Denne sag vedrører indsigelse mod overgivelse af lån til inkasso

Sagsnummer:71/2019
Dato:12-06-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Inkasso - berettigelse af overgivelse til inkasso
Ledetekst:Denne sag vedrører indsigelse mod overgivelse af lån til inkasso
Indklagede:Bank Norwegian
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse mod overgivelse til inkasso.

Sagens omstændigheder

I begyndelsen af 2017 optog klageren et lån på 80.000 kr. hos Bank Norwegian. Under sagen er der fremlagt et ikke underskrevet eksemplar af låneaftalen. Lånet skulle afvikles med ydelser på 1.465 kr. den første i hver måned, første gang den 1. marts 2017. Den pålydende rente udgjorde 20,99%, den effektive rente udgjorde 22,88%, og de årlige omkostninger i procent ÅOP var 23,61. Af ”Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger” fremgik blandt andet:

”…

… Ved manglende eller for sen betaling har Bank Norwegian ret til at påregne morarente med 24,0%. Derudover tillægges et eller flere rykkergebyrer på 100 kr. pr. stk. samt eventuelle inkasso omkost­ning­er. Morarenten debiteres månedsvis og bliver pålagt næstkommende forfaldsdag. …

…”

Af de almindelige betingelser for lånet fremgik blandt andet:

”…

8) Morarente, misligholdelse omkostninger og rykkerskrivelser

Såfremt den månedlige ydelse ikke betales rettidigt tillægges særskilte morarenter, se de Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger sidst i aftalen.

Hvis en ydelse ikke er betalt rettidigt, sender Bank Norwegian rykkerskrivelser til kredittageren mod gebyr. Hvis kredittageren misligholder en aftale med Bank Norwegian, kan Bank Norwegian forlange betaling for eventuelle inkassoomkostninger i henhold til gældende lovgivning.

11) Særskilte forfaldsgrunde for lånet

Uanset aftalt opsigelsesvarsel forfalder lånet til øjeblikkelig indfrielse i tilfælde af: At ydelser i henhold til låneaftalen ikke bliver betalt rettidigt og låntageren ikke har betalt efter, at Bank Norwegian har afsendt krav om betaling til låntageren på den aftalte kommunikationskanal. Bank Norwegian har ret til samtidig med opsigelsen af den pågældende låneaftale, uden varsel, at opsige øvrige kreditter og lån kredittageren har hos Bank Norwegian.

15) Information via SMS, e-mail og e-Boks

Låntager er bekendt med og accepterer, at oplysninger om lånet, såsom saldo, detaljer om det skyldige beløb, rykkere, inkassovarsel med mere, kan sendes ud via elektronisk tekstbeskeder (SMS) til det af låntageren oplyste mobilnummer og/eller e-mail til låntagerens e-mail adresse. …

…”

Efter det oplyste havde klageren endvidere et kreditkort hos banken. Der er under sagen ikke fremlagt oplysninger om dette.

Den 15. oktober 2018 sendte banken en ”Faktura Lån” til klageren om at betale 2.838,13 kr. med forfald den 1. november 2018. Totalt skyldigt beløb pr. den 15. oktober 2018 udgjorde 156.037,32 kr. Banken har oplyst, at brevet blev sendt med e-mail til klageren og med post til klagerens adresse.

Den 15. november 2018 sendte banken en ”Faktura/Rykkerskrivelse Lån” til klageren om betaling af 2.938,13 kr. for ”Denne periode” som var 16. oktober 2018 - 15. november 2018, og 2.838,13 kr. vedrørende ”Ubetalt fra tidligere perioder”, i alt 5.776,26 kr. Forfaldsdagen var den 1. december 2018. Banken beregnede sig et rykkergebyr på 100 kr.

Den 4. december 2018 sendte banken en ny rykker til klageren pr. e-mail og pr. sms.

