Pengeinstituts garantistillelse i forbindelse med aftale om fastkurs.

Sagsnummer:295/1994
Dato:30-12-1994
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Bjarne Lau Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Pengeinstituts garantistillelse i forbindelse med aftale om fastkurs.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Ved slutseddel af 9. marts 1994 solgte klagerne deres faste ejendom for 1.195.000 kr. med overtagelse den 1. april s.å. Ved handelen forudsattes hjemtaget et ejerskiftelån i Realkredit Danmark på 927.000 kr. Det fremgik, at ejerskiftelånet skulle optages størst muligt, og at afvigelser i dets hovedstol skulle reguleres over anden financiering, sælgerpantebrevet på 193.000 kr. eller udbetalingen 75.000 kr. Ejerskiftelånet skulle hjemtages af indklagede.

Køber havde den 4. marts 1994 gennem sin advokat meddelt den medvirkende ejendomsmægler, at der ønskedes indgået fastkursaftale fra ejerskiftelånet. Den 23. marts 1994 indgik klagerne fastkursaftale med Realkredit Danmark; aftalekursen var 86 med afviklingsdato 14. april 1994.

Af Realkredit Danmarks standardblanket vedrørende fastkursaftale fremgår på bagsiden følgende vilkår:

"Almindelige bestemmelser for fastkursaftaler.

1. ..........

Aftalen er fra Realkredit Danmarks side betinget af, at låntager senest 5 børsdage før den aftalte afviklingsdato har opfyldt de fastsatte udbetalingsvilkår.

........

6. Afviklingsdagen kan tidligst fastsættes til 10 børsdage efter aftaledagen. Af praktiske hensyn fastsættes afviklingsdagen til næstsidste hverdag i ugen."

Den 25. marts 1994 fremsendte ejendomsmægleren til indklagede lånetilbud af 12. marts 1994 fra Realkredit Danmark samt slutseddel, idet det oplystes, at lånet var kurssikret den 24. samme måned. Ejendomsmægleren meddelte dog ikke, hvor lang tid kurssikringen var gældende. I skrivelsen blev indklagede anmodet om hjemtagelse af ejerskiftelånet.

Indklagede modtog ejendomsmæglerens skrivelse mandag den 28. marts 1994 (mandag før påske). Torsdag den 7. april 1994 (torsdag efter påske) anmodede indklagede klagerne skriftligt om at fremsende forskellige papirer vedrørende ejendommen, herunder kopi af kurskontrakt med Realkredit Danmark. Klagerne fremsendte materialet den 11. april 1994.

Den 19. april 1994 kontaktede den ene af klagerne indklagede telefonisk i anledning af, at indklagede havde fremsendt forskellige dokumenter til underskrift. Ifølge klageren spurgte hun i denne forbindelse indklagedes medarbejder, om der var problemer med datoen den 14. april 1994, og om alt var i orden, hvilket medarbejderen bekræftede.

Ved en kortfattet meddelelse af 2. maj 1994 til klagerne anmodede indklagede klagerne om at kontakte indklagede telefonisk, idet det var anført: "Vedr. hjemtagelse af ejerskiftelån." Klagerne kontaktede indklagede den 4. maj 1994, hvor indklagede oplyste, at kursaftalen med Realkredit Danmark ikke kunne opfyldes.

Den 9. maj 1994 indgik klagerne ny fastkursaftale med Realkredit Danmark til kurs 80,05.

Klagerne har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at dække klagernes tab som følge af, at kurskontrakten til afvikling den 14. april 1994 ikke kunne gennemføres; klagerne har opgjort tabet til 46.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 19.930,50 kr. svarende til kursforskellen mellem den 14. april 1994 og 2. maj 1994.

Klagerne har anført, at de er forpligtet til at holde køberne skadesløse for det indtrufne kursfald. De finder, at indklagede har pådraget sig ansvar overfor dem, idet ejendomsmægleren i skrivelsen af 25. marts 1994 udtrykkeligt gjorde opmærksom på, at ejerskiftelånet var kurssikret. Det fremgik endvidere af slutsedlen, at overtagelsen af ejendommen var aftalt til 1. april 1994. De finder, at indklagede på et tidligere tidspunkt burde have gjort sig bekendt med indholdet af fastkursaftalen med Realkredit Danmark og stillet den krævede garanti.

Indklagede har anført, at man har ekspederet sagen med den fornødne omhu. Den manglende opfyldelse af fastkursaftalen skyldtes omstændigheder, som ikke kan tilregnes indklagede. Det almindelige er, at fastkursaftaler indgås for en periode af 3-6 mdr., og ejendomsmægleren eller klagerne selv burde derfor på et tidligere tidspunkt have henledt indklagedes opmærksomhed på den tidlige afviklingsdato. Måtte Ankenævnet nå frem til, at indklagede har pådraget sig ansvar, bør dette dog maksimalt fastsættes til tabet ved kursudviklingen i perioden fra 14. april til 3. maj 1994, hvor klagerne modtog meddelelse om, at kursaftalen ikke kunne opfyldes. Indklagede har beregnet dette tab til 19.930,50 kr.

Ankenævnets bemærkninger:

Indklagede blev den 28. marts 1994 af ejendomsmægleren gjort bekendt med fastkursaftalen. Ankenævnet finder, at indklagede, der som professionel finansieringsformidler havde påtaget sig at hjemtage lånet, af egen drift burde have sørget for at få den tidsmæssige udstrækning af fastkursaftalen og dennes nærmere vilkår oplyst. Ankenævnet lægger til grund, at hvis dette var sket, ville der kunne være truffet foranstaltninger til sikring af, at fastkursaftalen var blevet overholdt eller dog forlænget. Som følge af det anførte finder Ankenævnet, at indklagede er erstatningsansvarlig overfor klagerne, og at erstatningen må udmåles således, at klagerne stilles som om afregningen af lånet var sket i henhold til fastkursaftalen af 23. marts 1994.

Som følge heraf


Indklagede bør inden 4 uger betale klagerne erstatning af en størrelse, der bevirker, at de stilles som om, der var sket afregning af ejerskiftelånet i henhold til fastkursaftalen af 23. marts 1994. Klagegebyret tilbagebetales klagerne.