Spærring af provenu ved salg af ejendom efter krav fra den ene af to ejere.

Sagsnummer:359/2021
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jacob Ruben Hansen, Poul Erik Jensen, Bjarke Svejstrup, Andreas Moll Årsnes
Klageemne:Skødedeponeringskonto - frigivelse
Deponering - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spærring af provenu ved salg af ejendom efter krav fra den ene af to ejere.
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne klage vedrører indklagedes spærring af provenuet ved salget af en fællesejet fast ejendom efter krav fra klagerens fraskilte ægtefælle, der var medejer af ejendommen.

Sagens omstændigheder

Klageren og hans nu fraskilte ægtefælle, H, ejede en fast ejendom, som blev solgt i sommeren 2020 i forbindelse med parrets skilsmisse. Provenuet ved salget, som udgjorde 1.541.667,48 kroner, blev indsat på en skødedeponeringskonto i Lån og Spar Bank med både klageren og H som kontohavere.

Den 20. juli 2020 overførte banken 1.535.270,87 kroner fra skødedeponeringskontoen til klageren, og den 25. september 2020 overførte banken yderligere 6.094,03 kroner, i alt 1.541.667,48 kroner, svarende til hele salgsprovenuet.

Der er under sagen ikke fremlagt kontoudskrifter, aftaler eller andre dokumenter til belysning af sagsforløbet.

Vedrørende deponeringsaftalen/aftalen vedrørende skødedeponeringskontoen har banken anført:

”Lån & Spar benytter i de fleste bolighandler den fælles platform eBolighandel, der er et digitalt mødested for pengeinstitutter, ejendomsmæglere og advokater, hvor alle parter får sikker og effektiv udveksling af information, kontaktoplysninger og dokumenter. eBolighandel drives af eNettet A/S.

De automatiserede processer har i flere sager overflødiggjort tidligere papirgange, sådan at der ikke altid tilgår sælgerne en deponeringsmeddelelse.

Lån & Spars standard deponeringsmeddelelsen regulerer efter sit indhold forholdet mellem sælger og køber af den pågældende ejendom.

Meddelelsen tager ikke sigte på at regulerer det interne forhold mellem sælgerne, når den overdragne ejendom – som i dette tilfælde – indehavedes af sælgerne i lige sameje.

Det interne forhold mellem sælgerne reguleres af almindelige regler om sameje.

Lån & Spar har ikke dokumentation for, at der tilgik klager en udfyldt meddelelse om deponering.”

Den 27. november 2020 imødekom klageren et krav fra banken om at tilbageføre salgsprovenuet.

Den 19. august 2021 afslog banken en anmodning fra klageren om at få udbetalt 770.833,74 kroner, svarende til halvdelen af indeståendet på skødedeponeringskontoen. Banken anførte blandt andet:

”…

Indeståendet på konto ….. 9640 ejes [af] dig og medkontohaver [H].
Kontoen er ikke pt. deponeret i henhold til deponeringsloven, men banken forbeholder sig at foretage en deponering.

Vi har noteret dit ønske om, at halvdelen af kontoens indestående udbetales til dig.
Medkontohaver anmodede imidlertid 11. august 2021 Lån & Spar om, at der ikke blev foretaget en fordeling og udbetaling af kontoens indestående, før der forelå en afgørelse fra skifteretten.

Lån & Spar lægger dermed til grund, at der foreligger strid om, i hvilket forhold kontoens indestående skal fordeles.

På den baggrund kan banken ikke pt. efterkomme dit ønske om, at halvdelen af kontoens indestående – i strid med medkontohavers ønske - udbetales til dig.

Vi henviser til afgørelser truffet af Pengeinstitutankenævnet, der kan søges på www.fanke.dk, fx sag 52/2010 eller sag 275/2011.

Når der foreligger en af begge kontohavere underskrevet aftale eller en endelig upåankelig dom, kan Lån & Spar frigive kontoens indestående i overensstemmelse hermed.

…”

Af bankens ”Almindelige forretningsbetingelser” fremgik blandt andet:

”…

3. Fuldmagter
Hver ejer kan disponere alene over fælles konti og depoter.

…”

Klageren har fremlagt en artikel om Advokatnævnets praksis med overskriften ”Udbetaling af salgsprovenu i ægteskabssager”. Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet ”Advokaten” nr. 09/09. Konklusionen i artiklen er følgende:

”…

PROVENU SKAL UDBETALES

I samlivsforhold bevarer hver part rådigheden over sine ejendele, mens samlivet består og følgelig derfor også ved ophævelse af samlivet. I ægteskabet er der – med få undtagelser – særråden, hvor hver ægtefælle kan råde over de ejendele, som vedkommende indførte i eller erhvervede sig under ægteskabet.

