Opdeling af engagement i forbindelse med samlivsophævelse.

Sagsnummer:87/2000
Dato:04-10-2000
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karin Duerlund, Timme Bertolt Døssing, Jette Kammer Jensen, Allan Pedersen
Klageemne:Udlån - bodeling, samlivsophævelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Opdeling af engagement i forbindelse med samlivsophævelse.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

I forbindelse med at klageren og dennes samlever H gik fra hinanden, påtog klageren sig en del af H's gæld til indklagede. Klagen vedrører spørgsmålet, om klageren kan gøre krav gældende mod indklagede i denne forbindelse.

Sagens omstændigheder.

I efteråret 1993 ophævede klageren samlivet med H. I denne forbindelse blev det aftalt mellem klageren og H, at klageren skulle overtage H's ejendom for 300.000 kr. Heraf skulle 60.000 kr. ifølge skødet berigtiges ved klagerens overtagelse af H's lån hos indklagede.

Af en skrivelse af 2. november 1993 fra indklagede til den advokat, der medvirkede ved udfærdigelse af skøde til klageren, fremgår, at klagerens og H's gæld til indklagede var "..... på ca. kr. 300.000,00 som fordeles med ca. kr. 70.000 til [H] og kr. 230.000 til [klageren]".

Den 27. januar 1994 underskrev klageren gældsbrev, hvorefter klagerens lån hos indklagede blev forhøjet med 149.557 kr. til 212.276,36 kr. Klageren har anført, at låneprovenuet blev overført til H's konto hos indklagede til inddækning af H's forpligtelser over for indklagede.

Klageren har endvidere anført, at han og H tillige havde et fælleslån hos indklagede. Han overtog den fulde hæftelse for lånet, hvis restgæld pr. 31. december 1993 var 43.447,81 kr.

I 1998 rettede klageren gennem sin advokat henvendelse til indklagede og anførte, at han efter rådgivning fra indklagede havde overtaget H's gæld til indklagede, hvilket der ikke havde været grund til.

Ved skrivelse af 4. august 1998 anførte indklagede, at den ejendom, som klageren havde overtaget i 1993, oprindeligt blev købt i H's navn som følge af, at klageren på købstidspunktet var registreret i Ribers. Da klageren og H gik fra hinanden, blev H boende i huset, selv om H ikke havde råd hertil. H's konto blev derfor overtrukket. Eftersom klageren overtog ejendommen til en meget favorabel pris, blev det aftalt, at han skulle overtage en del af H's gæld.

Under en yderligere korrespondance anførte klagerens advokat, at klageren på grund af ordblindhed og talblindhed ikke havde været i stand til at forstå eller læse de dokumenter, der var blevet forevist ham i 1993 og 1994.

Parternes påstande.

Klageren har den 6. marts 2000 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 111.280,91 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har efter indgivelse af klageren anlagt retssag mod indklagede med påstand som i klagen. Retten har udsat sagen på Ankenævnets afgørelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han er ordblind og kan hverken læse tal eller bogstaver af nævneværdig betydning.

Ved opdeling af gældsforholdene og berigtigelsen af købesummen vedrørende købet af ejendommen lod han sig rådgive af indklagede.

Indklagede ydede ikke ordentlig og korrekt rådgivning. Man undlod at drage omsorg for, at hans og H's gældsforhold blev fordelt i overensstemmelse med, hvorledes han og H var juridisk forpligtet.

Indklagede er objektivt ansvarlig, subsidiær ansvarlig efter et strikt culpa ansvar for den fejlagtige rådgivning.

Det er i strid med aftalelovens § 36 at fastholde ham på de indgåede aftaler om overtagelsen af H's gæld. Disse aftaler er i strid med god og redelig forretningsmåde, ligesom indklagede har opnået en ugrundet berigelse på hans bekostning.

Indklagede var bekendt med, at han havde vanskeligt ved at forstå sagens rette sammenhæng, hvilket skærper kravene til indklagedes rådgivning.

Hans krav udgør summen af låneforhøjelsen og af halvdelen af fælleslånets restgæld fratrukket de 60.000 kr.

Indklagede har anført, at klageren i forbindelse med ophævelsen af samlivsforholdet med H havde mindst to møder med en medarbejder hos indklagede, hvor sagen blev gennemgået, ligesom der blev opnået enighed om, hvordan den fremtidige økonomi skulle være, herunder fordelingen af gæld.

Klageren blev gjort opmærksom på, at hans økonomi ville blive stram nogle år frem. Han gav udtryk for, at han havde råd til det, og at han også derved ville være med til at give H og parrets barn bedre mulighed for at klare sig. I disse overvejelser indgik desuden, at han havde overtaget huset til en fordelagtig pris.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagerens påstand er baseret på en forudsætning om, at han ikke med H havde aftalt, at han skulle overtage mere end 60.000 kr. af H's gæld til indklagede. Heroverfor har indklagede anført, at klageren påtog sig en større del af H's gæld end de 60.000 kr., der fremgår af skødet. Da en afgørelse af dette tvistepunkt ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene afviser Ankenævnet klagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.