Krav om overførsel af aktier i nu ophørte pengeinstitutter til klagernes nuværende pengeinstitut.

Sagsnummer:469/2023
Dato:19-03-2024
Ankenævn:Helle Korsgaard Lund-Andersen, Inge Kramer, Andreas Moll Årsnes, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om overførsel af aktier i nu ophørte pengeinstitutter til klagernes nuværende pengeinstitut.
Indklagede:Finansiel Stabilitet
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om overførsel af aktier i nu ophørte pengeinstitutter til klagernes nuværende pengeinstitut.

Sagens omstændigheder

Klagerne blev i 2005 kunder i Skælskør Bank. Efterfølgende blev de kunder Max Bank (senere overtaget af Finansiel Stabilitet), senere kunder i pengeinstituttet P1 og dernæst i pengeinstituttet P2.

Klagerne havde aktier i Skælskør Bank og i Max Bank. Klagen angår klagernes krav om at få disse aktier overført til deres depot i deres nuværende pengeinstitut, P2.

Finansiel Stabilitet har oplyst, at Skælskør Bank den 30. juni 2010 blev opløst uden likvidation ved overdragelse af selskabets samlede aktiver og forpligtelser til Max Bank, og at aktionærerne i Skælskør Bank i den forbindelse modtog aktier i Max Bank i ombytningsforhold på 11:2, således at aktionærerne i Skælskør Bank for hver 11 aktier á nominelt 20 kr. modtog to aktier á nominelt 20 kr.

Finansiel Stabilitet har oplyst, at Max Bank i oktober 2011 blev erklæret konkurs og overtaget af Finansiel Stabilitet v/ Finansiel Stabilitet Finans II, der videreførte klagernes kundeforhold.

Klagerne blev senere kunder i pengeinstituttet P1. Finansiel Stabilitet har fremlagt to overførselsanmodninger af 28. november 2011, hvorved P1 anmodede Max Bank om at overføre klagernes pensionsdepoter til nye ordninger i P1. Efterfølgende blev klagerne kunder i pengeinstituttet P2.

Klagerne har fremlagt et brev af 28. januar 2014 til det daværende Pengeinstitutankenævnet (nu Det finansielle ankenævn), hvor de kritiserede Skælskør Banks og Max Banks håndtering af deres kundeforhold på en række områder.

Konkursbehandlingen af Max Bank blev afsluttet den 21. december 2016.

Finansiel Stabilitet har oplyst, at konkursaktier fjernes automatisk af VP fra depotet i det år, hvor konkursboet lukkes. Da konkursboet efter Max Bank blev afsluttet i december 2016, blev samtlige aktier i Max Bank slettet af VP og dermed også fjernet fra alle værdipapirdepoter omkring dette tidspunkt.

Klagerne har fremlagt en beholdningsoversigt for H af 30. december 2022 fra P2 vedrørende en ”Ratepension, arbejdsgiverordning”. Det fremgår af oversigten, at ratepensionsdepotet bestod af 1.520 stk. aktier i ”Amagerbanken u/konkurs” til en kursværdi á 0 kr. Klagerne har endvidere fremlagt korrespondance med Finansiel Stabilitet i perioden fra oktober 2014 til december 2021 og i maj 2023 vedrørende blandt andet aktier i Max Bank og indberetning til Skat.

Finansiel Stabilitet har oplyst, at Finansiel Stabilitet i forbindelse med klagernes ansøgning om gældssanering den 16. februar 2023 opgjorde et krav mod hver af klagerne på ca. 28 mio. kr.

Parternes påstande

Den 4. august 2023 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Finansiel Stabilitet skal overføre deres aktier i Max Bank og Skælskør Bank til deres depot i deres nuværende pengeinstitut.

Finansiel Stabilitet har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at de i 9 år forgæves har forsøgt at få Finansiel Stabilitet til at frigive deres retmæssige aktier i henholdsvis Skælskør Bank og Max Bank.

De er bekendt med, at Skælskør Bank aktier nok er konverteret til aktier i Max Bank. Begge banker er gået konkurs.

