Spørgsmål om hæftelse for misbrug som følge af passivitet

Sagsnummer:892/2010
Dato:22-03-2012
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Hans Daugaard, Troels Hauer Holmberg og Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Betalingstjenester - passivitet
Passivitet - hæftelse
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug som følge af passivitet
Indklagede:Eik Bank Danmark (Spar Lolland)
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren som følge af passivitet hæfter for en betaling, der i april 2010 uberettiget blev hævet på klagerens konto. Indsigelse blev fremsat i november 2010.

Sagens omstændigheder

Klageren har en konto med et tilknyttet VISA/Dankort (-738) hos Eik Bank Danmark (Spar Lolland).

I perioden 11. april til 15. april 2010 var klageren på kongres i udlandet. Han skulle være rejst hjem den 15. april 2010, men flyet blev aflyst på grund af et vulkanudbrud. Klageren indkvarterede sig på et motel og betalte 49,49 $ (ca. 276,21 kr.) for opholdet med sit VISA/Dankort.

Den 21. april 2010 blev der foretaget en transaktion på USD 1890 (ca.10.723,15 kr.) på klagerens VISA/Dankortkonto (-738).

Den 19. august indgav klageren via e-mail en indsigelse mod en transaktion på USD 449,63 (ca. 2.657,04 kr.) som var trukket på klagerens konto (-738) den 17. august 2010. Han har anført, at han opdagede det ved en tilfældighed. Banken refunderede klageren dette beløb.

Den 29. november 2010 sendte klageren en indsigelse via e-mail mod transaktionen på USD 1890.

Af klagerens e-mail fremgår:

"…

Jeg var i … hvor jeg overnatted[e] på … Motel den. 15 april. De[t] beløb er trukke[t] fra min konto den. 20. april. Dette er OK. Men jeg har opdaget at der er trukke[t] et yderligere beløb på 1890$ eller 10723 kr. den. 26. april. [Dette] beløb ken[der] jeg ikke noget til. Jeg har forsøgt at skrive til hotel[l]et, men det se[r] ud som om jeg ikke kan komme videre. Der vedlægges e-mail kom[m]unikation samt faktura fra Motel[l]et fra den. 15 april."

Ved e-mail af 30. november 2010 besvarede banken klagerens henvendelse:

"…

Som jeg forstår din kontakt, omhandler den om, et ophold på et hotel i april 2010. prisen for dette var USD 49,49/DKK 276,21 der er trukket på din konto den 20. april 2010.

Der er så yderligere trukket USD 1890,00 som du ikke kan vedkende dig.

Du har medsendt dokumenter/svar fra sælger som indeholder korrespondance fra nov. mdr 2010. Du må have konstateret det uretmæssige beløb allerede i april mdr. – går jeg ud fra.

Jeg kan umiddelbart ikke se af det medsendte hvornår din kontakt til sælger er startet og jeg kan ikke se, at der er medsendt oplysninger om, at du ikke kender til det store beløb, USD 1890,00

Jeg har brug for tydelig dokumentation fra dig, som viser mig, at du har kontaktet dem tilbage i april mdr., at din kontakt til dem omhandler at du ikke kender til det store beløb der er trukket.

Beløbet er trukket for mere end 7 mdr. siden, og vi har umiddelbart ikke på nuværende tidspunkt, nogen mulighed for at afvise/tilbageføre beløbet.

Men hvis du sender mere materiale ind til mig, der viser det jeg har eftersøgt, jf. ovennævnte, skal jeg se hvad vi har mulighed for at gøre for at hjælpe dig.

…"

Samme dag besvarede klageren bankens e-mail som følger:

" …

Det er rigtigt. Det er det sidste beløb, USD 1890,00 som jeg ikke kan vedkende mig. Desværre har jeg først opdaget det uretmæssige beløb kun i november mdr. og ikke i april. Og med det samme har jeg forsøgt at kontakte hotelkæden da jeg ikke kunne se hotellets adresse på fakturaen. Jeg har vedlagt alle e-mails som jeg har skrevet og modtaget fra hotelkæden.

