Krav i forbindelse med returnering af falsk check.

Sagsnummer:254/2007
Dato:24-01-2008
Ankenævn:John Mosegaard, Peter Stig Hansen, Carsten Holdum, Ole Jørgensen, Bent Olufsen
Klageemne:Check - falsk check
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Check - udenlandsk check
Ledetekst:Krav i forbindelse med returnering af falsk check.
Indklagede:Sparekassen Kronjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens hæftelse for en udenlandsk check, der blev returneret på grund af falsk.

Sagens omstændigheder.

Den 9. august 2007 (torsdag) henvendte klageren sig til Mørke Sparekasse, nu Sparekassen Kronjylland, med en udenlandsk check på 4.800 EUR, der var udstedt til ham. Checken blev indløst, og modværdien af checkbeløbet, der udgjorde 35.582,72 kr., blev indsat på klagerens konto i sparekassen.

Af sparekassens kvittering, der er dateret den 10. august 2007, fremgår bl.a.:

"Alle checks krediteres med forbehold om honorering."

Klageren har anført, at han spurgte, om der ville være problemer, hvis checken viste sig at være falsk. Den ekspederende medarbejder i sparekassen oplyste, at der ville gå 4-5 dage, før checken var kontrolleret "nede ved Fyn", og at når pengene var på hans konto, betød det, at checken var god nok. Han spurgte, om han efterfølgende kunne miste pengene, hvis checken var falsk, og fik det svar, at det kun var ham, som kunne hæve på kontoen. Han troede derfor, at checken var god nok, hvis pengene kom ind på kontoen, og at han ikke efterfølgende kunne miste pengene, hvis noget andet efterfølgende skulle vise sig.

Sparekassen har anført, at klageren fik at vide, at checken ville blive videresendt til Fionia Bank, fordi sparekassen ikke selv kunne indløse den.

Den 13. august 2007 (mandag) henvendte klageren sig til sparekassen for at hæve en del af checkbeløbet. Klageren har anført, at han fortalte, at det drejede sig om salg af en bil, og at han skulle hæve 2.875 EUR, som skulle sendes til køberens transportør. Han spurgte, om sparekassen kendte til Western Union Money Transfer, hvilket ikke var tilfældet. Han spurgte igen, om han kunne miste pengene, hvis checken var falsk og fik det samme svar om, at pengene var sikret på kontoen, og at det kun var ham, som kunne hæve. Ifølge sparekassen var kvitteringen et bevis, som udgjorde hans sikkerhed, hvis noget skulle gå galt. Da han på grund af sparekassens oplysninger var sikker på, at han ikke kunne komme i klemme, hævede han beløbet og gennemførte overførslen til transportøren samme dag.

Sparekassen har anført, at klageren spurgte, om man i sparekassen troede, at checken kunne være falsk. Klageren fik at vide, at det vidste man ikke, og at det nok ville være en god ide at vente et par dage med at hæve pengene. Klageren fortalte, at han skulle videresende nogle penge via Western Union. Den ekspederende medarbejder anbefalede klageren at undersøge, hvordan han ville være stillet, hvis det skulle vise sig, at checken var falsk. Klageren oplyste ikke, at det drejede sig om salg af en bil, eller at en del af pengene skulle sendes tilbage til checkudstederen. Det var medarbejderens opfattelse, at der kunne være tale om en kasinogevinst, der skulle deles med andre spillere. Sådanne sager havde man haft en del af i sparekassen tidligere.

Klageren har under sagen fremlagt blanketter for to overførsler via Western Union på i alt 2.574,45 EUR til en betalingsmodtager i Tyrkiet. Ifølge blanketterne betalte klageren i alt 20.930 kr. for overførslerne, herunder i alt 1.075 kr. til dækning af omkostninger.

Den 20. august 2007 fik sparekassen af Fionia Bank besked om, at checken var falsk. Klageren blev telefonisk informeret om returneringen af checken.

Ved skrivelse af 10. september 2007 opkrævede Fionia Bank checkbeløbet hos sparekassen.

Den 13. september 2007 underskrev klageren en aftale med et andet pengeinstitut om overførsel af sit engagement.

Den 14. september 2007 hævede sparekassen 35.582,72 kr. på klagerens konto.

Parternes påstande.

Den 19. september 2007 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Kronjylland skal tilbagebetale det hævede beløb på 35.582,72 kr.

Sparekassen har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at sparekassen såvel ved indløsningen af checken som ved den efterfølgende hævning forsikrede ham om, at han ikke løb nogen risiko, og at han ikke ville miste pengene, hvis det efterfølgende viste sig, at checken var falsk. Sparekassen har derfor uberettiget hævet 35.582,72 kr. på hans konto.

Da han indleverede checken, blev han ledsaget af sin mor, som kan vidne om de oplysninger, han fik af sparekassen.

Han stolede på sparekassen og disponerede i tillid til sparekassen oplysninger.

Sparekassen vidste, at checken vedrørte et bilsalg, og at han via Western Union skulle videresende en del af checkbeløbet til købers transportør. Sparekassen burde have advaret ham om, at der kunne være tale om svindel.

Sparekassen hævede ikke checkbeløbet på kontoen i umiddelbar forlængelse af checkens returnering og bibragte ham herved en forventning om, at der ikke ville blive gjort noget krav gældende. Beløbet blev først hævet, da sparekassen blev bekendt med, at han ønskede at skifte pengeinstitut.

Sparekassen har anført, at man ikke vidste, at checken stammede fra salg af en bil og heller ikke, at der skulle returneres penge til checkudstederen.

Det fremgår af indbetalingsbilaget, at "alle checks krediteres med forbehold om honorering". Klageren fik endvidere gentagne gange at vide, at checken kunne vise sig at være falsk, også efter at beløbet var krediteret kontoen.

Sparekassen havde ikke mulighed for at se, om checken var falsk. Det kunne først konstateres, når checken var blevet præsenteret for den udenlandske bank, som checken var trukket på.

Checkbeløbet blev først hævet på klagerens konto den 14. september 2007, fordi beløbet først på det tidspunkt blev trukket på sparekassen af Fionia Bank.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det findes ikke godtgjort, at sparekassen tilsikrede klageren checkbeløbet på 4.800 EUR eller 35.582,72 kr. Klagerens krav om betaling af 35.582,72 kr. tages derfor ikke til følge.

Det må anses for uafklaret, om sparekassen som følge af mangelfuld rådgivning har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren for dennes tab på 20.930 kr. ved at have videresendt en del af checkbeløbet via Western Union. På baggrund af parternes modstridende opfattelser af forløbet finder Ankenævnet, at en afgørelse af dette spørgsmål ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor denne del af klagen.

Som følge heraf

Klagerens påstand om betaling af 35.582,72 kr. tages ikke til følge. Ankenævnet kan ikke behandle klagen for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt Sparekassen Kronjylland har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren for tabet på 20.930 kr. Klagegebyret tilbagebetales klageren.