Den 15. december 2018 sendte banken et ”Inkassovarsel Lån” til klageren. Banken har oplyst, at brevet blev sendt med e-mail til klageren og med post til klagerens adresse. Brevet indeholdt anmodning om at betale 8.814,39 kr. Det fremgik ikke, hvordan beløbet fremkom. Beløbet svarede imidlertid til 3 x 2.838,13 kr. plus 3 x 100 kr. Total gæld pr. den 15. december 2018 udgjorde 161.849,26 kr., hvoraf 357 kr. var ubetalte renter og 57 kr. var ubetalte gebyrer. Forfaldsdatoen var den 1. januar 2019. Banken anførte endvidere blandt andet:

”…

I henhold til de almindelige betingelser for dit lån har Bank Norwegian ret til at bringe din kredit til betaling før tid.
Trods tidligere henvendelser har vi stadig ikke modtaget tilstrækkelig betaling fra dig og har derfor pålagt et rykkergebyr jf. aftalevilkårene. Vi skal derfor bede dig om, inden for en frist på fire uger, at betale beløbet som fremkommer i boksen herunder. Modtager vi ikke din indbetaling før ovennævnte forfaldsdato, vil gælden blive overdraget til vores inkassobureau for såvel udenretslig som retslig inddrivelse.

Såfremt beløbet betales inden betalingsfristen, vil lånet blive tilbageført til normal status, og det ordinære nedbetalingsforløb vil kunne fortsætte.

Har du nogen indvendinger mod dette, bedes du underrette os inden for 14 dage fra ovennævnte fakturadato.

…”

Klageren har anført, at hun modtog brevet med inkassovarslet den 21. december 2018.

Klageren har anført, at hun den 27. december 2018 skrev til banken. Banken har anført, at den ikke har modtaget beskeden.

Banken har oplyst, at sagen den 15. januar 2019 blev overdraget til inkasso hos et eksternt firma.

Den 20. januar 2019 skrev klageren til banken:

”Jeg har en restance både på mit lån og kreditkort, som jeg selvfølgelig gerne vil betale, men jeg har ikke mulighed for at betale alle pengene på en gang. Er det muligt at finde en løsning?”

Den 21. januar 2019 svarede banken blandt andet:

”…

Du har to udestående fakturaer på dit kreditkort med et minimums beløb på DKK 2.459,41 til forfald den 01.02.2019.

Ved ikke at betale dit udestående til forfaldsdatoen, vil du modtage et rykkergebyr på DKK 100,00 på din næste faktura.

Ved tredje udestående faktura, har man 4 uger til at indbetale udestående inden man bliver sendt til inkasso, her er der også et inkassovarsel gebyr på 100 kr. tillagt.

Jeg kan se, at dit lån desværre allerede er sendt til inkasso for retslig inddrivelse.

Jeg må derfor bede dig kontakte [inkassofimaet] …

For at undgå misforståelser og dobbeltkommunikation, er det fremover [inkassofimaet] og ikke Bank Norwegian du skal kontakte angående din sag.

…”

I en besked af 31. januar 2019 til banken anførte klageren blandt andet:

”…

D. 15/12-2018 sender Bank Norwigian et brev til mig med inkassovarsel, det brev modtog jeg d. 21/12-2018. I brevet stod at jeg havde 4 uger til at betale 8814,39 kr for at undgå at sagen overgik til inkasso, MEN forfaldsdatoen på regningen var 1/1-2019, altså 17 dage og ikke 4 uger.
Endvidere stod der i brevet at jeg kunne kontakte Bank Norwigian indenfor 14 dage, hvis jeg havde nogle indvendinger til det skrevne. Jeg skrev til Bank Norwigian d. 27/12-2018 via min side, for at erkende min gæld og informerer om at jeg selvfølgelig gerne vil betale, men at jeg først havde pengene d. 18/1-2019, altså fire uger og to dage efter brevet var sendt. Jeg kontakter igen Bank Norwigian for at spørge til den forsvundne besked, men får svar tilbage at min sag allerede er sendt til inkasso. Og jeg bliver forklaret at man ved Bank Norwigian får 3 rykkere, hvorefter man har 4 uger til at betale, ellers vil sagen blive sendt til inkasso. Jeg får intet svar på hvor min besked er blevet af.

