Ikke vedkendte hævninger i forbindelse med besøg på en natklub

Sagsnummer:62/2011
Dato:21-03-2012
Ankenævn:John Mosegaard, Søren Geckler, Ole Jørgensen, Morten Bruun Pedersen, George Wenning
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Ikke vedkendte hævninger i forbindelse med besøg på en natklub
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmålet om klagerens hæftelse for hævetransaktioner på i alt ca. 96.000 kr. med hendes Visa/Dankort og MasterCard.

Sagens omstændigheder

Klagerne i denne sag er K, der blev kunde i Nykredit Bank i juni 2006 og hendes samlever, S. K’s engagement hos banken består af ind- og udlån. Til engagementet har K et Visa/Dankort og et MasterCard. S har én indlånskonto i banken.

K har oplyst, at hun havde overdraget sit Visa/Dankort og MasterCard med pinkoder til S. K har endvidere anført, at S havde fuldmagt til bl.a. hendes konti i banken. Det bestrides af banken, der har anført, at K først gav fuldmagt til S til sine konti den 4. december 2010.

Den 17. november 2010 deltog S i et firmaarrangement. Efterfølgende fortsatte S alene på natklubben M, hvor han ankom ca. kl. 03.30 den 18. november 2010. Klagernes advokat har anført, at S " på dette tidspunkt var beruset i lettere grad." På natklubben bestilte S en drink. Efterfølgende følte han sig "forvirret, bedøvet og usikker."

S har oplyst, at han inden besøget på natklubben hævede 2.000 kr. i en Danske Bank automat.

Den 18. november 2010 blev der i tidsrummet mellem kl. 03.53 og kl. 08.42 foretaget 20 hævetransaktioner på K’s Visa/Dankort og MasterCard for i alt 95.753,50 kr. Heraf blev 91.480,00 kr. hævet ved 17 hævetransaktioner på natklubben M i tidsrummet fra kl. 03.53 til kl. 07.12. De resterende hævninger skete i en betalingsautomat og hos et valutavekslingsfirma. Rette pinkode blev anvendt ved alle transaktionerne.

Den 2. december 2010 sendte K et brev til banken med indsigelser mod hævetransaktionerne på Visa/Dankortet og MasterCard. Af brevet fremgår:

"…

Jeg var ej med i byen den pågældende nat, hvorfor S har udfærdiget en skriftlig redegørelse …

Opbevarelse af kort.

Vi opbevarer altid vores kort på forsvarlig måde, og efter forskrifterne. Jeg havde overdraget mine to kort til S, da han har fuldmagt til alle mine konti og depoter i [banken]. Dette gælder ligeledes koderne hertil.

Politianmeldelse.

… Vi har været i telefonisk [kontakt] med stationen nogle gange, da vi naturligvis gerne ville høre om sådan en forbrydelse er set før. Vicekommissær … fra Station 1 oplyste, at det er set før, og at der er en grund til de hævede beløbs størrelse, det skyldes at PBS, nu Nets, giver en form for garanti op til kr. 4.000,- på visa/dankort …

Fuldmagt.

[S] har fra dag ét haft fuldmagt til alle konti og depoter jeg har i Nykredit, det fremgår også tydeligt af den mail korrespondance der har været mellem [S] og bankrådgiver … i en årrække… " Vi har aftalt d …, at der fremsendes nye dokumenter angående fuldmagt, så formalia igen kommer på plads …

…"

Samme dato sendte S et brev til banken, hvoraf fremgår:

"…

Jeg skal indledningsvis bekræfte, at jeg havde [K’s] to kort med den pågældende dag.

Som jeg dig tidligere har oplyst husker jeg desværre ej så meget fra mit besøg på "[natklub M]"

Inden mit besøg har jeg hævet kr. 2.000,- i automat, hvorfor jeg ankommer med "penge på lommen". Ankomsttidspunktet formodes at være omkring 03.30 den 18. november 2010. Jeg husker at jeg bestiller en drink. Jeg er på dette tidspunkt beruset, men ej voldsomt.

I de første dage efter den 18[.] november 2010 husker jeg ikke så meget, men som tid går, og hjernen "kører på højtryk" kommer der lidt frem.

På denne natklub, huskes det, at der bliver spurgt til om jeg har et kreditkort, hvilket jeg svarer jeg har. Da der skal betales kommer der en person ned til bordet, med en trådløs maskine for at afregne, jeg tænker ej nærmere over dette, men da det ikke er mit kort husker jeg ikke koden i hoved[et], hvorfor jeg må have min "farve-plade" (jeres sikkerheds-plade) frem, koden er rimelig nem, hvorfor jeg hurtigt genkender koden, personen der står med den trådløse maskine, siger det er en forkert kode. Det undre[r] mig meget.

