kr. pr. måned f.g. 10.08.2017 og s.g. 10.10.2017. I afviklingsperioden (3 mdr.) tilskrives og beregnes der ikke rente, såfremt afviklingen overholdes. Der beregnes en rente på 19.5% p.a fra opsigelsen og indtil dato for udarbejdelse af aftalen. Efter 10.10.2017 skal der indgåes ny afviklingsaftale.

I skal senest den 10.10.2017 indleverer fuld økonomisk indsigt for familien og et realistisk forslag til afvikling af gælden (konto nr. [-266]) afstemt efter hustandens økonomiske situation.

…”

Ved breve af 21. august 2017 opsagde banken kontiene vedrørende prioritetslånet (-600 og -102) med restgæld på henholdsvis 233.311,09 kr. og 28.243,66 kr. Til gælden ville der blive lagt misligholdelsesrenter for tiden henholdsvis 9,45 % og 19,50 %.

Af bankens Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål gældende fra den 2. januar 2017 fremgik blandt andet:

”…

2 Netbank og Netbank konto-kik?
Kunden skal have aktiv adgang til Netbank eller Netbank konto-kik og følge med i, om der er meddelelser fra banken om renteændringer.

9 Overtræksrente og øvrige ekstraomkostninger
Overholder kunden ikke betalingerne på lånet/kreditten, eller overtrækkes kredittens maksimum, påløber en forhøjet rente (overtræksrente) af restancen eller af overtrækket. Hvis lånet/kreditten er opsagt til indfrielse, påløber en særlig fordringsrente af hele bankens forfaldne tilgodehavende.

Begge disse renter er variable og kan ændres på samme måde som i punkt 4. …

11 Opsigelse og indfrielse

Banken kan opsige lånet/kreditten med tre måneders varsel og forlange hele gælden betalt, når der foreligger en saglig begrundelse.

12 Misligholdelse og andre forfaldsgrunde
I følgende særlige situationer kan banken opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks:

a) Hvis kunden ikke betaler ydelser, renter, provision eller afdrag til tiden og stadig ikke har betalt ti dage efter at banken har sendt kunden et rykkerbrev.

14 Modregning
Banken kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent krav mod kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har hos banken. Banken modregner dog ikke i den del af kundens løn eller offentlige ydelser mv., som er nødvendig til at dække almindelige leveomkostninger. Visse indlån er efter lovgivningen sikret mod kreditorforfølgning og dermed modregning.

…”

Af bankens Generelle vilkår for privatkunder gældende fra den 1. januar 2018 fremgik blandt andet:

”…

9 Elektronisk kommunikation
Banken kan sende al kommunikation til kunden i elektronisk form. Dette gælder fx alle breve, depotoversigter, betalingsmeddelelser og -oversigter, dokumenter m.m., og uanset om banken i regler, vilkår og andre kundeaftaler anvender formuleringer, der kan forstås sådan at kommunikation sendes på papir fx ”pr. brev”, ”skriftlig”, ”meddelelse”, ”udskrift”, ”oversigt”, ”bliver kontaktet” eller tilsvarende.

Kunden modtager kommunikation fra banken i Netbank/Mobilbank og/eller Netbank Konto-kik. Netbank Konto-kik er tilgængelig via internettet ved brug af NemID. …

Den kommunikation, der modtages fra banken i elektronisk form har samme retsvirkning, som var den sendt på papir.

Kunden har derfor pligt til at holde øje med den kommunikation, der løbende sendes af banken til kunden i Netbank og/eller Netbank konto-kik.

Hvis kunden ønsker at modtage kommunikation fra banken på papir, kan kunden aftale dette med banken. For denne serviceydelse kan banken opkræve betaling. Prisen fremgår af bankens til enhver tid gældende prisliste.

Banken kan til enhver tid vælge at sende kommunikation til kunden på papir, hvis banken vurderer, at det er den bedste måde at kommunikere med kunden på eller banken i øvrigt finder det hensigtsmæssigt. Banken opkræver ikke betaling for den form for kommunikation.

11 Modregning
Banken kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent krav mod kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har hos banken. Det gælder dog ikke den del af kundens løn eller offentlige ydelser mv., som er nødvendig til at dække almindelige leveomkostninger. …

12 Opsigelse
Banken kan opsige et kundeforhold uden varsel, medmindre andet følger af særlig aftale eller almindelig pengeinstitutpraksis. En opsigelse skal ledsages af en begrundelse.

