Krav om tilbageførsel af kortbetalinger og kontooverførsler, der skete med henblik på investering, herunder til firma, der var noteret på en liste fra FCA som et ikke autoriseret firma og på en liste fra Finanstilsynet over advarsler fra udenlandsk tilsynsmyndighed.

Sagsnummer:183/2019
Dato:19-11-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Sønder-bæk, Morten Bruun Pedersen, Finn Borgquist
Klageemne:Netbank - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af kortbetalinger og kontooverførsler, der skete med henblik på investering, herunder til firma, der var noteret på en liste fra FCA som et ikke autoriseret firma og på en liste fra Finanstilsynet over advarsler fra udenlandsk tilsynsmyndighed.
Indklagede:Danske Andelskassers Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af kortbetalinger og kontooverførsler, der skete med henblik på investering.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Andelskassers Bank, hvor hun havde en konto med et tilknyttet Visa/Dankort.

Den 26. april 2018 underskrev klageren en ”Declaration of Deposit” vedrørende to kortindbetalinger på 250 og 750 EUR til et firma, Y, og hvoraf det fremgik:

“I hereby confirm that the below transactions were done solely by me and I certify that I am the authorized credit/debit card holder. In case of a joint account, I authorize the client* to use my card. By submitting these payments to the system I am in full awareness to all risks involved in CFDs trading and I agree to all Terms and Conditions of the Company …”

I perioden fra den 1. maj til den 30. august 2018 blev der foretaget to kortbetalinger på i alt 1.000 EUR/7.527,13 DKK til betalingsmodtageren Y, tilbageført i alt 7.523,35 DKK fra Y samt foretaget tre kontooverførsler på i alt 28.980 EUR/216.609,63 DKK fra klagerens konto til betalingsmodtagerne G og L:

 

Dato

2018

Kortbetaling/

kontooverførsel

Hævet/

Indsat

Betalings-

modtager

EUR

DKK

1

0105

Kortbetaling

Hævet

Y

250

1.881,78

2

0105

Kortbetaling

Hævet

Y

750

5.645,35

3

1605

Kontooverførsel

Hævet

G

2.600

19.719,56

4

1805

Kortbetaling

Indsat af Y

 

120

902,58

5

2205

Kontooverførsel

fra klageren

Indsat,

låneprovenu

 

-

199.050

6

2205

Kontooverførsel

Hævet

L

16.780

125.220,55

7

2305

Kontooverførsel

Hævet

L

9.600

71.669,52

8

3005

Kortbetaling

Indsat af Y

 

400

3.008,33

9

2106

-

Indsat af Y

 

50

376,26

10

2106

-

Indsat af Y

 

350

2.633,76

11

3008

-

Indsat af Y

 

 

602,42

Klageren har fremlagt et print vedrørende en ”trading account” med ind- og udbetalinger i perioden fra den 26. april til den 28. august 2018, herunder udbetalinger på 600 og 80 EUR den 25. juli og 28. august 2018.

Banken har oplyst, at G fremstår som et investeringsfirma med hjemsted i Dubai, at L på sin hjemmeside angiver at være den foretrukne bitcoin børs, og at banken ikke har kendskab til, hvilken relation Y har til L.

I en meddelelse af 2. maj 2018 til banken anførte klageren, at hun havde været udsat svindel fra Y’s side vedrørende betalinger på 250 og 750 EUR. Banken svarede den 4. maj 2018, at klageren kunne fremsætte en indsigelse og iværksætte spærring af sit kort. Klageren svarede den 8. maj 2018, at hun var i dialog med Y.

I sagen er fremlagt kontoudskrifter af 22. og 23. maj 2018 til klageren vedrørende overførslerne på 16.780 og 9.600 EUR, hvori betalingsmodtageren var angivet som ”L”.

Den 30. maj 2018 modtog banken en besked fra sin systemudbyder, BEC, om, at BEC fra et andet pengeinstitut havde modtaget besked om, at modtagerkontoen vedrørende overførslerne til L var forbundet med svindel. Banken har oplyst, de to overførsler og klagerens netbank blev midlertidigt standset/spærret, og at banken den samme dag kontaktede klageren telefonisk. Banken har fremlagt en intern, håndskrevet note vedrørende telefonsamtalen, hvori banken anførte ”Lidt usikker til at starte med, penge retur fra dem, 400 EUR, Pengene kommer retur, lån til noget de skal retur igen i juni Penge Lån, hvis de kommer tilbage hvidvask Bitcoin betale lånet”. Den 30. maj 2018 svarede banken BEC, at den havde talt med klageren, som vedkendte sig overførslerne. Overførslerne til L blev herefter gennemført.

I en meddelelse af 14. juni 2018 til klageren spurgte banken om baggrunden for indbetalingen til klagerens konto og de efterfølgende to overførsler til udlandet fra klagerens konto. Klageren svarede den 21. juni 2018:

”… Det er transaktioner med England og da vi ikke har en engelsk konto bruger vi denne.

Der er ikke noget ulovligt eller lusket, så bare rolig. Der er styr på det. Tak for at være opmærksom.

