Indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tredje serviceeftersyn af leaset bil.

Sagsnummer:273/2021
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Andreas Moll Årsnes, Poul Erik Jensen og Jacob Ruben Hansen
Klageemne: -
Ledetekst:Indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tredje serviceeftersyn af leaset bil.
Indklagede:Jyske Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tredje serviceeftersyn af leaset bil.

Sagens omstændigheder

Den 12. april 2018 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Citroën med Citroën Finans v/Jyske Finans (finansieringsselskabet). Leasingperioden var 36 måneder med udløb den 30. april 2021.

Som en del af leasingaftalen indgik klageren samtidig en service- og vedligeholdelsesaftale med finansieringsselskabet.

Den 23. marts 2021 sendte finansieringsselskabet et såkaldt udløbsbrev til klageren, hvoraf fremgik, at leasingaftalen udløb den 30. april 2021, at klageren skulle bestille tid til gennemgang og aflevering af bilen, og at klageren efter aflevering af bilen ville modtage en opgørelse på baggrund af afleveringsrapporten. Til brevet var vedlagt en tjekliste over ting, som klageren skulle foretage sig inden aflevering. Af listen fremgik:

”Når du afleverer bilen, skal den være serviceret efter serviceforskrifterne i bilens servicehæfte. Det betyder at servicelampen eller øvrige lamper ikke må lyse, når bilen afleveres. Det er dit ansvar at bilen serviceres inden serviceintervallets udløb. Hvis bilen har en serviceindikator skal du bestille service så snart den lyser. Kan du ikke få tid til service inden afleveringstidspunktet, så kontakt os for en løsning. I modsat fald, vil du blive opkrævet for manglende service.”

Klageren tilbageleverede bilen den 23. april 2021 hos et afleveringssted/FDM. Klageren oplyste ved afleveringen, at bilens lampe vedrørende serviceeftersyn havde lyst i to dage før afleveringen, og at han ikke havde haft mulighed for at aftale et servicebesøg inden afleveringen.

I forbindelse med gennemgangen blev der udarbejdet en tilstandsrapport. Det fremgik heraf, at bilens servicelampe lyste. Tilstandsrapporten indeholdt billeder af bilens instrumentbræt og bilens servicebog. Finansieringsselskabet har oplyst, at billederne viste, at en svensknøgle i instrumentbrættet lyste orange, og at der alene var udført to serviceeftersyn i leasingperioden. Bilens kilometerstand på afleveringstidspunktet var 51.531.

Ved en faktura af 12. maj 2021 blev klageren blandt andet faktureret 2.000 kr. for manglende service.

Klageren gjorde herefter indsigelse mod betaling af 2.000 kr. for manglende service.

Finansieringsselskabet fastholdt kravet på betaling af 2.000 kr.

Af leasingaftalen af 12. april 2018 fremgik blandt andet:

”… F. Service- og vedligeholdelsesaftale:

Leasinggiver og leasingtager har indgået service- og vedligeholdelsesaftale som en integreret og fast del af privatleasingaftalen. Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter ydelser som nævnt i vedlagte bilag 1. …

§ 9 - Vedligeholdelse

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen, jf. bilag 1. Leasingtager skal herudover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren. …

§ 10 – Risiko

Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri) fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver. …

§ 13 – Misligholdelse

Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at …

9. leasingtager misligholder service- og vedligeholdelsesaftalen med leasinggiver. …

§ 14 – Erstatning

I tilfælde af leasingtagers misligholdelse af nærværende leasingaftale, …, er leasingtager forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. …

§ 15 - Tilbagelevering

… Rettidig tilbagelevering af bilen ved leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter leasingperiodens udløb. … Såfremt leasingaftalen udløber/ophører på en lør-, søn- eller helligdag, er sidste rettidige aflevering første hverdag efter leasingperiodens udløb/ophør. …

Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en af leasinggiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. …

Leasingbilen skal ved tilbageleveringen være i en stand, der minimum svarer til, hvad der er beskrevet i vedhæftede bilag 2.

Efter gennemgang af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager, såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader. …”

Bilag 1 til aftalen (Service- og vedligeholdelsesaftale) indeholdt blandt andet følgende:

§1

[Finansieringsselskabet] leverer de service- og vedligeholdelseseftersyn, som er foreskrevet i instruktionsbog og servicehæfte for den omhandlede bil …

Leasingtager forpligter sig til at behandle bilen efter fabrikkens gældende forskrifter i henhold til bilens instruktionsbog og servicehæfte, og til at overholde de foreskrevne intervaller for service- og vedligeholdelsesarbejder, samt at lade alle reparationer, som kan have følgeskadende konsekvenser, udføre straks og uden forsinkelser. …

§2

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter

Almindelig service og mekanisk vedligeholdelse af bilen i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikken …

§3

Vederlag for de i § 2 omhandlede ydelser er inkluderet i leasingydelsen.”

