Spørgsmål om klageren havde opsagt forsikringer. Krav om tilbageførsel af præmie for 2019.

Sagsnummer:375/2019
Dato:06-02-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler.
Klageemne:Kapitalpensionskonti - gruppeforsikring
Forsikring - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om klageren havde opsagt forsikringer. Krav om tilbageførsel af præmie for 2019.
Indklagede:Middelfart Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om forsikring var opsagt af klageren. Krav om tilbageførsel af præmie for 2019.

Sagens omstændigheder

Klageren havde tegnet to forsikringer (en kundeforsikring, lån og kredit og en erhvervsevnetabforsikring) hos et forsikrings- og pensionsselskab, F, via Middelfart Sparekasse. Klageren har oplyst, at forsikringerne blev tegnet i forbindelse med hans og hans daværende ægtefælle, H’s, køb af et hus.

I slutningen af 2017 blev huset solgt i forbindelse med parrets skilsmisse.

I en e-mail af 14. februar 2018 til sin rådgiver, R1, i sparekassen anførte klageren:

”Har du tid til at fixe min pension fredag formiddag”

Den 16. februar 2018 var klageren til møde med R1.

I en e-mail til klageren af 11. oktober 2018 anførte R1:

”Vi snakkede på et tidspunkt om dine forsikringer, og du overvejede at opsige nogle af dem. Jeg kender ikke din forsikringssituation i dag, og du må derfor gerne sende mig en oversigt via denne vejledning.

Du har hos os en livsforsikring og en tab af erhvervsevne forsikring, hvilket der ikke længere er krav om, at du skal have, da du ikke har gæld mere. Men hvis du opsiger dem, så skal du være opmærksom på, at hvis du på et tidspunkt skal have dem igen, så vil det kræve helbredsoplysninger igen.

Det kan også være, at du har fået nogle gode forsikringer via dit nuværende arbejde, og så er dobbeltdækning måske ikke så aktuelt.

Jeg ser frem til at høre fra dig, hvis der skal gøres noget.”

Ved en efterfølgende e-mail af samme dag sendte klageren sin pensionsinfo til sparekassen. I en e-mail til klageren af 22. oktober 2018 anførte R1:

”Tak for info.

Jeg kan se, at der er faktisk en del, som der skal snakkes om og du har flere forskellige muligheder.

Hvad vil du sige til at holde et pensions- og forsikringsmøde? …”

I en e-mail til R1 af 23. oktober 2018 kl. 05.01 anførte klageren:

”Jeg arbejder fast fra kl 7 til 17, men kan godt se om jeg kan slippe væk …

Ellers skriv dine tanker … jeg mener at livsforsikringen tegnet af jer skal væk og resten samles i et pensionsselskab. …”

I en e-mail af samme dag til klageren kl. 10.53 anførte R1:

”I forbindelse med vores kommende pensions- og forsikringssnak, så vil jeg gerne, at du fremover snakker med [R2], der er privatkunderådgiver, da du ikke længere har brug for en erhvervsrådgiver. Jeg håber, at der er ok.

[R2] kan mødes med dig på et af følgende tidspunkter:

Torsdag den 8 nov kl. 15 eller 16

Tirsdag den 13 nov kl. 15 eller 16 …”

I en e-mail til R1 af samme dag kl. 21.39 anførte klageren:

”Lige umiddelbart passer dagene ikke … men som sagt skal jeg nok prøve at få noget til at passe …”

I et brev af 16. november 2018 til klageren oplyste sparekassen, at betaling for forsikringerne på henholdsvis 4.248 kr. (kundeforsikring, lån og kredit) og 11.664 kr. (erhvervsevnetabforsikring) ville blive debiteret klagerens konti i sparekassen den 7. januar 2019.

I en e-mail af 9. januar 2019 til sparekassen rejste klageren indsigelse mod betalingen.

Klageren har oplyst, at en ny rådgiver, R3, sendte ham et skema til brug for opsigelse af forsikringerne. I en e-mail af 23. februar 2019 til sparekassen vedhæftede klageren skemaet og anførte:

”… Dokumentet er rettet til så det stemmer med tidspunktet hvor [R1] blev bedt om at stoppe den + at den endnu en gang blev bedt stoppet i september 2018. …”

Parternes påstande

Den 5. oktober 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Middelfart Sparekasse skal tilbageføre 15.000 kr. til ham.

Middelfart Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at forsikringerne, som lå til grund for huskøbet, skulle have været stoppet i 2017. Han anmodede i august 2017 R1 om at stoppe forsikringerne, da salgsaftale vedrørende huset var underskrevet. R1 svarede, at dette først kunne ske, når alt var på plads i ejendomshandlen. Han anmodede igen i oktober 2017 R1 om at stoppe forsikringerne, da salgsaftale vedrørende huset var underskrevet. I december 2017 var ejendomshandlen afsluttet.

F kunne ikke hjælpe, da sparekassen stod som kunde hos F. F har oplyst, at forsikringerne skal gentegnes hvert år. Forsikringerne gik fra 1/1 til 31/12 og havde tre måneders opsigelsesfrist til udløb ved udgangen af året. Opsigelse skulle derfor ske senest ved udgangen september for at få virkning for det næstfølgende år.