…"

Den 3. december 2010 sendte banken følgende e-mail til klageren:

" …

Tak for dit svar vedr. indsigelse, USD 1890,00.

Jeg har nu gennemlæst de medsendte mail[s], og kan se, at du har skrevet dertil/Hotellet primo november 2010, vedr. beløbet der er trukket den 26. april 2010. Det er mere end 6 måneder efter at beløbet er trukket, du konstaterer dette træk, og kontakter sælger.

Vi har desværre på nuværende tidspunkt ingen mulighed for eller hjemmel til, at afvise betalingen, grundet den forholdsvis sene kontakt du både har foretaget til sælger og til os.

Jeg vil tillade mig, at henvise til de regler der er tilknyttet VisaDankort, hvori det er anført at man som kortholder jævnligt bør tjekke sin konto og så hurtigt som muligt kontakte banken, når man konstatere[r] at der er trukket uretmæssigt på ens konto.

Jeg kan på nuværende tidspunkt anbefale dig, at kontakte sælger/hotellet og her bede om at få din[e] penge tilbage. Medsend evt. et scannet print af det træk der er sket til sælger.

…"

Den 15. december 2010 fastholdt banken afvisningen.

Af bankens "Regler for Visa/Dankort" fremgår:

"…

5 Kontrol af posteringer på din konto

Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have foretaget, skal du henvende dig i dit pengeinstitut snarest muligt. Du skal i den forbindelse være opmærksom på fristerne i afsnit 6 og 7.

I forbindelse med den løbende kontrol af posteringer på din konto skal du være opmærksom på, at når du bruger dit kort til køb over Internettet eller ved brug af post- eller telefonordre, må forretningen som udgangspunkt først trække beløbet, når varen er blevet sendt. Ved køb af fx flybilletter eller koncertbilletter trækker forretningen dog beløbet allerede ved booking af rejsen eller bestilling af koncertbilletten.

7 Tilbageførsel af betalinger som du ikke har godkendt

Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger med dit kort, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal du henvende dig til dit pengeinstitut snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om du har henvendt dig rettidigt i dit pengeinstitut, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 5. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til pengeinstituttet senest 13 måneder efter, at beløbet er trukket på din konto.

Dit pengeinstitut vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil pengeinstituttet igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af kortet, vil pengeinstituttet eventuelt kunne gøre ansvar gældende overfor dig, jf. afsnit 9.

Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan pengeinstituttet kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten.

…"

Parternes påstande

Klageren har den 22. december 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Eik Bank Danmark skal betale 10.723,00 kr. (USD 1890).

Eik Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han opdagede den uberettigede hævning i starten af november 2010. Han skrev den 2. november 2010 til hotelkæden og fik oplyst, at motellet ikke længere var med i hotelkæden. Efterfølgende forsøgte han forgæves telefonisk at kontakte motellet.

Den 29. november 2010 kontaktede han banken og rejste indsigelse mod den uberettigede hævning.

Det fremgår af kortreglerne vedrørende VISA/Dankort, at han har op til 13 måneder til at henvende sig til banken ved en misbrugstransaktion.

"…

Han kontrollerer sine konti ca. en gang årligt. Banken har sendt alle kontoudtog elektronisk til hans E-Boks, som han ligeledes kontrollerer en gang om året. Når han logger på sin netbank dagligt er det for at udføre transaktioner og ikke for at kontrollere sine konti.

Beløbet på 2.657 kr. fra den 17. august 2010 opdagede han tilfældigvis, da beløbet blev trukket i USD, og han vidste, at han ikke havde været i udlandet på det tidspunkt. Det er formodentlig samme person, der har misbrugt en kopi af hans VISA/Dankort både i august og i april 2010. Dette burde hjælpe banken til at finde frem til personen, der misbrugte hans VISA/Dankort.

…"

Han fandt efterfølgende flere omtaler på internettet af anmeldelser om misbrug af kreditkort i forbindelse med det pågældende motel.

