Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner på bar/natklub i Polen. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:463/2019
Dato:30-04-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Poul Erik Jensen, Morten Bruun Pedersen, Peter Stig Hansen og Inge Kramer
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner på bar/natklub i Polen. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:Sparekassen Vendsyssel
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner på bar/natklub i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Sparekassen Vendsyssel, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/Dankort.

Den 22./23. november 2019 besøgte klageren en bar/natklub i Polen, hvor der blev gennemført følgende fire transaktioner med kortet:

Dato

Tid

Beløb i DKK

22. november 2019

23:56

25,55

23. november 2019

01:23

5.633,57

23. november 2019

01:53

5.907,31

23. november 2019

02:50

12.522,70

Ved transaktionerne blev der anvendt chip og pinkode.

Sparekassen har oplyst, at transaktionerne er korrekt registrerede og bogførte.

Det er uoplyst, om der den 22./23. november 2019 blev registreret ikke-gennemførte transaktioner med kortet.

Klageren udfyldte en blanket, hvor han gjorde indsigelse mod transaktionerne på 5.633,57 kr., 5.907,31 kr. og 12.522,70 kr. Klageren anførte, at kortet, som han opbevarede i sin pung, ikke havde været bortkommet, og at ingen havde haft adgang til pinkoden, som han opbevarede i sit hoved. Klageren anførte endvidere blandt andet:

”…

Vi har været på klubben […] i Poznan i Polen. Vi var 40 afsted, der er 5 der er blevet udsat for lignende forløb som jeg beskriver nedenfor, dog forskel på beløbene.

Jeg har fået en lapdance som koster 100 PLN samt en fadøl der koster 25 PLN. Da jeg skal betale får jeg en bon på 6.862 PLN - denne er betalt. På terminalen stod der 125 PLN, men da bonnen modtages er det ovenstående beløb. Jeg har forsøgt både fredag aften og lørdag på at få pengene refunderet hos firmaet, dog uden held.

De 2 resterende hævninger er der ingen bon på, så disse har jeg aldrig set.

…”

Den 6. december 2019 afviste sparekassen indsigelsen.

Parternes påstande

Den 11. december 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Vendsyssel skal godtgøre ham transaktionerne på 5.633,57 kr., 5.907,31 kr. og 12.522,70 kr.

Sparekassen Vendsyssel har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han var i Polen med sin lokale fodboldklub.

På turen var han og et par andre på bar. Her fik han en lapdance og et par øl til en samlet pris på cirka 300 kr.

Han betalte med Visa/Dankortet og trykkede sin kode. Han fik en bon på 6.862 PLN, svarende til 12.522 kr. Denne så han desværre først, da han forlod stedet.

Herefter gik han tilbage og sagde, at han ville have penge tilbage, for de havde lavet en fejl, men her kunne de næsten ikke forstå engelsk mere. De sagde, at det var det det kostede.

Dagen efter tog han ned til stedet, men uden held. En mand kom til syne og sagde, at han skulle smutte.

Han henvendte sig til sparekassen, der oplyste, at der var hævet yderligere 5.907 kr. og 5.633 kr. på kortet. Han ved, at han ikke har trykket koden tre gange.

Han håber, at der er nogen, der kan stoppe denne smarte måde at snyde folk på. Han og hans rejseledsagere blev snydt for i alt cirka 100.000 kr.

Sparekassen Vendsyssel har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at alle de omhandlede transaktioner er foretaget med anvendelse af chip og pinkode, hvorved kortet har været til stede ved alle transaktionerne.

Klageren har ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at de omhandlede transaktioner skete ved misbrug af hans kort.

Ifølge klagerens egne oplysninger var det anvendte kort i hans besiddelse under hele besøget i baren. Herudover har klageren oplyst, at ingen andre end ham har haft adgang til kortets pinkode.

Klageren har ikke kunnet fremlægge dokumentation for, at forretningen har hævet et andet beløb end aftalt.

Til støtte for afvisningspåstanden har sparekassen anført, at en afgørelse af sagen kun vil være mulig, hvis klageren, og eventuelt andre vidner, under strafansvar afgiver mundtlige forklaringer. På den baggrund bør Ankenævnet afvise sagen under henvisning til Ankenævnets vedtægter, § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har gjort indsigelse mod tre transaktioner svarende til 5.633,57 kr., 5.907,31 kr. og 12.522,70 kr., der blev foretaget med klagerens Visa/dankort på en bar/natklub i Polen, som klagen besøgte.

Ved transaktionerne blev der anvendt chip og pinkode.

Sparekassen Vendsyssel, der har udstedt kortet har oplyst, at transaktionerne er korrekt registrerede og bogførte.

Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.               

Klageren får klagegebyret tilbage.