Hvis det er et problem kan vi bruge [klagerens ægtefælles] bank i stedet. …”

I juli 2018 flyttede klageren sine daglige bankforretninger til et andet pengeinstitut.

I en e-mail af 9. august 2018 til Y anmodede klageren Y om at tilbageføre 800 EUR til hende.

I en indsigelse til banken stillede klageren krav om tilbageførsel af 30.000 EUR. Klageren anførte, at hun havde været udsat fra svindel fra Y’s side:

”Beginning May 2018 through Now, I Fell Victim to a Binary Options Scam company, total amount: 30,000EUR.

I have enclosed a copy of the transfers for ease of reference.

I was promised, by [Y], to trade on the stock markets and money markets with [Y] acting as broker, I was instead led through the process of gambling, not trading, and “in-house gambling”, so that if I lost, they would win, but more importantly, if I win, they would lose.

Additionally, I was given assurance that my investment would be protected against any losses. Even a fake “withdrawal plan” was given to me, where I was promised, that my money would come back every month, but that came out to be a completely lie, as I never managed to get any withdrawal approved (kindly see attached documents). Attach are proofs that the recipient of these transaction is a complete Scam. … I request to file a dispute on the transaction in question and I demand that you will Chargeback the payment and it is apparent that you cancel the transactions and refund me.

Under Consumer Credit Act 1974 39Part VI Section 75 the credit card company is jointly and severally liable for any breach of contract or misrepresentation by the retailer or trader.

I will also add that in accordance with Visa Core rules ID#0004630 5.2.1.2 Before allowing a company or merchant to accept payments via Credit Card there must be a physical inspection of the business listed premises, As I have proofs that there is nothing at the listed premises of this company that means that this condition was not met as well….”

Klageren har fremlagt en udskrift fra det engelske finanstilsyn, FCA’s, hjemmeside, hvoraf fremgik, at FCA den 29. marts 2018 advarede om, at Y ikke var autoriseret af FCA til at sælge finansielle serviceydelser og produkter. Banken har fremlagt en liste fra Finanstilsynet over advarsler fra tilsynsmyndigheder i EU/EØS, hvoraf det fremgik, at Y blev føjet til listen den 18. marts 2019.

Parternes påstande

Den 2. maj 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Andelskassers Bank skal tilbageføre 30.000 EUR til hende.

Danske Andelskassers Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at betalingerne på i alt 30.000 EUR blev foretaget fra hendes konto til Y. Y er et svindelforetagende inden for binære optioner, valuta, CFD’ere og aktier.

Y kontaktede hende telefonisk og oplyste, at Y var et mæglerfirma fra London. Y lovede, at hun ville modtage bonusser. Af Y’s forretningsbetingelser fremgik, at hun havde krav på tilbageførsel af indbetalinger inden otte dage efter anmodning. Hendes kontaktperson hos Y kontaktede hende dagligt og vandt hendes tillid. Hun stolede på Y, da hun modtog et beløb retur fra Y. Y formåede at få hende til at optage et lån, så hun kunne få en bedre investering ved at sende penge til L, da værdien af Bitcoins var høj på det tidspunkt. Y oplyste, at der havde været tab ved investeringerne.

Hun fandt efterfølgende ud af, at firmaet er et uregistreret svindelforetagende fra Estland. Da hun autoriserede betalingerne fra sit kort og sin konto, var hun ikke klar over dette.

Y investerede ikke hendes penge, men stjal dem blot. Hendes penge gik ikke til investeringer, men blev blot overført til firmaets bankkonto. Der var tale om en falsk handelsplatform. Hun har ikke fået nogen ydelser eller investeringer fra firmaerne. Y er ikke et investeringsfirma. Deklarationerne, som hun underskrev, må derfor også anses for falske/fiktive.

Y afviste uberettiget hendes anmodning om tilbageførsel.

Hun fandt efterfølgende ud af, at der var adskillige advarsler til bankerne, herunder fra FCA, mod at tillade betalingsoverførsler til Y.

Hun indgav indsigelse om charge back til banken den 25. december 2018. Banken afviste blankt at hjælpe hende og henviste hende blot til selv at rette henvendelse til firmaet. Banken er forpligtet til at eftersøge og tilbageføre hendes penge.

Det følger af VISA and MasterCard Core Rules No. 0004630 5.2.1.2., at der, inden en forretning godkendes som betalingsmodtager, skal foretages en fysisk inspektion af forretningens lokaler. Denne betingelse er ikke opfyldt, idet der ikke er en forretning på de anførte adresser i Storbritannien eller Danmark. Det følger endvidere af reglerne om forbrugerkredit, at en udsteder af et kreditkort hæfter for misligholdelse og bedrageri fra forretningens side i en periode på seks år.

Mange andre er blevet snydt og svindlet af Y.

Banken burde have blokeret betalingerne til et firma, der er blacklistet af offentlige myndigheder, ligesom den ville have gjort med andre ulovlige forretninger og aktiviteter som f.eks. terror. Først efter overførslerne til Y meddelte banken, at den ikke ønskede, at transaktioner med Y skulle gå i gennem banken, da banken anså Y for at være kriminel.