Sagen går helt enkelt ud på, at Finansiel Stabilitet ikke rettidigt har villet overflytte deres aktier i Max Bank til deres nuværende pengeinstitut. Aktier, som helt lovligt, som Finansiel Stabilitet selv skriver, har ligget i deres pensionsdepot, uanset deres forhold til den tidligere Max Bank. De har med stor undren ikke kunnet få svar på, hvorfor disse aktier ikke kunne overføres, jf. den fremlagte korrespondance, der også omhandler Finansiel Stabilitets og dennes medarbejder/deres tidligere bankrådgiver, M’s, useriøse måde at vejlede dem på gennem de år, de var kunder. På et tidligere møde informerede M, der nu havde en Finansiel Stabilitet ”kasket på”, om, at de grunde, som han var med til at overføre til dem uden udbetaling, nu pludselig var en dårlig forretning.

Finansiel Stabilitets reference til og fremlæggelse af bilag om gældssanering er sagen uvedkommende. Disse bilag hører ikke til i denne sag og bør fjernes. De har også "kedelige" dokumenter liggende om Max Banks useriøse vejledning, som førte til deres families konkurs, men disse hører heller ikke hjemme i denne sag.

Finansiel Stabilitet har til støtte for afvisningspåstanden anført, at Ankenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen, da det, klagerne ønsker at opnå, ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende mellem klagerne og Finansiel Stabilitet, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Finansiel Stabilitet har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at det er en umulighed for alle de i sagen nævnte finansielle virksomheder at efterleve klagernes påstand om, at ”få vores aktier [i Max Bank A/S] overført til depot i [P2].” Max Bank skiftede i 2016 status til ”opløst efter konkurs”, og i forlængelse heraf blev samtlige aktier slettet af VP og dermed også fjernet fra alle værdipapirdepoter. Aktierne i Max Bank eksisterer ikke længere, og af samme grund er det en umulighed for de i sagen nævnte finansielle virksomheder at foretage nogen form for handling med aktier i Max Bank, endsige at overføre sådanne aktier til et depot i P2.

Finansiel Stabilitet korresponderede i foråret 2023 med klagerne om aktier i Max Bank, hvor klagerne blandt andet anførte, at deres aktier efter Skælskør Bank og Max Banks konkurser var overført til og lå i depot hos Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet henviste i den forbindelse klagerne til at kontakte Skat og/eller depotbanken.

Et kontoførende institut har pligt til at indberette beholdningsoplysninger til Skat i henhold til skattekontrolloven. Indberetningerne er tilgængelige for borgerne i skattemappen, som er myndighedernes digitale arkiv for opbevaring af personlige skattedata. Skattemappen indeholder ofte oplysninger helt tilbage til 2003.

Det er efter Finansiel Stabilitets opfattelse en relevant oplysning i sagen, at parterne også har et konkret økonomisk mellemværende, og at de fremlagte bilag vedrørende gældssanering skal indgå i sagen.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises.

Klagerne blev i 2005 kunder i Skælskør Bank. Efterfølgende blev de kunder i Max Bank. Klagerne havde aktier i Skælskør Bank og i Max Bank. Klagen angår klagernes krav om at få disse aktier overført til deres depot i deres nuværende pengeinstitut.

Skælskør Bank blev i 2010 blev opløst ved overdragelse af selskabets samlede aktiver og forpligtelser til Max Bank, og aktionærerne i Skælskør Bank fik ombyttet deres aktier til aktier i Max Bank, der blev erklæret konkurs i oktober 2011 og overtaget af Finansiel Stabilitet, som videreførte klagernes kundeforhold. I november 2011 blev klagernes pensionsdepoter overført til pengeinstituttet P1, og efterfølgende blev klagerne kunder i pengeinstituttet P2. Konkursbehandlingen af Max Bank blev afsluttet den 21. december 2016.

Ankenævnet lægger til grund, at klagernes Skælskør Bank aktier blev ombyttet til Max Bank aktier i 2010, og at klagernes Max Bank aktier i 2011 blev overført fra Max Bank (Finansiel Stabilitet) til klagernes depot i P1. Ankenævnet finder endvidere, at det må lægges til grund, at samtlige Max Bank aktier blev slettet af VP, da konkursboet efter Max Bank blev afsluttet i december 2016.

Ankenævnet kan således ikke pålægge Finansiel Stabilitet at overføre klagernes aktier i Max Bank og Skælskør Bank til deres depot i deres nuværende pengeinstitut.

Klagerne får allerede af denne grund ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.