Krav i forbindelse med tab på gearede investeringer

Sagsnummer:118/2011
Dato:07-05-2012
Ankenævn:Vibeke Rønne, Mette Gade, Maria Hyldahl og Bent Olufsen
Klageemne:Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav i forbindelse med tab på gearede investeringer
Indklagede:Sparekassen Østjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning som følge af tab på gearede investeringer.

Sagens omstændigheder

Klageren har anført, at han i november 2006 anmodede Sparekassen Østjylland om rådgivning vedrørende placering af sin totale formue på 150.000 kr. Han forklarede sparekassens rådgiver R1, at han aldrig havde investeret før. R1 foreslog bl.a., at han investerede 500.000 kr. i Griffin III Berlin aktier ved anvendelse af 50.000 kr. af sine egne midler samt ved oprettelse af en kassekredit på 450.000 kr. Sparekassen bestrider klagerens gengivelse af forløbet og har til støtte herfor fremlagt en erklæring fra rådgiver R1, hvoraf fremgår:

"…

Erklæring

…[klageren] ønskede at købe aktier i Griffin III Berlin A/S, hvilket han var blevet anbefalet af sin kammerat …[K], som arbejdede hos Griffin på daværende tidspunkt. Desuden støttede …[klageren] sig rådgivningsmæssigt op af sin daværende svigerfar, som ifølge …[klageren] vidste rigtigt meget omkring investeringer.

Jeg anbefalede …[klageren] at investere i aktier i stedet, hvilket er et produkt Sparekassen Østjylland udbyder til sine kunder. …[klageren] insisterede imidlertid på at låne penge til at investere i Griffin III Berlin A/S, og hvis Sparekassen Østjylland ikke ville finansiere ham, så kunne han umiddelbart få aktiekøbet finansieret i et andet pengeinstitut via den daværende svigerfar.

Griffin III Berlin A/S lovede et årligt afkast i form at udbytte på ca. 4% p.a., hvilket ville hjælpe en del til forrentningen af de lånte penge. Endvidere havde …[klageren] selv kr. 50.000,00 til en udbetaling og han havde på daværende tidspunkt en årsløn på ca. kr. 300.000,00. På den baggrund fik …[klageren] en kassekredit med et maksimum på kr. 450.000,00. Ud fra årslønnen og maksimum på kassekreditten var gældsfaktoren kun 1,5 og dertil kom det forventede udbytte fra Griffin III Berlin A/S, hvorfor det så fornuftigt ud på daværende tidspunkt.

…"

Klageren underskrev den 18. november 2006 en tegningsblanket vedrørende 250.000 stk. Griffin III Berlin B-aktier svarende til nominelt 500.000 kr.

Banken har anført, at klagerens tegningsblanket den 21. november 2006 blev faxet til klagerens kammerat K og har til støtte herfor fremlagt følgebrev og fax-rapport.

Af en fremlagt "Kundeprofil" af 29. november 2006 fremgår:

"…

Investeringsformål:

[ ] Pension

[x] Frie midler

[ ] Børneopsparing

[ ] Virksomhedsskatteordning

Investeringshorisont:

Der investeres med en investeringshorisont på 99999 år

Risikovillighed:

[ ] Forsigtig - …

[ ] Neutral - …

[x]

Risikovillig – Porteføljen kan indeholde en høj aktieandel, herunder enkeltaktier. Den høje aktierisiko bør dog spredes på forskellige virksomheder, sektorer, lande og regioner. Investor skal være indstillet på meget store kursudsving og mulighed for tab.

Tidligere erfaring med investeringer:

[ ]

Aktier – den største risiko ved at investere i enkeltaktier er, at selskabet går konkurs, hvorved aktierne vil være værdiløse. Generelt må forventes store kursudsving ved køb af aktier.

[ ]

Obligationer - …

[ ]

Investeringsforeninger - …

[x]

Ingen – ingen tidligere erfaring med investeringer.

Begrænset rådgivning

Jeg ønsker selv at træffe beslutninger om mine investeringer. Jeg vil gerne have lejlighedsvis rådgivning og information om enkeltpapirer fra Sparekassen Østjylland. Jeg træffer selv beslutning om den overordnede sammensætning og løbende tilpasning af min portefølje, og fraskriver Sparekassen Østjylland for rådgivningsmæssigt ansvar i forbindelse hermed.

