Indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil. Spørgsmål om skade var indtruffet før eller efter aflevering af bilen.

Sagsnummer:361/2020
Dato:02-06-2021
Ankenævn: Bo Østergaard, Karin Duerlund, Kristian Ingemann Petersen, Ida Marie Moesby, Poul Erik Jensen
Klageemne: -
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil. Spørgsmål om skade var indtruffet før eller efter aflevering af bilen.
Indklagede:Nordania Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil. Spørgsmål om skade var indtruffet før eller efter aflevering af bilen.

Sagens omstændigheder

Den 15. december 2016 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Volkswagen Polo med Nordania Finans (herefter Nordania). Leasingperioden var 36 måneder (tre år) beregnet fra den 1. januar 2017. Bilen blev leveret af et nærmere angivet bilfirma.

Den 5. november 2019 sendte Nordania klageren et brev med oplysning om bestilling af tid til aflevering af bilen ved udløbet af leasingperioden den 1. januar 2020. Af brevet fremgik blandt andet:

”… Sådan kommer du i gang

Det første, du skal gøre, er at vælge et afleveringssted. Det gør du på nordania.dk/book.tid, hvor du finder alt om aflevering af din leasingbil.

Du har mulighed for at blive, til bilen er gennemgået, så du sammen med bilinspektøren kan gennemgå rapporten for eventuelle skader eller mangler. Gennemgangen tager ca. 30 til 40 minutter. …”

Nordania har oplyst, at klageren den 27. december 2019 bookede en drop-off afleveringstid (aflevering uden gennemgang) hos et af Nordania anvist firma, F, til den 2. januar 2020 kl. 15:00 – 15:05. Den 2. januar 2020 ændrede klageren bookingen til en ny drop-off afleveringstid (aflevering uden gennemgang) hos F til den 6. januar 2020 kl. 11:00 – 11:05.

Klageren har fremlagt en kvittering fra F for aflevering af bilen den 6. januar 2020 kl.9:25.

Den 10. januar 2020 gennemgik F bilen og udarbejdede en tilstandsrapport/afleveringsrapport, hvori der blev noteret skader opgjort til i alt 15.760 kr. (ridse forreste fælg 2.380 kr., bule dørpanel indvendigt 1.276 kr., ridse dørpanel plastskørt 2.277 kr., ridse bagerste fælg 2.380 kr., ridse tagstolpe 834 kr., ridse forreste fælg 2.380 kr., bule frontklap 4.233 kr.). Samme dag sendte Nordania tilstandsrapporten og en faktura til klageren, hvoraf fremgik, at klageren skulle betale i alt 17.080,66 kr., herunder skader 15.760 kr., manglende registreringsattest 100 kr. og overkørte kilometer 1.220,66 kr.

Ved en mail af 15. januar 2020 til Nordania anførte klageren følgende:

”Jeg kvitterer for modtagelsen af afleveringsrapport af leaset bil [registreringsnummer].

Jeg accepterer derimod IKKE kravet og afviser hermed kravet og at betale den faktura I fremsender.

Årsag:

Der opkræves erstatning på buler (motohjelm) som IKKE va[r] der da jeg afleverede.

Der opkræves betaling for nye FÆLGER, selvom det er hjulkapslen der er beskadiget.

Der er opkrævet betaling for ridser så små, at jeg knap kan se dem på billedet.

Jeg kræver at få bilen gennemgået af uvildig sagkyndig hos eksempelvis FDM, elle[r] lader sagen overgå til retslig gennemgang.”

Ved en mail af 16. januar 2020 til klageren anførte Nordania:

”Din bil er blevet gennemgået af [F], som er en uvildig sagkyndig på linje med FDM.

Vi har gennemgået rapporten fra [F] og set på billederne og kan ikke genkende din beskrivelse af skaderne.

Din bil er udstyret med aluminiumsfælge og det er dem der på billederne har tydelige skader. De øvrige skader (buler og ridser) er også tydelige og ridserne kræver alle omlakering/polering at udbedre.

Hvis du kan dokumentere at en eller flere skader ikke var der, da bilen blev afleveret, bedes du fremsende det til os.

Skaderne er desuden opgjort i henhold til Forsi, som er forsikringsselskabernes integrerede skadeopgørelsessystem.”

Nordania har oplyst, at bilen den 4. februar 2020 blev solgt på bilauktion.

Ved en mail af 5. februar 2020 fastholdt klageren sin indsigelse over for Nordania. Den 6. februar 2020 gennemgik både F og Nordanias tekniske afdeling på ny skadestakseringen/fotodokumentationen, og Nordania fastholdt afvisningen af klagerens indsigelse.

