5 etableringskonti, 1 uddannelsesopsparing og 1 boligopsparing.

Sagsnummer:572/1994
Dato:31-03-1995
Ankenævn:Niels Waage, Inge Frølich, Bjarne Lau Pedersen, Ole Simonsen, Søren Stagis
Klageemne:Gebyr - overførsel
Ledetekst:5 etableringskonti, 1 uddannelsesopsparing og 1 boligopsparing.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I forbindelse med overførsel af klagerens uddannelsesopsparing, boligopsparing og 5 etableringskonti fra indklagede til et andet pengeinstitut i juni 1994 beregnede indklagede sig gebyrer på 100 kr. for henholdsvis boligopsparing og uddannelsesopsparing samt 300 kr. for hver etableringskonto, i alt 1.700 kr.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at nedsætte det samlede gebyr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at gebyret er urimeligt stort i forhold til det arbejde, indklagede har haft med opgørelsen af de pågældende konti.

Indklagede har anført, at gebyret er vederlag for det arbejde, der var forbundet med overførslen af de omhandlede konti. De pågældende gebyrer fremgår af indklagedes prisliste, som forefindes i indklagedes afdelinger, og som i øvrigt er udsendt til samtlige kunder, herunder klageren, i forbindelse med årsopgørelserne for 1993. Gebyrerne er uafhængige af indeståendet på de nævnte konti.

Ankenævnets bemærkninger:

Tre medlemmer - Niels Waage, Ole Simonsen og Bjarne Lau Pedersen - udtaler:

Da gebyrerne fremgår af indklagedes prisliste og ikke findes at være urimeligt høje, stemmer vi for, at klagen ikke tages til følge.

To medlemmer - Inge Frølich og Søren Stagis - udtaler:

Vi finder, at det samlede gebyr for overførslen af de omhandlede konti er urimeligt højt, og vi stemmer derfor for, at gebyret halveres.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at det

Den indgivne klage tages ikke til følge.