…”

Af bankens Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til erhvervsmæssige formål gældende fra den 2. januar 2017 fremgik blandt andet:

”…

2 Rente- og provisionsvilkår

Hvis lånet/kreditten kommer i restance eller en konto overtrækkes, opkræver banken uden varsel forhøjet rente/provision af restancen eller overtrækket.

 

7 Misligholdelse
Banken kan opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks, hvis kunden

a) Ikke betaler ydelse, renter, provision eller afdrag til tiden.

b) Overskrider et aftalt kreditmaksimum uden bankens tilladelse.

8 Modregning
Banken kan uden forudgående meddelelse til kunden modregne ethvert forfaldent eller uforfaldent tilgodehavende hos kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har eller måtte få hos banken.

…”

Af bankens Generelle vilkår for erhvervskunder gældende fra den 1. januar 2018 fremgik blandt andet:

”…

3 Overtræksrente/-provision, betaling for rykkerbreve mv.
Hvis en konto, der ikke er forbundet med en aftale om kredit, overtrækkes, opkræver banken en rente, der overstiger den højeste standardrente på udlån til erhvervskunder. Ved overtræk/restancer på kreditter eller udlån beregnes overtræks- rente/-provision som et tillæg til den aftalte rente/provision. Fordringskonti forrentes med en særlig rentesats.

9 Elektronisk kommunikation
Banken kan sende al kommunikation til kunden i elektronisk form. Dette gælder fx alle breve, depotoversigter, betalingsmeddelelser og -oversigter, dokumenter m.m., og uanset om banken i regler, vilkår og andre kundeaftaler anvender formuleringer, der kan forstås sådan at kommunikation sendes på papir fx ”pr. brev”, ”skriftlig”, ”meddelelse”, ”udskrift”, ”oversigt”, ”bliver kontaktet” eller tilsvarende.

Kunden modtager kommunikation fra banken i Netbank Erhverv og/eller Netbank Konto-kik. …

Den kommunikation, der modtages fra banken i elektronisk form har samme retsvirkning, som var den sendt på papir.

Kunden har derfor pligt til at holde øje med den kommunikation, der løbende sendes af banken til kunden i Netbank Erhverv og/eller Netbank konto-kik.

Hvis kunden ønsker at modtage kommunikation fra banken på papir, kan kunden aftale dette med banken. For denne serviceydelse kan banken opkræve betaling. Prisen fremgår af bankens til enhver tid gældende prisliste.

Banken kan til enhver tid vælge at sende kommunikation til kunden på papir, hvis banken vurderer, at det er den bedste måde at kommunikere med kunden på eller banken i øvrigt finder det hensigtsmæssigt. Banken opkræver ikke betaling for den form for kommunikation.

11 Modregning
Banken kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent krav mod kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har hos banken. …

12 Opsigelse og spærring
Banken kan opsige et kundeforhold uden varsel, medmindre andet følger af særlig aftale eller almindelig pengeinstitut-praksis. En opsigelse skal ledsages af en begrundelse.

…”

Af bankens dagældende fordelsprogram fremgik blandt andet:

”…

Udmelding og opsigelse

Banken kan opsige Fordelsprogrammet med 3 måneders varsel.

Hvis en kunde, der er tilmeldt alene eller som del af en familie, misligholder sine aftaler med banken, Nordea Kredit, Nordea Liv & Pension eller bankens udenlandske enheder, kan banken opsige tilmeldingen til Fordelsprogrammet med 1 måneds varsel.

…”

Den 30. december 2017 indgav klagerne en klage over Nordea Danmark til Ankenævnet.

Banken har under sagen pr. kulance tilbageført modregningen på 2.113,60 kr. på klagernes budgetkonto (-841). Banken har endvidere frafaldet overtræksrenter på 677,45 kr. på prioritetsindlånskontoen (-102) for perioden 30. juni 2017 -  21. august 2017 og ydet en renterefusion på 629,41 kr. på prioritetsudlånskontoen (-600) for perioden 6. juli 2017 - 6. august 2017.

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Nordea Danmark skal stille dem som om engagementet ikke var opsagt og overgået til inkasso.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om afvisning af den del af klagen, der vedrører spærring af betalingskort og opsigelse af betalingsaftaler. Banken har i øvrigt nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at bankens opsigelse af deres engagement var ugyldig og ansvarspådragende. Det var uberettiget, at engagement overgik til inkasso.

Banken bør rulle sagen tilbage til før den 6. juli 2017 og reparere og godtgøre den skade og tort, der er sket. De har for eksempel haft en udgift på cirka 20.000 kr. til advokatbistand.

På opsigelsestidspunktet havde de ikke modtaget rykkere. De havde endvidere indgået en aftale med banken om gælden, som de havde overholdt.