Jeg synes på ingen måde jeg har fået en fair behandling
-Jeg fik 2 rykkere og ikke 3
-Jeg fik at vide at jeg havde 4 uger til at betale, men faktisk havde jeg kun 17 dage
-Jeg kontakter Bank Norwigian af flere omgange for at finde en løsning, men min besked er blevet slettet, …

…”

Banken har fremlagt en udskrift, der viser, at klageren den 1. oktober 2018 indbetalte 2.838,13 kr. på engagementet. I perioden 2. oktober 2018 - 16. januar 2019 blev der opkrævet tre rykkergebyrer på hver 100 kr. samt et inkassogebyr på 100 kr. Der blev ikke foretaget indbetalinger i perioden.

Parternes påstande

Den 7. februar 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Bank Norwegian skal frafalde inkasso på lånet og acceptere, at hun fortsætter sine normale indbetalinger

 Bank Norwegian har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget sendte hendes lån til inkasso for tidligt. Hun fik ikke en fair chance for at betale og dermed undgå inkasso.

I sidste halvår af 2018 kom hun pludselig i en situation, hvor hun midlertidigt fik svært ved at betale ydelserne til Bank Norwegian. Hun talte i telefon med banken flere gange.

Da hun den 21. december 2018 modtog brevet med inkassovarslet, skrev hun til banken for at høre om muligheden for at dele betalingen på 8.814,39 kr. i to afdrag, eller alternativt at betale det fulde beløb den 18/1-2019. Hun henvendte sig således til banken inden 14 dage som anført i inkassovarslet. Det beror på banken, at beskeden tilsyneladende er blevet slettet.

Da hun ikke hørte fra banken skrev hun igen i januar 2019, og fik det svar, at det var hendes eget ansvar at få betalt fakturaer, og at man ved Bank Norwegian fik tre rykkere, hvorefter man havde fire uger til at betale. Hendes sag var imidlertid allerede sendt til inkasso, og hun blev henvist til inkassoselskabet.

Før sagen overgik til inkasso, fik hun ikke de tre rykkere og fire ugers betalingsfrist ifølge bankens egne regler. Hun nåede at få to rykkere, og den 16. januar 2019, hvor banken sendte lånet til inkasso, var der ikke forløbet fire uger fra hun modtog inkassovarslet.

Fristerne fremgik ikke klart af inkassovarslet. Der var således dels en indsigelsesfrist på 14 dage, en forfaldsdato den 1. januar 2019, og en betalingsfrist på 4 uger. Det fremgik ikke, om fristerne blev regnet fra bankens afsendelse eller hendes modtagelse af brevet.

Fireugersfristen var fremhævet. Hun lagde derfor ikke mærke til forfaldsdatoen den 1. januar 2019, som heller ikke gav mening i forhold til de øvrige frister. I forhold til brevdatoen den 15. december 2012, som var en lørdag, løb fireugers­fristen til den 14. januar 2019, som var en mandag. I forhold til brevmodtagelsen den 21. december 2018 løb fristen til den 18. januar 2019, som var en fredag.

Hun satte det opkrævede beløb til betaling den 14. januar 2019 og forventede at pengene ville blive overført samme dag, hvilket de ikke gjorde. Da hun den 15. januar 2019 modtog et brev fra banken om, at sagen var overdraget til et eksternt inkassofirma, gik hun i panik og stoppede overførslen, da hun var bange for, at pengene ville havne imellem to instanser. Hun gik i dialog med inkassofirmaet, som imidlertid forlangte et umuligt beløb pr. måned samtidig med, at det ville tage meget længere tid at afdrage gælden.

