Krav om erstatning grundet mangelfuld rådgivning om kurssikring.

Sagsnummer:192/2022
Dato:23-02-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Karin Sønderbæk, George Wenning, Jacob Ruben Hansen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Realkreditbelåning - rådgivning
Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Krav om erstatning grundet mangelfuld rådgivning om kurssikring.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning grundet mangelfuld rådgivning om kurssikring.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde et flexlån med afdragsfrihed.

Klagerens flexlån skulle refinansieres pr. 1. april 2022, hvor afdragsfriheden også udløb.

Banken har oplyst, at parterne holdt et møde den 19. oktober 2021, hvor klagerens muligheder for refinansiering af flexlånet blev drøftet, herunder muligheden for omlægning af klagerens lån til et Flexlife 5IR, der var et afdragsfrit realkreditlån med refinansiering hvert femte år, samt et tillægslån på 1.000.000 kr.

Banken sendte en vejledende beregning på et Flexlife 5IR-lån af 19. oktober 2021 til klageren. Af beregningen fremgik:

”Ved ændringer i fx renten ved udbetaling eller senere refinansiering bliver lånet genberegnet: Hvis renten stiger, sættes ydelsen op - og hvis den falder, sættes ydelsen ned.”

Banken har oplyst, at den medio januar 2022 spurgte klageren, om han havde besluttet, hvad der skulle ske i forbindelse med refinansieringen af klagerens eksisterende flexlån, da lånet ved en omlægning skulle opsiges senest med udgangen af januar 2022. Samme dag svarede klageren, at han havde besluttet at omlægge til det drøftede Flexlife 5IR-lån.

Banken sendte en opdateret vejledende beregning på FlexLife 5IR-lånet af 14. januar 2022 til klageren. Af beregningen fremgik, at lånet havde en hovedstol på 3.306.000 kr. med en løbetid på 30 år og en månedlig rente på 0,27 %. Årlige omkostninger i procent udgjorde 1,0. Kursen var angivet til 103,566.

Banken sendte et lånetilbud på et Flexlife 5IR-lån af 20. januar 2022 til klageren. Af tilbuddet fremgik, at lånets hovedstol var 3.305.000 kr. med en løbetid på 30 år og en årlig rente på 0,2941 %. Første års månedlige ydelse før skat udgjorde 2.831 kr., og årlige omkostninger i procent udgjorde 1,1 %.

Samme dag sendte banken ”Aftale om finansiering og tinglysning” og ”Resumé af rådgivning – fast ejendom” til klageren.

Klageren underskrev lånetilbuddet den 23. januar 2022.

Banken har oplyst, at klageren og banken havde en telefonsamtale i forbindelse med klagerens underskrift af lånetilbuddet, hvor banken oplyste, at den ikke anbefalede at kurssikre lånet, da der var tale om et variabelt lån. Det var ikke ensbetydende med, at klageren ikke havde mulighed for at gøre dette.

Af lånetilbuddet fremgik:

”Oplysninger om lånet

Vi forudsætter i beregningerne, at renteniveauet er uændret i forhold til i dag, og at De ikke ændrer på lånets profil.”

Af lånetilbuddets Europæiske standardiserede informationsark (ESIS) fremgik:

”3. Hovedtrækkene ved lånet

Når vi udbetaler lånet, sender vi nye kreditoplysninger, som gælder indtil næste refinansiering. Renten er foreløbigt beregnet. Den endelige rente kan først fastsættes, når vi kender lånets afregningskurs.

6. Ydelsens størrelse

Rentesatsen på dette lån kan ændre sig. Dette betyder, at ydelsernes størrelse kan øges eller mindskes. Hvis rentesatsen f.eks. stiger til 7,21 %, kan Deres ydelser stige til 21.969,62 DKK.”

Af dokumentet ”Resumé af rådgivning – fast ejendom” fremgik:

”Hvilken erfaring har I med at optage lån?

Vi har kendskab til de fleste låntyper og det at optage lån.

Hvor risikovillige er I?

Vi har det fint med, at renten kan stige og falde og dermed påvirke vores ydelse.

Lånets væsentlige egenskaber

Provenuet af lånet er kendt nu. Hvis renten ændrer sig, inden lånet bliver udbetalt, eller I indgår en fastkursaftale, regulerer vi lånet, som I har ønsket det.

