Spørgsmål om forældelse af kautionsforpligtelse var afbrudt ved løbende indbetalinger i henhold til afdragsordninger

Sagsnummer:13/2019
Dato:18-12-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Michael Reved, George Wenning, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Forældelse - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om forældelse af kautionsforpligtelse var afbrudt ved løbende indbetalinger i henhold til afdragsordninger
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

 

Indledning

 

Sagen vedrører, om forældelse af kautionsforpligtelse var afbrudt ved løbende indbetalinger i henhold til afdragsordninger.

 

Sagens omstændigheder

 

Den 17. juni 1987 underskrev klageren en kautionserklæring, hvorefter han kautionerede som selvskyldnerkautionist over for Holstebro Bank A/S (nu Jyske Bank) for enhver forpligtelse, som et anpartsselskab, S, havde eller måtte få over for banken.

 

Den 19. januar 1989 afsagde Østre Landsret dom over S, der blev dømt til at betale 232.686,37 kr. med tillæg af omkostninger på 8.300 kr., i alt 240.986,37 kr. og med tillæg af rente 13,75 % p.a. Banken har oplyst, at den herefter kaldte klagerens kautionsforpligtelse.

 

Banken har fremlagt et brev til klageren af 24. februar 1995, hvori banken opgjorde klagerens gæld i henhold til kautionsforpligtelsen til 245.329,07 kr. Banken anførte, at klagerens gæld var misligholdt og anmodede klageren om at kontakte banken. Banken har oplyst, at den sendte tilsvarende breve til klageren den 28. marts 1995, 27. december 1996, 28. januar 1997, 31. december 1999 og 1. februar 2000, at klageren kontaktede bankens inkassoafdeling den 18. februar 2000, og at parterne derefter indgik aftale om, at klageren skulle afbetale gælden med 100 kr. pr. måned. Banken har endvidere oplyst, at den i februar 2000 nedsatte renten til 0, at klageren i 2001 og 2002 oplyste banken om, at han havde forsøgt at få gældssanering, og at parterne den 26. november 2002 aftalte, at de månedlige afdrag skulle forhøjes til 500 kr.

 

I sagen er fremlagt en kontoudskrift for perioden fra den 30. juni 1998 til den 1. juni 2016, hvoraf fremgår, at gælden pr. 31. december 1999 udgjorde 240.986,37 kr., og at renten pr. 4. april 2000 blev ændret til 0 %. Det fremgår endvidere, at klageren indbetalte 100 kr. pr. måned fra april 2000 til december 2002 og 500 kr. pr. måned fra januar 2003 til den 1. juni 2016 (bortset fra perioden fra maj til august 2012, hvor der ikke skete indbetaling). Pr. 1. juni 2016 var gælden nedbragt til 158.686,37 kr. Banken har oplyst, at klagerens advokat den 24. maj 2016 kontaktede banken med påstand om forældelse, og at klageren efter den 1. juni 2016 ophørte med at afdrage på gælden. 

 

Parternes påstande

 

Den 10. april 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal anerkende, at bankens krav vedrørende hans kautionsforpligtelse er forældet.

 

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

 

Parternes argumenter

 

Klageren har anført, at bankens krav er forældet. Banken undlod at anvende overgangsbestemmelserne i forældelsesloven. Banken undlod at varsle forældelse og indhente samtykke fra ham.

 

Forældelsen indtrådte den 17. juni 2007.

 

Hans stærkt uregelmæssige og symbolske småbetalinger kan ikke føre til et andet resultat. Det fremgår af den af banken fremlagte kontoudskrift, at han ikke - som anført af banken - ”uafbrudt og månedligt i 16 år” har indbetalt til banken. Hans indbetalinger frem til forældelse indtrådte den 17. juni 2007 var sporadiske.

 

Banken har ikke fremlagt dokumentation for påmindelse efter Danske Lov 5-14-4. Banken fremlagde ikke dokumentation for påmindelse i den forudgående lange korrespondance med ham.

 

Banken har efter forældelsesudløb bevidst undladt at meddele ham, til hvilket andet tidspunkt banken anså gælden for forældet. Det er i strid med god pengeinstitutskik at holde debitor i kronisk uvidenhed om omfang og åremål for en ikke nærmere specificeret gæld.

 

Jyske Bank har anført, at klagerens kautionsforpligtelse var omfattet af den dagældende 20-årige forældelsesfrist i medfør af Danske Lov 5-14-4, der blev afbrudt ved påmindelse.

 

Klagerens kautionsforpligtelse er nu omfattet af den 10-årige forældelsesfrist efter forældelseslovens § 6, stk. 1, jf. forældelseslovens § 11 og § 30, stk. 1.

 

Det følger af forældelseslovens § 30, stk. 3, at afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har virkning som afbrydelse efter denne lov.

 

Klageren har afbrudt forældelsen i medfør af forældelseslovens § 15, hvorefter forældelse afbrydes, når skyldneren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse.

 

Klageren har erkendt sin forpligtelse ved at afbetale på sin gæld uafbrudt og månedligt til banken gennem 16 år med et samlet beløb på 82.300 kr., således at kravet pr. maj 2019 er nedbragt til 158.686,37 kr. fra en oprindelig hovedstol på 240.986,37 kr.

 

Klageren betalte sidste gang den 1. juni 2016, hvorved forældelsen senest blev afbrudt. Herefter løber der en ny 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 19, stk. 2.

 

Forældelse af klagerens gæld til banken vil derfor tidligst indtræde den 1. juni 2026, hvorfor kravet ved sagens indbringelse for Ankenævnet ikke var forældet.

 

Ankenævnets bemærkninger

 

I juni 1987 påtog klageren sig en kautionsforpligtelse for selskabet S’ forpligtelser over for Holstebro Bank A/S (nu Jyske Bank). Efter Landsrettens dom af 19. januar 1989 over S rejste banken krav over for klageren i henhold til kautionen. Klagerens kautionsforpligtelse var omfattet af den dagældende 20-årige forældelsesfrist i medfør af Danske Lov 5-14-4 og er nu omfattet af den 10-årige forældelsesfrist i §11, jf. §5, stk. 1 nr. 3, i den nugældende forældelseslov (forældelsesloven), der trådte i kraft den 1. januar 2008.

 

I februar 2000 rentenulstillede banken klagerens gæld i henhold til kautionsforpligtelsen. Det må lægges til grund, at klageren på baggrund af aftaler med banken i februar 2000 og november 2002 om afviklingsvilkår løbende og uden indsigelser i perioden fra april 2000 frem til juni 2016 foretog indbetalinger til afvikling af gælden. Ankenævnet finder, at klageren derved erkendte gælden i henhold til sin kautionsforpligtelse over for banken, og at forældelsen derfor løbende blev afbrudt, jf. nu § 15 i forældelsesloven. Forældelsen blev senest afbrudt ved klagerens sidste indbetaling den 1. juni 2016, således at der løber en ny 10-årig forældelsesfrist fra den 1. juni 2016.

 

Kravet var derfor ikke forældet ved sagens indbringelse for Ankenævnet den 10. april 2019.

 

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

 

Ankenævnets afgørelse

 

Klageren får ikke medhold i klagen.