Det var utilstrækkeligt, at banken lagde rykkerbrevene i netbank. Dette understøttes af, at banken fandt det nødvendigt at sende opsigelsen som almindeligt fysisk brev.

De har på intet tidspunkt modtaget advisering om rykkerbrevene, hverken pr. e-mail eller sms. De havde ikke hverken anledning eller pligt til dagligt at kontrollere, om banken tilfældigvis havde lagt noget i netbanken. Bankens eventuelle standardbetingelser herom må tilsidesættes som urimelige. De tjekker jævnligt deres fysiske postkasse, deres e-mail og deres lovpligtige e-boks. De bør ikke være forpligtet til hver dag at undersøge om nogen et sted i verden vil dem noget. Rykkerbrevene kan i juridisk forstand slet ikke siges at være sendt til dem. Brevene forlod reelt aldrig banken. Rykkere, varsler og lignende skal for at være retsgyldige sendes på en måde, så de med meget stor sandsynlighed når frem, og i så god tid, at modtager har mulighed for at reagere rettidigt.

Bankens inkassoafdelingen burde have sendt sagen retur til banken med besked om, at engagementet ikke lovligt kunne opsiges. Undladelsen heraf var i strid med god inkassoskik.

Det var en grov fejl, at banken opsagde prioritetslånet uden forinden at have iværksat en rykkerprocedure. På baggrund af talrige indsigelser erkendte banken fejlen, men banken undlod at afhjælpe følgevirkningerne. Således blev f.eks. deres PBS aftaler, som uberettiget var blevet aflyst, ikke genoprettet.

Der blev løbende indgået mundtlige aftaler om afvikling af overtrækket på kreditten, herunder på mødet den 15. marts 2017, hvor M gjorde opmærksom på, at han ikke havde set, hvad banken havde lagt på netbank. Der blev ikke fastsat tidsfrister for aftalerne. M var villig til at hæve indeståendet på sin pensionskonto, som kunne dække overtrækket. De indgåede aftaler blev overholdt. Blandt andet fandt M et forholdsvist vellønnet lønmodtagerjob med tiltrædelse den 1. august 2017. Da der således ikke forelå misligholdelse, var opsigelsen af kreditten uberettiget. Hvis banken var af den opfattelse, at M ikke opfyldte aftalerne, burde banken have iværksat en ny rykkerprocedure.

Modregningen var ulovlig selvtægt. De så sig nødsaget til at flytte deres lønudbetalinger m.m. til en anden bank for at sikre mad på bordet og regningerne betalt.

Banken forsøgte at presse dem til at acceptere bankens forligsforslag, før indholdet og konsekvenserne af forliget var tilstrækkeligt oplyst.

Banken var ikke berettiget til at forhøje renten. Hverken deres aktiver eller betalingsevne havde ændret sig i negativ retning. Tværtimod havde M sikret sig en ekstra løbende indtægt. Der var endvidere tale om en urimeligt stor rentestigning.

Banken pressede dem ved blandt andet at spærre deres visa-/dankort, mens de var på ferie.

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klagerne blev adviseret om rykkerbrevene ved sms. Klagerne har ikke anmodet om at modtage kommunikation fra banken på papir, jf. bankens generelle vilkår

M inddækkede ikke overtrækket på kassekreditten, som aftalt på mødet den 15. marts 2017. Herved misligholdte M det på mødet aftalte. Vilkåret om, at banken ikke ville inddække overtræk ved modregning uden accept fra M, var følgelig også bortfaldet.

Den 19. april 2017, hvor overtrækket ikke var inddækket, oplyste M, at der ville indgå 35.000 kr. inden for otte dage. Beløbet indgik imidlertid ikke på kreditten, men på M’s private konto, hvorefter M selv fordelte pengene uden at inddække overtrækket. Trods gentagen henvendelser fra banken blev ovetrækket heller ikke indfriet efterfølgende, hvorefter sagen blev sendt til inkasso.

Da M ikke overholdt det på mødet den 15. marts 2017 aftalte, var banken ikke forpligtet til at starte en ny rykkerprocedure. Opsigelse kunne endvidere ifølge de almindelige bestemmelser punkt 7 ske uden varsel.

Referatet fra mødet indeholder intet om opgørelse af M’s pensionskonto i banken til inddækning af overtræk på hans konti, og banken har ikke registreringer herom. Banken kunne ikke egenhændigt opgøre pensionskontoen og foretage modregning. M havde selv pligt til at inddække overtræk, som ikke var bevilget af banken.