Vilkår i forbindelse med optagelse af lånet (fastkursaftale, hjemtagelse m.v.)

I har mulighed for at låse kursen fast på det nye lån til Realkredit Danmark og realkreditlån, der skal indfries. Dermed sikrer I, at sagen hænger økonomisk sammen og I kender ydelsen på lånet. I kan indgå en fastkursaftale indtil 4 bankdage før, Realkredit Danmark udbetaler det nye lån. I skal blot kontakte os.”

Af ”Aftale om finansiering og tinglysning” fremgik:

”Detaljer om de lån mv., aftalen omhandler

Vi har ikke indgået fastkursaftale. Vi har fået oplyst, at vi har en kursrisiko, der kan påvirke ydelsens eller provenuets størrelse, frem til lånet bliver udbetalt, eller vi indgår fastkursaftale. Hvis vi ønsker at indgå en fastkursaftale, kan aftalen indgås frem til 4 bankdage, før lånet udbetales. Danske Bank er ikke forpligtet til løbende at oplyse os om kurs- og renteudviklingen på obligationsmarkedet.”

Den 30. marts 2022 blev Flexlife 5IR-lånet udbetalt.

Banken har oplyst, at klageren i forbindelse med udbetalingen af lånet kontaktede banken, da renten var steget i forhold til renten, der var anført i lånetilbuddet af 20. januar 2022, og at klageren var utilfreds med bankens anbefaling om ikke at kurssikre lånet, samt at han ikke siden underskriften af lånetilbuddet var blevet informeret om, at renten i perioden havde været stigende, hvorfor banken af egen drift burde have orienteret ham herom. Banken beklagede det uheldige i, at renten var steget i perioden fra lånetilbuddets underskrift og til tidspunktet for udbetaling af lånet.

Parternes påstande

Den 18. maj 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale 178.599,60 kr. fratrukket rentefradrag.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han den 14. januar 2022 fik tilsendt en beregning på et nyt Flexlife realkreditlån. Ifølge beregningen skulle de fremover betale 2.772 kr. om måneden. Samtidig blev han af banken oplyst om, at banken ikke plejer at anbefale, at kursen på denne type realkreditlån fastlåses.

Den 31. marts 2022 blev det nye lån aktiveret og det gamle indfriet. Han konstaterede, at han kommer til at have en månedlig betaling på 5.748,66 kr. de næste fem år, dvs. en forskel på 2.976,66 kr. om måneden (178.599,60 kr. på fem år minus rentefradrag). Banken burde dække udgifterne til den øgede renteudgift i lånets femårige periode.

I perioden fra den 14. januar 2022 til den 30. marts 2022 modtog han ingen rådgivning fra banken om, at han kunne have fået mulighed for at fastlåse renten.

Banken er den professionelle rådgiver, der burde holde kunden orienteret om muligheden for at låse renten undervejs. Dette skete ikke, hvorfor han kræver, at banken dækker udgifterne til den øgede renteudgift i den femårige periode.

Han havde tillid til, at banken ville reagere proaktivt og opfølgende på de anliggender, han havde med banken. Banken fralægger sig ethvert ansvar ved at henvise til dokumentation i stedet for at gøre det, som den signalerer, når den kalder ham ”Eksklusiv+ kunde” med fordele såsom ”personlig rådgivning, med specialistrådgivning”. Samtidig oplyses det i bankens reklamekampagne, at de tilbyder kunder, måske nye kunder, den bedste personlige rådgivning, man kunne forestille sig. Det klinger hult, når man som gammel kunde oplever noget andet.

Banken kunne blot gøre sine kunder opmærksom på, at der var en udvikling i gang, der kunne påvirke det endelige resultat, og samtidig give kunderne muligheden for at overveje at låse kursen, samt muligheden for at følge kursudviklingen i medsendte links. På denne måde ville banken være professionel, proaktiv og have givet ”Eksklusiv+ kunderne” et valg.

Banken er ligeglad med, om han er en tilfreds kunde, og om han skifter bank.

Danske Bank har anført, at banken i låneberegningerne og lånetilbuddet oplyste, at hvis renten ændrede sig inden udbetaling af lånet, ville det påvirke ydelsen, som ville stige, hvis renten steg.