Kommentar:
Der er pr. 28/11-2006 investeret i kr. 500.000,00 Griffin.

Sparekassens samlede vurdering:
På baggrund af omstående samt sparekassens indblik i kundens finansielle situation, vurderes kunden egnet til at foretage investeringerne i henhold til investeringsprofilen.

…"

Klageren har anført, at investeringen i Griffin III aktien i juni 2007 havde givet et afkast og at sparekassen anbefalede ham investering af 250.000 kr. i en Griffin IV aktie, som blev lanceret. Sparekassen bestrider klagerens gengivelse af forløbet og har til støtte herfor fremlagt en erklæring fra rådgiver R2, hvoraf fremgår:

"…

Erklæring

…[klageren] kontaktede uopfordret mig i juni 2007 og ønskede at købe for kr. 500.000,00 af en ny Griffin aktie. …[klageren] var euforisk omkring Griffin aktierne grundet stigningen i Griffin III BerlinA/S, som han tidligere havde investeret i i mit feriefravær i 2006. Han oplyste, at kammeraten …[K] havde presset hårdt på for at han skulle investere i Griffin. Jeg afviste dog forespørgslen på kr. 500.000,00 selvom investeringen i Griffin III Berlin A/S indtil da havde været god, da …[klagerens] gældsfaktor ville være steget til ca. 3, hvis jeg havde imødekommet forespørgslen, og det syntes jeg var i overkanten. Vi blev herefter enige om et kompromis, hvor …[klageren] fik forhøjet sin kassekredit med kr. 250.000,00 så han kunne købe for kr. 250.000,00 i Griffin IV Berlin A/S. Dermed var gældsfaktoren lige over 2, hvilket vi kunne acceptere, idet …[klagerens] løn var stigende. Endvidere skulle …[klageren] sælge for kr. 25.000,00 af SEBinvest Danske Aktier han havde i depot, så der var luft på kassekreditten til de kommende renteudgifter indtil udbyttet ville blive udbetalt fra Griffin aktierne.

Kassekreditten blev derfor forhøjet fra kr. 450.000,00 til kr. 700.000,00. Der blev endvidere skrevet i aftalen, at der skulle overføres kr. 4.000 ultimo hvert kvartal i forbindelse med rentetilskrivningen, da udbyttet på aktierne ikke slog til.

…"

Sparekassen har fremlagt en erklæring fra rådgiver R3, hvoraf fremgår:

"…

Erklæring

…[klageren] rettede i juni 2007 kontakt til mig. …[klageren] havde på det tidspunkt en investering på kr. 250.000,00 i Griffin IV Berlin A/S. …[klageren] havde fået oplyst af sin ven …[K], ansat i Griffin, at jeg arbejdede med gældspleje i valuta og …[klageren] ønskede, efter rådgivning fra …[K], at få sin eksisterende finansiering "omlagt" til Tjekkisk Koruna. Dette afviste jeg og …[klageren] foreslog herefter Schwiezerfrank, hvilket jeg accepterede grundet den mulige rentebesparelse og de begrænsede kursudsving på daværende tidspunkt.

Som følge af indførelsen af MiFID-reglerne omkring finansielle instrumenter blev …[klageren] bedt om, at udfylde en Hensigtsmæssighedstest.

Efter lukning af Schweizerfrank terminsforretningen afholdte …[klageren] et møde med sin rådgiver …[R2], hvor jeg deltog, idet …[klageren] også havde spørgsmål til terminsforretningen. …[klageren] var overrasket over hvor hurtigt kursen både på aktierne og Schweizerfrank’en kunne falde, men accepterede det, da han selv havde taget beslutningen omkring investeringen i Griffin III Berlin A/S og Griffin IV Berlin A/S. Han redegjorde for, at der kun var én vej, og det var frem. Endvidere oplyste han, at han håbede på at aktierne ville stige igen, og at alternativet var et salg, hvorved tabet ville blive realiseret, og dermed ville han være ude af markedet, hvilket han ikke betragtede som en mulighed. Han valgte derfor samtidigt at starte på at afdrage på kassekreditten.