Finansieringsselskabet har oplyst, at ifølge leverandørens forskrifter skulle leasingbilen serviceres efter 25.000 km eller efter et år, hvad end der kom først. Klageren fik leasingbilen udleveret den 12. april 2018, som var sammenfaldende med bilens indregistreringsdato. Bilen skulle herefter serviceres efter 25.000 km eller efter et år, hvad end der kom først. Bilens servicehistorik så ifølge finansieringsselskabet således ud:

- Første serviceeftersyn blev foretaget den 17. april 2019, hvor bilens kilometerstand var 17.216.

- Andet serviceeftersyn blev foretaget den 20. april 2020, hvor bilens kilometerstand var 32.253.

- Tredje serviceeftersyn blev ikke udført.

Den 11. juni 2021 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Finansieringsselskabet har under sagens forberedelse i Ankenævnet spurgt en bilauktion og en online bilsælgerfirma om betydningen af manglende overholdelse af serviceforskrifter for en bil af samme mærke som bilen i nærværende sag (fabriksny bil, der tilbageleveres efter tre år). Af bilauktionens svar af 15. juli 2021 fremgik:

” vi vil mene det er omkring 600-1000€, det kan have af betydning. Det kommer helt an på om der bliver gjort opmærksom på, at den ikke har fået service i 3år, eller om det er noteret ved en evt auktion ”servicebog ikke udfyldt”.

Af bilsælgerfirmaets svar af 16. juli 2021 fremgik:

”For en bil som ikke overholder sine regelmæssige eftersyn efter forskrifterne, vil Citroen i dette tilfælde afvise en hver form for kulance der kunne være brug for ved eventuelle fejl på bilen når den er ude over fabriksgarantien på 2 år.

Kroner øre mæssigt, vurderer vi at en bil som den du spørger til, vil forventeligt have en forringelse af salgsprisen på cirka kr. 5.000 efter 3 års kørsel og cirka 45-50.000 km.”

Klageren har fremlagt et svar fra et dansk bilsælgerselskab på researchspørgsmål fra DR programmet Kontant, hvoraf det fremgik:

” Hvordan definerer I ”rettidig” service? Mange bilister kører jo lidt mindre og måske lidt mere end 20.000 mellem hvert skift.

Vi anser service som rettidig når den er udført inden for den gældende km- eller tidsgrænse (hvad der måtte komme først) med en maksimal overskridelse for et enkelt eftersyn på 2.000 km eller 1 måned.”

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Jyske Finans skal frafalde det fakturerede krav på betaling af 2.000 kr.

Jyske Finans har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke har misligholdt sine forpligtelser.

Han overholdt de krævede serviceintervaller i de første to år. Han havde kun kørt 19.298 km efter andet eftersyn og overskred dermed langt fra de 25.000 km.

Finansieringsselskabet har anført, at den lysende servicenøgle medfører, at han har misligholdt sin serviceforpligtelse. Dette afvises. Servicenøglen havde kun lyst i to dage ved afleveringen. Han meddelte dette ved synet/afleveringen af bilen, og at han ikke havde haft mulighed for at aftale et servicebesøg inden afleveringen.

Den lysende servicenøgle fremtræder som en påmindelse til ham og ikke et udtryk for, at serviceforpligtelsen var overskredet. Normalt betyder den lysende servicenøgle, at han kontakter værkstedet for et få foretaget et servicetjek, hvad han her ikke havde mulighed for, da han havde aftalt aflevering med FDM længe før. I udløbsbrevet skrev finansieringsselskabet "kontakt os for en løsning" og signalerede dermed, at det ikke er den lysende lampe, der er problemet.

Han har ikke misligholdt serviceaftalen. Kravet om et års interval var overskredet med tre dage ved aflevering af bilen. Han har ikke overskredet bilproducentens vurdering af, hvornår serviceintervallet er overholdt. Fabrikken vil anse en overskridelse på tre dage som rettidig, jf. også den fremlagte udtalelse fra DR kontant, hvoraf det fremgår, at serviceaftalens overholdelse ikke tolkes så rigidt som en lysende servicenøgle.