Ægtefællerne bevarer denne særråden ved separation og skilsmisse, hvilket betyder, at hver ægtefælle frit kan disponere over de aktiver, der tilhører den enkelte.

Der er altså ingen vej udenom. Hvis ikke der er truffet særlig aftale i købsaftalen, eller parterne har indgået en anden særlig aftale, skal salgsprovenuet udbetales i overensstemmelse med ejendommens ejerforhold, så snart den deponerede købesum frigives uagtet uoverensstemmelser i relation til deling af boet.

Advokaten kan ikke på egen hånd eller efter anmodning fra sin klient foretage rådighedsindskrænkninger i provenuet til senere udligning af boslodskrav.

…”

Af lovbekendtgørelse nr. 1.808 af 3. september 2021 om ægtefælleskifte m.v. fremgår blandt andet:

Rådighed under skiftet

§ 54. Ægtefællerne beholder rådigheden over deres bodele under skiftet.

Stk. 2. Skifteretten kan fratage en ægtefælle rådigheden over aktiver, der helt eller delvis er delingsformue, hvis der er nærliggende risiko for, at ægtefællen på utilbørlig måde vil handle til skade for den anden ægtefælle.

Stk. 3. Fratager skifteretten en ægtefælle rådigheden, bestemmer skifteretten, hvordan aktiverne skal behandles under rådighedsfratagelsen.

Stk. 4. Skifteretten sørger for, at rådighedsfratagelse tinglyses.

…”

Den 20. august 2021 indgav klageren en klage over banken til Ankenævnet.

Den 22. april 2022 blev indeståendet på deponeringskontoen af banken deponeret i henhold til deponeringsloven, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 339 af 2. april 2014 om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering § 1, stk. 2, idet der var ”… begrundet Tvivl om, hvem der er rette Fordringshaver, og Uvisheden herom ikke kan lægges Skyldneren til Last.”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Lån & Spar Bank skal betale 770.833,74 kroner med et yderligere erstatningskrav på 22,25% p.a. regnet fra bankens indefrysning af hans indestående den 27. november 2020 til sagens afslutning med tillæg af den til enhver tid værende procesrente fra sagens anlæg samt sagens omkostninger.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uretmæssigt har nægtet at frigive hans andel på 770.833,74 kroner af indeståendet på deponeringskontoen.

Ejendommen var ejet af ham og H i lige sameje, og banken skal derfor udbetale halvdelen af salgsprovenuet til ham. Der var ingen hjemmel i købsaftalen eller anden aftale, som fastslog, at deponeringskontoen ikke skulle deles ligeligt mellem kontohaverne. Deponeringskontoen blev frigivet af køber i midten af august 2020.

Da han den 27. november 2020 efterkom bankens anmodning om at tilbageføre det udbetalte fulde provenu på 1.535.270,87 kroner, afslog banken enhver frigivelse og angav: "Vi afventer en endelig boopgørelse i sagen inden vi kan frigive deponeringssummen. Jeg håber snart på en afgørelse, så vi kan komme videre”. Han anmodede utallige gange banken om begrundelse og lovhjemmel for bankens standpunkt uden at få svar.

Den 11. august 2021 anmode han om udbetaling af indestående, da der forelå en boopgørelse. Banken svarede da, at "Vi er nødt til at afvente enighed eller der foreligger en endelig upåankelig dom, der afgør i hvilket forhold beløbet skal fordeles". Da der er rejst civile sager i forbindelse med skilsmissen, kan det vare cirka et år før sagen afsluttes. Det er uacceptabelt og urimeligt, hvis banken kan indefryse hans indestående i to år uden at angive lovhjemmel.

Bankens afslag på at udbetale hans andel på 770.833,74 kroner var i strid med bankens almindelige forretningsbetingelser, ægtefælleskifteloven § 54 og gængs praksis, der fastslår, at ægtefæller råder over hver sin bodel under skifte. Gældende praksis er, at hvis ikke der er truffet særlig aftale i købsaftalen, eller parterne har indgået en anden særlig aftale, skal salgsprovenuet udbetales i overensstemmelse med ejendommens ejerforhold, så snart den deponerede købesum frigives uagtet uoverensstemmelser i relation til deling af boet.

Banken har ikke begrundet eller dokumenteret, at det var lovligt, at banken besluttede at efterkomme et krav fra H om at nægte at dele indeståendet på deponeringskonto indtil, der foreligger en endelig upåankelig boopgørelse stadfæstet af skifteretten. Der er herunder ikke retskendelse fra skifteretten vedrørende ægtefælleskifteloven § 54, stk. 2., som er nødvendig for rådighedsfratagelse og indefrysning af indestående.

Bobehandleren har oplyst til H, at hendes blokering af udbetaling fra deponeringskonto er ansvarspådragende.