…"

Af en fremlagt "Egnethedstest - Derivater" underskrevet af klageren den 23. november 2007 fremgår afkrydsning ud for, at han har "lidt kendskab" til Spot- og Valutaterminsforretninger og Rente- og valutaswaps samt, at han er villig til "løbe en rente- og/eller valutarisiko i bestræbelserne på at opnå en bestemt rente- og/eller valutaeksponering", at han kan acceptere, at "der er risiko for tab, som medfører et krav om indbetaling" og at "markedsværdien på derivater kan have store daglige udsving".

Ved brev af 16. december 2010 udtrykte klageren via sin advokat utilfredshed med sparekassens rådgivning og ønskede at få sin investering på 50.000 kr. i Griffin aktier tilbage samt at få refunderet afholdte renter og afdrag på kassekreditten, som var blevet anvendt i forbindelse med gearingen af investeringen og at få eftergivet den tilbageværende gæld til sparekassen på ca. 650.000 kr. Banken skulle desuden uden udgift for klageren overtage aktierne.

Ved mail af 21. december 2010 afviste sparekassen klagerens krav.

Ved mail af 7. januar 2011 anmodede klageren sparekassen om, at hans månedlige indbetaling på 7.000 kr. pr. måned blev nedsat.

Af bankens brev af 11. januar 2011 fremgår, at sikkerheden for klagerens kredit var væsentligt forringet, da værdien af et sikkerhedsdepot var faldet. Gælden på kreditten skulle nedbringes eller alternativt skulle der stilles yderligere sikkerhed.

Af fremlagte mails af 11. februar 2011 fremgår, at sparekassen ikke ønskede sikkerhed i form af kaution fra klagerens far – men i stedet sikkerhed i børsnoterede værdipapirer, indlån mv.

I mail af 24. maj 2011 foreslog klageren, at hans månedlige indbetalinger blev nedsat til 3.500 kr. pr. måned.

Klageren har oplyst, at sparekassen har rettet henvendelse til ham med henblik på at forlige sagen, hvilket han afviste.

Parternes påstande

Den 11. februar 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Østjylland skal erstatte hans tab på 50.000 kr. samt de afholdte renter og afdrag på kassekreditten og eftergive hans gæld pr. 30. november 2010 på 652.765,85 kr. på kreditten mod uden udgift at overtage hans beholdning af Griffin III og IV Berlin aktier.

Sparekassen Østjylland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført:


at

sparekassen har ydet mangelfuld og risikofyldt rådgivning til ham gennem hele hændelsesforløbet,

at

der er et rådgiveransvar knyttet til den rådgivning, som sparekassen har ydet vedrørende gearingen af hans investering med kr. 450.000 til investering i Griffin Berlin III aktier, og den efterfølgende udvidelse af kassekreditten med kr. 250.000 til investering i Griffin Berlin IV aktier,

at

han ikke selv har finansieret kr. 25.000 i forbindelse med købet af Griffin IV Berlin aktier,

at

indtægten for salget af SEBinvest aktier indgik på hans indlånskonto, og dermed ikke havde nogen sammenhæng med hævningen af kassekreditten på kr. 250.000 til indkøb af Griffin IV Berlin aktier,

at

den pågældende afdragsordning med kr. 7.000 om måneden var og er urealistisk,

at

han ikke har ønsket en lang tidshorisont for investeringen,

at

han ikke har accepteret og i øvrigt bestrider, at der ikke skulle være ydet investeringsrådgivning fra sparekassens side, og

at

han bestrider, at han har haft reel mulighed for at sælge Griffin-aktierne, idet et sådan salg kun var teknisk muligt, da han reelt ville gældsætte sig yderligere ved et sådan salg.


Sparekassen har utvivlsomt ikke ydet ham den rådgivning, som han var berettiget til, hverken i forbindelse med den indledende investering, hvor rådgivningen var mangelfuld på helt afgørende punkter, eller i forbindelse med en ønskelig aktiv formuepleje, herunder ved reaktion på udviklingen i det investeringsprodukt sparekassen havde tilbudt eller i forbindelse med afviklingen af gælden.

Sparekassen må anses for at have handlet ansvarspådragende som følge af særdeles mangelfuld rådgivning ved den indledende investering i Griffin aktier og ved rådgivningen omkring indgåelse af valutaterminsforretningerne. Denne rådgivning har medført, at han foretog investeringer, som han ellers ikke ville have foretaget, hvis han havde modtaget supplerende oplysninger om investeringerne og risikoen herved. Der er som følge heraf indtrådt en påregnelig økonomisk skade, som han ikke selv har ansvaret for, og som han ikke kunne have reduceret.

