Indsigelser mod modregning på en NemKonto samt mod pengeinstituttets administration af klagerens kontoforhold

Sagsnummer:548/2011
Dato:27-08-2012
Ankenævn:Henrik Bitsch, Niels Bolt Jørgensen, Frede Lund, Morten Bruun Pedersen og Karin Sønderbæk
Klageemne:Konto - dispositionsforhold
Modregning - øvrige spørgsmål
Modregning - trangsbeneficium
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelser mod modregning på en NemKonto samt mod pengeinstituttets administration af klagerens kontoforhold
Indklagede:Sparbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod Sparbanks modregning på en NemKonto samt mod pengeinstituttets administration af klagerens kontoforhold.

Sagens omstændigheder

Klageren var i 2009 kunde i Sparbank, hvor hans engagement bl.a. bestod af et byggelån, et boliglån, et billån og en kredit.

Klageren har for en konto fremlagt uddrag af fem kontoudtog for juli, august, september, oktober og november 2009. Han har anført, at han på dette tidspunkt ikke havde "evnerne til at afdrage på gælden" i banken - hvorfor han ud fra kontoudtogene har opgjort et beløb på 25.906 kr. begrundet i, at afdrag og rentetilskrivning på gælden skulle have været ophørt. Han har ikke umiddelbart kontoudtog for december 2009 og januar 2010. Han vurderer, at beløbet inkl. disse måneder ville være 28.318 kr. og mener, at banken skal indsætte beløbet på hans konto.

Af bankens brev af 24. november 2009 fremgår:

"…

Vi har konstateret, at dit engagement med Sparbank fortsat er misligholdt. Vi skal derfor opsige følgende til fuld indfrielse:


Kernekredit nr. … 527

(rente p.t. 9,6 % p.a.)

(ovt. rente p.t. 26,25 % p.a.)

kr.

- 163.380,17

Boliglån nr. … 077

(rente p.t. 8,35 p.a.)

kr.

- 1.062.051,09

Billån nr. … 387

(rente p.t. 8,85 p.a.)

kr.

- 56.829,73

Byggelån nr. … 424

(rente p.t. 8,30 p.a.)

(ovt. rente p.t. 26,25 % p.a.)

- 2.014.714,84


hvortil kommer ikke tilskrevne renter fra seneste rentetilskrivning og frem til betaling sker jf. ovenstående satser. Beløbet bedes indbetalt inden 10 dage fra dato.

Såfremt du ikke indbetaler ovennævnte beløb inden tidsfristen, ser vi os nødsaget til at indlede inkassoskridt mod dig, hvorved der vil påløbe betydelige omkostninger på sagen, …

…"

Banken har oplyst, at da klageren ikke kunne indfri sine forpligtelser, blev han taget til inkasso i december 2009.

Banken har videre oplyst, at klageren i januar 2010 oprettede en NemKonto i banken. Klageren har anført, at en medarbejder fra skattemyndighederne var med ham i banken ved kontooprettelsen, og at banken garanterede ikke at røre hans nye konto. Banken har anført, at kontoen ikke var modregningsfri.

I sagen er fremlagt en posteringsoversigt for NemKontoen i perioden fra januar 2010 til april 2011.

Den 23. februar 2011 indsatte et forsikringsselskab ca. 51.000 kr. på klagerens NemKonto. Klageren har oplyst, at beløbet var en forsikringssum for stjålet indbo.

Den 25. februar 2011 var saldoen - efter en udbetaling på 20.000 kr. og betaling af girokort for ca. 5.000 kr. - på kontoen positiv med 15.027,56 kr. Banken foretog samme dag en modregning på 15.000 kr. og overførte beløbet til klagerens Kernekredit konto nr. … 527. Saldoen var herefter positiv med 27,56 kr. Banken oplyste klageren om modregningen ved et brev af samme dato. Klageren har anført, at modregningen var uberettiget, hvilket banken bestrider.

Den 28. februar 2011 indgik en pensionsindbetaling på ca. 13.500 kr. på klagerens NemKonto. Samme dag blev der udbetalt 7.300 kr. fra kontoen og overført 6.200 kr. til andre konti. Saldoen var herefter positiv med ca. 57 kr.