Hans autoriserede værksted, hvor han har været kunde i mere end 30 år, bekræftede, at overholdelsen af serviceaftalen tolkes med en margin, således at der tolereres en maksimal overskridelse for et enkelt eftersyn på 2.000 km eller en måned.

Havde han aftalt afleveringen til FDM to dage før, ville denne sag ikke være opstået.

Der var ikke tale om en væsentlig misligholdelse af leasingaftalen.

Hvis han havde udvist forsømmelse og f.eks. ikke efterlevet de forskellige serviceeftersyn og havde overkørt km-antallet, ville sagen have været berettiget.

Han har ikke påført finansieringsselskabet en ekstraudgift. Gebyret er urimeligt. Der er ingen sammenhæng mellem den lysende servicenøgle i to dage og et gebyr på 2.000 kr. Som minimum burde en sådan gebyrpolitik fremgå af leasingaftalen.

Han er ikke enig i finansieringsselskabets bemærkninger om tab, jf. den af finansieringsselskabet fremlagte udtalelse, der omtaler en manglende kulancemæssig dækning i henhold til fabriksgarantien, som kræver overholdelse af serviceforskrifterne.

Jyske Finans har anført, at klageren har misligholdt service- og vedligeholdelsesaftalen, idet han forsømte at få foretaget det tredje serviceeftersyn. Ifølge de for bilen gældende serviceforskrifter skulle tredje service udføres efter 25.000 km eller efter et år, hvad end der kom først. Bilen skulle derfor serviceres, når den havde kørt 57.253 km (kilometerstand ved andet service tillagt 25.000 km) og senest den 20. april 2021 (et år efter andet service). På afleveringsdagen, den 23. april 2021, var service overskredet med to dage. Allerede fordi bilen ikke blev serviceret senest den 21. april 2021, var der tale om misligholdelse, jf. leasingaftalens § 13, pkt. 9.

Det er leasingtagers ansvar og risiko at overholde de for bilen gældende serviceforskrifter, jf. leasingaftalens § 9, 1. og 2. pkt., jf. § 13, stk. 9, § 10, og bilag 1 § 1. Bilen er leasingtagers risiko frem til aflevering, jf. leasingaftalens § 10, og leasingtager er nærmest til at bære risikoen for, at bilen er rettidigt serviceret. Klageren har erkendt, at bilens manglende servicering skyldes hans egne forhold.

Hertil kommer, at klageren faktisk blev advaret i form af den lysende svensknøgle i instrumentbrættet, at klageren endvidere blev gjort opmærksom på sin serviceforpligtelse ifølge leasingaftalen ved udløbsbrevet af 23. marts 2021, at klageren, som en følge af den indgåede service- og vedligeholdelsesaftale, kunne have fået bilens serviceret på et hvilket som helst Citroën værksted, og at klageren på trods heraf valgte at aflevere bilen før ordinært udløb uden forinden at lade bilen servicere.

Til det af klageren anførte om, at han først så den lysende lampe to dage inden aflevering, bemærkes, at bilen er klagerens risiko, indtil den afleveres, jf. leasingaftalens § 10. Udløbsbrevet gør opmærksom på hvilke forpligtelser, der gælder ifølge leasingaftalen med tilhørende bilag.

Parterne har i leasingaftalens § 13, pkt. 9 aftalt, at leasingtagers misligholdelse af service- og vedligeholdelsesaftalen udgør en væsentlig misligholdelse af leasingaftalen.

Service- og vedligeholdelsesaftalen løb accessorisk med leasingaftalen, da den er en fast og integreret del af denne. Dette betyder blandt andet, at bilen ikke kan serviceres efter leasingaftalens ophør. Finansieringsselskabet har, uanset om leasingtager ikke iagttager sin serviceforpligtelse og lader bilen servicere, været forpligtet til at afregne en underleverandør i henhold til service- og vedligeholdelsesaftalen og dermed at betale de tre serviceeftersyn. Finansieringsselskabet har således ikke sparet udgifterne til tredje service ved, at klageren ikke lod bilen servicere. Underleverandøren honorerer ikke servicering efter service- og vedligeholdelsesaftalens udløb/ophør.