Han accepterede at betale for 2018, da der var tre måneders opsigelse, og da salget af huset var afsluttet i december 2017. Striden drejer sig om 2019 betalingen. Han kan ikke acceptere at betale endnu et år til en forsikring, som er værdiløs, da han ikke ejer huset mere. Han har ikke anmodet om, at forsikringen blev gentegnet.

På et møde den 16. februar 2018 om forsikringerne og hans pensionsordninger oplyste R1, at forsikringerne først kunne stoppes pr. udgangen af 2018, og at han måtte acceptere at betale for 2018, da det var midt i perioden. Han forlod mødet i den overbevisning, at forsikringerne var stoppet nu.

I oktober 2018 skulle han og hans nye rådgiver, R2, lave et tjek på hans pension. Han sendte materiale til R2 til brug for dette og opdagede i den forbindelse, at forsikringerne var aktive. Han skrev i mailen til sparekassen, at forsikringerne skulle stoppes, men sparekassen svarede ikke.

Hans nye rådgiver, R3, sendte ham en opsigelse. Sparekassen oplyste først på dette tidspunkt, at den havde et skema til opsigelse forsikringer. Han returnerede opsigelsen og rettede datoen til oktober 2018, hvilket sparekassen ikke kunne acceptere.

Han har haft fire forskellige rådgivere. Sparekassen skulle have sørget for, at den nye rådgiver fik udført det, som han og den tidligere rådgiver havde aftalt.

Muligvis trak sparekassen tiden ud for at have sikkerhed i forbindelse med hans konkurs, hvor han hæftede for 5,2 mio. kr. gennem firmaet.

Han så først brevet af 16. november 2018 i marts/april 2019. Brevet kunne ikke ses på sparekassens app, som han bruger. For at se brevet skulle han logge på sin PC’er, som han ikke bruger så tit. Han kan dog godt finde en mail fra sparekassen, som henviser til et brev af samme dag fra sparekassen. Han stolede imidlertid på, at sparekassen ville sørge for det aftalte. Efter skilsmissen, hvor H efterlod alt det økonomiske rod til ham, var det svært at følge alle detaljer til dørs.

H havde de samme problemer med at slippe for sine forsikringer.

Sparekassen bør se at få stoppet forsikringerne, så de ikke også skal slås om forsikringerne i år 2020.

Middelfart Sparekasse har anført, at sparekassen henvendte sig til klageren ved e-mail af 11. oktober 2018 for at få afklaret, om klagerens forsikringer skulle opsiges, idet dette tidligere havde været drøftet. Sparekassen gjorde opmærksom på, at der var et rådgivningsbehov, og at det var vigtigt at få afklaret, om klageren var opmærksom på, at det ville kræve nye helbredsoplysninger, hvis han senere ønskede tilsvarende forsikringer. Sparekassen gjorde endvidere opmærksom på, at det i samme anledning skulle undersøges, om klageren var dobbeltdækket. Klageren reagerede ikke på de indholdet af e-mailen, men sendte efterfølgende sin pensionsinfo til sparekassen. Sparekassen gjorde i e-mails af 22. og 23. oktober 2018 klageren opmærksom på, at flere forhold skulle drøftes og inviterede klageren til et møde. Klageren svarede, at han ikke havde mulighed for at mødes de pågældende dage, men ville prøve at få noget til at passe. Sparekassen hørte ikke herefter mere fra klageren før i januar 2019.

Klagerens e-mail af 23. oktober 2018 kan ikke betragtes som en endelig opsigelse af forsikringerne, ligesom der i øvrigt ikke er fremlagt nogen dokumentation for, at aftalerne skulle være opsagt.

Det ville have været direkte erstatningspådragende, såfremt sparekassen havde opsagt aftalerne uden en klar aftale med klageren herom.

Klageren forholdt sig passiv flere gange i forløbet og har derved fortabt muligheden for at opsige aftalerne inden for fristen.

Klageren kan ikke have haft noget berettiget forventning om, at aftalerne var opsagt, så længe der pågik en drøftelse om rådgivning om forsikringerne, og når der var fremsendt brev om betaling af præmie.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde tegnet to forsikringer (en kundeforsikring, lån og kredit og en erhvervsevnetabforsikring) hos et forsikrings- og pensionsselskab, F, via Middelfart Sparekasse. Klageren har oplyst, at forsikringerne blev tegnet i forbindelse med hans og hans daværende ægtefælle, H’s, køb af et hus. I slutningen af 2017 blev huset solgt i forbindelse med parrets skilsmisse.

Klageren har anført, at han i august og oktober 2017 anmodede sparekassen om at stoppe forsikringerne, og at sparekassen svarede, at dette først kunne ske, når alt var på plads i ejendomshandlen. Klageren har endvidere anført, at sparekassen på et møde i februar 2018 tilkendegav, at forsikringerne ville blive stoppet ved udgangen af 2018, og at han i oktober 2018 meddelte sparekassen, at forsikringerne skulle stoppe. Sparekassen har bestridt dette.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at han havde opsagt forsikringerne i 2017 eller 2018. Ankenævnet finder ikke, at klagerens e-mail af 23. oktober 2018 kan betragtes som en opsigelse af forsikringerne. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at sparekassen i 2017 eller 2018 havde forpligtet sig til at bringe forsikringerne til ophør, eller at sparekassen i øvrigt har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre, at sparekassen skal pålægges at erstatte klageren præmiebetalingen for 2019.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.