Jeg har på dette tidspunkt drukket en del af drinken, og føler mig meget utilpas og jeg ser sløret. Koden trykkes ind igen, ekspedienten fortæller, at der er fortsat forkert kode, men han kan lige evt. prøve noget andet, hvorefter han går med kortet. Da han kommer tilbage spørger han om jeg evt. har et andet kort. Jeg ved[, at jeg] et par timer forinden har hævet kr. 2.000,- hvorfor der måske kunne være problemer med yderligere hævninger. Jeg forsøger med masterkortet – jeg har fortsat meget svært ved at se tallene på maskinen, men manden siger det er ok. Herefter husker jeg intet fra natklubben.

I al denne tid står der flere personer omkring mig, hvilket jeg ikke på daværende tidspunkt finder mistænkeligt.

Som jeg husker det er jeg den eneste der på dette tidspunkt er på natklubben.

Jeg vågner op i et tog … - min rygtaske og mit ur er væk, jeg konstaterer, at min pengepung ligger i min inderlomme, hvor jeg normalt aldrig lægger den, jeg ser i pungen, alle kort er der, men der er rodet meget i pungen, kortene ligger ikke der hvor de plejer, og så mangler alle mine sedler, mønterne er der, ligeledes mangler mine visitkort. Jeg har ingen anelse om hvor længe jeg har været i dette tog, og ikke mindst hvordan jeg er kommet i det.

Nu er jeg meget utryg. Jeg befinder mig i et tog, som jeg intet husker om, at være gået ind i, min pengepung er gennemrodet, de fleste af mine kontanter er væk – … Jeg finder mit klippekort frem, der er stemplet sidste gang kl 16.45 den 17. november, tidspunktet hvor jeg dagen før tager fra …

… Jeg har aldrig før fået et sådant blackout, hvorfor jeg også formoder at der er givet mig et eller andet stof i drinken …

Det er mig en gåde, hvordan der kan være hævet beløb efter besøget hos [natklub M], først er der hævet kontanter i en [bankautomat], og sidenhen er der hævet hos [et valutavekslingsfirma].

Jeg skulle have handlet for over kr. 91.000,- på få timer, det er jo helt urealistisk, derfor har vi også tilladt os at rette kontakt til politi og advokat, da vi bestemt føler der er sket en kriminel handling. Politiet bekræfter at dette er sket før.

…"

Af fuldmagt til K’s konti som S og K underskrev henholdsvis den 3. og 4. december 2010 fremgår:

"…

Fuldmagtsgiver

[K]

Fuldmagtshaver

[S]

til at disponere på mine vegne som angivet nedenfor

Fuldmagten gælder for

følgende konti i Nykredit Bank:

[ -473]

Kontofuldmagten omfatterOverførsler til konti i Nykredit Bank eller et andet pengeinstitut, også til konti, der tilhører andre end fuldmagtsgiverUnderskrift

Fuldmagtshaver kvitterer for at have modtaget Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder.

…"

Ved udateret brev som K modtog den 21. december 2010 afviste banken at tilbageføre de omstridte hævetransaktioner. Af brevet fremgår:

"...

Du har oplyst, at du har overdraget dine to kort til [S], der har fuldmagt til dine konti og depoter i Nykredit Bank. Dette gælder også for koderne.

Kortene er anvendt til betalingstransaktioner på [natklub M] … København …, i automat hos … Bank … København og hos … Valuta, København. Alle de transaktioner, der gøres indsigelse mod, er foretaget den 18. november 2010.

Der er tale om kort med chip og for samtlige transaktioner er pinkode for det respektive kort anvendt. På denne baggrund har Nets (PBS), der har undersøgt sagen, ikke kunnet tilbageføre nogle af de foretagne transaktioner.

Af Betalingstjenesteloven § 59 fremgår blandt andet, at man, når man får udleveret et betalingsinstrument, f.eks. et betalingskort, skal anvende betalingsinstrumentet i overensstemmelse med betingelserne for udstedelse og brug af betalingsinstrumentet.

Af samme lovs § 62 fremgår, at betalers udbyder som udgangspunkt hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, som opstår som følge af, at betaler med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

Af vores kortholderregler, som udleveres, når man får kort til en konto, fremgår blandt andet følgende:

Regler for Visa Dankort:

3. Kort

"Dit kort er personligt, og må kun bruges af dig. Når du modtager kortet skal du straks underskrive det på bagsiden i underskriftsfeltet. Kortet må ikke overdrages eller overlades til andre".