Den manglende overholdelse af bekendtgørelsen om investorbeskyttelse og reglerne om god skik understreger kun sparekassens ansvarspådragende adfærd.

Sparekassen Østjylland har bl.a. anført:


at

klageren har tilkendegivet en lang tidshorisont,

at

der ikke er ydet rådgivning i forbindelse med klagerens investeringer,

at

klageren har accepteret, at der ikke blev ydet rådgivning,

at

klageren har accepteret den risiko, der var forbundet med investeringen i Griffin aktierne og valutaterminsforretningen,

at

der har været tale om en gældsfaktor på 1,5-2,3,

at

investeringerne i Griffin III Berlin A/S, Griffin IV Berlin A/S og valutaterminsforretningen blev indgået før MiFID-reglernes ikrafttræden i Danmark den 1. november 2007,

at

der efter MiFID-reglernes implementering i dansk ret er udført en hensigtsmæssighedstest,

at

det ikke er i strid med lov om finansiel virksomheds § 43 eller aftalelovens § 36 at aftale, at der ikke ydes rådgivning i forbindelse med investering i enkeltpapirer,

at

sparekassen ikke i forbindelse med klagerens investering i Griffin III aktierne har oplyst, at der ikke var tale om nogen reel downside ved investeringen,

at

sparekassen ikke har rettet kontakt til klageren i forbindelse med lancering af Griffin IV Berlin A/S aktien, og at sparekassen ikke har rådet klageren til at købe yderligere for ca. 25.000 kr. i denne aktie,

at

klageren ikke blev kontaktet af sparekassen og anbefalet at indgå en valutaterminsforretning,

at

sparekassen ikke har haft en forpligtelse til at orientere klageren om udviklingen i et børsnoteret værdipapir, som klageren har investeret i uden rådgivning fra sparekassen,

at

klageren løbende har været fuldt orienteret om kurserne på sine aktier via sin netbank,

at

klageren har haft mulighed for at sælge Griffin papirerne, men har valgt at beholde disse med henblik på forventning om stigning igen,

at

sparekassen ikke har et særligt kendskab til Griffin III Berlin A/S og Griffin IV Berlin A/S aktierne,

at

klageren har selv finansieret kr. 25.000 i forbindelse med købet af Griffin IV Berlin A/S aktierne

at

sparekassen til enhver tid er berettiget, men ikke forpligtet til at kræve yderligere sikkerhedsstillelse, såfremt værdien af et pant forringes,

at

der foreligger forhold af misligholdelse, idet klageren ikke overholdt den indgåede afdragsordning på investeringskreditten,

at

det af klageren angivne hændelsesforløb ikke er dokumenteret,

at

køb er sket på klagerens initiativ,

at

de omhandlede aktier er ikke-komplekse instrumenter,

at

det er uden betydning, at provenuet fra salget af SEBinvest aktierne blev overført til klagerens indlånskonto frem for kassekreditkontoen, og

at

Ankenævnets afgørelse nr. 914/2009, som klageren har fremlagt, vedrører et andet finansielt instrument og et andet bagvedliggende selskab.


Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at klagerens investeringer i Griffin III og IV i november 2006 og i sommeren 2007 skete på klagerens initiativ.

Ankenævnet bemærker, at det af de på disse tidspunkter gældende bekendtgørelser om god skik for finansielle virksomheder (jf. § 13 i bekendtgørelse nr. 1406 fra 2004 og nr. 1261 fra 2006 samt § 32 i nr. 686 fra 2007) fremgår, at:

[Stk. 1] Såfremt et pengeinstitut … anbefaler eller medvirker til særligt risikofyldte investering, skal der i samarbejde med kunden foretages en omhyggelig vurdering af kundens muligheder for at bære et eventuelt tab.

Stk. 2. Forespørger en kunde på eget initiativ et pengeinstitut … om en investering eller finansiering af en investering, hvis konsekvenser overstiger kundens økonomiske formåen, skal pengeinstituttet … fraråde en sådan disposition.

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder herunder vedrørende klagerens henvendelse, hans økonomi m.v. samt vurdering af, hvorvidt Sparekassen Østjylland har handlet ansvarspådragende i forbindelse med klagerens investering og pådraget sig et erstatningsansvar, vil forudsætte en yderligere bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1, i nævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.