Klageren havde kendskab til og erfaring med risikoen for renteændringer ved lån med variabel rente ud fra hans tidligere valg af lån med variabel rente. Klageren accepterede risikoen for, at renten kunne stige og falde, hvilket blev bekræftet af klageren i ”Resumé af rådgivning”.

Klageren blev både rådgivet om muligheden for at låse kursen fast på det nye Flexlife 5IR og blev informeret om dette i ”Resumé af rådgivning”.

I ”Aftale om finansiering og tinglysning” bekræftede klageren, at han ikke havde indgået en fastkursaftale og havde fået oplyst, at han havde en kursrisiko, der kunne påvirke ydelsens eller provenuets størrelse, frem til lånet blev udbetalt, eller der blev indgået fastkursaftale.

Det fremgår af ”Aftale om finansiering og tinglysning”, at banken ikke er forpligtet til løbende at oplyse om kurs- og renteudviklingen på obligationsmarkedet.

Banken anbefaler normalt ikke en fastkursaftale for lån med variabel rente, da kunden allerede har accepteret risikoen for ændringer i renten, og det derfor ikke harmonerer med dette rentevalg at skulle låse renten i en kortere periode mod en meromkostning.

Den rentestigning, der skete fra klagerens underskrift af lånetilbuddet og frem til at lånet blev udbetalt, og som resulterede i en forøget ydelse på lånet, er ikke et erstatningsretligt relevant tab. Rentestigning i perioden fra klagerens underskrift af tilbuddet om låneomlægning til lånet udbetales er en skuffet forventning, som banken ikke er ansvarlig for.

Klageren ville også ved refinansiering af sit tidligere flexlån blive ramt af samme rentestigning, som ville have påvirket klagerens ydelse, hvorfor banken ikke vil anerkende det af klageren opgjorte tab.

Klagerens påståede tab bestrides, da det hverken er underbygget eller dokumenteret. Banken gav klageren fyldestgørende og korrekt rådgivning i overensstemmelse med god skik-reglerne.

Banken har ikke i øvrigt handlet ansvarspådragende.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde et flexlån med afdragsfrihed.

I forbindelse med omlægning af flexlånet sendte banken den 20. januar 2022 et lånetilbud på et Flexlife 5IR-lån til klageren. Af tilbuddet fremgik, at lånets hovedstol var 3.305.000 kr. med en løbetid på 30 år og en årlig rente på 0,2941 %. Første års månedlige ydelse før skat udgjorde 2.831 kr., og årlige omkostninger i procent udgjorde 1,1 %. Samme dag sendte banken dokumenterne ”Aftale om finansiering og tinglysning” og ”Resumé af rådgivning – fast ejendom” til klageren. Af dokumenterne fremgik, at klageren havde modtaget information om muligheden for at kurssikre, og at han havde fravalgt dette. Endvidere fremgik, at renten på 0,2941 % var foreløbig, og at den endelige rente først kunne fastsættes ved lånets udbetaling.

Klageren underskrev lånetilbuddet den 23. januar 2022. I forbindelse med underskriften rådgav banken telefonisk klageren til ikke at kurssikre lånet.

Den 30. marts 2022 blev Flexlife 5IR-lånet udbetalt. Ved udbetalingen af lånet var renten steget i forhold til renten, der var anført i lånetilbuddet af 20. januar 2022. Klageren har oplyst, at det har påført ham en merudgift på 2.976,66 kr. om måneden. 

Ankenævnet finder det godtgjort, at klageren i overensstemmelse med de af klageren underskrevne dokumenter havde modtaget den fornødne rådgivning om muligheden for at fastlåse renten ved at kurssikre lånet og de økonomiske konsekvenser af manglende kurssikring.

Ankenævnet finder, at klageren herefter selv måtte træffe beslutningen vedrørende kurssikring og bære risikoen herved uanset bankens anbefaling vedrørende spørgsmålet.

Ankenævnet finder heller ikke, at der mellem tidspunktet for klagerens underskrift af lånetilbuddet den 23. januar 2022 og indtil udbetalingen af lånet den 30. marts 2022 forelå omstændigheder, der gjorde, at banken havde en pligt til at kontakte klageren vedrørende drøftelse af en fastkursaftale. Det bemærkes herved, at der ikke var indgået en særskilt aftale om, at banken løbende skulle orientere klageren om renteændringer.

Ankenævnet finder det efter en samlet vurdering ikke godtgjort, at banken har handlet ansvarspådragende.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.