Indsigelse om mangelfuld varsling af indførelse af negative renter på indlånskonto

Sagsnummer:473/2020
Dato:02-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Poul Erik Jensen
Klageemne:Udlån - rente
Rente - udlån
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld varsling af indførelse af negative renter på indlånskonto
Indklagede:Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om mangelfuld varsling af indførelse af negative renter på indlånskonto.

Sagens omstændigheder

Klager er kunde i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Klageren har en indlånskonto -858 i sparekassen.

Den 2. juli 2012 blev rentesatsen på indlånskontoen ændret til 1,75 % årlig nominel.

I de følgende år blev rentesatsen løbende nedsat. I slutningen af 2019 udgjorde rentesatsen 0,00 %. Indeståendet på kontoen udgjorde 471.596,17 kr.

Den 31. januar 2020 udsendte sparekassen i dagspressen og via sin hjemmeside et varsel om negative renter pr. 1. marts 2020, således at indlånsrenten blev ændret til minus rente på 0,75% p.a. for saldi over 250.000 kr. Fra den 1. juli 2020 ville grænsen for negativ rente blive ændret, så den del af privatkunders samlede kontante indestående, der oversteg 250.000 kr., ville blive forrentet med minus 0,75 %.

Den 3. februar 2020 offentliggjorde Finanstilsynet et notat vedrørende negative renter på indlånskonti. Af notatet fremgik blandt andet:

”…

Det er således Finanstilsynets vurdering, at reglerne om god skik for finansielle virksomheder og lov om betalingskonti ikke forhindrer, at der indføres negative indlånsrenter. Den øvrige finansielle lovgivning, herunder EU-reguleringen, indeholder heller ikke regler, der forhindrer indførelsen af negative renter.

Som enhver anden rentenedsættelse på indlånskonti skal indførelsen af en negativ rente varsles med mindst en måneds varsel.

Varsling af ændringer

I løbende kundeforhold kan ændringer til ugunst for kunden af renter, gebyrer, eller andet vederlag ikke finde sted uden et forudgående varsel, der ikke må være kortere end en måned, og som skal indeholde en begrundelse for ændringen. Dette følger af § 6, stk. 4, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Et pengeinstitut, der indfører negative renter, skal derfor varsle dette med mindst en måneds varsel over for forbrugerne.

…”

Den 30. september 2020 blev der hævet 559,06 kr. og 411,21 kr., i alt 970,27 kr., vedrørende negative renter på klagerens konto. Klageren har oplyst, at han opdagede dette den 8. november 2020.

Den 16. november 2020 hævede klageren 221.000 kr. på kontoen, hvorved indestående blev nedbragt til under 250.000 kr.

Den 16. november 2020 udsendte Finanstilsynet en pressemeddelelse. Heraf fremgik blandt andet:

”…

Negative renter på opsparingen bliver et vilkår for flere og flere bankkunder. Skiftet til negative renter er en betydelig ændring af kundens aftale med banken, fordi kunden nu skal betale renter for sit indestående i stedet for at modtage dem. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at indsætte en annonce i dagspressen eller lægge en notits op på hjemmesiden, hvis et pengeinstitut indfører negative renter. Kunderne skal have individuel besked om denne væsentlige ændring i deres økonomiske situation.

Som udgangspunkt er der i lovgivningen ikke et krav om, at kunden skal varsles individuelt ved renteændringer på indlånskonti. På den anden side er ændringen til en negativ rente på kundens indestående så væsentlig, at pengeinstituttets forpligtigelse til at handle redeligt og loyalt overfor kunderne også skal tages i betragtning. Det hensyn nødvendiggør, at pengeinstitutter giver individuel varsling til kunderne, når der indføres negativ rente. Det konkluderer Finanstilsynet.”

Den 31. december 2020 blev der hævet i alt 211,62 kr. vedrørende negative renter på klagerens konto.

Ved brev af 25. marts 2021 til klageren sendte sparekassen et varsel om ændrede grænser pr. den 1. maj 2021 for betaling af negativ rente på uændret 0,75 %.

Af sparekassens Almindelige forretningsbetingelser pr. den 1. juli 2020 fremgår blandt andet:

”…

1.3 Ændring af variable rentesatser og priser med 1 måneds varsel

Nørre Nebel Sparekasse kan i løbende aftaleforhold med 1 måneds varsel, sætte rentesatser ned på indlån og op på lån og kreditter, samt sætte sine priser op, hvis

  • der sker ændringer i de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af dine rente- og prisvilkår, eller
  • Nørre Nebel Sparekasse ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, f.eks. for at øge indtjeningen eller opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Nørre Nebel Sparekasses ressourcer eller kapacitet.

1.6 Meddelelse om rente- og prisændringer

Væsentlige prisændringer eller indførelse af nye priser varsles ved individuel kommunikation. Det vil fremgå, hvorfor der sker ændringer.

Renteændringer vil også fremgå af det første kontoudskrift – eller opgørelse efter ændringen.

…”

Parternes påstande

Den 1. december 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn skal tilbagebetale de opkrævede negative renter på hans indlånskonto med renters renter.

