Udlån, overførsel af ydelser, aftale.

Sagsnummer:626/1992
Dato:23-07-1993
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Gert Bo Gram, Lars Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Udlån, overførsel af ydelser, aftale.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Den 24. oktober 1989 overgav indklagedes Amagertorv afdeling, København, klagerens og klagerens ægtefælles engagement til retslig inkasso. Engagementet bestod af et lån, ydet klageren og ægtefællen som solidarisk hæftende debitorer samt et lån og en kredit ydet ægtefællen. Den 20. november 1989 indgik klageren og ægtefællen et frivilligt forlig med indklagede, ifølge hvilket fælleslånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 2.500 kr.; ægtefællen indgik tillige frivilligt forlig med indklagede, hvorefter ægtefællens lån og kredit skulle afvikles med en månedlig ydelse på henholdsvis 2.900 kr. og 1.000 kr.

Den 26. marts og den 24. april 1990 debiteredes ydelsen vedrørende fælleslånet og ydelserne vedrørende ægtefællens lån og kassekredit klagerens økonomikonto.

I juni 1990 overførtes fælleslånet og klagerens økonomikonto til Unibank. I forbindelse med opgørelsen af økonomikontoen overførte indklagede den 21. juni 1990 9.187,50 kr. til ægtefællens kredit. Beløbet vedrørte en terminsydelse fra et pantebrev, klageren havde håndpantsat til indklagede til sikkerhed for fælleslånet.

Efter at klagerens advokat og indklagede har brevvekslet vedrørende berettigelsen af overførslerne fra økonomikontoen til ægtefællens udlånsengagement, har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre hende 3.900 kr. overført til ægtefællens engagement den 26. marts 1990, 3.900 kr. overført til ægtefællens engagement den 24. april og 9.187,50 kr. overført til ægtefællens kredit den 21. juni 1990.

Indklagede har, efter at sagen er indbragt for Ankenævnet, efterkommet klagen for så vidt angår det den 21. juni 1990 overførte beløb på 9.187,50 kr., men har derudover nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren bestrider, at hun skulle have givet afdelingen bemyndigelse til at overføre beløb fra hendes økonomikonto til ægtefællens udlånsengagement, hvorfor indklagede bør godtgøre hende de omtvistede beløb.

Indklagede har anført, at de omtvistede beløb på 2 x 3.900 kr. er overført til ægtefællens udlånsengagement i henhold til telefonisk aftale med klageren, som afdelingen i denne periode havde en ekstraordinær hyppig kontakt med.

Ankenævnets bemærkninger:

Det findes ikke tilstrækkeligt godtgjort, at klageren forinden overførslen af de omtvistede beløb havde givet indklagede tilladelse hertil.

Som følge heraf

Indklagede bør inden 4 uger godtgøre klageren 3.900 kr. med tillæg af renter fra 26. marts 1990 og 3.900 kr. med tillæg af renter fra den 24. april 1990. Klagegebyret tilbagebetales klageren.