Genoptaget sag vedrørende dispositioner på fælleskonti før samlivsophævelse

Sagsnummer:145/2012
Dato:28-11-2012
Ankenævn:Vibeke Rønne, Hans Daugaard, Anita Nedergaard, Morten Bruun Pedersen og Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Budgetkonto - bodeling/samlivsophævelse
Ledetekst:Genoptaget sag vedrørende dispositioner på fælleskonti før samlivsophævelse
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om klageren har krav på yderligere godtgørelse fra Nordea Bank end allerede betalt i anledning af klagerens tidligere samlevers hævninger på spærrede fælleskonti.

Sagens omstændigheder

Sagen er en delvis genoptagelse af Ankenævnets sag nr. 700/2009, som blev afgjort den 9. november 2010.

Klageren var kunde i Nordea Bank, og havde købt et hus sammen med sin samlever, S. Parret havde en betalingskonto (-581), hvorfra de løbende udgifter blev betalt, en boligopsparingskonto (-814) og en gevinstopsparingskonto (-610).

I september 2006 kontaktede klageren banken i anledning af, at han havde konstateret, at S havde foretaget en uberettiget hævning fra klagerens egen konto (-429). Beløbet blev senere tilbagebetalt af S.

Den 8. september 2006 indkodede banken en klausul i bankens system om, at S ikke måtte hæve fra klagerens konto. Ved samme lejlighed blev det aftalt, at der skulle tilknyttes en tilsvarende "klausul" til parrets fælles konti i et forsøg på at "dæmme op for" samleverens kontanthævninger fra fælleskonti til "uvedkommende" formål.

Klageren har oplyst, at han og S gik fra hinanden i oktober 2008.

Af e-mail af 22. januar 2009 fra banken fremgår, at S samme dag overførte henholdsvis 6.000 kr. til klageren og 23.000 kr. til en fælles omprioriteringskonto.

Af brev af 25. marts 2009 fra S’ advokat til klagerens advokat fremgår, at S ville acceptere klagerens overtagelse af deres fælles hus på vilkår om, at klageren overtog det indestående kreditforeningslån samt den fælles gæld til banken. S’ advokat afviste samtidig klagerens forslag om, at S skulle betale 100.000 kr., som klageren havde oplyst han havde betalt i forbindelse med renoveringer af huset, og 51.000 kr., som klageren havde oplyst S skyldte ham, bl.a. i forbindelse med uberettigede hævninger på parrets fælleskonti.

I maj 2009 blev det aftalt, at klageren overtog huset for 1.269.349,44 kr. S skulle fortsat hæfte for 50.000 kr. af den fælles gæld. I en mail fra S’ advokat til klagerens advokat med kopi til Nordea Bank hedder det bl.a.:

"Til besvarelse af Deres e-mail af 30. april 2009 kan oplyses, at overdragelse af ejendommen kan accepteres som anført i det udarbejdede udkast til endeligt skøde på den udtrykkelige betingelse, at min klient herefter alene hæfter for kr. 50.000,00 vedrørende den fælles gæld til Nordea.

Punkt 7 kan ikke godkendes, idet sælger og køber betaler hver sine rådgivere, og køber betaler på sædvanlig vis sin egen advokat for udarbejdelse af skøde, berigtigelse af handlen mv.

I øvrigt kan det ikke accepteres, at øvrige indeståender i Nordea på fælleskonti tilfalder Deres klient, idet der skal ske almindelig deling af kontiene. De bedes i den forbindelse være opmærksom på, at der den 22. januar 2009 er overført hhv. kr. 6.000,00 og kr. 23.000,00 fra min klient til Deres klient."

Banken og klageren korresponderede herefter om dækning af klagerens krav i anledning af S’ uberettigede hævninger. Banken og klageren nåede ikke til enighed om en forligsmæssig løsning og klageren indleverede en klage til Ankenævnet den 29. juni 2009. Banken har tilbudt at betale 27.900 kr.

Af Ankenævnets afgørelse fremgår bl.a. følgende:

"Klageren har ikke under sagen fremlagt materiale, der belyser, hvilke hævninger han finder uberettigede. Banken har under sagen opgjort S’ "uberettigede" hævninger frem til klagerens modtagelse af kontoudtog til 27.900 kr. Ankenævnet finder, at klagerens påstand kan tages til følge for så vidt angår dette beløb. "

Klageren indbragte sagen for Forbrugerombudsmanden, der den 16. september 2011 traf afgørelse i sagen. Klagerens erstatningskrav blev i afgørelsen opgjort til yderligere 40.772 kr.

