Indsigelse mod betaling af såkaldt obligationsafdrag i forbindelse med førtidig indfrielse af rentetilpasningslån

Sagsnummer:21706044
Dato:14-02-2018
Ankenævn:Henrik Waaben, Lars K. Madsen, Steen Jul Petersen, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Beregning - indfrielse
Indfrielse - aftale
Ledetekst:Indsigelse mod betaling af såkaldt obligationsafdrag i forbindelse med førtidig indfrielse af rentetilpasningslån
Indklagede:Totalkredit A/S
Øvrige oplysninger:OF
Realkreditinstitutter

Indledning

Indsigelse mod betaling af såkaldt obligationsafdrag i forbindelse med førtidig indfrielse af rentetilpasningslån.

Sagens omstændigheder

Den 20. juni 2012 underskrev klageren en låne- og pantsætningsaftale med Totalkredit vedrørende et 30-årigt rentetilpasningslån med en hovedstol på 4.286.000 kr., afdragsfrihed de første ti år og rentetilpasning hvert femte år (X5). Første refinansiering var med virkning fra den 1. april 2017. Af låne- og pantsætningsaftalen fremgik blandt andet:

”…

Refinansiering

For lån, hvor hele lånets restgæld skal refinansieres med aftalte mellemrum, kan det i tilfælde af særlige kursforhold ved lånets udbetaling og/eller refinansiering være nødvendigt, at Totalkredit med virkning fra en 1. april i år, hvor der ikke skal ske refinansiering, udsteder yderligere obligationer i lånets løbetid, hvorved lånets obligationsrestgæld øges, og således, at det er denne forøgede obligationsrestgæld, der skal afdrages henholdsvis indfries. …

Indfrielse
Lånet er inkonverterbart og kan således kun indfries ekstraordinært ved indlevering af obligationer til Totalkredit svarende til lånets obligationsrestgæld og indfrielsestidspunkt, jf. dog nedenstående afsnit om indfrielse i de sidste to måneder forud for en refinansiering. ...

Hvis de på lånet frem til indfrielsestidspunktet betalte renter og afdrag er mindre end de frem til indfrielsestidspunktet påløbne renter på den bag lånet liggende obligationsrestgæld, skal forskelsbeløbet – samtidig med indleveringen af obligationer – kontant indbetales til Totalkredit. Hvis de på lånet frem til indfrielsestidspunktet betalte renter og afdrag er større end de frem til indfrielsestidspunktet påløbne renter på den bag lånet liggende obligationsrestgæld, godtgøres låntager forskelsbeløbet.…

…”

Lånet blev udbetalt den 10. juli 2012. De bagvedliggende obligationer var nominelt 4.129.094,42 kr. fem-årige 2% obligationer (fondskode 0978655) til kurs 103,80, svarende til en kursværdi på 4.286.000,01 kr.

Den 19. januar 2015 købte klageren via pengeinstituttet P, hvor han var kunde, nominelt 4.183.475,06 kr. 2% obligationer (fondskode 0978655) til kurs 104,10, svarende til en kursværdi på 4.354.997,54 kr. Afregningsbeløbet udgjorde 4.429.726,61 kr., idet der til kursværdien på 4.354.997,54 kr. blev tillagt rente i 307 dage på i alt 70.374,07 kr. og handelsomkostninger på 4.355,00 kr.

Ved brev af 4. februar 2015 til P kvitterede Totalkredit for modtagelse af obligationerne, hvorved lånet, der på daværende tidspunkt havde en obligationsrestgæld på 4.183.475,06 kr., blev indfriet. Totalkredit overførte samtidig et kontantbeløb på 32.324,57 kr. til klageren. Beløbet fremkom således:

”…

Ydelse for perioden 01.01.2015-01.02.2015

kr.

8.376,96

 

 

Obligationsafdrag for perioden 01.04.2014 - 01.02.2015

kr.

28.522,55

Obligationsrente for perioden 01.04.2014 - 01.02.2015

kr.

-70.374,08

Gebyr indfrielse

kr.

750,00

Skyldige gebyrer

kr.

400,00

I alt

kr.

-32.324,57

…”

Klageren gjorde indsigelse mod obligationsafdraget på 28.522,55 kr., som blev fastholdt af Totalkredit.

Parternes påstande

Den 26. juni 2017 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Totalkredit A/S skal betale 28.522,55 kr. med tillæg af renter.

Totalkredit A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Totalkredit uberettiget har opkrævet obligationsafdrag på 28.522,55 kr. i forbindelse med indfrielsen af lånet.

Han indleverede i overensstemmelse med låneaftalen obligationer til indfrielse af lånet. Der var i låneaftalen ikke hjemmel til derudover at kræve afdrag. Efter indleveringen af obligationerne var der ingen gæld.

Renten af obligationsrestgælden i perioden 1. april 2014 - 31. marts 2015 udgjorde 83.660 kr. (2% af 4.183.000 kr. = 83.660 kr.). I perioden 1. april 2014 til indfrielsen den 1. februar 2015 betalte han i alt 67.277 kr., hvilket svarer til et obligationsafdrag eller en rentedifference på 16.383 kr. (83.660 kr. - 67.277 kr. = 16.383 kr.). Renter fra indfrielsen til 31. marts 2015 blev dækket af vedhængende renter.

Totalkredit A/S har anført, at opkrævningen af obligationsafdraget hos klageren var berettiget.

I perioden fra 1. april 2014 til indfrielsen i februar 2015 betalte klageren i alt 41.851 kr. i renter, mens renterne til obligationsejerne i samme periode udgjorde 70.374 kr. Herved opstod en forskel på 28.522 kr., som klageren var forpligtet til at betale.

Der var hjemmel i låne- og pantsætningsaftalen til ved ekstraordinær indfrielse at kræve et forskelsbeløb, såfremt der var betalt for lidt fra låntagers side til at honorere bagvedliggende obligationsejere.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren optog i 2012 et 30-årigt rentetilpasningslån hos Totalkredit. I februar 2015 indfriede klageren lånet ved via sit pengeinstitut at købe de bagvedliggende obligationer for Totalkreditlånet og indlevere disse til Totalkredit. I den forbindelse tilbagebetalte Totalkredit vedhængende obligationsrenter på i alt 70.374 kr. med fradrag af et såkaldt obligationsafdrag for samme periode, som udgjorde 28.522 kr. De 28.522 kr. svarede til obligationsrenterne på 70.374 kr. med fradrag af klagerens rentebetalinger i samme periode, som efter det af Totalkredit oplyste udgjorde 41.851 kr.

De på lånet frem til indfrielsestidspunktet betalte renter (41.851 kr.) var således mindre end de frem til indfrielsestidspunktet påløbne renter på den bag lånet liggende obligationsrestgæld (70.374) kr. Klageren var derfor ifølge indfrielsesvilkårene i låne- og pantsætningsaftalen forpligtet til – samtidig med indleveringen af obligationer – kontant at betale forskelsbeløbet til Totalkredit.

Det omhandlede indfrielsesvilkår fremgik klart af låne- og pantsætningsaftalen. Vilkåret er sædvanligt for rentetilpasningslån og nødvendigt for at sikre den rette sammenhæng mellem obligations- og lånesiden. Der er således ikke grundlag for at tilsidesætte vilkåret.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

 

Klageren får ikke medhold i klagen.