Af leasingaftalen af 15. december 2016 fremgik blandt andet:

”… Det påhviler leasingtager at tegne ansvars- og kaskoforsikring. …

Leasinggiver og leasingtager har indgået service- og vedligeholdelsesaftale, som en integreret og fast del af privatleasingaftalen. …

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter ydelser som nævnt i vedlagte bilag 1. …

§ 9 – Vedligeholdelse

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen, jf. bilag 1. Leasingtager skal herudover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.  …

§ 10 - Risiko

Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri) fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver.

… Hvis leasingbilen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang reparation ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen. …

§ 11 – Forsikring

Medmindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiver om, at leasinggiver tegner forsikring for leasingtagers regning, er leasingtager forpligtet til for egen regning at tegne ansvars- og kaskoforsikring af leasingbilen og til ved eventulle skader at underrette leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet.

… Leasingtager hæfter selv for eventuel selvrisiko på den valgte forsikring. …

§ 15 – Tilbagelevering

Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere leasingbilen på et af leasinggiver angivet sted …

Rettidig aflevering af bilen ved leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter leasingaftalens udløb eller den dato, der er aftalt ved ophør før leasingaftalens udløb. …

Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en af leasingiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. Det forhold, at leasinggiver betaler for gennemgangen berører ikke vedkommendes uafhængighed.

Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen og skal derfor forud for tilbageleveringen/gennemgangen underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget.

Leasingbilen skal ved tilbageleveringen være i en stand, der som minimum svarer til, hvad der er beskrevet i vedhæftede bilag 2.

Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager, såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader. … ”

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfattede de af fabrikanten foreskrevne serviceeftersyn samt reparationer, der var nødvendige som følge af normal drift og slitage. Aftalen omfattede ikke ”Skader på f.eks. dæk (herunder punktering), glas, karrosseri og skader på lakering samt skader af udefra kommende påvirkninger …”.

Af bilag 2 til leasingaftalen fremgik blandt andet:

”… Vejledning om krav til bilens stand (eksteriør/interiør)

EKSTERIØR:

Karosseriskader:

Alle former for skader på karosseri accepteres ikke, hvorfor du straks skal anmelde sådanne skader til forsikringsselskabet samt foranledige skaderne udbedret. Reparation skal udføres i henhold til producentens garanti og serviceforskrifter, herunder eventuel efterbehandling af rustbeskyttelse. Ved karosseriskader over 10.000 kr. skal du straks underrette leasinggiver skriftligt.

Mindre skader:

Enkelt bule op til 10 mm accepteres dog, såfremt der ikke konstateres lakskader i forbindelse med bulen. Såfremt flere buler forefindes på samme emne (f.eks. dør, tag, kofanger), skal du dog anmelde dette til forsikringsselskabet og foranledige skaderne udbedret, uanset bulernes størrelse.

Hjul og dæk:

… Letmetalfælge skal være skadefri. …”

Parternes påstande

Den 27. september 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordania Finans skal frafalde/nedsætte det fakturerede krav på betaling af 15.760 kr. for skader på bilen.

Nordania Finans har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun afleverede bilen hos F rengjort og i god stand den 6. januar 2020 og fik efterfølgende en opkrævning for en lang række fejl, som hun ikke var enig i, blandt andet en meget dyr bule i kølerhjelmen, som ikke var der på afleveringstidspunktet. Der var store uoverensstemmelser mellem den bil, som hun afleverede, og de skader, som hun fik opkrævning på.

Hun ønskede ved aflevering af bilen hos F ikke at fravælge at være til stede ved gennemgangen, men grunden til at hun havde en tid uden gennemgang var, at det var den eneste tid, som hun kunne få.

De priser, der er sat på skaderne, ligger markant højere end FDM’s priser på samme slags skader.

Efter tre års kørsel i bilen må der påregnes skader på fælge.

Efter hun fik fakturaen i januar 2020, var hun i dialog med Nordania mange gange og bad om, at der blev foretaget en uvildig revurdering af bilen, hvor hun var til stede, hvilket hun af en medarbejder i Nordania telefonisk fik tilsagn om, at hun havde ret til. Nordania må have en optagelse af den telefonsamtale, da medarbejderen lovede, at samtalen ville blive noteret/optaget.

Det er muligt, at Nordania mener, at F er uvildig, men hun er uenig i synet af bilen og har derfor bedt om et nyt uvildigt syn, hvilket hun har ret til. På trods af dette blev bilen solgt på auktion den 5. februar 2020 uden, at hun fik mulighed for en uvildig gennemgang. Det tyder på, at der skete en procedurefejl internt i Nordania.

