Spørgsmål om overtrædelse af tavshedspligt.

Sagsnummer:273/2006
Dato:06-03-2007
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karin Duerlund, Niels Bolt Jørgensen, Sonny Kristoffersen, Poul Erik Tobiasen
Klageemne:Tavshedspligt - videregivelse af kontooplysninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Tavshedspligt - dødsbo
Ledetekst:Spørgsmål om overtrædelse af tavshedspligt.
Indklagede:BG Bank (Danske Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelse imod indklagedes videregivelse af kontooplysninger i forbindelse med klagerens mors død.

Sagens omstændigheder.

Klagerens mor, der var kunde hos indklagede, døde den 14. juli 2006.

Klageren har oplyst, at hun i april 2006 af moderen fik fuldmagt til at varetage hendes engagement med indklagede, og at moderen ved testamente havde bestemt, at hun ved moderens død skulle tage sig af boet. Baggrunden var, at hendes bror ofte var i økonomisk nød og havde modtaget betydelige pengegaver fra moderen.

Ved skifteretsattest om boudlæg af 11. august 2006 blev boet efter moderen udlagt til klageren.

Den 19. september 2006 udleverede indklagede en posteringsoversigt for afdødes konto til klagerens bror. Klageren har anført, at indklagede endvidere udleverede oplysninger om hendes kontoforhold hos indklagede til broderen, herunder oplysninger om kontonummer, overførsler, bevægelser og indestående. Indklagede har anført, at udleveringen af posteringsoversigten skete mod forevisning af en fuldmagt, som det ikke nu er muligt at fremlægge, idet den ekspederende medarbejder ikke tog en kopi. Det bestrides, at broderen fik oplysninger om klagerens kontoforhold.

Ved skrivelse til indklagede af 2. oktober 2006 gjorde klageren gældende, at indklagede i strid med lov om finansiel virksomhed havde videregivet fortrolige oplysninger til broderen, og klageren rejste krav om, at indklagede holdt hende skadesløs herfor. Klageren oplyste, at broderen på grundlag af de indhentede kontooplysninger påstod, at hun havde stjålet fra moderen og moderens bo, og at han havde opsøgt og overfaldet hende. Den 25. september 2006 havde broderen fremlagt kontooplysningerne for skifteretten.

Parternes påstande.

Den 13. november 2006 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal erkende og påtage sig ansvaret for overtrædelse af tavshedspligten og holde hende skadesløs for følgerne heraf.

Indklagede har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede uberettiget videregav oplysninger om moderens og hendes kontoforhold til broderen.

Det er ikke sandsynligt, at udleveringen af oplysningerne skete på grundlag af en fuldmagt. I så fald må der være tale om en falsk fuldmagt. Det må påhvile indklagede at dokumentere sin påstand om, at der har foreligget en fuldmagt.

Indklagede var i hvert fald ikke berettiget til at udlevere oplysninger om hendes kontoforhold. Det fastholdes, at indklagede uberettiget har videregivet disse til broderen, hvilket fremgår af skifterettens oplysninger. Af skifterettens notater fra den 25. september 2006 fremgår, at broderen havde oplyst, at der var sket overførsler fra moderens konto til hendes konto, hvilket indklagede havde oplyst ham om. På grundlag af oplysningerne i posteringsoversigten for moderens konto kunne broderen ikke vide, at der var sket overførsler til en konto tilhørende hende. Indklagede må derfor i hvert fald have oplyst hendes kontonummer til broderen.

Retten har ikke givet broderen medhold i de påstande om økonomisk svindel, som broderen gjorde gældende på grundlag af kontooplysningerne, og behandlingen af boet er således ikke blevet genoptaget.

Indklagedes uretmæssige videregivelse af oplysninger har imidlertid medført, at hun er blevet udsat for og truet med vold, ligesom hun er blevet påført besvær og udgifter til bl.a. flytning, navneændring og nyt cpr-nr. Endvidere har ekstra møder i retten kostet hende både tid og besvær. Den tort og svie, hun har lidt, og de ekstra dages arbejde kan opgøres i penge, og indklagede bør holde hende skadesløs.

Der bør være sikkerhed for, at der består et fortrolighedsforhold mellem et pengeinstitut og den enkelte kunde. Dette bør indskærpes over for indklagede og alle andre pengeinstitutter.

Indklagede har anført, at det fastholdes, at udleveringen af posteringsoversigten for afdødes konto den 19. september 2006 skete mod forevisning af en fuldmagt, og at der ikke blev udleveret oplysninger om klagerens kontoforhold.

Reglerne for udlevering af kundeoplysninger og reglerne for sikring af dokumentation er blevet indskærpet over for den medarbejder, som udleverede posteringsoversigten.

En afklaring af, om broderen foreviste en fuldmagt, kræver en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, og sagen bør derfor afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Klageren har ikke lidt noget økonomisk tab, og der er således ikke tale om en formueretlig tvist, som kan behandles af Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af, om indklagede den 19. september 2006 uberettiget videregav oplysninger om henholdsvis afdødes og klagerens kontoforhold, og i så fald om indklagede som følge heraf har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren, forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge af det anførte

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.