Danske Andelskassers Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at det er ubestridt, at klageren selv foretog overførslerne og kortbetalingerne til de i sagen omhandlede firmaer.

Der skal skelnes mellem kortbetalingerne til Y og overførslerne, der skete til andre betalingsmodtagere.

For kortbetalingerne resterer der kun en lille difference, og det er uvist, om klageren, der har flyttet sine daglige bankforretninger til et andet pengeinstitut, også har modtaget dette beløb retur. Y blev først optaget på Finanstilsynets liste i marts 2019. Det bestrides derfor, at banken skulle have advaret klageren mod Y. Y’s forretningsbetingelser er en sag mellem klageren og Y og er i øvrigt overførslerne til L uvedkommende.

Sagen angår primært de to store overførsler til L den 22. og 23. maj 2018.

Klageren blev gjort opmærksom på, at modtageren af de to store overførsler var L både ved telefonsamtalerne og ved kontoudskrifterne. Banken er ikke bekendt med relationen mellem firmaerne i sagen, men dette er også irrelevant for sagen.

Klageren gav flere gange over for banken udtryk for, at hun havde ”styr på tingene” i forbindelse med overførslerne. Umiddelbart forud for de to overførsler havde klageren optaget et lån i et andet pengeinstitut, som hun anvendte til overførslerne. Klageren oplyste, at hun i starten havde været usikker på, om L var reel, men at hun ikke længere var i tvivl om det. Klageren oplyste, at der var tale om et firma, der skulle hjælpe hende med at foretage nogle investeringer m.v. i England. Der var ifølge klageren tale om en form for lån, hvor hun skulle have pengene igen i juni. Klageren oplyste endvidere, at hun netop havde fået 400 EUR retur fra en andet firma, Y. Klageren ønskede derfor, at betalingerne skulle gennemføres. Klageren fastholdt selv efter at være blevet kontaktet af banken, at L var reel og insisterede på, at overførslerne i maj 2018 skulle gennemføres, efter at de to betalinger midlertidigt var blevet standset.

I juni 2018 kontaktede banken igen klageren, da der havde været et usædvanligt transaktionsmønster på klagerens konto i maj. Klageren svarede, at de to store overførsler var transaktioner med England, at der ikke var tale om noget ulovligt eller lusket, at der ”var styr på det”, og at hun ville bruge sin ægtefælles bank, hvis banken havde et problem med overførslerne.

Det kan ikke afvises, at klageren reelt har investeret i Bitcoins. Banken har efter klagerens bankskifte ikke længere indsigt i, om klageren har videresolgt Bitcoins og fået et eventuelt provenu herved indsat i sit nye pengeinstitut eller på en konto i England.

Klageren bærer selv ansvaret for sine økonomiske dispositioner. Klageren burde have indset, at der var risiko ved overførslerne.

Betalingerne er ikke omfattet af § 100 i betalingsloven. Hvis Ankenævnet finder, at overførslerne er omfattet af betalingsloven, gøres det gældende, at de falder ind under § 100, stk. 5. Overførslerne blev standset af banken på grund af mistanke om svindel. På trods af bankens advarsler både på telefon den 30. maj 2018 og via netbank i juni 2018 valgte klageren at gennemføre overførslerne. Ved begge henvendelser forsikrede klageren banken om, at hun vidste præcis, hvad hun foretog sig.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende og har ikke mulighed for at tilbageføre betalingerne.

Danske Andelskassers Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at den fornødne bevisførelse, herunder om indholdet af bankens telefonsamtale med klageren, årsagen til at klageren ønskede at sende penge til L, omstændighederne ved klagerens bankskifte, samt hvorvidt der reelt var tale om køb af Bitcoins, ikke kan finde sted for Ankenævnet. Klagerens forklaring om, at hun var i daglig kontakt med Y, og at hun blev rådet til at optage et lån, tilsiger, at en oplysning af sagen forudsætter en vidneforklaring, som ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Andelskassers Bank, hvor hun havde en konto med et tilknyttet Visa/Dankort.

I perioden fra den 1. maj til den 30. august 2018 blev der foretaget to kortbetalinger på i alt 1.000 EUR til betalingsmodtageren Y og tre kontooverførsler på i alt 28.980 EUR/216.609,63 DKK fra klagerens konto til betalingsmodtagerne G og L.

De i sagen omhandlede kortbetalinger og kontooverførsler skete med klagerens samtykke, hvilket klageren heller ikke har bestridt. Betalingslovens § 100 om uautoriserede betalinger finder derfor ikke anvendelse.

Det må efter det fremlagte lægges til grund, at Y tilbageførte beløbet på 1.000 EUR, som klageren havde betalt via sit kort.

Ankenævnet finder ikke, at kontooverførslerne til L og G kan anses som betalinger iværksat ved brug af et betalingsinstrument. Betalingslovens § 112 om køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg, som er iværksat ved brug af et betalingsinstrument, finder derfor ikke anvendelse.

Ankenævnet finder ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan medføre, at banken på andet grundlag er forpligtet til at godtgøre klageren beløbet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.