Pinkode

"Din pinkode er personlig, og må kun bruges af dig. Du vil automatisk få tilsendt pinkode til dit kort. Når du modtager pinkoden, skal du være opmærksom på, hvorvidt andre kan have fået adgang til koden. Hvis dette er tilfældes skal du henvende dig til Nykredit med det samme.

Du bør lære pinkoden udenad. Du må ikke opbevare pinkoden sammen med kortet, eller skrive den på kortet. Du må ikke oplyse din pinkode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden".

Fuldmagt

"Ønsker du, at en anden person skal have fuldmagt til at hæve på din konto ved hjælp af kort, skal personen have sit eget kort og sin egen pinkode. Personens brug af kortet sker efter samme regler, som gælder for sig selv."

Regler for Nykredit Gold

4.3 Kort

Så snart du har modtaget kortet, skal du underskrive kortets underskriftsfelt på bagsiden. Når du underskriver kortet, og/eller du tager kortet i brug, bekræfter du samtidig, at du har læst og accepteret kortbestemmelserne.

Pinkode

Banken vil ved udstedelsen af kortet fremsende e[t] særskilt brev med en pinkode til din privatadresse. Pinkoden konstrueres og udskrives maskinelt, uden at nogen kan få kendskab til koden. Du skal underrette banken, hvis brevet med pinkoden har været åbent eller ikke er intakt.

4.4 Brug af kortet, pinkode og MasterCard SecureCode kode

Kort, pinkode og MasterCard SecureCode kode må kun bruges af dig personligt.

4.19 Fuldmagt

Kort, pinkode og MasterCard SecureCode kode må kun bruges af dig personligt. Hvis du ønsker, at en anden person skal kunne anvende din konto, skal denne person have sit eget kort, pinkode og egen MasterCard SecureCode kode, se punkt 4.20"

Den manglende overholdelse af kortholderreglerne for henholdsvis Visa/Dankort og MasterCard, indebærer, at du selv hæfter for det tab, som transaktionerne på kortet indebærer for dig.

…"

På et ikke oplyst tidspunkt indgav K en politianmeldelse og underskrev en tro- og love erklæring. Af tro- og love erklæringen fremgår:

"…

Kortet var i min besiddelse på tidspunktet for den eller de ikke-godkendte transaktioner)

[Afkrydset "Nej"]Transaktions-ID

Beløb

Dato for brug

Klokkeslæt

…[Natklub M]

I alt kr. 66.480,00

18/11-2010

kl. 03.53 – kl. 07.12

(på 17 poster)

…Bank

kr. 2.000,00

18/11-2010

kl. 07.39

…Valuta

kr. 2.273,50

18/11-2010

kl. 08.42…"

De 17 hævninger på natklubben M omfatter køb af champagne (12 flasker a 4.000 kr. og 1 flaske a 3.999 kr.) samt 4 "Privat Show" (3 a 3.500 lkr. og 1 a 3.990 kr.).

Parternes påstande

Den 25. januar 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, atNykredit Bankskal tilbageføre 95.753,50 kr. til K’s konto.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at de ikke vedkender sig de omhandlede hævetransaktioner.

K gav fuldmagt til S til at disponere over betalingskortene. Banken har haft fuldmagten i sin besiddelse. Banken oplyste til klagerne, at den bortkom i forbindelse med indscanningen af dokumentet. Det bør ikke lægges klagerne til last, at banken ikke kan finde fuldmagten.

Betalingskortene har siden de blev udstedt til K været benyttet af S i overensstemmelse med fuldmagten. Hverken K eller S har nedskrevet koden. S havde i sin tegnebog et farvekodekort som banken havde udleveret.

Der var tale om tredjemandsmisbrug af K’s betalingskort. Da drinken skulle betales, udnyttede personalet ved afledningsmanøvrer S’ tilstand og aflurede koden. S oplyste på intet tidspunkt koden til personalet.

Symptomerne hos S kunne tyde på, at personalet havde iblandet et stof i S’ drink. Forløbet er velkendt. Københavns politi har kendskab til flere lignende sager, hvor forurettede i nattelivet bedøves med det pågældende stof. S huskede dernæst, at han vågnede op i et tog, bestjålet, men betalingskortene var til stede og lå i en gennemrodet pung.

Klagerne handlede ikke svigagtigt. Der er intet i sagen, der støtter dette. Tværtimod vidner sagsforløbet om, at betalingskortene blev misbrugt på natklubben og senere i en bankautomat og et valutavekslingsfirma.

Klagerne har heller ikke med forsæt undladt at opfylde sine forpligtelser efter lov om betalingstjenester § 59. K underskrev og sendte en fuldmagt til banken, hvorefter S kunne disponere over begge betalingskort.

Banken er bekendt med, at klagerne har fælles økonomi, og at S i alle tilfælde kunne disponere over K’s betalingskort, konti og depoter i banken.

