Indsigelse mod pengeinstituts beregning af pensionsafkastskat.

Sagsnummer:212/2021
Dato:23-11-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:P - Pensionsafkastbeskatningsloven
Ledetekst:Indsigelse mod pengeinstituts beregning af pensionsafkastskat.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod pengeinstituts beregning af pensionsafkastskat.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Danmark, hvor hun har en ratepension og en aldersopsparing.

Den 15. januar 2021 kontaktede klageren banken og meddelte, at bankens beregning af hendes pensionsafkastskat (PAL-skat) for ratepensionskontoen ikke stemte med hendes egne beregninger.

Banken sendte sine beregninger af PAL-skat for klagerens ratepension og aldersopsparing til klageren. Klageren anførte herefter, at bankens beregninger var forkerte, og at opkrævede PAL-skatter burde fratrækkes i PAL-skattegrundlaget.  

Banken fastholdt sine beregninger og anførte, at betaling af PAL-skat ikke var en fradragsberettiget udgift, og at klageren i beregningsgrundlaget i sine beregninger ikke havde tillagt PAL-skat, som var trukket den 15. januar 2020.

Klageren har fremlagt sine beregninger af PAL-skat i klagesagen.

Parternes påstande

Den 3. maj 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal reducere den i 2021 opkrævede PAL-skat med den i 2020 opkrævede PAL-skat.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens beregninger er forkerte.

Banken henholder sig til pensionsafkastbeskatningsloven for forsikringsordninger, hvilket bevirker, at hun betaler PAL-skat af den i 2020 opkrævede PAL-skat. PAL-skatten bogføres i lighed med rateudbetalingerne, men hun er ikke identisk med Skat. Skat har en indtægt, hun har en udgift.

Hun benytter pensionsafkastbeskatningslovens § 15 stk. 3, om lagerbeskatning i sin udregning af PAL-skat. Det fremgår heraf, at gevinst eller tab på aktier opgøres som forskellen mellem værdien af det pågældende aktiv ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse.

Hun fastholder sine beregninger.

Nordea Danmark har anført, at banken har fulgt sædvanlig og retmæssig procedure i forbindelse med beregning af PAL-skat. Banken anvender lagerprincippet i overensstemmelse med pensionsbeskatningslovens § 15 og Skats juridiske vejledning herom.

Banken har sendt sine beregninger af PAL-skat til klageren og forklaret, hvilke aktiver der opgøres efter lagerprincippet samt uddybet lagerprincippets opgørelsesmetode, og hvordan banken er nået frem til resultatet af beregningerne.

Bankens PAL-beregninger bliver årligt kontrolleret og gennemset ved adskillige stikprøver, som foretages af eksterne statsautoriserede revisorer. Der blev i den forbindelse ikke fundet bemærkninger til bankens beregningsmetode af PAL-skat.

Klagerens beregninger er mangelfulde, idet klageren i sine beregninger ikke har taget højde for pensionsafkastskatten for 2019, som der er trukket på klagerens ratepensionskonto og aldersopsparingskonto den 15. januar 2020, ligesom klagerens beregninger af rateudbetalingerne er ukorrekte.

Klagen angår reelt spørgsmål om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven. Disse spørgsmål er henlagt til Skatteministeriet, hvorfor det efter Ankenævnets vedtægters § 4, stk. 1, falder uden for nævnets kompetence at behandle klagen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren er kunde i Nordea Danmark.

Klageren har anført, at bankens beregninger af PAL-skat på hendes ratepension og aldersopsparing er fejlagtige, idet opkrævede PAL-skatter ikke er fratrukket i PAL-skattegrundlaget.

Banken har udleveret sine beregninger af PAL-skat til klageren, og banken har i sagen redegjort for sine beregninger.

Banken har oplyst, at bankens PAL-beregninger årligt kontrolleres af eksterne statsautoriserede revisorer, og at der ikke ved kontrollerne blev gjort bemærkninger til bankens beregningsmetode.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at bankens beregninger af PAL-skat for klagerens ratepension og aldersopsparing var fejlagtige.

Det bemærkes, at Ankenævnet ikke påtager sig at foretage en revisionsmæssig gennemgang af beregningerne.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.