Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på en natklub i Spanien.

Sagsnummer:342/2014
Dato:03-06-2015
Ankenævn:John Mosegaard, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Michael Reved
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på en natklub i Spanien.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte MasterCard og Visakort transaktioner foretaget på en natklub i Spanien.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor han har et Visakort og et MasterCard.

Den 24. og 25. januar 2014 var klageren i Spanien, hvor han anvendte sit MasterCard og sit Visakort under to besøg på en natklub, N. Klageren gjorde efterfølgende indsigelser mod fem transaktioner foretaget på N med hans Visakort natten mellem den 23. og 24. januar 2014 og mod tre transaktioner foretaget på N med hans MasterCard om aftenen den 24. januar 2014 og natten til den 25. januar 2014. De ikke vedkendte transaktioner udgjorde i alt 4.040 euro. I den pågældende periode blev der endvidere gennemført tre vedkendte transaktioner med klagerens Visakort og MasterCard hos N:

Dato

Klokkeslæt

Visa/dankort ,

MasterCard

EUR

Godkendt/Afvist/

omtvistet

24-01

02.14

Visakort

10

Vedkendt

24-01

02.54

Visakort

90

Ikke vedkendt

24-01

03.06

Visakort

80

Vedkendt

24-01

03.31

Visakort

400

Ikke vedkendt

24-01

04.08

Visakort

600

Ikke vedkendt

24-01

04.46

Visakort

800

Ikke vedkendt

24-01

05.27

Visakort

400

Ikke vedkendt

24-01

20.51

MasterCard

90

Vedkendt

24-01

21.37

MasterCard

580

Ikke vedkendt

24-01

21.56

MasterCard

950

Ikke vedkendt

25-01

02.00

MasterCard

220

Ikke vedkendt

Endvidere blev der gennemført to vedkendte transaktioner med klagerens MasterCard den 24. januar 2014 kl. 23.55 på en restaurant og den 25. januar 2014 kl. 07.34 på et hotel.

Banken har oplyst, at klagerens kort er udstyret med en såkaldt DDA-chip, og at de ovenfor nævnte transaktioner alle blev foretaget ved aflæsning af chip og anvendelse af korrekt pinkode.

Den 29. januar 2014 indgav klageren tro- og loveerklæringer med indsigelse mod de ikke vedkendte transaktioner på i alt 4.040 euro.

I en redegørelse til banken af 8. februar 2014 svarede klageren på spørgsmål fra banken. Af redegørelsen fremgik, at klageren var på N og på andre barer sammen med kolleger, og at han ikke havde overdraget pinkode eller kort til andre, bortset fra kortvarig overdragelse af kortet til tjeneren på N. Endvidere fremgik, at klageren under besøgene på N købte drinks og snacks og under det andet besøg købte drinks til ”kolleger og lokale gæster vi er sammen med”. Derudover fremgik bl.a.:

” … Pin-koden opbevares kun i min hukommelse.

Har andre personer haft adgang til dit kort og din pinkode? Hvis ja, hvem?

Tjenerne tager kortet kortvarigt. Vender lidt efter tilbage med kort og ”pin-maskine”. …

Natten mellem den 24/1 og den 25/1 tager du hen på [N] igen … Hvorfor…?

…[N] er et specielt sted, hvor der kan danses og drikkes specielle drinks, så jeg tænkte ikke at jeg skulle holde mig væk …”

Den 8. februar 2014 anmeldte klageren sagen til politiet i Danmark.

I en redegørelse af 17. februar 2014 anførte klageren, at kortene var i tjenerens besiddelse i et til to minutter, og at han forlod N den 24. januar 2014 mellem kl. 4 og 5 om morgenen. Af redegørelsen fremgik endvidere bl.a.:

”[N] er en ”Gentlemans Club”. Fik I på noget tidspunkt selskab af pigerne på stedet?

Ja, forstået på den måde, at når man sætter sig ved et bord eller ved baren tilbyder piger at gøre en med selskab hvis man køber en drink til dem.

Hvis ja - Købte du eller nogen fra dit selskab noget til pigerne?

Jeg købte drinks i form af blå shots … Mine kolleger … købte ligeledes drinks til nogle piger. …”

Parternes påstande

Den 20. oktober 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale 4.040 euro til ham med fradrag af selvrisiko.

Danske Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

tab-stops:0cm 42.55pt 3.0cm 127.6pt 170.15pt 212.7pt 255.25pt 297.75pt 340.3pt 382.85pt 425.4pt">Klageren har anført, at hans kort er blevet misbrugt. Som det fremgår af tro- og loveerklæringerne købte og betalte han drinks for i alt 133 euro på sit Visakort og for 90 euro på hans MasterCard. Han blev uretmæssigt frastjålet 4.040 euro.

Én eller flere personer på N må have aflæst koden, som han indtastede på kortlæseren. Tidligt den 24. januar 2014 må personen have stjålet hans Visakort og hævet 2.290 euro. Der er hævet større beløb med mindre end en times mellemrum.

Den 24. januar 2014 om aftenen og kort efter midnat må personalet have stjålet hans MasterCard og hævet i alt 1.750 euro. Der er således for eksempel hævet 580 euro kl. 21.37 og 950 euro kl. 21.56.

Han er ikke klar over, hvordan tyveriet har kunnet lade sig gøre. Det er muligt, at han fik en vellignende kopi af kortene tilbage efter de gennemførte betalinger i stedet for de ægte kort. Dette kan også forklare, at hævningerne fandt sted på mærkelige tidspunkter.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at transaktionerne blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af den til kortet hørende pinkode. Klagerens kort er udstyret med en såkaldt DDA-chip. Der har til dato ikke været eksempler på, at denne chip har kunnet kopieres. Klageren har oplyst, at pinkoden ikke har været meddelt til andre.

Nets har oplyst, at Nets er ikke orienteret om rapporter eller indikationer på, at der har været tekniske svigt, registrerings- og bogføringsfejl eller andre fejl i forbindelse med indløsning fra N i den pågældende periode.

Nets har oplyst, at der ikke været andre indsigelser over betalinger på N i i den pågældende periode.

Klagerens forklaring stemmer ikke overens med de fremlagte posteringsoversigter. Kortet var i klagerens besiddelse efter besøget hos N. Klageren har forklaret, at kortet var i tjenerens besiddelse i et til to minutter. Den seneste godkendte betaling (80 euro) var kl. 03.06 og den seneste ikke godkendte betaling var kl. 05.27. Klageren fik således sit kort tilbage ved betalingen på 80 euro, hvorfor klageren må have givet tjeneren kortet efterfølgende til brug for de ikke vedkendte transaktioner.

Klageren har ikke sandsynliggjort, at der er tale om tredjemands misbrug.

Danske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at yderligere bevisførelse er påkrævet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at chippen på klagerens Visakort og MasterCard blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at korrekt pinkode blev indtastet ved samtlige transaktioner, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt. følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jævnfør § 59.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle sagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.