Banken er derfor forpligtet til at dække klagernes tab, jf. lov om betalingstjenester § 62, stk. 1, 1. pkt.

Når henses til forløbet, vil det være klart stødende at lade klagerne hæfte med op til 1.100 kr. Der henvises til tidligere praksis om lov om visse betalingsmidler § 11 og forslag til lov om betalingstjenester, hvor det til § 62 er anført, at betaler ikke bør hæfte i tilfælde, hvor dette ville virke stødende.

Hævetransaktionerne er af en størrelse og karakter sammenholdt med det korte tidsrum og tidspunkt, at de åbenbart skulle give anledning til sådan en mistanke, at betalingerne ikke burde være gennemført. Transaktionerne afviger markant fra klagernes udgiftsmønster og overstiger langt deres betalingsformåen. Banken har medgivet, at transaktionerne ikke er fortaget af klagerne, men er sket ved andres misbrug af kortene.

K underskrev en tro- og love erklæring, ligesom sagen skriftligt blev anmeldt til Købehavns politi.

Nykredit Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at transaktionerne er gennemført ved brug af korrekt pinkode og chip, hvilket betyder, at K’s Visa/Dankort og MasterCard er anvendt.

Det er ikke godtgjort, at der rent faktisk er tale om tredjemandsmisbrug af K’s betalingskort.

Nets’ undersøgelser i forbindelse med K’s indsigelser har ikke kunnet afdække et tredjemandsmisbrug.

Den politimæssige efterforskning er ikke afsluttet. Det er ikke afgjort, om der er grundlag for at rejse sag mod [natklub M].

Banken ville derfor heller ikke have erstattet K noget beløb, hvis kortholderreglerne havde været overholdt, da det ikke er godtgjort, at der er tale om tredjemandsmisbrug af kortene.

Klagerne har citeret banken for at have erklæret sig enig i, at kortene har været misbrugt. Det bestrides.

Hvis Pengeinstitutankenævnet måtte lægge til grund, at det er godtgjort, at der er tale om tredjemandsmisbrug, gøres det yderligere gældende:

K undlod som kortholder at opfylde kortholderreglerne, som blev udleveret af banken i forbindelse med udstedelse af betalings-/kreditkort. Det fremgår af kortholderreglerne for såvel Visa/Dankort som MasterCard, at kortholder accepterer disse ved ibrugtagning.

Det fremgår klart af kortholderreglerne for både Visa/Dankort og MasterCard, at kort og kode er personlig og kun må bruges af kortholder. K var ikke berettiget til at overlade kort og personlige koder til S med henvisning til, at de har fælles økonomi og S har fuldmagt.

K’s indsigelser er behandlet hos Nets, der på baggrund af videoovervågning på [natklub M] og anvendelsen af korrekte pinkoder afviste at tilbageføre nogle af beløbene, der er gjort indsigelse mod. Det bemærkes, at de to betalingskort fortsat var i K og S’ besiddelse efter besøget på [natklubben].

K gav S fuldmagt til sine konti i banken den 4. december 2010. Det bestrides, at der blev givet en kontofuldmagt til S tidligere samt at en fuldmagt skulle være bortkommet i forbindelse med indscanning.

Det fremgår af betalingstjenestelovens § 59, at en betaler, der får udleveret et betalingsinstrument (betalings- og kreditkort) skal anvende betalingsinstrumentet i overensstemmelse med betingelserne for udstedelse og brug af betalingsinstrumentet.

Af betalingstjenestelovens § 62, stk. 1 fremgår, at betaler hæfter uden beløbsbegrænsning for tab som følge af, at betaler med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

K hæfter derfor selv på grund af den manglende overholdelse af kortholderreglerne for eventuelt tredjemandsmisbrug af kortene.

Banken har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afklaring af, om der er tale om tredjemandsmisbrug vil kræve en nærmere bevisførelse, herunder vidneafhøring af personale hos [natklub M], hvilket ikke kan ske for Pengeinstitutankenævnet. Sagen bør derfor afvises.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at de pågældende hævetransaktioner på i alt 95.753,50 kr. blev foretaget med K’s Visa-/Dankort og MasterCard med tilhørende pinkoder.

Efter de af S oplyste omstændigheder ved hævningerne på natklubben og hævningernes karakter vedrørende varekøb og ydelser finder Ankenævnet, at en stillingtagen til, om S som betaler har godkendt transaktionerne og dermed har forpligtet K som kortholder eller om der foreligger misbrug under sådanne omstændigheder, at K’s hæftelse er begrænset eller om K i den foreliggende situation hæfter som følge af tilsidesættelse af kortholderreglerne forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. vedtægternes § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.