Ud over de 770.833,74 kroner bør banken betale erstatning på 22,25% p.a. regnet fra bankens indefrysning af hans indestående den 27. november 2020 til sagens afslutning med tillæg af den til enhver tid værende procesrente fra sagens anlæg samt sagens omkostninger. De 22,25% p.a. svarer til bankens rente for ubevilget overtræk.

Lån & Spar Bank har anført, at bankens afvisning af udbetaling af halvdelen af kontoens indestående til klager skete med rette.

Banken forelagde klagerens udbetalingsanmodning for H, som modsatte sig udbetaling med henvisning til, at bodeling ikke var stadfæstet af skifteretten, og at der var anlagt et civilt søgsmål mod klageren.

Banken lagde dermed til grund, at der forelå strid om, i hvilket forhold kontoens indestående skulle fordeles.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hans nu fraskilte ægtefælle, H, ejede i lige sameje en fast ejendom, som blev solgt i sommeren 2020 i forbindelse med parrets skilsmisse. Provenuet ved salget, som udgjorde 1.541.667,48 kroner, blev indsat på en skødedeponeringskonto i Lån og Spar Bank med både klageren og H som kontohavere.

Det lægges til grund, at skødedeponeringskontoen blev oprettet uden særlige påtegninger om dispositionsadgang.

Klageren anmodede om at få udbetalt halvdelen af de 1.541.667,48 kroner. H modsatte sig dette med henvisning til, at bodeling ikke var stadfæstet af skifteretten, og at der var anlagt et civilt søgsmål mod klageren.

Tre medlemmer –  Vibeke Rønne, Jacob Ruben Hansen og Poul Erik Jensen – udtaler:

Som anført ejede parterne ejendommen i lige sameje. Provenuet fra salget af ejendommen tilkommer derfor parterne med halvdelen til hver. Halvdelen af provenuet udgør således en del af klagerens bodel, som klageren ikke er frataget rådigheden over, jævnfør ægtefælleskiftelovens § 54. Henset hertil og til det anførte om skødedeponeringskontoen finder vi, at banken var forpligtet til at efterkomme klagerens anmodning om udbetaling.

Lån & Spar Bank har under sagens behandling deponeret det fulde beløb i henhold til deponeringsloven. Da vi som anført finder, at halvdelen af beløbet fra skødedeponeringskontoen tilhører klagerens bodel, og da bestemmelsen i bankens almindelige forretningsbetingelser § 3 om fuldmagtsforhold ikke ændrer herpå, er betingelserne for deponering i deponeringslovens § 1 efter vores opfattelse ikke opfyldt.

Det tilføjes, at Ankenævnets praksis vedrørende spærring af fælles konti i forbindelse med oplysning om samlivsophævelse ikke er relevant i det foreliggende tilfælde, hvor der ikke er tvivl om ejerforholdene til skødedeponeringskontoen.

Vi stemmer derfor for, at banken skal udbetale 770.833,74 kroner fra deponeringskontoen til klageren. Vi finder endvidere, at banken skal betale procesrenter af beløbet fra indgivelsen af klagen den 20. august 2021 til betaling sker. Der er ikke grundlag for at pålægge banken at betale yderligere.

To medlemmer – Bjarke Svejstrup og Andreas Moll Årsnes – udtaler:

Vi lægger til grund, at den gensidige fuldmagt i bankens Almindelige forretningsbetingelser pkt. 3 ophørte, da det kom til bankens kundskab, at parterne var uenige om fordelingen af salgsprovenuet, som indestod på deponeringskontoen. Når en gensidig fuldmagt ophører, kan parterne ikke længere disponere hver for sig. Udbetaling fra kontoen kræver således enighed og samtykke fra begge parter.

Henset til at der ikke forelå en endelig boopgørelse, og da der efter vores opfattelse var begrundet tvivl om, hvorvidt halvdelen af de 1.541.667,48 kroner tilkom klageren, som følge af parterne ikke var enige om, at beløbet tilkom klageren, var banken berettiget til som sket at afslå klagerens udbetalingsanmodning. Banken var dermed også berettiget til at deponere det fulde beløb i henhold til deponeringsloven, indtil tvisten ved aftale eller endelig retsafgørelse var afklaret.

Vi bemærker, at banken risikerede at pådrage sig et ansvar over for H ved en eventuel udbetaling til klager, og at banken ved at afslå at udbetale beløbet og herefter deponere det fulde beløb også varetog H’s interesser, indtil parternes tvist var afgjort.

 Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold i klagen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Lån & Spar Bank skal inden 30 dage udbetale 770.833,74 kroner fra deponeringskontoen til klageren og betale renter som ovenfor af flertallet anført.

Klageren får klagegebyret tilbage.