Indsigelse mod gennemførelse af handel.

Sagsnummer:539/1994
Dato:31-03-1995
Ankenævn:Niels Waage, Inge Frølich, Bjarne Lau Pedersen, Ole Simonsen, Søren Stagis
Klageemne:Passivitet - værdipapirer/investering
Ledetekst:Indsigelse mod gennemførelse af handel.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved fondsnota af 9. november 1993 afregnede indklagede klagerens salg af 11 stk. aktier i Danske Luftfartsselskab. Salget tilbageførtes ved nota af 11. november 1993. Ved fondsnota, ligeledes af 11. november 1993, afregnede indklagede salget af de 11 aktier med valør 12. november 1993. Den 16. november 1993 afregnede indklagede salget af yderligere 10 stk. aktier i samme selskab. På alle fondsnotaer er anført:

"Stemmer ovenstående ikke med Deres notater, bedes De inden 20 dage kontakte: [indklagede, intern revision] ..."

Under sagen er fremlagt årsopgørelse af fondshandler foretaget i 1993 vedrørende klagerens depot hos indklagede. Af denne fremgår salget af de 21 stk. aktier. Årsopgørelsen indeholder endvidere en oversigt over papirer beroende i depotet ultimo 1993.

Ved klageskema af 15. august 1994 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre salget af de omhandlede aktier.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Klageren har anført, at salget af aktierne ikke er aftalt med ham. Han modtog depotudskrift, hvoraf aktiehandlen fremgik, og han reagerede øjeblikkelig overfor en navngiven medarbejder. Han fik oplyst, at det var for sent at gøre noget ved sagen. Indklagede har på denne måde samt ved at fremsende forskellige notaer skabt forvirring om sagen.

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at aktierne i overensstemmelse med klagerens anmodning solgtes i november 1993. Klageren modtog umiddelbart efter salget fondsnota, ligesom han ved årets udgang modtog årsopgørelse samt indholdet af depotet. Klageren har først reageret ved klagens indgivelse. Det er sædvanlig bankpraksis, at der ikke kræves bekræftelse fra en kunde ved salget af værdipapirer fra et depot, som er i pågældende pengeinstitut, når kunden er pengeinstituttet bekendt som i den foreliggende sag. Klageren har ikke som anført i fondsnotaerne rettet henvendelse til den interne revision. Klageren bør derfor være afskåret fra på nuværende tidspunkt at rejse indsigelse overfor indklagede.

Til støtte for afvisningspåstanden har indklagede anført, at sagens afgørelse må bero på en bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet, men bør ske ved domstolene, hvorfor sagen bør afvises i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 2.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har ikke bestridt, at han modtog afregning vedrørende salget af de omhandlede aktier eller årsopgørelser udvisende indholdet af hans depot hos indklagede. Da det ikke er godtgjort, at klageren har reageret overfor indklagede før ved klagens indgivelse, finder Ankenævnet, at klageren har udvist en sådan passivitet, at han nu må være afskåret fra at rejse indsigelse mod salget af de omhandlede værdipapirer, hvorfor

Den indgivne klage tages ikke til følge.