Spørgsmål om bevisbyrden for misbrug.

Sagsnummer:215/2006
Dato:06-02-2007
Ankenævn:Peter Blok, Hans Daugaard, Karen Frøsig, Sonny Kristoffersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om bevisbyrden for misbrug.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Klagerens Visa/Dankort blev indenfor et døgn anvendt ved transaktioner for i alt ca. 25.000 kr. Ifølge klageren var der tale om misbrug fra tredjemands side, mens indklagede ikke har anset dette for godtgjort. Klagen vedrører klagerens hæftelse for det hævede beløb.

Sagens omstændigheder.

Mandag den 24. april 2006 kontaktede indklagede telefonisk klageren med oplysning om, at der på klagerens konto, hvortil der var knyttet et Visa/Dankort, var konstateret et større overtræk. Indklagede oplyste samtidig, at kortet var blevet spærret lørdag den 22. april.

Af sagen fremgår, at der i perioden fra fredag den 21. april kl. 16.39 til lørdag den 22. april kl. 16.10 blev foretaget 24 hæve- og betalingstransaktioner relateret til klagerens Visa/Dankort for et beløb på i alt 25.450,87 kr. Den overvejende del var foretaget i København og på Frederiksberg; en hævetransaktion er foretaget i indklagedes afdeling i Malmø den 21. april kl. 23.14.

Indklagede har anført, at alle transaktioner er gennemført med det rigtige kort; bortset fra en enkelt transaktion er transaktionerne gennemført ved anvendelse af pinkode, og der har ikke på noget tidspunkt været indtastet forkert kode.

Klageren, som den 16. april 2006 fyldte 18 år, anvendte senest kortet ved en betalingstransaktion onsdag den 12. april kl. 16.30 (dagen før skærtorsdag). Af kontoudtog for klagerens konto fremgår, at saldoen efter denne transaktion var 992,34 kr. (negativ).

Den 26. april 2006 indgav klageren politianmeldelse vedrørende tyveri af sit Visa/Dan­kort. Af politiets kvittering for anmeldelsen fremgår, at tyveriet var sket fra en bar beliggende i det indre København i tidsrummet mellem kl. 01 og 02 søndag den 16. april 2006.

Klageren underskrev den 10. maj 2006 et afklaringsskema om hændelsesforløbet vedrørende det mistede kort; heraf fremgår:

"Hvornår er kortet mistet? (dato og tidspunkt)

efter 12/4-2006, muligvis i weekenden på bytur 14/4-06.Hvornår opdagede du, at kortet var mistet?

da [indklagede] ringede til mig den 24/4-06Hvordan mistede du kortet?

Vides ikkeOpdagede du, at kortet blev stjålet, eller konstaterede du, at det var bortkommet? (Lagde du mærke til noget mistænkeligt, eller opdagede du blot, at kortet var væk?)

opdagede intet før banken ringede til migHvor og hvordan var kortet opbevaret, da du mistede det?

i min pung eller inderlommer

Hvordan opbevarede du din pinkode?

i mit hovede, har ikke haft pinkoden på papir i over et år.Er der evt. andre, der kan have haft kendskab til pinkoden?

nejEr der evt. andre, der kan have haft adgang til kort pinkode?

nej, ikke hvad jeg ved afEr pinkoden evt. blevet afluret? (Hvor og hvordan?)

vides ikke"Ved skrivelse af 17. juli 2006 afviste indklagede at godtgøre beløbet på 25.450,87 kr., da indklagede ikke fandt det sandsynliggjort, at der var tale om misbrug.

Af indklagedes "Regler for dankort og Visa/dankort" fremgår:

"2

Vilkår knyttet til at indehave og anvende kortet

2.1Du må ikke oplyse din pinkode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden.Du skal opbevare kortet forsvarligt. Med jævne mellemrum skal du kontrollere, at du ikke har mistet kortet.2.5

Kontoudskrift og kontrol

Du skal kontrollere din kontoudskrift omhyggeligt. Du bør kontrollere, at der ikke er transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner bør du kontrollere med særlig omhu.Hvis der er transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der er noteret på kontoudskriften, skal du henvende dig til [indklagede] snarest muligt.[Indklagede] vil herefter undersøge din indsigelse. [Indklagede] vil sædvanligvis indsætte beløbet på din konto, mens undersøgelsen står på. Hvis din indsigelse er uberettiget, vil [indklagede] hæve beløbet igen på din konto.

2.8

Din pligt til at få kortet spærretDu skal kontakte [indklagede] snarest muligt, hvis:-

du mister kortet-

en anden får kendskab til din pinkode-

du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret-

du på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive misbrugt."

Parternes påstande.

Klageren har den 7. september 2006 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at han alene hæfter for 1.200 kr. af transaktionerne foretaget den 21. og 22. april 2006 på i alt 25.450,87 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han først den 24. april 2006 blev bekendt med, at hans Visa/Dankort var bortkommet. Han havde senest anvendt kortet, som han opbevarede i sin pung eller inderlomme, den 12. s.m. Han har ikke meddelt pinkoden til andre.

Han ved ikke, hvornår kortet blev stjålet. Den 15. og 16. april 2006 blev hans 18-års fødselsdag forberedt og gennemført med deltagelse af hans forældre. Om dankortet blev stjålet i løbet af festen, ved han ikke; næste dag sov han længe, slappede af og havde ikke brug for kortet. De følgende dage var han i skole.

