Krav om tilbageførsel af kortbetalinger og betalingsoverførs-ler i 2015 - 2019 på i alt 300.000 EUR til udenlandske inve-steringsfirmaer

Sagsnummer:264/2020
Dato:09-02-2021
Ankenævn: Vibeke Rønne, Karin Sønderbæk, George Wenning, Ida Marie Moesby, Jørn Ravn
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af kortbetalinger og betalingsoverførs-ler i 2015 - 2019 på i alt 300.000 EUR til udenlandske inve-steringsfirmaer
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører et krav fra klageren om tilbageførsel af kortbetalinger og betalingsoverførsler på i alt 300.000 EUR i 2015 - 2019 til udenlandske investeringsfirmaer

Sagens omstændigheder

Den 13. juli 2020 indgav klageren en klage over Nordea Danmark til Ankenævnet. Som bilag til klagen var et brev af 26. maj 2020 stilet til Nordea Danmark og med klageren som afsender. Brevet vedrørte et krav om tilbageførsel af kortbetalinger på i alt 300.000 EUR. Af brevet fremgik:

”…

Commencing in 2015 and through to 2019, I fell Victim to Fo­rex­/Bi­na­ry Option/CFD cam companies – “[navne på syv udenlandske investeringsfirmaer]”; credit/debit card transfers were instructed from my account at your bank, for EUR 300,000.

I have been left devastated after being effectively scammed by a mer­chant called [navne på syv udenlandske investeringsfirmaer]. These companies, uses bullying, ma­n­ipulation and scare tactics to draw money from its investors. Not just this, but they have violated many rules and should be fined accor­dingly, as will be shown.

I request that you cancel the transactions, chargeback the payments and credit my account.”

I et brev af 13. august 2020 til Ankenævnet anførte banken:

”Klagen er skrevet på engelsk. Imidlertid er klageren dansk, bosiddende i Danmark og har altid kommunikeret med Nordea på dansk. På den baggrund foreslår vi, at korrespondancen i denne ankenævnssag affattes på dansk.

Vi forstår klagen således, at klageren rejser krav mod Nordea på EUR 300.000 i anledning af klagerens tab på hans online-investeringer i årene 2015 til 2019.

For at Nordea har mulighed for at tage stilling til klagerens krav, opfordres klageren til at sende en specificeret oversigt over de transaktioner han gør indsigelse imod.

For hver transaktion, som han gør indsigelse imod, opfordres klageren endvidere til at fremkomme med følgende oplysninger:

  • Dato, beløb, navn på investeringsvirksomheden, kontonummer/kortnummer
  • Er transaktioner foretaget som en kortbetaling eller en betaling via klagerens netbank?
  • Har klageren modtaget login-oplysninger til sin investeringskonto hos den pågældende investeringsvirksomhed?
  • Er beløbet overført til investeringskontoen hos den pågældende investeringsvirksomhed?
  • Klagerens korrespondance med den pågældende investeringsvirksomhed
  • Klagerens dokumentation, som viser rådighedsbeløb på investeringskontoen, på det tidspunkt klageren har anmodet om udbetaling fra investeringsvirksomheden
  • Klagerens dokumentation for anmodning om udbetaling af et beløb fra investeringsvirksomheden
  • Klagerens forklaring om hændelsesforløbet

På baggrund af disse informationer, vil banken tage stilling til klagerens krav og på den baggrund fremkomme med yderligere indlæg til Ankenævnet.”

Klageren henviste til sit klagebrev, ”hvori et yderst beskedent antal af transaktionerne er anført med investeret beløb, dato og firmanavn”.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordea Danmark skal betale 300.000 EUR.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at var offer for online-svindel, idet han blev narret til at tro, at firmaerne, som han betalte til, var legitime brokere. Firmaerne havde imidlertid ingen adgang til det finansielle marked.

Han modtog ikke den service, som han betalte for.

Da han indså, at han var blevet snydt, kontaktede han banken. Han modtog ingen hjælp fra banken, der blot ignorerede hans krav.

Det er ikke korrekt, at han ikke ønsker at svare på de af banken stillede spørgsmål. Transaktionerne blev foretaget langt tilbage i tiden, og de er derfor meget vanskelige at huske. Han har ingen e-mailkorrespondance med betalingsmodtagerne, da så godt som al kontakt foregik via telefon.

Via de fremlagte dokumenter mener han at have svaret delvist på spørgsmålene. I klagebrevet er et yderst beskedent antal af transaktionerne anført med investeret beløb, dato og firmanavn. Derudover bør der foretages en kontrol af de utallige gange, han fra forskellige konti har foretaget bankoverførsler til udlandet, hvilket udelukkende er gjort med det for øje.

Banken bør dykke ned i sagen og undersøge den med den givne information.

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klagerens indsigelse blev fremsat ved brevet af 26. maj 2020, hvor klageren som følge af konstaterede tab i relation til foretagne online-investeringer anmodede om, at Nordea tilbageførte EUR 300.000 til hans konto i banken. Indsigelsen var ikke tilstrækkeligt underbygget og konkretiseret til, at banken kunne foretage en vurdering.

Det bør tillægges processuel skadevirkning for klageren, at han ikke har besvaret spørgsmålene.

Til støtte for afvisningspåstanden har Nordea Danmark anført, at der på baggrund af klagerens manglende besvarelse af bankens spørgsmål er en sådan usikkerhed om sagens faktiske omstændigheder som gør, at sagen ikke kan afgøres af Ankenævnet. På den baggrund gøres det gældende, at Ankenævnet må afvise sagen jf. § 5, stk. 3, nr. 4 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvist bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Klagen, der blev indgivet den 13. juli 2020, vedrører et krav fra klageren om tilbageførsel af transaktioner på i alt 300.000 EUR i 2015 - 2019 til udenlandske investeringsfirmaer.

Banken har under sagen anmodet klageren om at specificere hvilke transaktioner, han gør indsigelse imod og at besvare konkrete spørgsmål om omstændighederne ved transaktionerne. Klageren har oplyst, at han ikke kan fremkomme med yderligere oplysninger end de fremlagte og har anmodet om, at banken ”dykker ned i sagen og undersøger den med den givne information”.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at pålægge banken at foretage nærmere undersøgelser vedrørende transaktioner på klagerens konto i den omhandlede periode til de af klageren oplyste syv udenlandske investeringsfirmaer.

På baggrund af usikkerheden med hensyn til præcist hvilke transaktioner, klagerens indsigelse vedrører og omstændighederne vedrørende disse, sammenholdt med den forløbne tid, finder Ankenævnet ikke grundlag for at pålægge Nordea Danmark at tilbageføre transaktioner foretaget af klageren i 2015 - 2019 til de af klageren oplyste syv udenlandske investeringsfirmaer.

Ankenævnet kan ikke påtage sig at foretage en revisionsmæssig gennemgang af transaktioner på klagerens konto i den omhandlede periode til de af klageren oplyste syv udenlandske investeringsfirmaer.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.