Finansieringsselskabet er berettiget til erstatning i overensstemmelse med leasingaftalens § 14. Når finansieringsselskabet får returneret en ikke forskriftmæssigt serviceret bil, er finansieringsselskabet nødsaget til at tage bilen ud af et systematiseret flow, hvilket – udover omkostninger til selve serviceeftersynet – også medfører omkostninger i form af øget arbejdstid i forbindelse med bilens udtagelse samt øget lagertid for bilen. Alternativt kan finansieringsselskabet vælge at sælge bilen, f.eks. på auktion, uden forinden at lade den servicere, jf. leasingaftalens § 15, pkt. 8, hvorefter leasinggiver er berettiget til at lade bilen sælge med skader. Leasinggiver kan dermed vælge mellem at lade service/skader udføre/reparere eller at sælge bilen med tilsvarende tab, og dermed lade tabet fragå i en eventuel salgspris.

Beløbet på 2.000 kr. dækker finansieringsselskabets tab ved at få en ikke forskriftmæssigt serviceret bil retur. Bilen er mindre værd, end en korrekt serviceret bil. Hertil kommer, at en overskridelse af bilens serviceintervaller markant reducerer muligheden for at opnå en eventuel kulancemæssig dækning af fejl og mangler i henhold til bilens fabriksgaranti. En erstatning på 2.000 kr. modsvarer markedsprisen for et autoriseret serviceeftersyn. Hertil kommer omkostninger til og håndtering af transport/flytning af bilen samt øget lagertid. Finansieringsselskabet har lidt et tab minimum svarende til det fakturerede erstatningskrav, jf. de indhentede erklæringer fra bilauktionen og online bilsælgerfirmaet.

Den af klageren fremlagte udtalelse bør ikke indgå i vurderingen af sagen. Udtalelsen fremtræder ikke som indhentet til sagen, konteksten er uklar, kilden er ikke verificerbar og materialets datering uvis. Der ses ikke at være registreret aktive selskaber med kildens navn. Hvis importøren af bilen skal fremsætte udtalelse, bør dette ske under en vidneforklaring, som falder uden for den bevisførelse, der kan ske for Ankenævnet.

Til støtte for afvisningspåstanden har Jyske Finans anført, at for det tilfælde, at Ankenævnet ikke kan frifinde finansieringsselskabet, vil en afgørelse af sagen kræve en yderligere bevisførelse, hvorfor sagen ikke er egnet til behandling i Ankenævnet og derfor bør afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Den 12. april 2018 indgik klageren en aftale om leasing af en bil med Jyske Finans (herefter finansieringsselskabet). Som en del af leasingaftalen indgik klageren samtidig en service- og vedligeholdelsesaftale. Leasingperioden var 36 måneder med udløb den 30. april 2021. Den 23. april 2021 afleverede klageren bilen til FDM.

I forbindelse med gennemgangen blev der udarbejdet en tilstandsrapport. Det fremgik heraf, at bilens servicelampe lyste. Tilstandsrapporten indeholdt billeder af bilens instrumentbræt og bilens servicebog. Finansieringsselskabet har oplyst, at billederne viste, at en svensknøgle i instrumentbrættet lyste orange, og at der alene var udført to serviceeftersyn i leasingperioden. Klageren oplyste ved afleveringen, at bilens lampe vedrørende serviceeftersyn havde lyst i to dage før afleveringen, og at han ikke havde haft mulighed for at aftale et servicebesøg inden afleveringen.

Ved en faktura af 12. maj 2021 blev klageren blandt andet faktureret 2.000 kr. for manglende service.

Ankenævnet lægger til grund, at bilens tredje serviceeftersyn skulle foretages senest den 21. april 2021, at intervallet for tredje serviceeftersyn således var overskredet ved afleveringen af bilen den 23. april 2021, og at klageren bar risikoen herfor, jf. leasingaftalens § 10. Det følger af leasingaftalens § 13, at leasingtagers misligholdelse af service- og vedligeholdelsesaftalen er væsentlig misligholdelse af leasingaftalen. Ifølge aftalens § 14 er leasingtager forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. Af aftalens § 15 fremgår, at leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader.

På baggrund af det af finansieringsselskabet anførte finder Ankenævnet det godtgjort, at bilen på grund af det manglende serviceeftersyn var mindre værd, end den ville have været, hvis den var blevet serviceret i overensstemmelse med fabrikkens forskrifter, enten fordi finansieringsselskabet selv måtte afholde omkostninger til serviceeftersyn, eller fordi salgsprovenuet for bilen ved et eventuelt videresalg uden service må antages at ville blive reduceret, jf. de af finansieringsselskabet fremlagte e-mails af 15. og 16. juli 2021 fra bilauktionen og online bilsælgerfirmaet.

Ankenævnet finder det således godtgjort, at finansieringsselskabet har lidt et tab som følge af det manglende tredje serviceeftersyn. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte finansieringsselskabets opgørelse af tabet til 2.000 kr.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.