Indsigelse mod indberetning til kreditoplysningsbureau cirka ti år efter misligholdelse

Sagsnummer:66/2018
Dato:21-08-2018
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Duerlund, David Sander Hjortsø, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Inkasso - øvrige spørgsmål
Passivitet - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod indberetning til kreditoplysningsbureau cirka ti år efter misligholdelse
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod, at Danske Bank foretog indberetning til et kreditoplysningsbureau cirka ti år efter, at klagerens engagement med banken blev misligholdt.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor hun havde en konto med en tilknyttet kredit og et lån, der blev misligholdt.

I 2008, hvor engagementet blev opsagt, søgte klageren gældssanering. Banken anmeldte sit tilgodehavende den 1. februar 2008, og der blev udarbejdet et gældssaneringsforslag pr. den 2. juni 2008. Den 29. august 2008 blev gældssanering imidlertid nægtet.

Banken har oplyst, at den genoptog sagen i 2017 og sendte et rykkerbrev til klageren den 13. oktober 2017.

Den 3. november 2017 indgav banken et betalingspåkrav til fogedretten vedrørende gælden på kontoen med kredit, som blev opgjort til 14.891,36 kr. Den 4. december 2017 fik betalingspåkravet påtegning i fogedretten om, at klageren ikke rettidigt var kommet med indsigelser mod kravet, jf. retsplejelovens § 477 E, stk. 2. Betalingspåkravet, der inklusive grundafgift og inkassosalær blev opgjort til i alt 17.341,36 kr., havde herefter bindende virkning som en dom.

På grundlag af gældsbrevet for lånet og en rekvisition af 8. november 2017 fra banken opgjorde fogedretten den 27. november 2017 gælden i henhold til lånet til 392.125,71 kr. Fogedretten havde den 13. november 2017 sendt en meddelelse til klageren om kravet, og klageren var ikke kommet med indsigelser. Fogedrettens meddelelse til klageren havde samme virkning med hensyn til afbrydelse af forældelse som en udlægsforretning.

Banken indberettede herefter de to tilgodehavender hos klageren til Experian RKI, som er et kreditoplysningsbureau, herefter RKI. Klageren gjorde indsigelse mod indberetningen.

Ved en e-mail af 28. december 2017 til klageren anførte banken blandt andet:

”…

Du skriver i din mail at gælden ville forældet ved årsskiftet.

Forældelsen på begge konti blev afbrudt i 10 år ved din underskrift på gældssaneringsforslaget den 02.06.2008 til den 02.06.2018

Det er desværre sådan, at har man flere kreditorer, kan man være indberettet i RKI mange år.

Det kan vælges at vente med indberetning, når en indberetning udløber.

Derved kan man være indberettet i mange år, hvis der er flere gældsposter.

Der er ingen frist for hvornår der kan indberettes i RKI, men der kan kun indberettes 1 gang pr. konto.

Danske Bank har i dit tilfælde, indberettet for begge konti, da de begge var i fogedretten i 2017.

Danske Bank indberetter kun i RKI i forbindelse med fogedret eller dom.

…”

I en yderligere e-mail til klageren anførte banken blandt andet:

”…

De indberetningsregler vi har benyttet er fastlagt af Finanstilsynet og godkendt af Datatilsynet, og er specielle i forhold til andre virksomheder.

Banken må indberette første gang der foretages en retslig handling, som dom via betalingspåkrav eller afsluttet fogedsag.

Vi har ikke tidligere foretaget retslige skridt mod dig, så vores indberetning er sket efter reglerne.

Da du ikke har indgået en afviklingsaftale eller været i dialog med afdelingen, har banken derfor valgt at gå rettens vej, og dermed fået afbrudt forældelsen.

…”

I en e-mail af 19. januar 2018 til banken anførte klageren blandt andet:

”…

… Jeg har aldrig anfægtet at jeg skylder jer pengene og har derfor heller ikke overfor fogedretten kunnet gøre nogen indsigelser …

Jeg mener stadig at det er uartigt og ikke en god Skik at Danske Bank har den forretnings agenda at man venter til man næsten når forældelse før man indberetter til RKI så man atter engang kan ødelægge mine muligheder for bla. at tegne privatforsikringer ol.  Jeg vil også gerne fortælle at mit forbrugsforeningskort som jeg har gennem mit job allerede er blevet lukket pga. jeres indberetning.

MEN det var som [medarbejder i banken] oplyste mig for at sikre sig at der ikke var andre indberetninger inden Danske Bank kom med sin RKI indberetning, dette kunne Danske Bank havde gjort allerede for 5 år siden, da blev jeg nemlig slettet af RKI for de poster som jeg ikke har haft mulighed for at kunne betale tilbage for 10 år siden og stadigvæk.