Fredag den 21. april 2006 blev der foretaget urnenedsættelse vedrørende hans ældre bror med efterfølgende mindehøjtidelighed resten af eftermiddagen og aftenen. Betalingstransaktionerne, der denne dag blev gennemført i København og Malmø, kan derfor ikke være foretaget af ham.

Som følge af hans brors død var han i en særlig følelsesmæssig situation, hvor hans Visa/Dankort ikke havde så stor betydning. Kortet kan let have været væk i nogle dage, uden at han bemærkede det.

Den foreliggende sag rejser spørgsmål om, hvor ofte en kortholder skal se efter sit kort. Er det hver time, dagligt eller ugentligt.

Han bør ikke stilles til ansvar for misbruget ud over de 1.200 kr.

Indklagede har anført, at såfremt en bruger ikke kan vedkende sig en korttransaktion, der er hævet på den pågældendes konto, påhviler det udstederen af kortet at bevise, at hævningen ikke beror på konteringsfejl eller lignende. Såfremt det herefter er godtgjort, at transaktionen ikke beror på fejl som nævnt i § 12 i lov om visse betalingsmidler, påhviler det brugeren at bevise, at kortet har været anvendt uberettiget, hvorefter at § 11 om hæftelse og ansvar er anvendelig.

Klageren i denne sag har ikke løftet sin bevisbyrde ved underskrivelse af tro og love-erklæring, da hændelsesforløbet er usammenhængende og atypisk.

Klageren har ikke sandsynliggjort, at misbruget har kunnet finde sted, uden at han har medvirket på den ene eller anden måde. Dette understreges af, at klageren ikke har bidraget til opklaringen af det påståede misbrug og ikke har kunnet give en forklaring på, hvordan der kunne tænkes at gå ni dage fra en afluring af pinkoden skete, til det påståede misbrug fandt sted. Klageren har heller ikke kunnet redegøre for, hvor kortet har været opbevaret 12.-21. april 2006.

På baggrund af hændelsesforløbet og klagerens fremstilling er den sandsynlige forklaring på de omstridte transaktioner, at klageren direkte eller indirekte har medvirket ved videregivelse eller videresalg af kortet med tilhørende pinkode. Det gør ikke nogen forskel, at klageren har underskrevet en tro og love-erklæring om, at han ikke har foretaget transaktionerne.

Indklagede har herefter ikke bevisbyrden for, at der ikke har fundet et misbrug sted, men klageren har bevisbyrden for, at kortet har været anvendt uberettiget uden hans medvirken.

Selv om det forholdt sig sådan, at indklagede som udgangspunkt havde bevisbyrden for, at der ikke var tale om uberettiget anvendelse af kortet, ville princippet om den fri bevisbedømmelse efter retsplejelovens § 344 medføre, at indklagede på nuværende tidspunkt havde løftet denne byrde.

Det må antages, at den, der foretog de omhandlede transaktioner, havde kendskab til koden, og alt tyder på, at de omhandlede posteringer blev gennemført med det originale Visa/Dankort. Dette kan kun ske ved, at pågældende har afluret pinkoden senest den 12. april 2006, stjålet kortet og så derefter ventet ni dage med at misbruge det.

Det er ikke sandsynligt, at et misbrug ville forekomme på en sådan måde. Dette understøttes af, at pinkoden ikke på noget tidspunkt har været indtastet forkert, og at kortet først blev stjålet den 14. april 2006 i byen, eller den 16. s.m. på et værtshus i indre København - eller to/fire dage efter, at koden formodes at have været afluret. Dette er et meget atypisk forløb. Ved et normalt misbrug vil misbrugen ikke vente så lang tid med at bruge kortet, da risikoen for, at kortet spærres af indehaveren, er overhængende stor.

Klageren opdagede ikke, at kortet var forsvundet mellem den 14. og 24. april 2006 og har givet forskellige forklaringer på, hvordan og hvornår kortet er forsvundet, ligesom klageren ikke har mistet andre ejendele ved tyveriet.

Af indklagedes regler for Visa/Dankort fremgår, at klageren straks skal kontakte indklagede, hvis en anden får kendskab til koden eller der er mistanke om, at kortet kan blive brugt uretmæssigt.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Over for klagerens politianmeldelse og indholdet af afklaringsskemaet underskrevet af klageren den 10. maj 2006 finder Ankenævnet det ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at de omhandlede hævninger er foretaget af klageren selv eller med hans samtykke. Klagerens hæftelse for hævningerne skal herefter afgøres på grundlag af § 11 i lov om visse betalingsmidler.

Det lægges til grund, at klagerens Visa/dankort og den tilhørende pinkode blev anvendt ved de omtvistede hævninger, og at hævningerne blev korrekt registreret og bogført. Klageren hæfter derfor for 1.200 kr., jf. § 11, stk. 2.

Det må lægges til grund, at klageren først blev bekendt med hævningerne den 24. april 2006, hvor indklagede kontaktede ham. Klageren kan derfor ikke pålægges hæftelse på op til 8.000 kr. i medfør af § 11, stk. 3, nr. 1.

Det er ikke godtgjort, at klageren har oplyst koden til den, der har fortaget hævningerne, eller at han ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Der er derfor heller ikke grundlag for at pålægge klageren at hæfte for op til 8.000 kr. i medfør af § 11, stk. 3, nr. 2 eller 3, eller for at pålægge klageren hæftelse uden beløbsbegrænsning i medfør af § 11, stk. 6.

Søm følge af det anførte

Indklagede skal inden fire uger til klagerens konto tilbageføre 24.250,87 kr. med valør den 24. april 2006. Klagegebyret tilbagebetales klageren.