Den 18. november 2011 meddelte Nordea Bank Forbrugerombudsmanden, at banken ikke fandt grundlag for en revurdering af sagen.

Ved brev af 30. november 2011 afviste Forbrugerombudsmanden sagen. I brevet hedder det bl.a.:

"Banken henviser til, at De allerede er blevet kompenseret for Deres samlevers påståede misbrug, dels gennem samleverens hæftelse for det tidligere fælles boliglån, dels gennem bankens betalinger af 27.900 kr. ved ankenævnssagen, og dels gennem kontante refusioner direkte mellem parterne. Der henvises i denne forbindelse til udskrift af e-mail af 5. maj 2009 fra Deres samlevers advokat til Deres advokat. Kopi af denne e-mail er vedlagt. Af e-mailen fremgår det bl.a., at den 22. januar 2009 er overført hhv. 6.000 og 23.000 kr. fra Deres samlever til Dem.

Under henvisning til og det tidligere af Dem og banken fremførte om et eventuelt erstatningskravs størrelse på baggrund af Deres samlevers uberettigede hævninger fra fælleskonti, finder vi det i høj grad uafklaret, i hvilket omfang der herefter er et tab, som kan rettes mod banken. En undersøgelse og vurdering af hvilket krav, der i givet fald kunne gøres gældende over for banken, ville bl.a. forudsætte, at der skulle ske en afklaring af de enkelte hævninger og disses berettigelse, Deres og Deres tidligere samlevers indbyrdes aftaler og en gennemgang af den "bodeling" og andre indbyrdes økonomiske mellemværender, som har fundet sted flere år tilbage i tiden. Dette vil i sig selv også være forbundet med en høj grad af usikkerhed. Vi finder, at en sådan undersøgelse vil kræve en uforholdsmæssig ressourceanvendelse, og Forbrugerombudsmanden vil derfor ikke benytte sig af de muligheder, vi har efter § 348 i lov om finansiel virksomhed for at bistå forbrugere, som kan have et krav mod en finansiel virksomhed."

Den 12. januar 2012 anmodede klageren om, at Ankenævnet genoptog sagen. Ved brev af 13. april 2012 blev sagen genoptaget.

Under genoptagelsessagen har klageren fremlagt et salgsbudget af 16. februar 2009 fra Nybolig vedrørende parrets ejendom, med en vurdering af ejendommens salgsværdi på 1.475.000 kr. Han har videre fremlagt kontoudtog for de tre fælleskonti, som banken skulle have spærret. Klageren har anført følgende transaktioner, foretaget af S i perioden fra 8. september 2006 til oktober 2008, som klageren finder uberettigede:Boligopsparingskontoen

Overførsel til S’ egen konto

10.000 kr.

Betaling til Handelsfinans

638 kr.

Ikanobank (briller)

637 kr.

[Frisør]

399 kr.

Udbetaling

5.000 kr.

Overførsel til S’ egen konto

5.000 kr.

Diverse udbetalinger i alt

5.528 kr.

Postgiro

1.510 kr.

Overførsel til S’ konto

2.000 kr.

Postgiro

3.555 kr.

Udbetaling

2.200 kr.

[tandlæge]

1.752 kr.

Indbetalingskort

2.068 kr.

Diverse udbetalinger i alt.

7.100 kr.

Betalingskontoen

Diverse overførsler til S’ egen konto i alt

27.300 kr.

Gevinstopsparingskontoen

Diverse overførsler til S’ egen konto i alt

12.800 kr.Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordea Bank skal betale i alt 40.772 kr. ud over det beløb på 27.900 kr., som han allerede har modtaget fra banken.

Nordea Bank har nedlagt påstand om afvisning, da sagen har været påkendt i 700/2009, subsidiært frifindelse, i det klageren er kompenseret fuldt ud for S’ eventuelle uberettigede hævninger og mere subsidiært afvisning på grund af, at bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer er påkrævet for sagens afgørelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at alle S’ hævninger efter de pågældende konti blev spærret var uberettigede. Det støttes af formålet med henholdsvis boligopsparings- og gevinstopsparingskontiene. S overførte bl.a. penge direkte til sin lønkonto.