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at varslingen af indførelsen af negative renter skal ske individuelt, og at det er ikke er tilstrækkeligt, at sparekassen har informeret om indførelse af en negativ rente på indlånskonti på sin hjemmeside og i dagspressen.

Sparekassen har ikke respekteret den indgående aftale med ham om, at indestående på hans konto skulle forrentes med 2,00000 % årlig nominel.

Sparekassen har på intet tidspunkt oplyst om, at aftalegrundlaget for kontoen blev ændret, således at der kunne opkræves negative renter på indlånskontoen.

Sparekassen er forpligtet til at oplyse om enhver ændring af aftalegrundlaget. Sparekassen skal varsle kunderne individuelt og med den normale varslingsperiode for renteændringer, når sparekassen beslutter at indføre negative renter på indlån. Dette er bekræftet af Finanstilsynets retningslinjer, som blev offentliggjort den 16. november 2020 via pressemeddelelse og på Finanstilsynets hjemmeside.

Det er almindelig praksis i Danmark og blandt danske banker generelt, at denne varsling sker individuelt, således at bankkunden reelt har mulighed for at tage stilling til den nye rentesats.

Indførelsen af negative renter betyder direkte tab for kunden og er en så væsentlig ændring af kundeforholdet, at sparekassen burde havde taget hensyn til sin forpligtigelse til at handle redeligt og loyalt over for kunderne.

Det er ikke rigtigt, at han har modtaget kontoudskrifter, og at han blev informeret om ændringer af sparekassens forretningsbetingelser. Det er muligt, at disse er blevet sendt til ham, men han har aldrig modtaget disse, hverken i sin fysiske postkasse eller via e-boks eller lignende.

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn har anført, at de har varslet renteændringen. De nye politikker om negative renter blev offentliggjort på sparekassens hjemmeside og i dagspressen.

Sparekassen har fulgt gældende retningslinjer og regler på det tidspunkt, hvor renteændringen blev lavet.

Finanstilsynet fastslog på det tidspunkt, at renteændringer for indlånskonti ikke var reguleret i anden lovgivning, og der gjaldt derfor som udgangspunkt ikke et krav om individuel varsling af renteændringer på indlånskonti.

Finanstilsynet har efterfølgende den 16. november 2020 i en pressemeddelelse fastsat nye retningslinjer for varsling af negative renter og ændret holdning til tidligere praksis.

Finanstilsynet fandt dog, at når et pengeinstitut indfører en negativ rente på indlån, er der tale om en væsentlig ændring i et kundeforhold, fordi kunden herefter skal betale renter i stedet for at modtage renter. Finanstilsynet fandt derfor, at det fulgte af kravet om at handle redeligt og loyalt i § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, at en renteændring af denne karakter kræver en individuel varsling.

Disse retningslinjer har sparekassen efterfølgende fulgt, jævnfør varslingen af 25. marts 2021 til klageren.

Renten på klagerens konto har fulgt markedsrenten ned og er løbende ændret igennem årene, som det fremgår af kontoudskrifterne fra 1. januar 2012 til 1. januar 2020. Det af klageren anførte om, at der var indgået aftale om en rentesats på 2 % om året, bestrides.

Sparekassen har sendt kontoudskrifter elektronisk i klagerens NetBank ifølge sparekassens almindelige forretningsbetingelser punkt 9. Sprog og kommunikation.

Ankenævnets bemærkninger

Klager er kunde i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Klageren har en indlånskonto i sparekassen.

I årene 2012-2019 faldt indlånsrenten på kontoen fra 1,75 % om året til 0,0 % om året. Der er ikke grundlag for at fastslå, at der som anført af klageren var indgået aftale om, at indeståendet på kontoen skulle forrentes med 2 %.

Det må lægges til grund, at klageren har modtaget kontoudskrifter og oplysninger om renteændringerne i overensstemmelse med sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Den 31. januar 2020 udsendte sparekassen via sin hjemmeside og ved annoncering i dagspressen et varsel om negativ rente pr. den 1. marts 2020.

Ankenævnet finder, at indførelsen af negativ rente på klagerens indlånskonto var væsentlige prisændringer eller indførelse af nye priser, som jævnfør sparekassens almindelige forretningsbetingelser skulle varsles ved individuel kommunikation.

Dette gælder uanset om der foreligger en udtalelse herom fra Finanstilsynet.

Klageren blev individuelt varslet den 25. marts 2021.

Indførelsen af negativ rente på klagerens indlånskonto kan derfor tidligst ske med virkning fra den 1. maj 2021.

Ankenævnet finder derfor, at Sparekassen til klageren skal betale et beløb svarende til de opkrævede negative renter på klagerens indlånskonto fra den 30. september 2020 til den 1. maj 2021, hvor de ændrede grænser for betaling af negative renter trådte i kraft for klageren. Beløbet skal tillægges procesrenter fra den 1. december 2020, hvor klagen til Ankenævnet blev indgivet.

Ankenævnets afgørelse

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn skal inden 30 dage tilbageføre beløb til klageren som ovenfor anført.

Klageren får klagegebyret tilbage.