Spørgsmål om kontant indbetaling i forbindelse med anmodning om betalingsoverførsel.

Sagsnummer:224/1996
Dato:08-01-1997
Ankenævn:Niels Waage, Ole Just, Leif Nielsen, Erik Sevaldsen, Ole Reinholdt
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om kontant indbetaling i forbindelse med anmodning om betalingsoverførsel.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved personlig henvendelse den 1. april 1996 i indklagedes Hundige Center afdeling hævede klageren 1.693 kr. på sin konto.

Klageren har anført, at hun umiddelbart inden havde afhentet 2.748 kr. på kommunekontoret, og at hun efter hævningen hos indklagede ville fortsætte til posthuset for at foretage betaling af husleje på 4.351,75 kr. og betaling af en anden opkrævning på 100 kr. I afdelingen blev hun opmærksom på, at indklagede i stedet kunne forestå betalingerne, hvilket hun besluttede at benytte sig af. Hun betalte begge regninger kontant til indklagede og modtog kvitteringsdelene af indbetalingskortene retur med indklagedes stempel.

Indklagede har anført, at indbetalingskortene blev modtaget til betaling, men ikke blev betalt ved kasseekspeditionen. Indbetalingskortene blev lagt til ekspedition på forfaldsdagene henholdsvis den 3. og 9. april 1996.

Under klagesagen er fremlagt kopi af indbetalingskortene vedrørende huslejebeløbet og de 100 kr. Kvitteringsdelene er påført et stempel med følgende tekst: "[nr ...] 1. april 1996 [indklagede] Hundige Center Afdeling". Indbetalingsdelen af huslejeopkrævningen er påført et stempel med følgende tekst: "MODTAGET 3. APR. 1996. Betaling foretages på sidste rettidige betalingsdag under forudsætning af dækning, [indklagede] Greve afdeling". Indbetalingsdelen er påført klagerens kontonummer. Et fortrykt felt til klagerens underskrift er tomt.

Klageren har endvidere fremlagt en kvittering vedrørende et indbetalingskort på 138 kr., som klagerens mor betalte via indklagede den 1. marts 1996. Kvitteringen er påført samme stempel som kvitteringsdelene på klagerens indbetalingskort.

Den 3. april 1996 gennemførtes betaling af opkrævningen på 100 kr. ved træk på klagerens konto.

Ifølge indklagede blev betalingen af husleje, der forfaldt den 9. april 1996, ikke gennemført, idet saldoen på klagerens konto på det tidspunkt var 4.164,14 kr., hvorfor der ikke var dækning for betaling af huslejen på 4.351,75 kr. I overensstemmelse med sædvanlig praksis blev der fremsendt en følgeseddel til klageren med oplysning om, at betalingen ikke blev gennemført, men afdelingen har ikke opbevaret en kopi heraf. Klageren bestrider at have modtaget meddelelse om manglende gennemførelse af huslejebetalingen.

Den 19. april 1996 modtog klageren en rykkerskrivelse fra udlejer vedrørende huslejen for april 1996, hvorpå klageren rettede henvendelse til indklagede vedrørende den manglende betaling.

Ved klageskema af 6. juni 1996 har klageren og dennes samlever indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at kreditere klagerens konto 4.441 kr. med valør den 1. april 1996 og at betale en godtgørelse for det besvær, de har haft med sagen.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at hun i stedet for at gå på posthuset indbetalte beløbene på 2.748 kr. og 1.693 kr. til indklagede, som herefter skulle forestå betaling af de samtidig indleverede indbetalingskort. Hun modtog kvitteringsdelene med indklagedes stempel og antog herefter, at indbetalingskortene var betalt. Det bestrides, at en kvittering for at være gyldig tillige skal være påført underskrift af indklagedes medarbejdere, hvilket kvitteringen vedrørende hendes mors indbetaling i samme afdeling beviser. Hun har på intet tidspunkt underskrevet en aftale om betalingsservice med indklagede.

Indklagede har anført, at en kvittering for at være gyldig enten skal være påført kasseafstempling eller "gummistempel" med to underskrifter, og at klageren således ikke har fremlagt gyldige kvitteringer for den påståede kontante indbetaling den 1. april 1996. Det medgives, at det havde været mere korrekt, såfremt kvitteringsdelene var påført stemplet med teksten "modtaget - betaling foretages på sidste rettidige betalingsdag under forudsætning af dækning". Klageren kunne ikke påregne, at regningerne blev betalt i forbindelse med henvendelsen den 1. april 1996, idet opkrævningerne først forfaldt den 3. og 9. april 1996. Der var ikke tilknyttet overtrækningsret til klagerens konto, og da der på betalingsdagen ikke var dækning for betaling af den indleverede huslejeopkrævning, var indklagede ikke forpligtet til at gennemføre denne. Der blev ikke konstateret kassedifferencer den 1. april 1996.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet forstår klagen således, at det gøres gældende, at klagerne indbetalte 4.441 kr. til indklagede den 1. april 1996, som ikke er registreret modtaget af indklagede. Indklagede har anført, at man ikke modtog en indbetaling af dette beløb.

Efter sagens karakter findes en afgørelse ikke at kunne træffes uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.