Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.

Sagsnummer:224/2003
Dato:06-04-2004
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Anne Dehn Jeppesen, Jørn Ravn, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Denne klage vedrører, om klageren hæfter for 43 dankorthævninger på i alt 68.650 kr. på klagerens konto.

Sagens omstændigheder.

Den 23. maj 2000 blev der indsat 74.379,13 kr. på klagerens Kernekonto hos indklagede. Saldoen på kontoen, som havde en trækningsret på 30.000 kr., var herefter 44.387,39 kr. I tilknytning til kontoen var der udstedt et dankort til klageren.

I perioden 29. maj 2000 - 3. april 2002 blev der bogført 45 hævninger med dankortet på i alt 78.971,53 kr. på kontoen.

Den 3. april 2002 var kontoens saldo 34.586,97 kr. (negativ).

Den 4. april 2002, hvor indklagede rykkede klageren for inddækning af overtrækket, foranledigede klageren dankortet spærret. Klageren gjorde samtidig indsigelse imod hovedparten af dankorthævningerne.

Af klagerens påtegninger på udskrifter for kontoen fremgår, at klageren alene kunne vedkende sig to transaktioner på henholdsvis 1.850 kr. og 8.471,30 kr., der var bogført på kontoen henholdsvis den 19. september 2001 og den 17. januar 2002. Klageren kunne ikke vedkende sig de øvrige 43 transaktioner på i alt 68.650 kr.

Klageren anmeldte forholdet til politiet.

Indklagede, der har undersøgt sagen via PBS, har fremlagt kopi af tre dankortnotaer, der fremstår som underskrevet af klageren. Den ene nota vedrører transaktionen på 1.850 kr., som klageren kan vedkende sig. De to øvrige notaer vedrører transaktioner på henholdsvis 3.500 kr. og 460 kr., som klageren ikke kan vedkende sig. Transaktionerne på 460 kr. og 1.850 kr. er foretaget i Sønderborg samme dag henholdsvis kl. 16.05 og kl. 16.25. Hævningen på 3.500 kr. blev foretaget på Gråsten Postkontor den 11. august 2000. Indklagede har i denne forbindelse fremlagt et giroindbetalingskort vedrørende en betaling på 2.490 kr. foretaget af klageren på Gråsten Postkontor samme dag.

Indklagede har under sagen tilbageført 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. til klagerens konto.

Parternes påstande.

Den 17. juni 2003 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 80.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at det påhviler indklagede at erstatte tabet som følge af dankorthævningerne.

Hævningerne skyldes, at hun er blevet udsat for et svindelnummer, som hun først opdagede, da indklagede rykkede for overtrækket.

Hævningerne er blevet foretaget på steder, hvor hun ikke har opholdt sig, og bl.a. i en periode, hvor hun var på højskole uden at medbringe dankortet.

Dankortet blev opbevaret gemt på hendes bopæl, og hun har ikke givet andre, heller ikke sin søn, adgang til at anvende kortet.

Hun har en mistanke om, at der findes en ekstranøgle til hendes ejendom, der igennem en årrække har været udlejet. Hun anmeldte derfor forholdet til politiet, som imidlertid ikke foretog sig noget, men blot henlagde sagen.

Indklagede truede med tvangsauktion, såfremt overtrækket ikke blev inddækket. Hun og hendes søn forsøgte at løse problemet ved at søge et nyt kreditforeningslån i Nykredit, der er koncernforbundet med indklagede. Uden forudgående besigtigelse af ejendommen blev låneansøgningerne afslået. Da de er kernekunder, og da Nykredit reklamerer med lån til alt, hvad man kan eje, er hun uforstående over for afslaget.

Indklagede har anført, at sagen efter politiets henlæggelse er blevet undersøgt af PBS som en ikkevedkendelsessag. Til brug for undersøgelsen er de bilag, som politiet fik overgivet i forbindelse med sin undersøgelse, blevet indhentet.

Hævningerne er korrekt registreret og bogført, og hovedparten af dem er foretaget med anvendelse af PIN-kode. Transaktionerne er spredte og ophørte ved spærringen af kortet, hvilket tyder på, at der ikke har været tale om misbrug via kopikort eller lignende.

Hævningen på 3.500 kr. på Gråsten Postkontor den 11. august 2002 blev delvist anvendt til betaling af girokortet på 2.490 kr. vedrørende klagerens lån hos Ford Credit.

Underskriften på notaen på 3.500 kr., som klageren ikke kan vedkende sig, og notaen på 1.850 kr., som klageren kan vedkende sig, er noget forskellige. Umiddelbart ligner underskriften på den transaktion, som klageren ikke kan vedkende sig, mest den underskrift, der findes på klagerens skrivelser i forbindelse ankenævnssagen.

På baggrund af undersøgelserne må det konkluderes, at klageren selv har foretaget eller medvirket til transaktionerne. Den politimæssige undersøgelse af sagen har heller ikke ført til anden formodning.

Hævningerne er fremgået af de årsudskrifter for kontoen, der er blevet fremsendt til klageren. Klageren har udvist passivitet ved først at reagere i forbindelse med anmodningen om inddækning af overtræk.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Som følge heraf afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.