Rentesatsen på 19,5% p.a. er bankens højeste udlånsrentesats på 16,5% + en overrente på 3%, som beregnes, såfremt der ikke afvikles på gælden. Rentesatsen er ikke urimelig.

Vedrørende kautionen i relation til lov om finansiel virksomhed § 48, stk. 4 har Nordea Danmark anført, at det fremgik af kautionserklæringen, at H kautionerede for kreditten med et maksimum på 200.000 kr. samt renter, gebyrer m.v. Trækket på kreditten udgjorde pr. den 31. december 2016 199.596,43 kr. Forøgelsen af trækket på kreditten ud over maksimum på 200.000 kr. skyldtes udelukkende renter og gebyrer, hvorfor H som selvskyldnerkautionist hæfter for bankens fulde tilgodehavende vedrørende kreditten.

Det fremgik af rykkerbrevene til klagerne, at deres betalingskort kunne blive spærret, hvis overtrækket ikke blev inddækket.

Nordea Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at spærring af betalingskort og opsigelse af betalingsaftaler ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende. Ankenævnet kan derfor ikke behandle dette spørgsmål.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at en klage til Ankenævnet kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne, jf. vedtægternes § 2, stk. 5. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, blandt andet hvis den ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 2.

Ankenævnet finder, at klager over opsigelse af aftaler om betalingsservice, betalingskort og netbank som udgangspunkt er tvister, der er omfattet af Ankenævnets kompetence, hvilket er i overensstemmelse med tidligere praksis. Nordea Danmark får derfor ikke medhold i sin påstand om afvisning.

Klageren M havde hos Nordea Danmark en erhvervskredit, som klageren H kautionerede for. M og H havde endvidere blandt andet et fælles prioritetslån i banken.

Banken rykkede i januar/februar 2017 for inddækning af overtræk på kreditten. Den 15. marts 2017 blev der afholdt et møde mellem banken og M. Ankenævnet finder, at klagerne i hvert fald på daværende tidspunkt blev bekendt med, at banken havde sendt rykkere og anså kreditten for misligholdt.

På mødet og efterfølgende blev der indgået aftaler mellem M og banken om kreditten. Det er uklart om M opfyldte aftalerne, og om banken på fyldestgørende måde informerede M om, at dette efter bankens opfattelse ikke var tilfældet.

Den 6. juli 2017 opsagde banken klagernes engagement.

På baggrund af ovenstående finder Ankenævnet, at spørgsmålet om, hvorvidt der forelå misligholdelse af kreditten, der kunne danne grundlag for opsigelsen af 6. juli 2017, ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor denne del af klagen jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3 nr. 4.

Ved opsigelsen fremsatte banken et kautionskrav på 216.206,08 kr. vedrørende erhvervskreditten over for H. Ankenævnet finder, at kravet højst kunne udgøre 200.000 kr., svarende til kredittens maksimum, jf. lov om finansiel virksomhed § 48, stk. 4. Bankens krav på renter af kautionskravet var begrænset til renter efter renteloven, svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 procent, jf. rentelovens § 5, stk. 1, regnet fra 30 dage efter fremsættelsen af kautionskravet, jf. rentelovens § 3, stk. 2.

Banken erkendte, at det beroede på en fejl, at prioritetslånet blev opsagt ved brevet af 6. juli 2017.

Det er på baggrund af ovenstående uklart, om banken på daværende tidspunkt berettiget kunne opkræve misligholdelsesrenter, opsige klagernes betalingsaftaler, spærre klagernes betalingskort og foretage modregning. Ankenævnet finder under de konkrete omstændigheder ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for på nuværende tidspunkt at pålægge banken at genetablere klagernes betalingsaftaler og betalingskort.

Banken har under sagen pr. kulance tilbageført en modregning på 2.113,60 kr. på klagernes budgetkonto (-841). Banken har endvidere frafaldet overtræksrenter på 677,45 kr. på prioritetsindlånskontoen (-102) for perioden 30. juni 2017 -  21. august 2017 og ydet en renterefusion på 629,41 kr. på prioritetsudlånskontoen (-600) for perioden 6. juli 2017 - 6. august 2017.

Ankenævnet finder, at misligholdelsesrentesatsen på 19,50 % ikke kan tilsidesættes som urimelig.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører Nordea Danmarks opsigelse af klageren M’s erhvervskredit.

Nordea Danmark skal inden 30 dage anerkende, at bankens kautionskrav mod klageren H ikke kan overstige 200.000 kr. med tillæg af renter efter renteloven.

Klagerne får i øvrigt ikke medhold i klagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.