Ingen af de tre konti havde hævekort tilknyttet, så hævninger og overførsler kunne kun ske ved S’ henvendelse i banken.

Der blev ikke i forbindelse med bodelingen gjort op med de uberettigede hævninger. S’ overtagelse af fællesgæld for 50.000 kr. var begrundet i Nyboligs provenu-beregning. De beløb som S indbetalte til ham og til boligprioritetskontoen havde heller ikke noget med de uberettigede hævninger at gøre.

Nordea Bank har anført, at klageren ikke har fremlagt nye oplysninger, der støtter klagerens sag. Samtlige påberåbte oplysninger har været fremlagt under den oprindelige ankenævnssag – bortset fra en fremlagt provenuberegning vedrørende parrets bolig.

Banken har aldrig bestridt, at der har været talt om at hindre S i at hæve fra kontiene, eller at der blev forsøgt en spærring.

Klageren er blevet kompenseret fuldt ud for S’ hævninger, dels ved at S har tilbagebetalt 6.000 kr. og 23.000 kr., dels yderligere ved regulering i forbindelse med klagerens overtagelse af S’ halvdel af deres fælles bolig i maj måned 2009 og dels ved bankens betaling af 27.900 kr.

Klagerens advokat har således i mail af 5. maj 2009 anført, at S’ fortsat hæftede for 50.000 kr. af et fælles boliglån på trods af, at klageren overtog ejendommen og at ejendommen blev overtaget til en attraktiv pris.

Klageren har ikke godtgjort, at de omstridte hævninger er foretaget af S, og i givet faldt, om de er sket efter konkret aftale med klageren eller med hans indforståelse og/eller om beløbene er gået til anskaffelse af fælles aktiver eller er brugt til fælles formål. Belysningen heraf og om, hvorvidt klageren i forbindelse med bodelingen blev kompenseret for eventuel uberettiget brug af fællesmidler, kan kun ske ved afhøring af S, hvorfor sagen bør afvises.

Ankenævnets bemærkninger

Nordea Bank havde en forpligtelse til at yde klageren fyldestgørende rådgivning i forbindelse med dennes henvendelse vedrørende samlevers misbrug af fælles midler. Herunder skulle Nordea Bank vejlede klageren med hensyn til en relevant måde at imødekomme problemet på, og hvilken sikkerhed imod uberettigede hævninger en klausul på kontiene ville medføre.

Ankenævnet pålagde ved en afgørelse af 9. november 2010 Nordea Bank at erstatte uberettigede hævninger der, da klageren ikke havde fremlagt materiale, der belyste, hvilke hævninger han fandt uberettigede, i overensstemmelse med bankens afgørelse blev fastsat til 27.900 kr. Banken havde ved opgørelsen alene taget hensyn til uberettigede hævninger frem til klagerens modtagelse af kontoudtog.

Klageren har i forbindelse med nærværende sag opgjort de uberettigede hævninger til yderligere 40.772 kr. Opgørelsen omfatter udbetalinger, overførsler og betalinger som også er foretaget efter, at klageren i 2007 havde modtaget kontoudtog med hævninger, som han anser for uberettiget.

Klageren har ikke redegjort for, hvorfor han ikke reagerede over for banken før efter samlivsophævelsen i oktober 2008.

Både klageren og samleveren var kontohavere på boligopsparingskontoen, betalingskontoen og gevinstopsparingskontoen. Midlerne på kontiene må derfor som udgangspunkt antages at tilhøre dem begge.

Nordea Bank har over for Forbrugerombudsmanden oplyst, at klageren er blevet kompenseret for samleverens påståede misbrug, dels gennem hendes hæftelse for et tidligere fælles boliglån, dels gennem bankens betaling af 27.900 kr. og dels gennem kontante refusioner mellem parterne i forbindelse med ophævelse af samlivet.

Ankenævnet finder, at en afklaring af størrelsen af et af tab ved S’ dispositioner over fælleskonti, herunder om og i hvilket omfang klageren kan anses for at være blevet kompenseret i forbindelse med bodelingsaftalen, alene kan ske ved parts- og vidneforklaringer.

Da en sådan vidneførelse ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene afvises klagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1. Ankenævnet bemærker, at en sådan vidneførsel også er nødvendig for at belyse, om klageren i forbindelse med bodelingen modtog kompensation fra S for hendes eventuelle uberettigede brug af fællesmidler.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle sagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.