Banken har henvist til Pengeinstitutankenævnets afgørelse 445/2009, der bl.a. omhandlede misbrug af et Dankort foretaget af et nært familiemedlem. I hans tilfælde var der ingen fra familien, der misbrugte VISA/Dankortet. Hans originale VISA/Dankort blev heller ikke anvendt til transaktionerne.

Eik Bank Danmark har anført, at klageren burde have konstateret transaktionen, da han modtog kontoudskriftet af 16. august 2010. Han burde have rejst indsigelse mod beløbet.

Banken under sig desuden over, at klageren opdager den uretsmæssige hævning i august 2010, men ikke hævningen den 26. april 2010.

Det bemærkes endeligt, at banken har talt med Nets, der har oplyst, at købet er foretaget som et fysisk køb, hvor magnetstriben er benyttet. Der er således enten brugt kode eller underskrift. Nets har optyst, at det ikke er muligt at fremskaffe yderligere oplysninger, da købet er foretaget for sål længe siden.

Det fremgår af kortreglerne om VISA/Dankort, at han har pligt til jævnligt at kontrollere kontoudskrifter og snarest muligt kontakte banken efter at han konstaterede den uberettigede transaktion. Der henvises endvidere til bankens "Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter – tillæg om betalingstjenester".

I kortreglerne og forretningsbetingelserne er der tale om en konkret vurdering i forhold til, hvorvidt klageren har henvendt sig rettidigt til banken. 13 måneders fristen er en udtømmende frist, hvilket skal forstås således, at det er absolut sidste mulighed for at indgive en indsigelse, 13 måneder efter beløbet er trukket.

Klageren indgav den 19. august 2010 en indsigelse mod en anden uberettiget transaktion på et beløb på 2.657,04 kr., der blev trukket på klagerens konto den 17. august 2010. Klageren burde derfor være bekendt med vigtigheden af at kontrollere sine posteringer.

Klageren har adgang til netbank, hvoraf posteringer fremgår. Klageren var i perioden fra den 26. april 2010, hvor beløbet er trukket og til den 29. november 2010, hvor klageren første gang rejste indsigelsen, logget på netbank 20 gange, jf. udskrift af netbanklogin, der er fremlagt under sagen.

Den omstændighed, at klageren først fremsatte indsigelse ca. syv måneder efter at transaktionen er gennemført betyder, at der ikke længere kan ske chargeback.

Klageren har udvist passivitet og hæfter derfor for transaktionen.

Der henvises til Pengeinstitutankenævnets afgørelse 445/2009, der illustrerer, at klageren mistede sin ret til at gøre indsigelse gældende mod en misbrugstransaktion som følge af passivitet.

Ankenævnets bemærkninger

Den uberettigede hævning på 1890 USD (ca. 10.723,15 kr.), der skete med klagerens VISA/Dankort, fremgik af et kontoudtog, der blev sendt til klageren den 16. august 2010.

Klageren har oplyst, at han opdagede den uberettigede transaktion i begyndelsen af november 2010. Den 29. november 2010 sendte han en indsigelse via e-mail til Eik Bank. Klageren har oplyst, at han i øvrigt kontrollerede sine konti ca. en gang om året.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Hans Daugaard og Troels Hauer Holmberg - udtaler:

Den 1. november 2009 trådte lov om betalingstjenester i kraft. Loven implementerer betalingstjenestedirektivet. Direktivet fastsætter bl.a. nye regler for forbrugeres adgang til at få tilbageført uautoriserede betalingstransaktioner. Det fremgår af direktivets artikel 58, at "For at kunne kræve tilbagebetaling af en transaktion skal brugeren af betalingstjenester underrette sin udbyder af betalingstjenester snarest muligt efter at have konstateret uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner, der giver anledning til krav … og ikke senere end 13 måneder efter debiteringsdatoen …Artikel 58 er gennemført ved lov om betalingstjenester § 63, og den danske lov skal fortolkes i overensstemmelse med direktivets artikel 58.

