Betaling trods afmelding. Ikke erhvervsforhold.

Sagsnummer:250/1991
Dato:12-11-1991
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Kirsten Nielsen, Jørgen Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Formalitetsafgørelse - ankenævnets kompetence
Ledetekst:Betaling trods afmelding. Ikke erhvervsforhold.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I forbindelse med salg af en købmandsforretning meddelte klageren ved personlig henvendelse i indklagedes Adelgade afdeling, Præstø, at der ikke længere skulle ske betalinger fra klagerens kassekredit i afdelingen.

Samme dag foretoges via PBS en betaling til en af klagerens leverandører på 149.526,07.

Ved stævning af den 16. januar 1991 sagsøgte indklagede klageren til betaling af restgælden på klagerens kassekredit. Den 16. maj 1991 har retten i Næstved på klagerens begæring forelagt sagen for Ankenævnet.

Klageren har for Ankenævnet nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at kreditere klagerens kassekredit 149.526,07 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om afvisning efter Ankenævnets vedtægters § 2, stk. 2 og stk. 3, og har forbeholdt sig at fremkomme med yderligere, såfremt Ankenævnet beslutter at realitetsbehandle sagen.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at han ved henvendelsen i afdelingen den 18. juli 1989 gav meddelelse om, at der ikke måtte ske flere betalinger fra kassekreditten. Det skyldes således indklagedes fejl, at betalingen desuagtet er gennemført.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen vedrører erhvervsforhold, hvorfor den bør afvises efter Ankenævnets vedtægters § 2, stk. 2 og stk. 3, idet Ankenævnet ikke er kompetent.

Ankenævnets bemærkninger:

Klagen angår spørgsmålet om tilbagekaldelse af en betaling tilmeldt PBS. Betalingen vedrørte en af klageren tidligere drevet erhvervsvirksomhed, men klagen findes ikke at adskille sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold, jvnf. § 2, stk. 2, i Ankenævnets vedtægter.

Som følge heraf

Den indgivne klage fremmes til behandling i realiteten.