Indsigelse om manglende rådgivning om forsikring ved kritisk sygdom i forbindelse med overførsel af pensionsordninger.

Sagsnummer:180/2019
Dato:19-11-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen, Finn Borgquist
Klageemne:Forsikring - rådgivning
Ledetekst:Indsigelse om manglende rådgivning om forsikring ved kritisk sygdom i forbindelse med overførsel af pensionsordninger.
Indklagede:Danske Andelskassers Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om manglende rådgivning om forsikring ved kritisk sygdom.

Sagens omstændigheder

Klageren blev kunde i Danske Andelskassers Bank i 1991.

I 2014 flyttede klageren to forsikringer, ”Invalidesum Basis, Letsikring” og ”Letsikring ved død” fra banken til pengeinstituttet P.

Klageren var fortsat kunde hos banken.

I 2018 ønskede klageren at overføre sit engagement hos P til banken.

Den 7. august 2018 var klageren og hans ægtefælle, H, til møde i banken. Banken har oplyst, at formålet med mødet var at samle klagerens bankforretninger og at overføre klagerens engagement hos P til banken. Klageren har oplyst, at formålet med mødet var en gennemgang af hans pensions- og forsikringsforhold.

Under mødet tilgik klageren sin Pensionsinfo. I sagen er fremlagt en udskrift af klagerens Pensionsinfo pr. 7. august 2018, hvoraf fremgik, at dækning ved sygdom omfattede en engangsbetaling for tabt arbejdsevne, men ikke dækning for kritisk sygdom. Det fremgik endvidere, at klageren havde to arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, nr. -910 og nr. -601 hos pensions- og forsikringsselskaberne F1 og F2, at der ikke blev indbetalt på disse, og at der ikke var leveret oplysninger vedrørende pensionsordning nr. -910 hos F1. Det fremgik yderligere, at klageren havde en aldersopsparing hos P, og at klageren via P havde tegnet en livsforsikring og en forsikring mod tabt arbejdsevne hos F1.

I efteråret 2018 blev klagerens engagement hos P flyttet til banken.

I en besked til klageren af 27. november 2018 anførte banken, at den ikke kunne anbefale klageren at slette livsforsikringen tegnet via P, og at tegning af ny livsforsikring via banken forudsatte afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger.

På et ikke oplyst tidspunkt fik klageren en kræftsygdom.

Den 30. april 2019 indgav klageren klage mod banken til Ankenævnet.

Banken har oplyst, at den i forbindelse med klagesagen har rettet telefonisk henvendelse til F1, som har oplyst, at der tidligere havde været dækning ved kritisk sygdom på pensionsordning nr. -910, men at denne var bortfaldet i 2017.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Andelskassers Bank skal betale 164.000 kr.

Danske Andelskassers Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken på mødet i august 2018 forsømte at oplyse ham om, han ikke havde dækning ved kritisk sygdom.

Han havde været basiskunde i banken siden 1991 og ønskede i 2018 at samle sine finansielle engagementer i banken, specifikt sine forsikringer, der hidtil var blevet varetaget af P. Banken inviterede til et pensionsmøde og opfordrede ham og H til at komme til mødet inden flytningen af pensioner. Formålet med mødet var at få et overblik over deres situation, især på pensionsområdet, som han ikke havde styr på. Som lægmand havde han tillid til, at han fik den rigtige rådgivning. Banken anbefalede på mødet, at de ikke indbetalte mere til deres pensionsordninger, da de ellers ville blive modregnet i efterløn.

Banken begik en klar fejl ved ikke at oplyse eller rådgive ham om, at han ikke var dækket ved kritisk sygdom. Kritisk sygdom forsikring er en almindelig forsikring, som et pengeinstitut uomtvisteligt bør oplyse om, når den ene ægtefælle ikke har denne forsikring.

Banken ikke har levet op til sit rådgivningsansvar i henhold til bekendtgørelsen om god skik. Omstændighederne tilsagde, at der var behov for at få en fyldestgørende gennemgang af bankens forsikringspakke. Formålet med mødet var netop at få et tjek på forsikringsmæssige forhold af betydning for hans økonomi. Det gav ikke mening, at dele af ”pakken” blev udeladt. Banken burde derfor af egen drift have rådgivet om relevante muligheder for forsikringer, jf. bekendtgørelse om god skik, § 8, stk. 2.

Forsikringen blev tegnet i 1987 og indeholdt fra starten dækning ved kritisk sygdom. H har samme forsikring og har fortsat dækning ved kritisk sygdom. Han var klar over, at hans arbejdsgiverforsikring ikke var aktiv mere fra august måned 2017. Banken burde have oplyst ham om, at dækningen ved kritisk sygdom var taget ud. Havde han fået oplysningen, kunne han have taget sine forholdsregler og have fortsat sin forsikring. Hvis han havde fået ordentlig rådgivning, havde han omgående gjort noget ved det.