Vi finder, at en forbruger herefter mister sin indsigelse vedrørende uautoriseret betalingstransaktion, såfremt forbrugeren efter at have konstateret den uberettigede transaktion ikke retter henvendelse til banken snarest muligt. Vi lægger til grund, at klageren opdagede den uberettigede transaktion i starten af november 2010, og at han straks herefter rettede henvendelse til det hotel, hvor transaktionerne var foretaget. Under hensyn hertil, finder vi, at klageren ved at have henvendt sig til banken den 29. november 2010 har reageret snarest muligt. Vi finder endvidere, at klageren ikke har givet banken anledning til at tro, at han ikke ville gøre indsigelse mod den pågældende transaktion, eller at han på anden måde har mistet sin indsigelse ved passivitet.

To medlemmer – Jesper Claus Christensen og Kjeld Gosvig Jensen – udtaler:

Det fremgår blandt andet af bemærkningerne til forslaget til lov om betalingstjenester § 63, at "selvom der efter bestemmelsen gælder en frist på højest 13 måneder til at gøre indsigelser gældende, kan brugeren af betalingstjenester fortabe denne ret på et tidligere tidspunkt på grund af passivitet".

Efter ordlyden af betalingstjenestelovens § 63 (hvorefter indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt efter debiteringen) og lovbemærkningerne m.m. regulerer reglen ikke kun de situationer, hvor betaleren er kommet til kundskab om den uautoriserede betalingstransaktion, men også de situationer, hvor betaleren ikke gør sig bekendt med en betalingstransaktion f. eks. ved at undlade at se eller åbne kontoudskrifter eller ved at undlade at gå ind på sine kontobevægelser i mobilbank, netbank, netbank light, pengeautomater eller telefonbank. Det bemærkes, at denne forståelse af betalingstjenestelovens § 63 stemmer med den almindelige opfattelse i den juridiske litteratur, se f. eks. Camilla Hørby Jensen: Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked (2010) side 156.

Overvejelser om hvad der kan lægges i den sproglige formulering af direktivet kommer derfor i anden række. Det bemærkes i denne forbindelse, at direktivteksten ikke synes at afskære, at passivitet kan tillægges betydning i spørgsmålet om udnyttelse af 13 måneders fristen, jf. direktivets præambel, Kommissionens vejledning om indre marked lovgivning, og Kommissionens rapport fra september 2011 om direktivets implementering i Danmark (hvoraf det fremgår, at betalingstjenestelovens § 63 er en konform implementering af direktivets artikel 58). Endvidere kan henvises til, at direktivets hovedregel (artikel 47) om detaljeret "snarest mulig" underretning til betaleren om ind- og udgående betalingstransaktioner er implementeret i betalingstjenestelovens § 53 og § 54, og til den varierende måde national ret på grundlag af direktivet efter det oplyste skal forstås i andre lande.

Passivitet efter betalingstjenestelovens § 63 kan kun komme på tale på baggrund af en konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte sag.

Det fremgår, at klageren dagligt loggede sig på netbank for at foretage transaktioner, og han har oplyst, at det ikke var "for at kontrollere min konto". Uanset om klageren på et tidspunkt fra 21. april 2010 til starten af november 2010 måtte have fået kendskab til transaktionen fra den 21. april 2010, har klageren, når han først henvendte sig til banken den 29. november 2010 fortabt retten til at gøre indsigelse gældende. Det bemærkes, at klageren i den ca. 7 måneder lange periode i meget betydelig grad har haft anledning til og mulighed for at gøre banken bekendt med den uautoriserede betaling, som sagen omhandler, og at klageren i aftalen med banken har forpligtet sig til at føre løbende kontrol med posteringer, samt at klageren ikke har opfyldt denne pligt.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Eik Bank Danmark (Spar Lolland) skal inden 30 dage tilbageføre 10.723,15 kr. til klagerens konto med valør fra den dato, hvor den uautoriserede transaktion blev debiteret klagerens konto.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.