Parternes påstande

Den 7. december 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparbank skal betale ham henholdsvis 28.318 kr. og 15.000 kr. - svarende til i alt 43.318 kr.

Sparbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at banken legede "administrator" på hans konto og ulovligt tilbageholdt 28.318 kr.

Banken bestemte og udbetalte ham nu og da en almisse på 500 kr.

Han havde så lille en indkomst, at ikke engang staten kunne lave lønindeholdelse for hans gæld.

Han var erklæret konkurs og skyldte over 5 mio. kr.

Banken vidste, at han ikke evnede at betale afdrag på gæld og renter, hvorfor banken derfor lige så godt kunne have stoppet dette lang tid tidligere.

Det var først, da han mødte i banken med medarbejderen fra Skat, at banken satte hans gæld i bero og ikke længere indkrævede renter af gælden.

Banken skal indsætte 28.318 kr. på hans konto.

Da han oprettede sin NemKonto i banken, fik han garanti for, at banken ikke rørte kontoen, så han ikke behøvede at oprette kontoen i et andet pengeinstitut. Det var totalt umuligt at røre kontoen uden hans accept.

Dette kan en medarbejder hos skattemyndighederne - som var med i banken ved kontooprettelsen - bevidne.

Hvis ikke denne aftale var blevet indgået, havde han prompte fundet et andet pengeinstitut, hvor hans penge kunne blive sat ind.

Den 28. februar 2011 konstaterede han, at banken havde "stjålet" 15.000 kr. fra hans NemKonto.

Han havde en indtægt, der betalte næsten alle hans udgifter. Så fik han en erstatning til køb af mistet indbo.

De hævninger, som blev foretaget efter indsættelse af forsikringssummen, var til køb af mistet indbo.

Banken blander tingene sammen og kalder æbler for pærer, når banken vurderer, at han med kontantudbetalingerne utvivlsomt også havde tilstrækkelige midler til opretholdelse af et beskedent hjem og levefod i henhold til retsplejelovens § 509.

Banken kunne ikke hæve disse 15.000 kr. fra hans NemKonto uden hans accept.

Banken skal tilbageføre beløbet.

Banken har i alt uberettiget tilbageholdt 43.318 kr.

Sparbank har bl.a. anført, at klagerens NemKonto ikke var modregningsfri eller på anden måde en særlig beskyttet konto.

Der blev hverken skriftligt eller mundtligt indgået en aftale med klageren om, at kontoen var beskyttet mod modregning.

Banken ville ikke kunne modregne i beløb, der var nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod, hvilket klagerens faste pensionsudbetalinger formentlig er omfattet af. Det beløb, der blev gjort til genstand for modregning, var netop ikke omfattet heraf.

Banken har berettiget modregnet 15.000 kr. i klagerens frie midler.

Vedrørende klagerens krav om betaling af 28.318 kr. forstår banken klageren således, at han gør gældende, at han skal have tilbagebetalt renter og afdrag på gæld, som han ubestridt havde og fortsat har til banken – som blev betalt i perioden før, at han blev taget til inkasso.

Banken bestrider dette anbringende, der ikke ses at have støtte i hverken regler eller praksis på området.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke godtgjort forhold, der kan medføre, at Sparbank skal indsætte 28.318 kr. på klagerens konto, som påstået af ham.

Ankenævnet bemærker herefter, at Sparbank den 25. februar 2011 modregnede 15.000 kr. i indestående på klagerens NemKonto til delvis dækning af klagerens gæld til banken.

Ankenævnet lægger til grund, at banken på dette tidspunkt havde et forfaldent krav mod klageren, som oversteg dette beløb.

Klageren har anført, at banken i forbindelse med oprettelsen af NemKontoen garanterede, at kun han kunne disponere over kontoen - hvilket banken bestrider.

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder herunder vedrørende forudsætningerne for oprettelsen af NemKontoen, vil forudsætte en yderligere bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor denne del af sagen i medfør af § 7, stk. 1 i nævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i sin klage for så vidt angår beløbet på 28.318 kr.

Ankenævnet kan ikke i øvrigt behandle klagen.