Efter at hun havde forsøgt at tale med Nordania, besluttede hun at involvere FDM for at få hjælp til at vurdere sagsforløbet. FDM bakkede hende op i, at hun burde have haft muligheden for at være til stede ved en revurdering af bilen. Da hun erfarede, at bilen var blevet solgt, uden at hun var blevet hørt, har hun efterfølgende forsøgt at tilbyde et forlig på fakturaen, som Nordania også har afvist.

Sagsforløbet har været mangelfuldt, uretmæssigt og urimeligt, og Nordania bør derfor frafalde/nedsætte det fakturerede krav på betaling af 15.760 kr. for skader på bilen.

Nordania Finans har blandt andet anført, at Nordania har faktureret sit krav på betaling af skader i overensstemmelse med den mellem parterne indgåede leasingaftale, jf. leasingaftalens § 15 samt aftalens bilag 2.

Klageren havde booket en drop-off tid til aflevering af bilen og havde således afstået fra at gøre sin ret til tilstedeværelse under gennemgangen gældende.

Tidsbookingsystemet viser hvilke afleveringstider der er tilgængelige MED/UDEN gennemgang (drop-off), og det lyder meget sandsynligt at der ikke har været flere tilgængelige afleveringstider MED gennemgang, når tidsbestilling skete få dage før ønsket tilbagelevering. Nordania anbefaler sine privatleasingkunder at booke tid til aflevering i god tid og gerne en måned inden leasingaftalens udløb, især såfremt man ønsker et specifikt tidspunkt eller aflevering med gennemgang. Klageren havde - uagtet denne anbefaling - booket tid til aflevering med ganske kort varsel (to hverdage i begge tilfælde).

I henhold til normal procedure har bilen herefter henstået aflåst på F’s indhegnede opbevaringsplads fra tilbageleveringstidspunktet, og indtil bilen blev besigtiget den 10. januar 2020. Det er derfor Nordanias opfattelse, at de anførte skader var til stede på afleveringstidspunktet.

Tilstandsrapporten er korrekt udfærdiget både med hensyn til kategorisering af skader og beløbene for skadernes udbedring. Afleveringsstedet ”F” konstaterede blot de mangler, der var til stede, jf. tilstandsrapporten med billedmateriale, der er fremlagt i sagen. Afleveringsstedet, F, er uvildig i forhold til gennemgang af bilen, og F opgør skaderne på samme måde som de FDM afleveringssteder, som privatleasingkunder i øvrigt også kan vælge som afleveringssted. F og FDM indskriver bilerne ud fra en ensartet proces og i det samme skadesopgørelsessystem.

Det fremgår intetsteds af Nordanias sagskommentarer, at klageren skulle være lovet en fornyet gennemgang af bilen. En sådan anden gennemgang ville også være uforenelig med Nordanias praksis. Der kan i stedet henvises til den omfattende billeddokumentation med beskrivelse af skaderne.

I forhold til det af klageren anførte om optagelse af samtale med en medarbejder i Nordania, kan det oplyses, at en sådan ikke har fundet sted, men det fremgår af sagen, at klageren og hendes mand har været i telefonisk kontakt med Nordania flere gange, og at FDM har rettet henvendelse til Nordania på vegne klageren med tilbud om en forligsmæssig løsning af sagen, som dog er blevet afvist af Nordania, da Nordania finder skaderne korrekt opgjort.

Nordanias tekniske afdeling har kyndigt gennemgået sagen på ny ud fra det foreliggende billedmateriale samt vurderet de enkelte punkter i tilstandsrapporten i forhold til privatleasingaftalens bilag 2, der indeholder en beskrivelse af, hvilke skader som accepteres/ikke accepteres. Nordanias tekniske afdeling har herefter konkluderet, at de oplyste skader på bilen er korrekt registreret og opgjort.

Ankenævnets bemærkninger

Den 15. december 2016 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Volkswagen Polo med Nordania Finans (herefter Nordania). Efter leasingperiodens udløb den 1. januar 2020 afleverede klageren bilen til F. Den 10. januar 2020 gennemgik F bilen og udarbejdede en tilstandsrapport, hvori F noterede skader for 15.760 kr. Klageren har bestridt de i rapporten opgjorte skader og har blandt andet anført, at skaderne må være sket efter aflevering af bilen, og at de priser, der er sat på skaderne, ligger markant højere end FDM’s priser på samme slags skader.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til kravet vil forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.