Hun ønsker at indgå en aftale med banken. Hun har ikke kunnet komme i dialog med banken, da hun fik at vide at banken ikke indgår betalingsaftaler/afdragsordninger. Hun ved ikke, om hun vil kunne betale det fulde skyldige beløb på en gang, men hun er villig til at betale et højere afdrag pr måned, eller, hvis hun kan få lov, at dele betalingen af det skyldige beløb over flere gange.

Bank Norwegian har anført, at der den 15. december 2018 blev sendt inkassovarsel til klageren med forfaldsdato den 1. januar 2019. Da beløbet ikke blev betalt, blev sagen overdraget til bankens inkassopartner den 15. januar 2019, hvilket svarede til fire uger efter datoen på inkassovarslet/fakturaen.

Det fremgår intet sted, at fristen på fire uger løb fra modtagelsen af inkassovarslet. Anmodningen om inden for en frist på fire uger, at betale beløbet i ”boksen”, som udgjorde 8.814,39 kr., tog udgangspunkt fra fakturadatoen, som var den 15. december 2018.

Banken kan ikke se, at der forinden skulle være modtaget en henvendelse fra klageren pr. telefon, brev eller e-mail angående en anmodning om henstand. Den første henvendelse fra klageren blev modtaget den 20. januar 2019, hvor lånet allerede var overdraget til inkasso. Klageren blev derfor henvist til inkassopartneren, som havde overtaget sagsbehandlingen.

Det fremgik klart, at sagen ville blive overdraget til inkasso.

Banken har overholdt respektive lovgivninger med henblik på varsling før overdragelse til inkasso.

Rykkerforløbet havde en varighed på over 90 dage. Der har derfor været rimelig tid til at komme ajour med betalingerne.

Klageren har ikke foretaget nogen indbetalinger under forløbet, og der er fortsat ikke modtaget nogen form for betaling.

Banken havde ingen interesse i at sagen skulle overgå til inkasso, hvis det kunne undgås, da det giver banken øgede omkostninger i forbindelse med inddrivelsen.

For at komme klageren i møde er banken villig til at tilbagekalde sagen fra inkasso under forudsætning af, at de udestående restancer, inkassosalær påløbet efter overdragelsen, samt renter påløbet efter inkassooverdragelsen, inddækkes.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde et lån og betalingskort med en kredit hos Bank Norwegian.

Den 15. oktober 2018 og den 15. november 2018 sendte banken opkrævninger til klageren vedrørende forfaldne ydelser, som ikke blev betalt. Opkrævningen af 15. november 2018 indeholdt en rykker, og banken sendte en yderligere rykker den 4. december 2018.

Den 15. december 2018 sendte banken et inkassovarsel til klageren pr. e-mail og pr. post til klagerens adresse med anmodning om betaling af i alt 8.814,39 kr., inklusive tre rykkergebyrer på hver 100 kr., idet lånet ellers ville overgå til inkasso.

Af brevhovedet i inkassovarslet fremgik en forfaldsdato den 1. januar 2019. Ifølge teksten i inkassovarslet var betalingsfristen fire uger. Endvidere var det anført, at gælden ville overgå til inkasso, hvis betalingen ikke var modtaget ”før ovennævnte forfaldsdato”. Det fremgår ikke klart, fra hvilket tidspunkt fireugersfristen skulle regnes. Det fremgår heller ikke klart, om ”ovennævnte forfaldsdato” refererede til datoen for fireugersfristens udløb eller forfaldsdatoen, der fremgik af brevhovedet.

Uanset dette finder Ankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte bankens beslutning om at overgive sagen til inkasso den 15. januar 2019 som følge af misligholdelse.

Ankenævnet har herved blandt andet lagt vægt på det forudgående forløb, hvor klageren havde været i restance i flere måneder, og den omstændighed, at restancen ikke på noget tidspunkt blev betalt af klageren.

Ankenævnet finder endvidere, at banken ikke var forpligtet til at efterkomme klagerens ønsker om henstand og ydelsesnedsættelse.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at acceptere en akkordering eller en bestemt afvikling af gælden.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.