Det følger af § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om god skik, at en finansiel virksomhed har pligt til at bekræfte alle væsentlige aftaler med sine kunder i papirformat eller andet valgt medium. Banken rådgav om forsikringsmæssige forhold på mødet og havde i henhold til bekendtgørelsen pligt til at nedfælde alle væsentlige forudsætninger for rådgivningen i en aftale. Banken påstod oprindeligt, at der fandtes et notat, hvoraf det fremgik, at han var fuldt oplyst om sagen, men banken har efterfølgende oplyst, at der ikke udarbejdes referat af afholdte kundemøder, og at der heller ikke findes et referat af mødet i august 2018.

Banken skal betale en kompensation på 164.000 kr., som er det beløb, han ville have fået udbetalt ved kritisk sygdom.

Danske Andelskassers Bank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende. Banken rådgav klageren fyldestgørende på mødet i august 2018.

Mødet fandt sted på klagerens foranledning og vedrørte klagerens ønske om at samle sine bankforretninger ét sted. På mødet gennemgik parterne klagerens bankforretninger hos P. Klageren tilgik sin Pensionsinfo for at give banken overblik over forsikringer m.v., der var tilknyttet hans konti i P. Parterne aftalte, at der skulle laves en overførselsanmodning på hele klagerens og H’s engagement. Klageren gav på intet tidspunkt udtryk for et ønske om rådgivning vedrørende forsikringsdækning.

Banken var ikke forpligtet til af egen drift at rådgive klageren om manglende forsikringsdækning ved kritisk sygdom i forbindelse med klagerens flytning af sit engagement fra P til banken.

Af vejledningen til god skik bekendtgørelsens § 8 fremgår, at et pengeinstitut skal rådgive af egen drift, hvis omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor, og at der skal ske rådgivning om forsikringsdækninger, når det har betydning for kundens økonomi.

Klagerens økonomi tilsagde på ingen måde et behov for rådgivning om konsekvenserne ved manglende forsikringsdækning. På mødet i august 2018 havde klageren været uden dækning ved kritisk sygdom i et år, hvorfor det må antages ikke at have haft en betydning for hans økonomi. Klagerens økonomi var god. Klageren havde en mindre formue. Klagerens indtægter bestod af udbetalinger fra A-kasse. Rådgivning om forsikring i tilfælde af senere sygdom var ikke relevant på tidspunktet for mødet.

Klageren har aldrig haft en forsikring med dækning ved kritisk sygdom via banken.

Klagerens forsikringsdækning ved kritisk sygdom var ubestridt ikke i kraft i august 2018. Banken var ikke involveret i forsikringens ophør. Klageren har bekræftet, at han var bekendt med, at hans forsikringsdækning via arbejdsgiverordningen var bortfaldet allerede i august 2017. I forbindelse med arbejdsgiverordninger udsendes der normalt breve med mulighed for at opretholde forsikringer m.v. mod betaling af præmie. Klageren må derfor have valgt ikke at videreføre forsikringen. Banken har ikke kunnet få oplyst de nærmere omstændigheder om baggrunden for bortfaldet af forsikringen.

Klageren har ikke dokumenteret at have lidt et økonomisk tab. Klageren har ikke dokumenteret, at han ville kunne have tegnet en ny forsikring mod kritisk sygdom i efteråret 2018, hvis dette havde været drøftet på mødet, eller at han rent faktisk ville have været berettiget til udbetaling herfra.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var i august 2018 kunde i Danske Andelskassers Bank. Klageren var endvidere kunde i pengeinstituttet P. Klageren havde en aldersopsparing hos P og havde via P tegnet en livsforsikring og en forsikring mod tabt arbejdsevne. Klagerens forsikringer omfattede ikke dækning ved kritisk sygdom. Klageren havde endvidere to arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, hvoraf den ene tidligere havde indeholdt forsikringsdækning ved kritisk sygdom, som var ophørt i 2017.

Klageren ønskede at overføre sit engagement hos P til banken og var den 7. august 2018 til møde i banken sammen med sin ægtefælle, H. Klageren har oplyst, at formålet med mødet var en gennemgang af hans pensions- og forsikringsforhold. Banken har oplyst, at formålet med mødet var at samle klagerens bankforretninger og at overføre hans engagement hos P til banken. På mødet tilgik klageren sin Pensionsinfo.

I efteråret 2018 blev klagerens engagement hos P flyttet til banken.

Det lægges til grund, at forsikring ved kritisk sygdom ikke blev drøftet på mødet.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk – udtaler.

Vi finder ikke, at det påhvilede banken af egen drift at rådgive klageren om, at de fra P overførte pensions- og forsikringsordninger ikke omfattede forsikringsdækning ved kritisk sygdom. Vi finder det ikke godtgjort, at banken i sin rådgivning på mødet i august 2018 begik fejl eller forsømmelser, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren.

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Finn Borgquist – udtaler:

Vi kan tiltræde flertallets afgørelse, men finder anledning til at udtale, at vi finder det kritisabelt, at banken ikke i sin rådgivning inddrog spørgsmålet om forsikring ved kritisk sygdom.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.