Jeg ønsker stadig at klage over denne forretningsgang og vil derfor sende min klage afsted til Pengeinstitutternes anke, og bare så vi er helt enige er det RKI indberetningen efter 10 år’s venten jeg klager over!

…”

I en e-mail til klageren samme dag anførte banken blandt andet:

”…

Dit engagement med banken har været sat i bero efter afgørelsen på din gældssanering. Banken har løbende sendt krævebreve til dig, men har ikke modtaget nogen reaktion.

Banken genoptager din sag igen ved at sende dig en opgørelse den 13. oktober 2017.

Da du heller ikke kontakter banken efter dette brev, sender vi de to krav videre til fogedretten.

Banken må først indberette dig til RKI, når vores krav er tilført fogedbogen eller vi har opnået en dom.

I ovennævnte to sager har banken fået et indberetningsgrundlag til RKI og har indberettet på baggrund af dette.

...”   

Parternes påstande

Den 11. februar 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal slette hende fra RKI.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

 Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken kort før forældelsesfristen på hendes gæld foretog indberetning til RKI. En eventuel indberetning burde være sket i forbindelse med, at hun blev ude af stand til at betale sin gæld. Det er uacceptabelt at banken ventede i over ti år. Indberetningen burde i hvert fald være sket for cirka fem år siden, hvor den seneste RKI registrering på hende blev slettet.

Gennem de ti år har hun endelig fået mulighed for at leve et "normalt liv" igen, idet hun blandt andet kunne få fordelskort til en forbrugsforening, benzinkort og lignende. Som følge af indberetningen er disse blevet inddraget. Hun kan endvidere ikke lave forsikringer i de fleste selskaber. Endvidere bor hun et sted, hvor man ikke må være RKI-registreret. Hun frygter derfor, at hun ikke kan beholde sin bolig, eller at hun på sigt ikke kan finde en anden bolig, da de fleste selskaber heller ikke vil udleje til hende.

Hun anfægter ikke, at hun skylder pengene, men vil bare behandles ordentligt.

Indberetningen var urimelig og i strid med god skik.

Hun formoder, at dette ikke er normal skik, at man venter på at ødelægge en skyldners liv længst muligt, og at formålet med forældelsesloven netop er, man igen får en ærlig chance for at forsøge at få et normalt liv.

Danske Bank har anført, at banken sendte krævebreve til klageren i 2008, 2009 og 2011. Klageren reagerede ikke på disse, og sagen blev herefter sat i bero fra bankens side. For at afbryde forældelse blev krævebrevet af 13. oktober 2017 sendt, og sagerne blev fremmet ved fogedretten uden at klageren gjorde indsigelse.

Banken fik herved et indberetningsgrundlag i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt af Finanstilsynet og godkendt af Datatilsynet. Klageren blev derfor indberettet til RKI med den dato, kravet blev tilført fogedbogen. Gælden i henhold til gældsbrevet blev tilført fogedbogen den 27. november 2017 og vil være registreret i RKI i fem år fra denne dato. Betalingspåkravet blev tilført fogedbogen den 4. december 2017, og vil være registreret i RKI i fem år fra denne dato. Hvis klageren indfrier gælden inden da, vil banken give besked herom til RKI.

Banken har løbende orienteret klageren om gældsposterne.

Forældelsen blev afbrudt rettidigt.

Efter dokumentering af gældposterne til fogedbogen var banken berettiget til at anmode om registrering af klageren i RKI.

Banken har ikke handlet i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder eller i øvrigt handlet ansvarspådragende.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank. I 2008 var engagementet, der bestod af en konto med en tilknyttet kredit og et lån, misligholdt, og klageren fik samme år afslag på en ansøgning om gældssanering. For at afbryde forældelse indbragte banken sagen for fogedretten i 2017. Herefter indberettede banken de i fogedretten opgjorte fordringer til Experian RKI, som er et kreditoplysningsbureau, med den dato kravet blev tilført fogedbogen.

Klageren har ikke gjort indsigelse mod gælden.

En eventuel klage over registreringen i RKI kan indgives til Datatilsynet, jf. lov om behandling af personoplysninger, og er derfor ikke omfattet af Ankenævnets kompetence, jf. Ankenævnets vedtægter § 4.

Ankenævnet finder ikke, at banken bibragte klageren en berettiget forventning om, at banken ville undlade at indberette sit tilgodehavende hos klageren til RKI. Dette gælder uanset, at banken satte inkassosagen mod klageren i bero i næsten ti år efter at klageren i 2008 fik afslag på gældssanering.

Da indberetningen til RKI er sket i overensstemmelse med gældende regler får klageren herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.